Doktorski študij na FKPV, novinarska konferenca 21. 7. 2009

Doktorski študij na FKPV                                                                         

Kratke informacije

Senat za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo je 10.7.2009 podal soglasje k uvedbi programa tretje stopnje (doktorski program “Poslovne vede”) – FKPV ga bo začela izvajati predvidoma v študijskem letu 2010/11

Fakulteta za komercialne in poslovne vede (v nadaljevanju FKPV), kjer se na enotah v Celju, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti in Kranju izobražuje skoraj 2.500 študentov, bo ponudbo svojih programov zaokrožila s podiplomskim – doktorskim študijem. Doslej so študenti lahko izbirali med dodiplomskim in magistrskim programom Komerciala ter dodiplomskim programom Poslovna informatika, v študijskem letu 2009/10 pa poleg navedenega tudi med magistrskim programom Poslovna informatika ter dodiplomskim in magistrskim programom Turizem.

Doktorski program Poslovne vede pomeni vsebinsko nadaljevanje bolonjskih podiplomskih študijev na FKPV ter kot takšen ponuja tri smeri (Komerciala, Poslovna informatika in Turizem), traja 3 leta, ovrednoten je s 180 kreditnimi točkami in pomeni izobraževanje na tretji bolonjski stopnji oziroma 8 raven (bolj natančno raven 8/2). Namenjen je študentom, ki so končali študijski program druge stopnje ali študijski program iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami, izjemoma pa tudi študentom, ki so končali najmanj štiriletni dodiplomski študijski program z ustreznega strokovnega področja (v tem primeru mora študent dokazovati vidne uspehe pri raziskovalnem ali strokovnem delu, ki jih je mogoče ovrednotiti s 60 kreditnimi točkami). Zaenkrat se bo izvajal le v Celju in Ljubljani. Po opravljenih vseh obveznostih pridobi kandidat(-ka) naslov »doktor/doktorica znanosti«.

Doktorski program je zasnovan tako, da vsebuje štiri vrste predmetov oziroma študijskih oblik:
• 3 obvezne predmete programa
• Izbirni usmeritveni seminar smeri, ki daje temeljno znanje, ki je potrebno za razumevanje smeri in ga študent opravi v prvem semestru prvega letnika.
• Obvezni seminar, ki pomeni javno predstavitev dispozicije doktorskega dela. Študent jo mora pripraviti v prvem semestru drugega letnika.
• Smerni izbirni seminar, ki obravnava tematiko posamezne smeri.
• Druge oblike organiziranega študija, kamor sodijo aktivno sodelovanje na znanstvenih konferencah, raziskovalnih delavnicah, doktorskih seminarjih, znanstvenih seminarjih ipd.
• Delo na disertaciji, ki se prične že v drugem semestru prvega letnika.
• Disertacija.
Omenjeni doktorski študij ne bo množičen – predvideva 30 vpisnih mest. Pritegnil bo najboljše študente, ki bodo na Fakulteti nadpovprečno uspešno končali magistrski študij in želeli nadgraditi pridobljeno znanje s poglobljenim razumevanjem problematike in se usposobiti za zahtevnejše raziskave bodisi individualno ali v okviru širših raziskovalnih skupin. Temeljni cilj tega programa je usposabljanje doktorandov za samostojno vrhunsko raziskovalno delo na temeljnih in uporabnih raziskavah. Pomeni, da program predvideva nadaljnje razvijanje usposobljenosti študentov za samostojno delo na področjih, ki jih opredeljuje vsebina programov prve in druge stopnje. Posebna odlika doktorskega študija so seminarji, ki jih bo študent opravil pri mednarodno priznanem strokovnjaku s posameznega specifičnega področja. Pri njem bo uporabil znanje, ki ga je pridobil pri splošnih teoretičnih predmetih, in preveril uporabo teorije v praksi. Doktorski program izhaja iz dejstva, da ni teorije brez dobre prakse in ni dobre prakse brez ustrezne teorije. Zato je cilj doktorskega programa usposobiti študente za ustrezno povezovanje teorije in prakse. Na doktorski ravni bo večji poudarek dan znanstvenemu raziskovanju in vključevanju študentov v domače in mednarodne znanstvene raziskovalne projekte pod vodstvom izkušenih raziskovalcev – mentorjev, ki sodelujejo v programu, tako iz Slovenije kot Ekonomske fakultete v Zagrebu, Univerze na Reki in drugih partnerskih institucij. Pri vključevanju doktorandov bomo tudi na doktorskem programu nadaljevali in nadgrajevali prakso, ki je na šoli že uveljavljena pri izvajanju magistrskih programov Komerciala, Turizem in Poslovna informatika, saj šola omogoča in zahteva vključevanje študentov v raziskovalno razvojno delo.
Program je podprlo tudi širše okolje. Svoje mnenje o doktorskem programu so izrazili študenti na diskusiji in zapisali: »Doktorski študij pridobiva v očeh študentov vedno večji pomen. Predvsem po lanskoletni spremembi ravni izobrazbe, pridobljene na visokošolski ustanovi, je želja študentov po dodatni izobrazbi še močnejša. Želimo, da bi Fakulteta za komercialne in poslovne vede omogočala doktorski študij, saj bi tako olajšala nadaljevanje študija že vpisanim študentom podiplomskega študija, obogatila ponudbo izobraževanja v celjski regiji ter podjetjem ponudila visoko izobražen kader, usposobljen za raziskovalno delo.« Vodilni, ki delujejo v gospodarskih ter negospodarskih podjetjih v celjski regiji ter širši okolici, so podali pisna mnenja oz. podporo o razvoju doktorskega študija naše Fakultete – poudarili so sledeče: »Podpiramo razvoj doktorskega programa po bolonjskem procesu na Fakulteti za komercialne in poslovne vede ter ocenjujemo, da bodo znanja študentov koristila širši družbi ter organizacijam. Želimo, da bi v implementaciji tega programa sodelovali s Fakulteto pri skupnem reševanju strokovnih vsebin ter z definiranjem aplikativnih razvojnih projektov ter seminarskih in raziskovalnih nalogah.«
Doslej je šola veliko vlagala v zagotavljanje materialnih, študijskih in kadrovskih pogojev za izvedbo programa Poslovne vede, srednjeročno pa bo intenzivno investirala v projekte mednarodnega sodelovanja, zato načrtuje vključitev v ustrezna mednarodna združenja visokošolskih ustanov ter vzpostavitev partnerske mreže.

Pri zbiranju informacij, na osnovi katerih preverjamo, kako šola dosega svoje cilje oziroma kje in v kolikšni meri odstopamo od želenih stanj, ki jih vrednotimo s postavljenimi merili, predstavljajo izredno pomemben vir ankete, ki jih izvajamo na šoli. Po koncu predavanj vsakega posameznega predmeta študente anketiramo, kako ocenjujejo vsebino in organizacijo predmeta ter pedagoško delo izvajalcev. Enkrat letno izpolnijo tudi anketo, v kateri jih vprašamo po splošnem zadovoljstvu s šolo, organizacijo, prostori in delom referata. Ob koncu leta izpolnijo ankete tudi profesorji, saj nas zanima tudi njihovo strokovno mnenje glede ustreznosti programa kot tudi zadovoljstvo s šolo (organizacija, referat, posluh vodstva …) ter njihova pripravljenost in potreba po izobraževanju. V prihodnje bomo izvedli tudi anketo za diplomante in za njihove delodajalce. Te ankete izvajamo in jih bomo izvajali redno, da bomo spremljali kontinuiteto dela naše Fakultete.

Pri tem nas vodi želja, da mora doktorski študijski program Poslovne vede omogočiti študentom, da se v skladu z lastnimi interesi in sedanjimi, kot tudi bodočimi potrebami organizacije, v kateri bodo zaposleni, usposobijo za strokovno in vodstveno delo. Na ta način bodo lahko prispevali k uspešnosti in razvoju organizacije ter celotne družbe.

Sogovornika na novinarski konferenci sta bila:
• Direktor FKPV Jože Geršak, univ.dipl.ing.
• Pomočnica direktorja za podiplomski študij Vesna Krajnc, dipl.ekon.

Dodatne informacije: Petra Vovk Škerl 041 211 664

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki