Študijsko leto 2013-2014


Ida Cvetko, mag.

vodja Oddelka za kadrovske zadeve na Pošti Slovenije d. o. o.

cvetko(1)1. Kaj menite o vašem študiju na FKPV?
Študij na FKPV na enoti Maribor je logično nadaljevanje študija na Academii. Po končanem študiju in pridobljeni izobrazbi VI. stopnje, ki je ob usklajevanju privatnih, službenih in šolskih zadev zelo hitro minil, se je pojavila želja po več. Več znanja, več druženja posledično tudi možnosti napredovanja na delovnem mestu. Največja prednost študija na FKPV je povezava med teorijo in praktičnimi znanji. Podajanje snovi študentom ni le teorija temveč je tesno povezano z prakso. Profesorji se trudijo praktična znanja orisati tudi nezaposelnim študentom. Sama sem bila v času študija ves čas zaposlena zato verjamem, da je bilo lažje.

2. Kaj vam je dosežena izobrazba prinesla?

Dosežena izobrazba mi je omogočila napredovanje na delovnem mestu, skladno z aktom o sistemizaciji delovnih mest.
V času študija sem dvakrat napredovala na višje vrednoteno in tudi odgovornejše delovno mesto. Z napredovanjem sem se morala naučiti novih delovnih nalog in odgovornosti. V praksi je to pomenilo veliko dela na delovnem mestu in doma. V času študija so bile spremembe edina stalnica kar pa mi je bila osnova za kreativnost in dinamiko. Srečo imam, družina me je razumela.

3. Vaše delovne izkušnje oz. delovno mesto, ki ga opravljate?

Zaposlena sem na Pošti Slovenije d.o.o.. Trenutno sem vodja Oddelka za kadrovske zadeve na upravi družbe. Na delovno mesto sem napredovala po končanem študiju in pridobitvi magistrskega naziva na FKPV.
V podjetju sem zaposlena 18 let. V tem času sem opravljala veliko različnih del od blagajniških do upravniških opravil na poštnem okencu, tajniških del, izobraževanja zaposlenih, razvoja aplikativne podpore kadrovsko informacijskega sistema in vodenja projektov.

4. Kaj menite o Alumni klubu FKPV

Alumni klub FKPV je dobra priložnost za mreženje vendar vse premalo izkoriščena. Dejstvo je, da v dnevnem tempu in časovni stiski vse premalo krat preverimo dogajanje.Študentom FKPV pri njihovem študiju svetujem vztrajnost in pozitivno razmišljanje. Tisti, ki bodo trdo delali so na dobri poti k osvojitvi najvišje vrednote in konkurenčne prednosti »Znanja«. Študij na FKPV to omogoča.


tomsedr. Denis Tomše

1. Kako bi ocenili vaš študij na FKPV?
Študij na FKPV ocenjujem kot izjemno pozitiven, predvsem zato, ker je izjemno praktično naravnan. Veliko je seminarskih nalog, pisanja znanstvenih člankov … Ne glede na to, da nisem imel nobenega predhodnega znanja s področja znanstvenoraziskovalnega dela, sem si tekom študija pridobil vse potrebne kompetence za kakovostno opravljanje letega. Predvsem bi tu izpostavil predmet statistika, ki so nam ga predavali trije vrhunski predavatelji in je bil še posebej praktično naravnan.

2. Kakšno je vaše mnenje o fakulteti in zaposlenih na njej?

Pred začetkom študija sem se odločal med FKPV in še eno drugo fakulteto, na koncu lahko rečem le, da sem resnično vesel, da sem izbral FKPV. Poleg izvrstnih predavateljev bi pohvalil tudi vse zaposlene na fakulteti, še posebej zaposlene v referatu in knjižnici, ki so bili resnično vedno na voljo. Nisem imel občutka, da sem le številka, ampak oseba z imenom in priimkom. Resnično sem vesel, da sem se odločil za študij na FKPV.

3. Katere kompetence ste kot doktor znanosti pridobili in kako jih boste uporabili oz. jih že uporabljate v praksi?

Najpomembnejše kompetence, ki sem jih pridobil tekom študija so vsaj zame osebno sposobnost kritičnega razmišljanja, sposobnost presojanja znanstvenih rezultatov, možnost izdelave in razumevanje analiz ter razlag znanstvenoraziskovalnega dela, sposobnost uporabe sodobnih raziskovalnih metod itn. Vse te kompetence so osnova za uspešno izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela.

4. Ali boste vaše znanje prenašali tudi na druge v praksi?

Moja velika želja je začeti s predavateljskim delom. Ne glede na to, da je na tem področju v Sloveniji trenutno neka pat situacija in je težko dobiti priložnost, sem optimist. Prepričan sem, da se trdo delo in vztrajnost izplačata in da se mi bo trud slej ko prej obrestoval.

5. Kakšno bo vaše sodelovanje s fakulteto v prihodnje?

To je predvsem odvisno od fakultete. Kot sem rekel, je moja velika želja začeti s predavateljskim delom in pospešeno delam na tem, da si čim prej pridobim pogoje za izvolitev v naziv docent.

6. Kakšni so vaši načrti v prihodnje?

Predvsem si želim nadaljevati z znanstvenoraziskovalnim delom na področju marketinga, predvsem marketinškega komuniciranja na internetu. Idej mi ne manjka, prav tako tudi ne znanja in volje. V Sloveniji na področju spletnega merketinškega komuniciranja primanjkuje znanstvenoraziskovalnih del, je pa internet zagotovo medij prihodnosti in tu vidim svojo priložnost. Kot sem že večkrat omenil, je moja velika želja tudi predavateljstvo in trenutno pospešeno delam na pridobitvi pogojev za izvolitev v naziv docent.

Zakšek Roman 051-slikaRoman Zakšek

mag. (svetovalec v kabinetu župana Občine Brežice)

1. Kaj menite o vašem študiju na FKPV?

Moj študij na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju je posledica nenadne oziroma lahko rečem kar eksplozivne osebne rasti, ki se je zgodila zaradi hitro spreminjajočega se poslovnega okolja ter pobude moje žene k lastnemu napredku.Zaradi razumevanja prvega odstavka – še zlasti, ko omenjam svojo eksplozivno osebno rast – se moram na kratko vrniti v svojo preteklost. Rodil sem se leta 1963 v Brežicah, kjer sem tudi končal Osnovno šolo Brežice, se vpisal na Srednjo ekonomsko šolo v Brežicah, ki je zaradi intenzivnega preživljanja pubertete nisem končal. Obiskoval sem jo skoraj tri leta in opravil samo prvi letnik. Drugi letnik sem ponavljal in se še pred koncem letnika iz šole izpisal. Kot pomožni delavec sem se zaposlil v IMV (Industrija motornih vozil) v Brežicah in prvič izkusil, kaj pomeni biti na dnu. Po letu dni sem pri osemnajstih letih odšel služiti vojaščino, zavedajoč se, da moram nekaj storiti. Odšel sem v Makedonijo, kjer sem bil več kot leto dni v Skopju. Po vrnitvi sem dal v IMV odpoved in se zaposlil v Opekarni Brežice, kjer zaradi svojega statusa navadnega delavca znova nisem bil zadovoljen. Glede na to, da sem si želel pustolovščin, sem se kot mornar zaposlil na Splošni plovbi Piran in na osmih prekooceanskih ladjah preplul skoraj vsa morja sveta. Po petih letih plovbe po svetovnih morjih sem si zaželel umirjenega življenja. Zgradil sem hišo, v kateri sem odprl prodajalno z mešanim blagom, ki sem jo bil po petnajstih letih poslovanja primoran zaradi prevelike konkurence velikih trgovskih centrov leta 2004 zapreti. Po zaprtju trgovine nisem vedel, s čim se bom ukvarjal. Glede na to, da nisem imel srednješolske izobrazbe, me je bilo prihodnosti kar strah.Tu se je vmešala moja žena, za kar sem ji še danes hvaležen, in me spodbudila k vpisu v Ekonomsko in trgovsko šolo v Brežicah, ki sem jo leta 2003, pri svojih štiridesetih letih, uspešno končal.Po končanju srednje šole sem si naredil načrt osebnega razvoja, kjer sem si zastavil cilje glede nadaljnjega izobraževanja, širitve socialne mreže in zaposlitve. Leta 2003 sem se vpisal na Višjo strokovno šolo v Brežicah, kjer sem leta 2006 diplomiral z diplomskim delom Javno nastopanje in si pridobil višjo strokovno izobrazbo z nazivom komercialist. Vmes sem se decembra leta 2004 zaposlil v Občinski upravi Občine Brežice na Oddelku za finance in proračun. Glede na to, da v Brežicah tedaj ni bilo visoke šole, sem se odločil nadaljevati študij na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju, ki se je tedaj imenovala Visoka komercialna šola Celje. Leta 2008 sem diplomiral z diplomsko nalogo Uporaba trženjskega načrta v okrajni predvolilni kampanji in si pridobil visoko strokovno izobrazbo ter naziv diplomiranega ekonomista. Kmalu za tem sem istega leta napredoval na uradniško delovno mesto in bil prestavljen na Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, ravno tako v občinski upravi. Moje delo je bilo upravljanje z občinskimi poslovnimi prostori in stanovanji. Po končanju visoke šole sem se vpisal naprej na magistrski študij na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju, kjer sem leta 2010 magistriral z naslovom magistrske naloge »Osebna prodaja slovenskih vin vinorodne dežele Posavje na hrvaškem trgu« in pridobil naziv magister poslovnih ved. Leta 2012 mi je župan ponudil novo delovno mesto svetovalca za področje zaščite in reševanja.Vse ravni izobrazbe so mi prinašale nove poglede na življenje, mi razkrivale nove svetove in možnosti. Na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju sem pridobil veliko uporabnega znanja, ki sem ga uspel kasneje uspešno vgraditi v razvoj svoje kariere.

2. Kaj vam je dosežena izobrazba prinesla?

Dosežena izobrazba mi je prinesla osebni razvoj oziroma osebnostno rast z veliko novega in uporabnega znanja, ki sem ga uspešno prenesel v prakso, zaradi česar sem dobil dobro zaposlitev v občinski upravi, kjer sem tudi po vsaki končani stopnji izobrazbe napredoval.Pridobljeno znanje iz področja trženja sem kot vodja občinskega predvolilnega štaba mag. Andreja Vizjaka, ki je bil tedaj župan občine Brežice na državnozborskih volitvah leta 2004 uspešno implementiral v promocijo političnega kandidata, ki je za tem napredoval na položaj ministra za gospodarstvo RS.Po odhodu mag. Andreja Vizjaka v Vlado RS, sem na nadomestnih volitvah za župana znova vodil predvolilno kampanjo za političnega kandidata, gospoda Ivana Molana, ki je na volitvah zmagal in postal sedanji župan občine Brežice.Tudi leta 2008 sem bil vodja predvolilnega štaba mag. Andreja Vizjaka, ko je bil znova izvoljen v poslanca v Državni zbor RS.Poleg kariere mi je dosežena izobrazba izboljšala lastno samopodobo in tako tudi dvignila samozavest, kar je za uspeh ter nadaljnjo osebnostno rast velikega pomena.

3. Na kakšen način ste združevali vašo poklicno pot s študijem?

Prepletanje poklicne in študijske poti je bilo zelo naporno. Odpovedovati sem se moral druženju z otroki, s prijatelji in znanci. Vse socialne stike izven ožje družine sem moral zaradi pomanjkanja časa skrbno načrtovati. Poleg osnovnih fizičnih potreb je bil ves moj čas posvečen službi, učenju in načrtnemu socialnemu mreženju.

4. Vaše delovne izkušnje oz. delovno mesto, ki ga opravljate.

Kot sem dejal sem trenutno zaposlen v Občinski upravi Občine Brežic, in sicer v Kabinetu župana, na delovnem mestu svetovalca za področje zaščite in reševanja. Moja naloga je načrtovanje zaščite in reševanja v primeru naravnih ali drugih nesreč, priprava načrtov zaščite in reševanja za vsako posamezno naravno ali drugo nesrečo posebej, priprava ocen ogroženosti, izvajanje vaj, urjenj ter materialno opremljanje civilne zaščite, razvoj občinskih sil zaščite, reševanja in pomoči, kot so npr. Civilna zaščita občine Brežice, društva posebnega pomena (radioamaterji, jamarji, potapljači, planinci, kajakaši, vodniki reševalnih psov) ter v manjši meri tudi prostovoljna gasilska društva. V primeru aktiviranja Civilne zaščite občine Brežice sem v Občinskem štabu civilne zaščite Brežice namestnik poveljnika.5. Kaj menite o Alumni klubu FKPV?
Alumni klub Fakultete za komercialne in poslovne vede v Celju je odlično zamišljen podporni sistem študentom in diplomantom z namenom socialnega mreženja, medsebojnega prenosa znanj ter izkušenj s ciljem uspešne graditve kariere. Vendar mislim, da ti, ki jim je ta klub namenjen, tega ne izkoriščajo. Študentom, diplomantom in ostalim zainteresiranim zunaj šolskega sistema bi bilo potrebno ponuditi bolj zanimive ter uporabne vsebine neformalnih predavanj iz področja uspešnega zaposlovanja, kariere, socialnega mreženja, motivacije, govorništva itd.

6. Kaj svetujete študentom FKPV?

Študentom FKPV svetujem predvsem, da si naredijo načrt osebnega razvoja, ki bo odražal njihove sanje, pot in način uresničitve, končajo študij in se posvetijo razvoju kariere skladno s svojim načrtom, ki mora biti narejen za obdobje desetih let. Na svoji poti do uspeha morajo biti ustvarjalni, iznajdljivi, boljši in drugačni od drugih, izstopiti morajo iz povprečja tako, da bodo razpoznavni in opazni. Strah in dvome morajo pustiti ob strani, se izogibati negativnih ljudi ter se povezovati s pozitivnimi in uspešnimi ljudmi. Graditi morajo socialno mrežo, vendar ne zgolj zaradi osebne koristi. Pomagati morajo ljudem in dajati, kajti kolikor bodo dali toliko bodo dobili. Na svoji poti morajo biti vztrajni, prijazni in čuteči do ljudi.dscn2558dr. Matjaž Štor

Tretji doktorand na FKPV

1. Kako bi ocenili vaš študij na FKPV?

Kot doktorand prve generacije doktorskega študija na FKPV sem si pridobil širša znanja s področja novejših makroekonomskih in poslovnih znanosti, teorije znanosti ter uporabe ustrezne metodologije raziskovanja. Med študijem sem ustvarjal nove strokovne in znanstvene prispevke, ki sem jih uspešno objavljal na različnih znanstvenih konferencah in v mednarodno priznanih strokovnih revijah. Na koncu študija sem pridobil nova znanja in širši pogled na znanost. Doktorski študij na FKPV je zelo kakovosten in ocenjujem, da bom lahko pridobljena nova znanja s pridom uporabil na svojem delovnem mestu.

2. Kakšne je vaše mnenje o fakulteti in zaposlenih na njej?

Menim, da je doktorski študij na FKPV zelo konkurenčen, če ga primerjamo z najboljšimi univerzami v Sloveniji. Predavatelji pritegnejo tako z vsebino predavane tematike kot z njihovo strokovnostjo, so kompetentni na svojih področjih, uporabljajo najnovejšo metodologijo in vrhunski pedagoški pristop. Vsekakor bi se rad zahvalil vzorniku, učitelju in mentorju red. prof. dr. Marijanu Cinguli za spremljanje mojega dela in konstruktivno sodelovanje. Hvaležen sem tudi somentorici doc. dr. Tatjani Kovač in članici komisije doc. dr. Hani Šuster Erjavec za njune predloge in predvsem za čas, ki sta si ga vzeli za sodelovanje pri nastajanju mojega dela. Hvala tudi red. prof. dr. Borisu Snoju pri oblikovanju poglavij o razvoju novih izdelkov, red. prof. dr. Lovrencu Pfajfarju in izr. prof. dr. Marjani Merkač Skok za pomoč pri statistični obdelavi podatkov ter njihovi interpretaciji, g. Vladislavu Škorniku in red. prof. dr. Robertu Leskovarju pri izdelavi koncepta podpore logistike pri razvoju novih izdelkov. Pri izvajanju doktorskega študija in nastajanju doktorske disertacije se zahvaljujem široki podpori strokovnega osebja in vodstva FKPV.

3. Katere kompetence ste kot doktor znanosti pridobili in kako jih boste uporabili oz. jih že uporabljate v praksi?

Zame je bil doktorski študij dober izziv, da sem pridobil npr. kompetenco o presoji uporabnosti pridobljenih podatkov. Sodobni informacijski tokovi nas preko svojih medijev in tehnologij preplavljajo z različnimi podatki. Tako sem skozi doktorski študij pridobil izkušnje o tem, kateri sekundarni podatki so bili potem v nadaljevanju pomembni pri ustvarjanju doktorske disertacije. Pri ustvarjanju omenjene disertacije sem pridobil nove poglede na kakovostno pridobivanje primarnih podatkov, nova znanja in veščine za raziskovanje ter nove izkušnje pri uporabi sodobnih statističnih metod. Pri svojem delu že uporabljam pridobljene veščine pri iskanju in razvoju novih logističnih rešitev ter iskanju ustrezne informacijske podpore. V času krize so pridobljena nova znanja pomembna konkurenčna prednost za podjetje, kjer sem zaposlen in orodje trajnostnega razvoja lokalne in širše skupnosti.

4. Ali boste vaše znanje prenašali tudi na druge v praksi?

V svojem delovnem okolju se ves čas trudim prenašati svoje znanje na svoje zaposlene in ostale poslovne funkcije, saj sem mentor novincem, študentom, ki prihajajo v podjetje na obvezno prakso s področja strojništva, mehatronike, prometne tehnologije, logistike in poslovnih ved. Sem del skupine internih presojevalcev za sisteme kakovosti ISO/TS16949 (ISO 9001), 14001 in 18001, zato bom to povezanost med stroko, znanostjo in prakso še naprej razvijal skladno s tem, kolikor bo dopuščal prosti čas in pričakovanja ter obveznosti družine.

5. Kakšno bo vaše sodelovanje s fakulteto v prihodnje?

S šolo sodelujem že od leta 2005, ko se je imenovala še Visoka komercialna šola v Celju. Najprej sem bil asistent pri predmetu »Transport in logistika«, od leta 2008 dalje sem na FKPV nosilec predmeta in višji predavatelj za to področje. V letu 2009 sem zaključil pedagoško-andragoško dokvalifikacijo in od takrat dalje tudi sodelujem pri izvajanju predmeta »Strateški razvoj podjetja« na dodiplomskem študiju, od leta 2010 dalje pa pri predmetu »Strategija in razvoj podjetja« na podiplomskem študiju. V lanskem letu sem pridobil naziv višji predavatelj za področje Organizacije in menedžmenta. Sodeloval sem na skoraj vseh znanstvenih konferencah (zadnjo konferenco sem izpustil, zaradi obilice dela z zaključevanjem doktorskega študija), ki jih prireja FKPV in bom sodeloval tudi v prihodnje, bil pa sem tudi mentor številnim diplomantom na dodiplomskem študiju. Tudi v prihodnje imam namen sodelovati s FKPV na področjih, kjer že imam izkušnje, bom pa sprejel tudi kakšen nov izziv, ki bi ga predlagalo vodstvo FKPV.

6. Kakšni so vaši načrti v prihodnje?

Načrtov je kar nekaj, vendar se bom najprej posvetil družini, ki je bila dejansko malo zapostavljena v teh letih študija. Na delovnem mestu želim uporabiti nove metode za izboljšanje učinkovitosti in dobičkonosnosti poslovnih procesov ter implementirati koncept informacijske podpore logistike pri razvoju novih izdelkov. Z zagovorom doktorske disertacije se mi odpira mnogo novih idej za raziskovanje in prišel sem do spoznanja, da sem se kljub zrelim letom še vedno sposoben, kaj novega naučiti. Sodobno in nemirno okolje zahteva od nas vsestranskost in vseživljenjsko učenje, kar je tudi moje življenjsko vodilo in vizija osebnega razvoja v prihodnosti.
Matjaž Štor, mag.

Miro slika za osebnodr. Miro Simonič

Drugi doktorand na FKPV
Strokovnjak za mednarodno trženje prehrambnih izdelkov v Perutnini Ptuj d. d.

1. Kako bi ocenili vaš študij na FKPV?

Kot doktorand prve generacije, ki se je vpisala na doktorski študij po bolonjskem načinu, sem si pridobil širša znanja s področja novejših makroekonomskih znanosti, uporabe ustreznih ekonometričnih in analitskih metod raziskovanja ter poglobljenega znanja o teoriji znanosti in njenem prenosu v prakso. Med študijem sem si s seminarskimi nalogami pridobival nova znanja, s katerimi sem ustvarjal nove strokovne in znanstvene prispevke, ki sem jih uspešno objavljal na različnih znanstvenih konferencah in v mednarodno priznanih strokovnih znanstvenih revijah. Napori in odrekanja v času študija, ki je bil ob delu dokaj zahteven, so bili poplačani s pridobljenim novim znanjem in z večjo širino pogleda na znanost. Študij ocenjujem kot zelo kakovosten, saj bom pridobljena znanja koristno uporabil na svojem delovnem mestu, saj delam v mednarodnem okolju, ki zahteva zelo visok nivo znanja.

dscn25362. Kakšno je vaše mnenje o fakulteti in zaposlenih na njej?

Fakulteta ima dobro organiziran čas študija, ki mi je omogočal prisotnost na skoraj vseh predavanjih. Odlični predavatelji so me pritegnili tako z vsebino predavane tematike kot z njihovo strokovnostjo. Predavatelji so mi omogočali aktivno sodelovanje med predavanji, ki so bila na zelo visokem znanstvenem nivoju, zato so bili tudi moji rezultati kakovostni, kar so potrjevale številne objave mojih strokovnih del v času študija. Strokovnost, kompetentnost, metodologija in pedagoški pristop vseh predavateljev so bili vsekakor na zelo visoki ravni, ki je zahtevana za doktorski študij. Znanje iz področja novejših makroekonomskih teorij je odlično podal prof. ddr. Neven Borak, teorijo znanosti sem spoznaval na predavanjih prof. dr. Bogdana Kavčiča, sodobna statistična in analitska znanja so nam podajali prof. dr. Lea Bregar, prof. dr. Ksenija Dumičić, prof. dr. Slavka Kavčič in prof. dr. Lovrenc Pfajfar. Moj mentor, izr. prof. dr. Gabrijel Devetak, me je seveda ves čas pisanja doktorske disertacije usmerjal in me bodril. Veliko koristnih in strokovnih nasvetov sem dobil tudi od gospe dekanje, izr. prof. dr. Marjane Merkač Skok. Mnoge koristne nasvete sem prejel tudi od članov Komisije za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij pod vodstvom doc. dr Anite Goltnik Urnaut in doc. dr. Tatjane Kovač ter članice doc. dr. Hane Šuster Erjavec. Med zaposlenimi v referatu je gospa Vesna Domadenik, pomočnica direktorja, ves čas študija pridno beležila moje aktivnosti in mi sporočala manjkajoče formalnosti, ki so potrebne za dokončanje študija. S svojo strokovnostjo sta mi pomagala tudi vodja knjižnice, gospod Damijan Pesjak, ki mi je svetoval pri urejevanju bibliografije in gospa Slavica Seme, ki je strokovno svetovala pri oblikovanju naloge. Vsem in vsakemu posebej se seveda iskreno zahvaljujem za pridobljeno znanje!

3. Katere kompetence ste kot doktor znanost pridobili in kako jih boste uporabili oz. jih že uporabljate v praksi?
Zame je zelo pomembna pridobljena kompetenca o presoji uporabnosti podatkov. Živimo v obdobju informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki nas zasipava s podatki, zato je zelo pomembno, da znamo najti in presoditi prave podatke. V času študija sem si izostril čut za presojo pomembnosti pridobljenih sekundarnih podatkov, med ustvarjanjem disertacije pa sem si pridobil še nove poglede na kakovostno pridobivanje primarnih podatkov. Vsekakor sem pridobil mnoga nova znanja in veščine za raziskovanje s sodobnimi ekonometričnimi metodami. Pri svojem delu že uporabljam predvsem pridobljene veščine pri iskanju novih kupcev ter pri vzdrževanju obstoječih. V vedno težjih časih za gospodarstvo bodo pridobljena znanja prav gotovo pomenila prednost tako za podjetje, v katerem sem zaposlen, kot za porabnike izdelkov iz perutninskega mesa, ki jih podjetje proizvaja.

4. Ali boste vaše znanje prenašali tudi na druge v praksi?

V svojem delovnem okolju se bom trudil s prenosom znanja in z motivacijo vseh zainteresiranih, ki bodo želeli nadgrajevati svoja znanja in jih uporabljati v praksi. Moja prednost je ravno v tem, da prihajam iz prakse, zato mi prenos znanja nazaj v prakso pomeni zelo logično posledico. V svoji disertaciji ugotavljam, da sta gospodarstvo, ki mu pravimo praksa, in izobraževalne institucije, ki jih imenujemo kar teorija, v razpotju. Predlagani model, ki sem ga izvajal v raziskavi, za pridobivanje podatkov uporablja izobraževalne institucije, obenem pa izvaja promocijo gospodarskega subjekta, ki mu je raziskava namenjena. Rezultati imajo sinergijski učinek za gospodarski subjekt in za izobraževalno institucijo. Model je seveda uporaben za raznovrstne izdelke, možnost uporabe pa za različne države. Prednost modela se kaže v hitrem pridobivanju kakovostnih podatkov in kakovostno izvedeni, statistično obdelani in analizirani raziskavi s pomočjo strokovnih kadrov izobraževalne institucije ter nizkih finančnih stroških. Prenos tega znanja ima prav gotovo velik praktični pomen za gospodarstvo.

5. Kakšno bo vaše sodelovanje s fakulteto v prihodnje?

Z veseljem se bom odzval vabilom na prihodnje mednarodne znanstvene konference, ki jih prireja naša fakulteta (FKPV). Sodeloval sem na vseh dosedanjih konferencah, zato lahko trdim, da je kakovost objavljenih prispevkov na visokem znanstvenem nivoju in da se vsako leto še izboljšuje. V kolikor bo fakulteta imela interes, sem seveda pripravljen izvajati tudi predavanja študentom, ki jih zanimajo teoretična znanja podkrepljena s poslovno prakso. Pripravljen sem prevzeti tudi kakšno mentorstvo, v kolikor bi fakulteta to potrebovala.

6. Kakšni so vaši načrti v prihodnje?

Načrtov je kar precej. Najprej se želim posvetiti družini, ki je bila zapostavljena v času mojega študija. Na delovnem mestu želim uporabiti nove metode za izboljšanje učinkovitosti na svojem delovnem mestu in v timu, v katerem delam in se odlično razumemo. Evropski prostor ima še vedno precej potenciala za kakovosten razvoj podjetij, ki to želijo in svojo energijo želim usmeriti prav v raziskovanje tega, trženjsko zanimivega prostora. Vseh načrtov seveda še ne morem razkriti, idej pa je še ogromno. Z zagovorom doktorske disertacije se vsekakor odpira mnogo novih idej za raziskovanje, kar želim izkoristiti in tako potrditi pridobljeni naziv doktorja znanosti.Dovolite mi, da se tukaj še enkrat javno zahvalim vsem predavateljem doktorskega študija za poglobljeno znanje s področja makroekonomije in teorije znanosti ter podanega znanja za uporabo ustreznih ekonometričnih in analitskih orodij, s katerimi sem ustvarjal znanstvenoraziskovalna dela in jih bom še v prihodnje, z namenom izboljševanja položaja podjetja, v katerem sem zaposlen, kot tudi izboljševanja položaja celotne družbe. Zahvala seveda tudi vsem zaposlenim v strokovnih službah fakultete.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki