Podiplomski študij

Učni načrti


OBVEZNI PREDMETI IZBIRNI PREDMETI


Splošno poslovno upravljanje (5 ECTS)

Cilj predmeta

Pri predmetu Splošno poslovno upravljanje, ki poteka v obliki seminarja, je obravnavana izbrana aktualna in pomembna problematika iz posameznih področij v podjetju.

Cilji posredovanja snovi pri modulu Splošno poslovno upravljanje so sledeči:
 • funkcije ekonomike podjetij
 • praktična uporaba poslovno-ekonomskih funkcij
 • pretvorba poslovno-ekonomskih orodij na izbranih primerih
 • udeleženci naj bi naloge, težave in rešitve opazovali posplošeno in prepredeno
 • izdelava znanstvene seminarske naloge

Vsebine predavanja

Po kratkem uvodu v raziskovalno področje, okvirne pogoje podjetniškega poslovanja ter proces snovanja učinkovitosti in izkoriščanje v obratu, bodo v okviru težišča poslovanja na osnovi funkcij v obratu obdelali problematična področja poslovanja in možne rešitve. Ob tem se bodo osredotočili zlasti na preprečevanje stečajev in zagotavljanje ekonomičnosti podjetniškega poslovanja.

Uvod
– raziskovanje poslovnega upravljanja
– pogoji podjetniškega poslovanja

Snovanje učinkovitosti in izkoriščanje
– nabava
– proizvodnja
– prodaja in marketing

Poslovanje
– načrtovanje podjetja
– financiranje
– investicije in vrednotenje podjetja
– računovodstvo
– kontroling
– organizacija
– menedžment kadrov
– vodstvo

Preverjanje znanja
 • Seminarska naloga (10–15 strani)
 • Izpit (90 minut)Finance in kontroling (5 ECTS)

Cilj predmeta

Študenti bodo spoznali pomen in bistvene izzive finančnega vodenja ter kontrolinga in bodo strokovnjakom kompetentni in kritični sogovorniki. Znali bodo izbrati optimalne, na trgu kapitala ponujene možnosti financiranja, sposobni bodo izdelati finančni načrt podjetja, samostojno sestaviti prošnjo za izdelavo finančnega poročila o investicijah, pripraviti integrirano načrtovanje podjetja in na osnovi izbranih kazalnikov ocenjevati kakovost in tveganje.

Vsebina predmeta
 • osnovni pojmi financiranja
 • naloge finančnega menedžmenta
 • ugotavljanje potrebe po kapitalu
 • pregled finančnih sredstev
 • zbiranje kapitala
 • metode kratkoročnega in dolgoročnega finančnega načrtovanja
 • uspešna politika likvidnosti
 • kazalci finančnega uspeha in pravila financiranja, usmerjena na trg kapitala
 • statični in dinamični postopki finančnega poročila o investicijah
 • moderne oblike financiranja podjetij
 • pogajanje s kreditodajalcem
 • pridobivanje finančnih sredstev
 • finančni nadzor na osnovi kazalnikov
 • vsebine in metode obračuna stroškov
 • stroški in izračun rentabilnosti kot orodje za upravljanje podjetja
 • metode in pomen analize bilance
 • principi pravilnega knjigovodstva
 • letna bilanca
 • operativno načrtovanje podjetja
 • priprava proračuna
 • načrtovanje uspešnosti, stroškov, prodaje
 • Target Costing
 • načrtovanje bilance
 • izkaz finančnega izida (finančnih tokov)
 • kazalniki upravljanja podjetja
 • Basel II
 • kontroling

Preverjanje znanja
 • Seminarska naloga (10–15 strani)
 • Izpit (90 minut)Podjetniški mendžment in organizacija (3 ECTS)

Cilj predmeta

Študenti bodo pridobili znanja o teoretičnih osnovah, strateških ciljih in operativni uveljavitvi diagnoze organizacij in oseb ter naslednjih intervencijah.
Metodološke kompetence: poznavanje in eksemplarično preizkušanje metod organizacijske diagnostike, menedžment sprememb (Change Managementa), izbire, ocene in razvoja kadrov ter tehnike vodenja in vzpodbujanja.
Socialne kompetence: komunikacijska varnost v različnih situacijah do posameznih oseb in tima
Kompetence posameznika: sposobnost presojanja poslovnih priložnosti načrtovanja in delovanja v smeri doseganja zastavljenih ciljev

Vsebina predmeta
 • organizacijske oblike in upravljanje podjetja
 • prednosti in slabosti različnih oblik organizacijskih struktur podjetja
 • formalne in neformalne organizacije
 • dimenzija vedenjske znanosti: organizacijska klima in poslovna kultura
 • organizacijska diagnostika in organizacijska sprememba
 • različne oblike menedžmenta sprememb
 • logika znanstveno utemeljene izbire kadrov
 • kriteriji kakovosti in širjenje eksemplaričnih metod
 • postopki: intervju, besedilo
 • cilji sistematičnega ocenjevanja kadrov
 • napake pri ocenjevanju in njihovi vzroki
 • kriteriji vrednotenja ocenjevalnih postopkov
 • zgradba ocenjevalnega pogovora
 • razvijanje konceptov za razvoj kadrov
 • metode razvoja kadrov
 • ocenjevanje razvoja kadrov
 • vodenje podjetja kot strateška naravnanost
 • vodenje s pomočjo struktur in vodilnih zastopnikov
 • vodenje kadrov kot ciljno usmerjen komunikacijski vpliv
 • motivacijske teorije
 • vplivanje na motivacijo z vzpodbujanjem in razvojem kadrov
 • motivacijski dejavniki
 • normativne in etične težave pri vodenju in organizaciji podjetja

Preverjanje znanja
 • Seminarska naloga (10–15 strani)
 • Izpit (90 minut)Mednarodni marketing (3 ECTS)

Cilj predmeta

Študenti spoznajo moderno marketinško zasnovo, se z njo kritično spoprimejo in razvijejo močnejšo zavest glede pomena vloge stranke.

Študenti pridobijo strokovne in metodološke kompetence ter se znajdejo v položaju, ko morajo podoživeti marketinške koncepte in jih sami tudi razviti.

Vsebina predmeta

Sodobno izobraževanje in uporaba marketinških konceptov; presoja glede pomena mednarodnih marketinških dejavnosti.
 • marketing kot sodobna filozofija vodenja podjetja
 • postavitev ciljne skupine in pomembnost strank
 • marketing-menedžment proces, razvoj marketinških strategij
 • marketinško orodje v industriji potrošnih dobrin in investicijskega blaga ter na področju storitev
 • analiza dejanske situacije (tržna analiza, prednosti/slabosti podjetja in konkurentov, SWOT analiza)
 • zastavljanje marketinškega cilja
 • marketinške strategije
 • marketing-mix
 • politika proizvodov (razvoj novih proizvodov, življenjski ciklus proizvodov)
 • cenovna politika (metode določanja cen, uveljavitev cen)
 • komunikacijska politika (instrumenti komunikacijske politike, novi mediji, neposredni marketing, e-commerce, CRM)
 • distribucijska politika (upravljanje dobavne verige – Supply Chain Management, proces vodenja področij poslovanja – Category Management)
 • uresničevanje in organizacija marketinga
 • marketinški proračun in načrt ukrepov
 • zasnove in koncepti mednarodnega marketinga (ocenjevanje tržišč, strategij za vstop na tržišča, skupne značilnosti in razlike pri obnašanju potrošnikov, primerjalne raziskave)
 • razmišljati globalno (think global) – razmišljati lokalno (act local)

Preverjanje znanja
 • Seminarska naloga (10–15 strani)
 • Izpit (90 minut)Integrirano podjetniško načrtovanje in menedžment (1 ECTS)

Cilj predmeta

Študenti bodo spoznali, kako sta med seboj prepletena storilnost in financiranje nekega podjetja. Delovali bodo kot upravljalske ekipe, ki so si med seboj konkurenčne, ter tako neposredno spoznavali vpliv svojih odločitev in kako se na njih odzvati. Razumeli bodo procese v podjetju, ki segajo tudi zunaj tega področja. Tako bodo skozi »learning by doing« spoznali učinek podjetniških odločitev.

Študenti lahko spoznajo, kako oni in njihov tim prispevajo k želenim ciljem v podjetju, kako razumeti poslovno-ekonomska ozadja podjetniških odločitev, kako komunicirati in jih uresničiti. Samostojno lahko sestavijo in interpretirajo bilanco, bilanco uspeha in najpomembnejše kazalce ter doživijo tipične ciljne konflikte pri vodenju podjetja. Tako se naučijo, kako uporabljati poslovno-ekonomske metode in informacijska sredstva ter kako ravnati v primeru negotovosti pri iskanju odločitev. Prisiljeni so sprejemati odločitve znotraj skupine – tudi pod časovnim pritiskom.

Vsebina predmeta
 • izpeljava in uresničevanje osnovne strategije na osnovi vnaprej danih dokumentov
 • analiza in ravnanje z različnimi interesnimi skupinami (stakeholder)
 • procesi in področja podjetja ter njihova prepletenost
 • vpliv odločitev na posamezna področja in na podjetje kot celoto
 • analiza in interpretacija osnovnih kazalnikov
 • izdelava in analiza poslovnih poročil

Preverjanje znanja
 • Aktivno sodelovanje
 • Uvrstitev pri timskem delu
 • Zaključna timska predstavitev
 • Izpit (60 minut)Podjetništvo (3 ECTS)

Cilj predmeta

Študenti se naučijo temeljnih poslovno-ekonomskih povezav, spoznajo dejavnike vpliva in strateške možnosti za uspešno ustanovitev podjetja. Razumejo strukturirani proces od zamisli o ustanovitvi do poslovnega razvoja in so sposobni prepoznati in oceniti morebitne možnosti oziroma tveganja ob ustanovitvi. Na osnovi tega so sposobni razviti poslovni načrt.

Vsebina predmeta

Osnove poslovodenja
 • okoljski in okvirni pogoji
 • ustanovitvene ideje in njihovo ovrednotenje
 • osebnost podjetnikov, ustanovitveni tim
 • podjetništvo in inovacije
 • mrežna ekonomija – NET Economy (»E-Entrepreneurship«)

Priprave na ustanovitev
 • osebni aspekti
 • finančni aspekti
 • organizacijski aspekti
 • pravni aspekti
 • principialne vrste ustanovitve
 • izbira lokacije
 • povezovanje v grozde (clustre)

Marketing in menedžment
 • analiza tržišča in konkurence
 • Marketing Mix – odločitve in marketinške strategije
 • proizvodnja in proizvodni dejavniki
 • poslovni sistem in organizacija
 • strateški menedžment za ustanovitelje

Poslovno-ekonomski proces načrtovanja
 • načrtovanje prometa
 • investicijski in finančni načrt ter načrtovanje likvidnosti
 • načrtovanje donosnosti/rentabilnosti
 • načrt–GuV (načrt – izgube/dobička in načrtovanje bilance)
 • kazalniki in sistemi vrednotenja

Poslovni načrt
 • cilji poslovnega načrta in njegove osrednje vsebine
 • kvalitativni in kvantitativni del poslovnega načrt
 • analiza tveganja in senzibilnosti
 • predstavitev poslovnega načrta: pogovor z bankami

Potek ustanovitve podjetja
 • koraki ustanovitvenega procesa
 • delovnopravna načela, prijava obrti
 • davčni aspekti, zavarovanja, preventiva pred tveganjem

Študije na primerih ustanovitve podjetij


Preverjanje znanja

 • Seminarska naloga (10–15 strani)
 • Izpit (90 minut)Projektni menedžment (3 ECTS)

Cilj predmeta

Predavanje poteka v obliki seminarja in po eni strani posreduje osnovne značilnosti splošnega projektnega menedžmenta, po drugi strani pa se sooča s posebno problematiko pri operativnem odvijanju projektov.
Študenti bodo oblikovali projekte in toliko razumeli timske dinamične procese, da bodo lahko obvladali kritične situacije.

Cilji so naslednji:
 • poznavanje projektnih modelov in okolij
 • praktična uporaba projektnih modelov na konkretnih primerih
 • obvladovanje konfliktov pri realizaciji projekta
 • analiziranje rezultatov in njihove dokumentacije
 • izdelava načrta po stopnjah
 • določanje vlog pri projektu
 • timska dinamika v projektnih timih
 • definicija mejnikov in standardov kakovosti
 • izdelava ocene projekta

Vsebina predmeta
 • skupni jezik/kultura za projektni menedžment
 • sistematično načrtovanje, upravljanje in nadzor nad projekti (kot projektni vodja)
 • poročanje znotraj projektnega tima
 • učinkovito delo v projektnem timu
 • prepoznavanje spornih področij
 • oblikovanje toka informacij
 • metode vodenja in moderacije projektnih razgovorov
 • ravnanje s pripomočki projektnega menedžmenta za dosego projektnega dela
 • vodenje projektov
 • oblikovanje timskih procesov
 • področja napetosti projektnega dela in ravnanje z njimi
 • iskanje odločitev
 • motiviranje članov projektnega tima
 • delegiranje nalog
 • projektna dokumentacija
 • definiranje ukrepov
 • uresničevanje ukrepov

Preverjanje znanja
 • Seminarska naloga (10–15 strani)
 • Izpit (90 minut)Strateški menedžment (3 ECTS)

Cilj predmeta

Študenti spoznajo strateške zasnove in metode načrtovanja. Poznajo pozicioniranje svojega podjetja in uporabljajo kvantitativne in kvalitativne instrumente za izboljšanje položaja. S tem razvijajo globlje razumevanje za strateško vodenje podjetja v času globalne konkurence.

Cilji so naslednji:
 • poznavanje najpomembnejših teoretičnih strateških instrumentov in konceptov
 • pridobivanje analitičnih in komunikacijskih sposobnosti za razvijanje in izvajanje strategije
 • ocenjevanje različnih situacij v podjetju in razvijanje primernih strategij na osnovi primerov
 • izdelovanje podjetniških ciljev in instrumentov za upravljanje
 • stopnjevanje sposobnosti tima na osnovi izdelave primerov in iskanja rešitev

Vsebina predmeta
 • strateški modeli načrtovanja
 • interna analiza v podjetju
 • SWOT analiza
 • analiza verige vrednosti
 • integrativna analiza z benchmarking procesi
 • pozicioniranje konkurence
 • zunanja analiza podjetja
 • tržne karakteristike
 • življenjski ciklus proizvodov
 • krivulje izkušenj
 • modeli konkurence
 • STEP analiza
 • ključni dejavniki uspeha (Key Success)
 • normativni cilji (vizija, vzor)
 • kvantitativni cilji (npr. režijska knjiga podjetja)
 • uravnoteženi kazalniki (Balanced Scorecard) – zasnova za povezovanje normativnih in kvantitativnih ciljev
 • portfolio menedžment
 • BCG Matrix (Boston Consulting Group)
 • Tržna atraktivnost – prednosti konkurence – portfolio

Preverjanje znanja
 • Seminarska naloga (10–15 strani)
 • Izpit (90 minut)Mednarodno poslovno pravo (3 ECTS)

Cilj predmeta

Študenti obvaldajo osnovne značilnosti civilnega in gospodarskega prava ter prava družb. Imajo poglobljeno znanje slovenske zakonodaje in poznajo mednarodno poslovno pravo. Poznajo temeljne razlike med evropskimi pravnimi sistemi in njihovimi posledicami v mednarodnem poslovanju.
Študenti spoznajo ključne točke pogodb za najpogostejše oblike sodelovanja med mednarodnimi poslovnimi partnerji.

Vsebina predmeta
 • osnovne značilnosti civilnega in gospodarskega prava ter prava družbe
 • mednarodni nakup in prodaja blaga
 • primerjava slovenskega prava z evropskim
 • slovensko in evropsko pravo zunanje trgovine
 • pravo prodaje in nabave
 • slovensko in evropsko gospodarsko pravo
 • okvirni pravni pogoji za sklenitev pogodbe
 • pogoste pravne oblike
 • Incoterms
 • dokazila
 • prevzemi
 • jamstvo
 • omejitev odgovornosti
 • zavarovanja
 • patenti
 • licenčno pogodbeno pravo
 • odprava sporov
 • odškodnina
 • motnje v storilnosti
 • nakup podjetja, kot dober gospodar (Due Dilligence)
 • spletno pravo

Preverjanje znanja
 • Seminarska naloga (10–15 strani)
 • Izpit (90 minut)Vodenje (4 ECTS)

Cilj predmeta

Študenti bodo razumeli vlogo vodilnih pri strateških procesih uvajanja sprememb in pri razvoju človeškega kapitala v podjetju ter pridobljeno znanje znali uporabljati tudi v praksi. Spoznali bodo najpomembnejše teoretične predpogoje pri vodenju tima in obvladali pomembne tehnike komuniciranja z delovnim timom, se naučili bistvenih tehnik menedžmenta odnosov in vadili njihovo uporabo na osnovi študija primerov in igranja vlog, ter spoznali hierarhične poteke, povezave in medsebojne vplive kot posledico konkretne strukture podjetja.

Ocenjevali bodo kritične situacije na vodilnem položaju in iskali rešitve, spoznavali različne osnovne tipe ljudi in njihov način obnašanja ter strategije, kako se na najprimernejši način odzvati na posebne izzive pri vodilnih nalogah. Posebna pozornost bo namenjena tudi oblikovanju timov, menedžmentu konfliktov, sposobnosti reševanja sporov ter vrednotenju in ocenjevanju situacij na osnovi študijskih primerov, da bi našli rešitve, kako ravnati v posameznih situacijah.

Vsebina predmeta

Glavne teme se obravnavajo v obliki seminarjev, na katerih je prisotnost obvezna in pri čemer je študentom omogočeno tako v timih, kot tudi pri samostojnem delu ugotoviti, ali bi jim uspelo teoretično pridobljeno znanje uporabiti v praksi.
Obravnavali bomo vnaprej določeno problematiko kot tudi težave, ki jih bodo predlagali študenti, znanje pa bo ocenjeno tako na osnovi sodelovanja med predavanjem, kot tudi na osnovi seminarske naloge.
Ob igranju vlog in prezentacijah se bodo študenti soočili s konkretnim načinom uporabe in diskusijo znotraj celotnega tima.
Poudarek bo na:
 • ureditvi inovativno naravnane podjetniške kulture v podjetju
 • vodstvenih teorijah
 • oblikovanju timov
 • vodenju timov
 • razvoju timov
 • timski dinamiki
 • ravnanju pri različnih vlogah v timu
 • komuniciranju znotraj tima
 • moderacijski metodi
 • upravljanju procesov v timu
 • reševanju konfliktnih situacij

Preverjanje znanja
 • Seminarska naloga (10–15 strani)Medkulturna izmenjava (3 ECTS)

Cilj predmeta

Študenti se bodo srečevali z drugimi državami in kulturami ter njihovim gospodarskim položajem in spoznali podjetja ter njihove predstavnike. Navezovali bodo mednarodne stike in ustvarjali mreže.

Vsebina predmeta
1. dan:
- prihod (do 12. ure)
- pozdrav udeležencem in razgovor (ob 14.00 uri)
- obiski podjetij

2. dan:
- obiski podjetij
- sestanki z vodilnimi

3. dan:
- obiski podjetij
- sestanki z vodilnimi
- voden ogled mest vključno s predstavitvijo kulturnih znamenitosti

4. dan:
- odhod

V okviru bivanja v drugi državi mora študent predstaviti svojo projektno temo.

Preverjanje znanja

Projektno delo, ki ga je treba oddati štiri tedne pred začetkom modula (10–15 strani) in predstavitev projektnega dela med seminarjem v tujini (15 minut).

Posebnosti

Obiski podjetja in vodeni ogledi, gostujoči predavatelji, kulturne prireditve in predavanja.Mednarodno davčno pravo (3 ECTS)

Cilj predmeta

Študenti bodo najprej ponovili osnove mednarodnega davčnega prava. Izhajali bomo iz slovenskega davčnega prava kot tistega pravnega področja, ki obravnava dejansko stanje v državi z mednarodnimi odnosi.

V nadaljevanju bodo spoznali težavo dvojnega obdavčevanja ter vzrok za to in možnosti preprečevanje dvojne obdavčitve tako na unilateralnem nivoju, kot tudi s pomočjo dogovora o dvojnem obdavčevanju.

Sposobni bodo pravočasno prepoznati možne primere dvojne obdavčitve in sprejeti potrebne varnostne ukrepe za učinkovito preprečevanje dvojnega obdavčevanja.

Vsebina predmeta

Vzroki/pogoji za dvojno obdavčevanje
 • slovensko davčno pravo
 • dvojno obdavčevanje in vzroki zanj

Preprečevanje dvojnega obdavčevanja
 • enostranski ukrepi za preprečevanje dvojnega obdavčevanja
 • vzorčni dogovor OECD
 • osebno in stvarno področje uporabe dogovora o dvojnem obdavčevanju
 • razdelitvene norme – način delovanja in področje uporabe
 • metode preprečevanja dvojnega obdavčevanja

Posebna vprašanja
 • trikotno razmerje
 • možnosti davčnega načrtovanja


Preverjanje znanja

 • Seminarska naloga (10–15 strani)


Osebne veščine (3 ECTS)

Cilj predmeta

Predmet je kombinacija predavanja in delavnice, kjer je poudarek na lastnem sodelovanju študentov. Ti naj bi tako prepoznali prednosti in slabosti svoje osebnosti ter možnosti za lastno uveljavitev v poslovnem okolju.

Posredovani bodo predpogoji in tehnike uspešne osebne komunikacije, ki naj bi jo študenti prenesli v poslovno prakso. Cilj je prepoznati osebni vzorec obnašanja in preveriti njegov vpliv ter obvladovanje elementov čustvene inteligence.

Študenti spoznajo postopke in metode učinkovitega sistematično načrtovanega in racionalnega izpolnjevanja nalog ob upoštevanju socialno kompetentnega obnašanja.

Vsebina predmeta
 • osnove komuniciranja ob upoštevanju psiholoških aspektov
 • odsev lastnega načina komuniciranja
 • lastna in tuja podoba
 • povratne informacije
 • osnove uspešne predstavitve
 • razvoj osebnih vizij in ciljev
 • uresničevanje ciljev
 • načrtovanje nalog in določanje prioritet
 • urejenost pisalne mize in delovnega mesta
 • menedžment stresa in psihohigiena

Preverjanje znanja
 • Ocenjevanje sodelavcev med modulom
 • Uvodni testMenedžment prodaje (3 ECTS)

Cilj predmeta

Študenti spoznajo posamezne stopnje komunikacije pri prodaji in lahko ustrezno reagirajo. Po uspešni prvi presoji sogovornika so sposobni vzpostaviti primerno kontaktno osnovo do partnerja.
Poznajo izzive in možnosti ravnanja pri nadaljnih stopnjah prodaje, poznajo tehnike obravnavanja in ravnanja z ugovarjanjem ter razumejo kompleksnost situacije timskega pogajanja med nakupnimi centri (Buying Centers) in prodajnimi centri (Selling Centers). Premagujejo lahko tudi težje situacije v smislu »Win-win« odnosa.

Vsebina predmeta
 • osnove prodajne komunikacije
 • vzpostavitev stika in odnosov (prvi vtis – samopodoba – tuja podoba)
 • prepoznavanje tipov strank in primerno ravnanje
 • pregled nadaljnjih stopenj prodaje
  – ugotavljanje potreb
  – argumentiranje
  – obravnavanje ugovorov
  – pogovor o ceni
  – zaključek
  – obravnavanje reklamacij
 • uspešno pogajanje
 • harvardski koncept pogajanja (win – win)
 • samostojno pogajanje – timsko pogajanje
 • medkulturni aspekt pri prodajnih pogovorih
 • obnašanje do uglednih oseb

Preverjanje znanja

 • Seminarska naloga (10–15 strani)Mednarodna logistika (3 ECTS)

Cilj predmeta

Študenti spoznajo osnove in cilje mednarodne logistike in menedžmenta dobavne verige. Prepoznajo problematiko mednarodne logistike, možne rešitve lahko generirajo in ovrednotijo z uporabo logističnih ter poslovno-ekonomskih metod. Sposobni so pripraviti poslovna priporočila za oblikovanje mednarodne logistike in mednarodne dobavne verige.

Študenti lahko na primer podpirajo:
outsourcing - odločitve v mednarodni logistiki ob uporabi odločitvenih kriterijev, odvisnih od storitev in stroškov ter
izbiro konceptov menedžmenta dobavne verige, kot je zaloga, s katero upravlja prodajalec (Vendor Managed Inventory), in učinkovito dopolnjevanje (Efficient Replenishment) v mednarodnem okolju.

Vsebina predmeta
 • posredovanje osnov mednarodne logistike in menedžmenta dobavne verige
 • posredovanje osnov o lastni pripravi in vključevanju tujih mednarodnih logističnih storitev
 • posredovanje osnov o sodelovanju v mednarodni logistiki
 • obravnavanje problematike mednarodne logistike in menedžmenta dobavne verige na osnovi analize primerov
 • ovrednotenje vsebine analiziranih primerov z uporabo logističnih metod (npr. načrtovanje poti, načrtovanje lokacije, tehnika mrežnega načrtovanja) in poslovno-ekonomskih metod (npr. metode teorije o odločitvah ter metoda kapitalizirane vrednosti pri visokih investicijah v mednarodno logistiko)
 • kritična analiza študija primerov in uporabe metod

Preverjanje znanja
 • Seminarska naloga (10–15 strani)Medkulturni menedžment (3 ECTS)

Cilj predmeta

Cilj predmeta je okrepiti sposobnosti študentov za razumevanje, predvidevanje in premagovanje multikulturnih kontekstov. Študenti se bodo seznanili s pregledom najpomembnejše problematike medkulturnega menedžmenta in s teoretično osnovo ter načinom obnašanja, ki ga bodo lahko uspešno uporabljali v medkulturnem okolju. Sposobni bodo najti oblike sodelovanja, ki so enakovredne in veljavne za vse. Pri tem naj bi se okrepila delovna sposobnost multikulturnih ekip za dosego ciljev. Študenti naj bi pridobili sposobnost zaznavanja kulturno pogojenih signalov, sposobni naj bi bili imenovati kulturne razlike ter komunicirati in to izkoristiti kot obogatitev, dopolnitev in potencial. Ob tem se bodo seznanili še z različnimi teorijami, ki jih bodo lahko praktično preizkusili na osnovi študija primerov, igranja vlog in simulacij.

Medkulturne sensibilizacije se bomo učili in jo razvijali v okviru lastnega odseva in timske razprave. Za zaključek bodo študenti o obravnavani temi napisali znanstveno delo.

Vsebina predmeta

Uvod v področje medkulturnega menedžmenta vključuje različne teorije o temah kulture, kulturne dimenzije ter omejevanje tematskega področja. V okviru predmeta se bomo iz teoretičnega vidika osredotočili in nato skladno s prakso poglobili in senzibilizirali zlasti s problematiko medkulturne komunikacije, mednarodnega vodenja pogajanj, medkulturnih timov ter opravljanja nalog delavcev v tujini. Posebej pa se bomo osredotočili na povezavo med teorijo in lastnimi izkušnjami študentov. Aktualna problematična področja in teme s področij delovanja študentov bodo drugi bistveni del predmeta.

Tematska področja:
 • kultura, kulturne razlike in njihovo omejevanje
 • kulturne dimenzije
 • kulturni standardi, stereotipi in predsodki
 • medkulturna komunikacija
 • mednarodno vodenje pogajanj
 • timsko delo v multikulturnem kolektivu
 • virtualni multikulturni timi
 • pošiljanje sodelavcev v tujino
 • aktualna problematika v medkulturnem menedžmentu in možne rešitve

Preverjanje znanja
 • Seminarska naloga (10–15 strani)IT in novi mediji (3 ECTS)

Cilj predmeta

Študent lahko po zaključku modula na osnovi že obstoječe strategije podjetja samostojno razvije IT strategijo.

Glede na svoje cilje lahko uporablja spletne storitve in dnevno delo v podjetju. Na podlagi strokovnih zahtev s področij marketinga in prodaje s pomočjo spletnih storitev avtomatično oblikuje rešitve in pozna organizacijske in tehnološke vplive na podjetje.

Vsebina predmeta
 • razvoj strategij IT
 • IT v notranjih in zunanjih logističnih procesih
 • IT v procesih prodaje in storitev za stranke
 • upravljanje IT organizacij

Študenti v okviru predmeta razvijejo:
 • koncept rešitev za novo oblikovanje IT organizacije po združitvi nekega podjetja
 • analizo organizacijskih vplivov ob uvedbi e-nabavljanje v podjetju
 • koncept IT marketinga na osnovi cilja študijskega primera (izdelava novega prodajnega kanala z 100% vključitvijo spleta)
 • izdelajo sporazum o stopnji storitev (Service-Level Agreement) v zunanji (outsourced) IT organizaciji
 • – izdelava kataloga storitev
 • – izdelava kazalnikov
 • – raziskovanje ciljev
 • – izdelava IT monitoring in kontroling sistema

Preverjanje znanja
 • Seminarska naloga (10–15 strani)Podjetniški razvoj vzhodne Evrope (3 ECTS)

Cilj predmeta

Študenti izdelajo relevantne strateške opcije in možnosti delovanja na tržiščih srednje in jugovzhodne Evrope. Ob tem pridobijo osnovna znanja o metodah, instrumentih, osnovah odločanja in organizacijskih oblikah pri aktivnostih v podjetju na teh tržiščih.

Vsebina predmeta


Tržno okolje
– transformacijski proces in posledice za tržno okolje (perspektive)
– integracija vzhodnoevropskih tržišč v gospodarstvo, vključno s konkurenčnostjo
– neposredne investicije v vzhodni Evropi
Medkulturni menedžment vzhodne Evrope
– relevantni kulturni standardi in spremembe v kulturnem okolju vzhodne
Evrope
– kultura in menedžment
– medkulturne kompetence, pogajalske tehnike v vzhodni Evropi
Motivi, cilji in tveganja za odhod na vzhod (Going East)
– strateški cilji in motivi
– produktivnost in stroški dela
– tveganja in njihovo vrednotenje
Tržna analiza in izbira tržišča
– strategije izbire tržišča vključno z metodami ocenjevanja držav (rating)
– viri raziskovanja tržišča v vzhodni Evropi
– ocenjevanje privlačnosti nakupnih dejavnosti v vzhodni Evropi
Strategije vstopa na tržišča vzhodne Evrope
– osnovne strateške opcije za vstop na tržišče;
standardizacija proti spreminjanju
– strategija izbire pravega časa
– kooperacije, prestavitev proizvodnje, javno-zasebno partnerstvo (Public Private Partnership), združitev podjetij
Politika proizvodov v vzhodni Evropi
– osnovne strategije politike proizvodov in možnosti pozicioniranja
– strategije blagovnih znamk za investicijsko blago in potrošne dobrine
– zaščita blagovnih znamk in piratstvo izdelkov v vzhodni Evropi
arketinške poti in distribucijski kanali
– marketinške in povezovalne poti v državah v tranziciji
– trgovinske strukture v vzhodni Evropi, širitev EU na vzhod
in logistični koncepti
– logistične lokacije v razširjeni EU
Cenovna politika
– politika sklepanja pogodb v vzhodni Evropi
– diferenciacija cen
– vzajemni posli v vzhodni Evropi, financiranje in varovanje pred tveganjem
Komunkacijska politika
– možnosti standardizacije komunikacijske politike pri prodoru na vzhod
– reklamno tržišče vzhodne Evrope: razdeljenost in prodor medijev
– aktualni trendi na sejmih vzhodne Evrope
Organizacija podjetij v vzhodni Evropi
– menedžment človeških virov in organizacijske oblike v vzhodni Evropi
– strateški menedžment

Preverjanje znanja
 • Seminarska naloga (10–15 strani)


Mednarodna strateška povezovanja (3 ECTS)

Cilj predmeta

Mednarodna skupna podjetja rastejo tako po številu kot tudi po razsežnosti. V sodobnem poslovnem svetu nobeno podjetje nima vseh kompetenc ali globalnih razsežnosti, zato morajo organizacije, da bi pospešile notranje inovacijske aktivnosti in stopile na nova tržišča, med seboj sodelovati. Čeprav ni težko vstopiti v neko podjetje, pa so za skupni uspeh potrebne posebne vodstvene sposobnosti.

Ker je sodelovanje postalo osrednja konkurenčnostna strategija, morajo vodilni ponovno razmisliti o svojem načinu poslovanja znotraj omrežja različnih partnerstev. Modul se ukvarja z vprašanjem strategij in poslovanja z namenom, da bi izboljšali bodoče delovanje povezav.

Študenti se bodo naučili konkretnih postopkov in orodij, da bi izpopolnili pričakovanja strateških povezav. Te se osredotočajo na splošne povezovalne procese in se jih bodo naučili na osnovi primerov in praktičnih izkušenj.

Vsebina predmeta

Na predavanju bodo obravnavali kritičen pristop in razpravljali o številnih praktičnih težavah. Vsako od naslednjih vprašanj bo služilo za razprave o težavah med predavanjem.

Mednarodna strateška povezovanja (International Strategic Alliances – ISA)
– razlogi za večanje ISA
– vloga ISA pri konkurenčnih strategijah
– ISA-strategija
ISA okvir
– okvir povezovanja
– vodenje ISA
– oblikovanje ISA vključno z izbiro partnerjev in struktur
ISA menedžment
– dinamika povezav
– konstelacija in stimulacija
– izhodne strategije
ISA sposobnosti
– ciklus sposobnosti
– mehki in trdi dejavniki
– zaupanje in zaveza
– učenje in upravljanje znanja
ISA delovanje
– subjektivni in objektivni dejavniki
– merjenje uspešnosti

Preverjanje znanja
 • Seminarska naloga (10–15 strani)Globalni strateški menedžment (3 ECTS)

Cilj predmeta

V drugi polovici dvajsetega stoletja je padlo veliko ovir v mednarodni trgovini in val podjetij je sledil globalnim strategijam. Da bi ustvarili uspešen globalni pristop, se morajo menedžerji na globalnem tržišču najprej naučiti razmišljati strateško in razviti globalno mišljenje.

Dobro razvita globalna strategija pomaga preoblikovati globalno prisotnost v prednosti. Na predavanjih bomo kritično razpravlji o trenutnih vprašanjih in problematiki. Vsako od sledečih zastavljenih vprašanj bo služilo kot input za razprave na predavanju in razvoj praktičnih menedžerskih orodij in postopkov. Tako bomo prišli do zbirke orodij za reševanje praktičnih težav in odgovorili na vprašanja:
 • Zakaj se podjetja širijo v tujino?
 • Kako podjetja izberejo najprimernejšo globalno strategijo?
 • Kako deluje multinacionalno podjetje?
 • Kako podjetja zagotovijo koordinacijo med glavnim sedežem in podružnicami?
 • Kako lahko podjetja preidejo iz enega na drug tip globalne strategije?

Vsebina predmeta

Na predavanju bomo kritično pristopili k številnim praktičnim težavam in razpravljali o njih. Vsako od vprašanj bo služilo za razprave in praktično reševanje težav v mednarodnem okolju.

Uvod v globalni strateški menedžment
– posebnosti globalne strategije
– vzroki za internacionalizacijo
– mednarodna fleksibilnost in mednarodna konfiguracija
Globalno okolje
– strateški menedžment pod težkimi pogoji
– nacionalni in mednarodni viri konkurenčne prednosti
– ustanovni, politični in regulatorski vplivi
– tveganje, nadzor in mednarodna etika
Tipi mednarodne strategije
– industrijska struktura in strategija iz mednarodne perspektive
– internacionalizacijski pristop
– globalna strategija – organizacijski okvir
Vodenje multinacionalnih podjetij
– mednarodni postopki upravljanja
– odnosi med glavnim sedežem in podružnicami
– vodenje mrežnih organizacij
– mednarodna kulturna vprašanja
Upravljanje spornih zahtev
– inovacijske strategije: lokalno proti globalnemu
– upravljanje znanja

Preverjanje znanja
 • Seminarska naloga (10–15 strani)Marketing za manjša podjetja (3 ECTS)

Cilj predmeta

Študenti bodo pridobili temeljno znanje o posebnostih marketinga za manjša in srednje velika podjetja v vedno bolj konkurenčnem mednarodnem okolju. Spoznali bodo pomembnost mednarodnih podjetij in karakteristike mednarodnega marketinga ter razumeli in razvili marketinške programe za manjša in srednje velika podjetja.

Vsebina predmeta
 • razvoj osnovnih marketinških načrtov/realizacija za manjša in srednje velika podjetja
 • marketing za podjetja z nizkim proračunom in omejenimi viri
 • posebni pristopi/metode, uporabljene v marketing-mixu (gverilski marketing)
 • upravljanje mednarodnih marketinških programov
 • stranke z različnim kulturnim ozadjem; vedenjska raznolikost in različna pričakovanja
 • atraktivnost in ovire na mednarodnih tržiščih; priložnosti in nevarnosti za manjša in srednje velika podjetja
 • strategije vstopa na tržišče
 • standardizacija proti prilagoditvi marketinških programov

Preverjanje znanja
 • Seminarska naloga (10–15 strani)


1