Mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja v tujini


logo(14)

 

Fakulteta za komercialne in poslovne vede objavlja

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ZAPOSLENIH Z NAMENOM USPOSABLJANJA V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za študijsko leto 2019/2020

STT Mobility Agreement

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) FKPV odobril sredstva  za sofinanciranje štirih mobilnosti usposabljanja zaposlenih (Staff Mobility for Training – STT).

Ta tip mobilnosti podpira strokovni razvoj zaposlenih na visokošolskih institucijah z usposabljanji v tujini (razen konferenc!) in sledenjem na delovnem mestu/obdobji opazovanja/usposabljanjem na partnerski visokošolski instituciji ali v drugi ustrezni organizaciji v tujini.

Cilji tovrstnih aktivnosti so predvsem povečanje kvalitete in kvantitete študentske mobilnosti na FKPV v okviru programa Erasmus+ (odhajajočih in prihajajočih študentov): navezovanje stikov z organizacijami, ki bi lahko sprejele študente FKPV na Erasmus+ strokovno praktično usposabljanje v tujini, obisk partnerskih institucij, s katerimi ima FKPV aktivno izmenjavo študentov v okviru programa Erasmus+, sodelovanje na organiziranih tednih usposabljanja (Erasmus Staff Training Week) na visokošolskih institucijah v tujini, navezovanje stikov z visokošolskimi institucijami v tujini, ki sodelujejo v programu Erasmus+ in bi lahko postale Erasmus+ partnerske institucije FKPV ipd.

TRAJANJE MOBILNOSTI

Mobilnost traja 5 delovnih dni, v kar ni zajet čas potovanja. Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo zaključene najkasneje do 30. septembra 2020. Dotacija se ne sme dodeliti retrospektivno za aktivnosti, ki so se že končale v času oddaje prijave za dotacijo.

STROŠKI IN DOTACIJA

Dotacija je namenjena sofinanciranju stroškov prevoza in bivanja v tujini in večinoma ne zadostuje za kritje vseh stroškov, zato je potrebno še delno sofinanciranje udeleženca. Gre za investicijo v znanje in razvoj kompetenc, ki bi jo posameznik sam, brez formalnih stikov obeh institucij (matične in gostiteljice), brez pomoči programa Erasmus+ (dotacija) in brez matične fakultete (prosti dnevi in potni nalog), težko realiziral. Nekaj pa mora v svoj napredek investirati tudi vsak sam.

KRITERIJI IZBORA

Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je trenutno na razpolago mest za izmenjavo, bo komisija FKPV za izbor kandidatov, upoštevala kot osnovne kriterije izbora izvajanje drugih delovnih aktivnosti izven rednega obsega dela. Pri izboru bo komisija prednostno upoštevala še naslednje kriterije:

  • zaposleni, katerih delo je neposredno povezano z mednarodnimi aktivnostmi,
  • znanje tujih jezikov,
  • izbrana država za mobilnost ni država sorodnega izvora,
  • zaposleni, ki še niso dobili Erasmus sredstev za izmenjavo v tujini,
  • delovni plan po Mobility Agreement.

PRIJAVA

Rok za oddajo prijave je 25. september 2019!

Zaposleni se prijavi z izpolnjeno prijavnico, ki jo najde na spletni strani fakultete in ustreznimi prilogami. Prijavnico pošlje na naslov fakultete oz. odda v referatu FKPV.

Po končanem izbirnem postopku bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih po e-pošti.

Dodatne informacije: Petra Golob (erasmus@fkpv.si).

Morebitne pritožbe na postopek izbora zaposlenih bo reševala komisija za izvedbo postopka, v primeru nerešene pritožbe pa direktor FKPV.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki