Predmetnik – vpis v 3. letnik (pred prenovo)


POMEMBNO!  Obvestilo o prenovi študijskega programa 

1. LETNIK

Št. Predmet Kreditne točke
1 Uvod v gospodarstvo 6
2 Ekonomika poslovnega sistema 7
3 Poslovno računovodstvo 6
4 Gospodarsko pravo 6
5 Poslovna matematika 5
6 Poslovno komuniciranje 7
7 Mednarodno komuniciranje – ang. 8
Mednarodno komuniciranje – nem.
8 Osnove poslovodenja 7
Praktično usposabljanje I 8

SKUPAJ

60

 

2. LETNIK

Št. Predmet Kreditne točke
9 Informatika v poslovanju 6
10 Organizacijska kultura 7
11 Upravljanje s kadri 5
12 Transport in logistika 5
13 Podjetništvo 7
14 Trgovinsko poslovanje 6
15 Gospodarske družbe in pogodbeno pravo 7
16 Statistika 7
Praktično usposabljanje 2 10

SKUPAJ

60

 

3. letnik

Št.

 

Predmeti modula (študent izbere en modul)

Kreditne točke

Modul:
FINANCE
Modul:
TRŽENJE
Modul:
RAČUNOVODSTVO
Modul:
DELOVANJE EU
Modul:
BANČNIŠTVO
17 Financiranje podjetij Trženje Računovodska revizija Pravo EU Nadzor in revizija bank 10
18 Bančno poslovanje Mednarodno trženje Obdavčitev podjetij Ekonomska politika EU Aktivni in pasivni bančni posli 10
19 Borzno posredovanje Obvladovanje nabave Upravljalno računovodstvo Pridobivanje sredstev EU Plačilni promet 10
Št. Izbirni predmeti (študent izbere tri izbirne predmete) Kreditne točke
20

21

22

Zavarovalništvo
Nove tehnologije v poslovnem procesu
Igralništvo
Mednarodno komuniciranje – ang.
Mednarodno komuniciranje – nem.
Mednarodno komuniciranje – ita.
Strateški razvoj podjetja
Sociologija
Razvoj kariere
Mednarodni računovodski standardi
E-trženje
Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalut
7
Št. Zaključek študija Kreditne točke
23 DIPLOMSKA NALOGA
ali DIPLOMSKA IZPITA:
Finančna analiza in boniteta podjetja
Veščine pogajanj
9
SKUPAJ 60

Študent izbere en modul in tri izbirne predmete. Študent tretji izbirni predmet lahko izbere tudi iz ostalih treh dodiplomskih programov ali iz kateregakoli drugega visokošolskega družboslovnega programa I. stopnje v Sloveniji ali tujini v skladu s pravili fakultete.

Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrani moduli in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji.

Učni načrti


UVOD V GOSPODARSTVO

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Petra Vovk Škerl
Letnik: 1.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • mikroekonomija in makroekonomija (uvod v mikroekonomijo in makroekonomijo),
 • mikroekonomija (proučevanje trga),
 • mikroekonomija (proizvajalci in potrošniki v razmerah popolne konkurence),
 • mikroekonomija (tržne strukture),
 • makroekonomija (merjenje ekonomske aktivnosti),
 • makroekonomija (brezposelnost in inflacija),
 • makroekonomija (agregatno povpraševanje in ponudba),
 • makroekonomija (klasični in Keynesianski model makroekonomskega ravnotežja) in
 • makroekonomija (denar, bančništvo in denarna politika).

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni/ustni izpit


EKONOMIKA POSLOVNEGA SISTEMA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Izvajalci predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek, mag. Petra Vovk Škerl, mag. Vinko Zupančič in dr. Bojan Geršak
Letnik: 1.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • preučevanje ekonomije, temeljna ekonomska vprašanja, gospodarjenje in dobrine,
 • teorija proizvodnje,
 • nastanek, vrste in delitev poslovnih sistemov,
 • poslovni proces in njegove prvine,
 • sredstva poslovnega sistema,
 • viri sredstev in obveznosti do virov sredstev poslovnega sistema,
 • bilanca stanja poslovnega sistema,
 • stroški v poslovnem sistemu,
 • kalkulacije,
 • trg in teorija povpraševanja in ponudbe,
 • poslovni sistemi v različnih tržnih strukturah,
 • oblikovanje prodajnih cen,
 • uspešnost in analiziranje poslovanja poslovnega sistema in
 • ekonomika investicij.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga ali projektna naloga določene teme


POSLOVNO RAČUNOVODSTVO

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Tatjana Kolenc
Izvajalci predmeta: mag. Tatjana Kolenc in doc. dr. Tatjana Dolinšek
Letnik: 1.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • pojmovanje in pomen računovodstva ter pravne podlage računovodstva,
 • sredstva in obveznosti do njihovih virov,
 • bilanca stanja,
 • konto,
 • razvojna pot slovenskega računovodenja,
 • knjigovodske listine,
 • poslovne knjige,
 • gospodarske kategorije (dolgoročna sredstva, kratkoročna sredstva, stroški),
 • zaloge proizvodov, trgovskega blaga, in obračun storitev,
 • prihodki,
 • odhodki,
 • poslovni izid (Izkaz poslovnega izida) in
 • ustanavljanje gospodarskih družb.

Delo v e-učilnici:

 • Letno poročilo
 • Delo z računovodskim programom

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit (po potrebi tudi ustni)


GOSPODARSKO PRAVO

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec: doc. dr. Bojan Vavtar
Izvajalci predmeta: doc. dr. Bojan Vavtar, Štefanija Bornšek in Melita Ambrož
Letnik: 1.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • temeljni pravni pojmi,
 • pravo gospodarskih družb – temeljni pojmi,
 • osnove obligacijskega prava,
 • tržno pravo,
 • osnovne delovnega prava.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga
 • pisni izpit


POSLOVNA MATEMATIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: Iztok Leskovar
Letnik: 1.
Št. kreditov: 5

Vsebina predmeta

 • splošno o množicah in številih,
 • posebnosti zaporedij,
 • gospodarski računi,
 • kalkulacije,
 • finančna matematika,
 • vrednotenje investicij,
 • vrednotenje naložb v vrednostne papirje ter
 • osnove verjetnostnostnega računa in odločanja.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • poročilo o vajah
 • seminarska naloga


POSLOVNO KOMUNICIRANJE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Breda Perčič
Letnik: 1.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • analiza komunikacijskega procesa,
 • komunikacijske mreže, vloge in kanali,
 • posebnosti poslovnega komuniciranja,
 • pisno poslovno komuniciranje,
 • ustno poslovno komuniciranje,
 • neverbalno komuniciranje,
 • poslovni razgovor, sestanek, predstavitev,
 • etika in estetika poslovne komunikacije,
 • poslovni bonton,
 • javno nastopanje.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • domače naloge
 • poročilo o vajah
 • seminarska naloga in javna predstavitev


MEDNARODNO KOMUNICIRANJE – ANGLEŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Marina Štros-Bračko
Izvajalci predmeta: mag. Marina Štros-Bračko, mag. Aleksandra Hribar Košir in Jelisava Valentina Petek
Letnik: 1.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • FKPV in struktura fakultete + profil diplomanta,
 • prijave za službo CV + spremno pismo,
 • struktura podjetja – oddelki, odgovornosti,
 • poslovna korespondenca,
 • telefoniranje,
 • sestanki,
 • prezentacije,
 • ponovitev slovnice in
 • popravljanje napak.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • domača naloga
 • kolokviji

MEDNARODNO KOMUNICIRANJE – NEMŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Izvajalci predmeta: mag. Viktorija Osolnik Kunc, mag. Aleksandra Hribar-Košir in Greta Jenček
Letnik: 1.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • slovnične strukture v nemškem jeziku,
 • strokovno izrazje in besedne zveze s področja komerciale,
 • pisno in govorno sporazumevanje,
 • igranje igre vlog in
 • prevajanje splošno-pogovornih besedil.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


OSNOVE POSLOVODENJA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Izvajalci predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak in mag. Petra Vovk Škerl
Letnik: 1.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • predstavitev in opredelitev managementa – managemnet in organizacije,
 • načrtovanje – planiranje,
 • organiziranje,
 • vodenje – voditeljstvo,
 • vedenje organizacij in posameznikov,
 • kontroliranje,
 • spremembe in razvoj organizacije ter
 • osebni razvoj managerjev.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga
 • aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah


PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač
Letnik: 1. in 2.
Št. kreditov: 1. letnik 8 KT, 2. letnik 10 KT

Vsebina predmeta

OBVEZNI DEL:

 • Seminar o diplomi (3 ure)
 • Seminar: osnove statističnih metod in tehnik ( 6 ur)
 • Seminar: metodološki pristop k raziskovanju (3 ure)
 • Delovna praksa v podjetju/organizaciji

NEOBVEZNI DEL

 • Priprave na delovno prakso:
 • Delavnica: Obvladovanje pisnih in govorniških veščin
 • Priprave na delovno prakso -Delavnica: iskanje informacij na internetu
 • Priprave na delovno prakso¬Delavnica: Word in Excel

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

1. letnik
Poročilo o praksi s prilogami:

 • seminarska naloga
 • dokazilo o opravljenih urah prakse v podjetju
 • potrdilo o opravljenih obveznih seminarjih

2. letnik
Poročilo o praksi s prilogami:

 • analiza praktičnega problema
 • dokazilo o opravljenih urah prakse v podjetju
 • potrdilo o opravljenih obveznih seminarjih

Zagovor poročila (po potrebi)

Ocenjevalna lestvica: opravil/ni opravilINFORMATIKA V POSLOVANJU

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: doc. dr. Tatjana Kovač
Izvajalci predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač in Vladislav Škornik
Letnik: 2.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • vloga in pomen informatike,
 • splošna teorija sistemov in kibernetika,
 • informacijska tehnologija,
 • podatkovne zbirke,
 • računalniška omrežja in
 • internet in njegove storitve.

E-učilnica:

 • multimedijska tehnologija
 • sistemi za podporo odločanju
 • umetna inteligenca

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • izpit iz teorije
 • praktično delo (vaje)
 • diskusije
 • e-učenje (samostojno učenje)


ORGANIZACIJSKA KULTURA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Tatjana Rijavec
Letnik: 2.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Poslovna etika
 • – etični kodeksi
 • – odgovornosti organizacije
 • – družbena odgovornost organizacije
 • Vsebine organizacijske kulture
 • – kaj je organizacijska kultura
 • – značilnosti
 • Kultura in subkulture
 • Tipologije organizacijskih kultur
 • Vpliv organizacijske kulture na uspešnost org.
 • – Vpliv kulture na trajnostni razvoj org
 • Raziskovanje organizacijske kulture
 • Vzdrževanje in spreminjanje organizacijske kulture

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga
 • pisni izpit


UPRAVLJANJE S KADRI

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Greta Malec
Izvajalci predmeta: mag. Greta Malec, doc. dr. Anita Goltnik Urnaut in mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Letnik: 2.
Št. kreditov: 5

Vsebina predmeta

 • razmerja in relacije med delodajalci, delojemalci, managerji in lastniki v organizaciji,
 • kadrovska strategija in vloga kadrovske funkcije ter aktivnosti kadrovske službe kot podpora razvojni strategiji organizacije,
 • organizacija dela v posamezni organizaciji z razvidom del in nalog, opisom del in nalog ter kompetencami,
 • proces kadrovanja v organizaciji,
 • materialna in nematerialna motivacija za delo, vključno s plačnim sistemom in sistemom nagrajevanja,
 • razvoj kariere delavca in osebni razvoj,
 • učeča se organizacija in management znanja,
 • organizacijska kultura, komuniciranje in informiranje ter sodelovanje s sindikatom,
 • standardi kakovosti na področju HRM,
 • inovacije in ustvarjalnost v delovnem procesu kot pomemben element konkurenčne prednosti in
 • trg delovne sile v Sloveniji in EU.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisne naloge
 • pisni/ustni izpit


TRANSPORT IN LOGISTIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec: /
Izvajalci predmeta: mag. Fadil Mušinović in mag. Boštjan Urbancl
Letnik: 2.
Št. kreditov: 5

Vsebina predmeta

 • opredelitev mednarodne logistike
 • makroekonomske osnove mednarodnega logističnega sistema
 • logistika in poslovna logistika
 • logistični sistem in organiziranje logističnih dejavnosti
 • upravljanje poslovne logistike
 • proces strateškega planiranja
 • dejavnost nabave, njeni cilji in politika
 • transport v narodnem gospodarstvu in v mednarodni menjavi
 • značilnosti transportne ponudbe in razvoj dejavnosti
 • transportna politika EU in Slovenije
 • transportno zavarovanje

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • zagovor seminarske naloge


PODJETNIŠTVO

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec: mag. Petra Vovk Škerl
Izvajalci predmeta: mag. Petra Vovk Škerl, doc. dr. Alojz Klaneček in mag. Vinko Zupančič
Letnik: 2.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • zgodovina in osnove podjetništva
 • pojavne oblike podjetništva
 • pravni vidiki podjetništva
 • vodenje in upravljanje podjetniške rasti
 • internacionalizacija poslovanja malih in srednje velikih podjetij
 • poslovno načrtovanje
 • podjetniška etika in morala
 • podporno okolje podjetništva

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • poslovni načrt v manjših skupinah
 • pisni izpit


TRGOVINSKO POSLOVANJE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec: mag. Vinko Zupančič
Izvajalci predmeta: mag. Vinko Zupančič in doc. dr. Lidija Kodrin
Letnik: 2.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • razvoj in vloga trgovine v gospodarstvu
 • organizacijska struktura trgovine
 • odnosi s kupci in dobavitelji
 • strateško načrtovanje v trgovini
 • vodenje operativnega poslovanja
 • trgovanje in politika cen
 • vizualni merchandising
 • neposredno in elektronsko trženje
 • pričakovanja in kakovost
 • zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga
 • pisni izpit


GOSPODARSKE DRUŽBE IN POGODBENO PRAVO

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: Vesna Vavtar
Izvajalci predmeta: Vesna Vavtar, Štefanija Bornšek in Melita Ambrož
Letnik: 2.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • temeljna načela obligacijskih razmerij,
 • pravice in zahtevki, predmet obligacijskih razmerij, pravna dejstva,
 • nastanek obveznosti,
 • učinki obveznosti,
 • prenehanje obveznosti,
 • vrste obveznosti,
 • spremembe obveznosti,
 • tipične gospodarske pogodbe in
 • mednarodna ureditev pogodbenih obveznosti.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


STATISTIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Izvajalci predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek in Marika Šadl
Letnik: 2.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • temeljni statistični pojmi,
 • relativna števila,
 • frekvenčna porazdelitev,
 • kvantili,
 • mere centralne tendence,
 • mere variabilnosti,
 • mere asimterije in sploščenosti,
 • normalna porazdelitev,
 • osnove enostavne regresije,
 • osnovna analiza časovnih vrst,
 • osnove vzorčenja,
 • delo v e-učilnici (uporaba rač. programov MS EXCEL ali Megastat)

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit

MODUL 1: FINANCE


FINANCIRANJE PODJETIJ

Vrsta predmeta: modulni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Mojca Nekrep
Letnik: 3.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • pojem financiranja podjetja,
 • finančna funkcija v podjetju,
 • finančni sistem in finančno okolje,
 • donos in tveganje,
 • finačna analiza podjetja,
 • finančne naložbe,
 • investiranje v realne naložbe,
 • plačilni in poravnalni sistem ter plačilni promet,
 • viri financiranja in njihova struktura.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminar
 • sodelovanje na predavanjih in vajah


BANČNO POSLOVANJE

Vrsta predmeta: modulni
Nosilka in izvajalka predmeta: Nada Jurko
Letnik: 3.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • bančni sistem v Sloveniji in EU,
 • bančni management in načela bančnega poslovanja, kapitalska ustreznost,
 • Baselski standardi,
 • bonitetna analize podjetja,
 • funkcija kredita in predstavitev kreditno garancijskega poslovanja bank,
 • akreditiv kot inštrument zavarovanja,
 • izvedeni finančni inštrumenti,
 • bančne storitve za fizične osebe,
 • kartično poslovanje in
 • plačilni sistem.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • projektna naloga
 • pisni izpit/ustno izpraševanje


BORZNO POSREDOVANJE

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec: red. prof. dr. Marijan Cingula
Izvajalka predmeta: doc. dr. Mojca Nekrep
Letnik: 3.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • finančni trgi,
 • trg lastniškega kapitala in trg dolžniškega kapitala,
 • primarni in sekundarni trg,
 • trg denarja in trg kapitala,
 • glavne komponente kapitalskega trga,
 • državna politika in makroekonomski kazalci,
 • udeleženci in delovanje kapitalskega trga,
 • pomen nadzora,
 • agencija za trg vrednostnih papirjev,
 • organizirani trgi in njihove funkcije,
 • splošni cilji ureditve trga,
 • prednosti uporabe organiziranega trga,
 • borze,
 • borzni indeksi,
 • mehanizmi borznega trgovanja,
 • člani borze,
 • borzno posredniške hiše,
 • finančni instrumenti na kapitalskem trgu,
 • dolgoročni finančni instrumenti,
 • lastniški vrednostni papirji (delnice),
 • dolžniški vrednostni papirji (obveznice),
 • primarna emisija (Initial Public Offering),
 • sekundarno trgovanje,
 • likvidnost,
 • trg izvedenih finančnih instrumentov,
 • opcije,
 • zamenjave,
 • terminske pogodbe,
 • analiza finančnih instrumentov,
 • temeljna analiza,
 • tehnična analiza,
 • svetovno združenje borz vrednostnih papirjev (WFE),
 • sodelovanje med borzami,
 • svetovno združenje nadzornikov (IOSCO),
 • elektronsko borzno posredništvo in
 • pravni vidiki pri poslovanju z vrednostnimi papirji.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni in ustni izpit
 • seminarska naloga
 • predstavitev seminarske naloge

MODUL 2: TRŽENJE


TRŽENJE

Vrsta predmeta: modulni
Nosilka: mag. Petra Vovk Škerl
Izvajalci predmeta: mag. Petra Vovk Škerl, doc. dr. Lidija Kodrin, doc. dr. Beno Klemenčič in mag. Boštjan Urbancl
Letnik: 3.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • opredelitev trženja in njegov pomen pri vsakdanjem gospodarjenju
 • trženjsko raziskovanje
 • trženjski informacijski sistem
 • vedenje porabnikov
 • zadovoljstvo in zvestoba porabnikov
 • ciljno trženje
 • trženjski splet za izdelek (4 P) in za storitev (7P)
 • – atributi izdelka
 • – cenovne strategije
 • – prodajne poti
 • – trženjsko komunikacijski splet

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga
 • pisni/ustni izpit


MEDNARODNO TRŽENJE

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec: mag. Matjaž Turk
Izvajalci predmeta: mag. Matjaž Turk in mag. Vinko Zupančič
Letnik: 3.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • uvod v mednarodno trženje,
 • mednarodna konkurenčnost podjetja,
 • analiza mednarodnega okolja,
 • raziskovanje tujih trgov,
 • strategije vstopa na tuje trge,
 • program mednarodnega trženja,
 • organiziranje, izvedba in nadziranje aktivnosti mednarodnega trženja,
 • digitalna revolucija in globalno e-trgovanje in
 • trajnostni razvoj podjetja in etično delovanje podjetja ter posameznikov.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga
 • pisni/ustni izpit


OBVLADOVANJE NABAVE

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Boštjan Urbancl in doc. dr. Lidija Kodrin
Letnik: 3.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • vloga in pomen nabave,
 • strategija nabave,
 • nabavni proces in obnašanje podjetij v nabavnem procesu,
 • management zalog,
 • raziskava nabavnega trga,
 • upravljanje zalog,
 • kontrola kakovosti v nabavnem poslovanju,
 • oblikovanje strategije v dobavnih verigah,
 • merjenje in vrednotenje uspešnosti nabave,
 • nabava v trgovini in podjetjih na drobno,
 • E-nabava,
 • pogajanja v nabavi,
 • osnove managementa oskrbnih verig,
 • oblikovanje strategije oskrbne verige,
 • management globalnih oskrbnih verig,
 • elektronsko poslovanje oskrbnih verig ter
 • javna naročila in korupcija.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga

MODUL 3: RAČUNOVODSTVO


RAČUNOVODSKA REVIZIJA

Vrsta predmeta: modulni
Nosilka in izvajalka predmeta: izr. prof. dr. Tatjana Horvat
Letnik: 3.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • pomen revidiranja,
 • zakonski okvir vzpostavljanja revizije,
 • mednarodni revizijski standardi,
 • revizorjevo etično okolje,
 • revizorjeva odgovornost – pravno okolje,
 • pomembnost in revizijska tveganja,
 • revizijski cilji in revizijska dokumentacija,
 • načrtovanje revizije,
 • preizkušanje notranjih kontrol,
 • revizija v računalniškem okolju,
 • dokazi za uradne trditve in
 • standardizacija revizorjevega poročila.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit (teorija in naloge)


OBDAVČITEV PODJETIJ

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: dr. Janko Čakš
Letnik: 3.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • vloga države in javnega sektorja v sodobnem gospodarstvu,
 • pojem in vrste javnih prihodkov,
 • davčni sistemi,
 • vrste davkov,
 • sistem pobiranja in izterjave davkov,
 • davčni postopek,
 • vrste prispevkov za socialno varnost,
 • učinki obdavčevanja,
 • davek od dohodka iz dejavnosti,
 • davek od dohodka pravnih oseb,
 • davki in podjetje,
 • davek na dodano vrednost in
 • davčni sistem v EU.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ustni/pisni izpit
 • udeležba na vajah
 • seminarska naloga


UPRAVLJALNO RAČUNOVODSTVO

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Dejan Petkovič
Letnik: 3.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

Upravljalno računovodstvo:

 • teoretični in vsebinski okvir računovodstva,
 • teoretični in vsebinski okvir finančnega, stroškovnega in poslovodnega računovodstva,
 • računovodska poročila, narava, namen in sestava IPI, izkaza denarnih tokov in BS,
 • spoznavanje prihodkov, izdatkov, prejemkov, predplačil, amortizacije, merjenja zalog, obveznosti itd.,
 • namen in uporaba dvostavnega knjigovodstva,
 • računovodstvo v podjetjih,
 • računovodska analiza: kazalniki, izračun in interpretacija, vključno s kazalniki likvidnosti in obratnega kapitala,
 • forenzično računovodstvo kot potreba managementa in
 • oblikovanje poslovnih odločitev na podlagi računovodskih izkazov.

Kontroling:

 • pojmovanje kontrolinga,
 • poslovni sistemi in kontroling,
 • kontroling in načrtovanje,
 • kontroling in poročanje,
 • denarni tok in kontroling,
 • revizija in kontroling,
 • korporativno upravljanje in kontroling in
 • kontroling v različnih organizacijah.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • pisni izdelki

MODUL 4: DELOVANJE EU


PRAVO EVROPSKE UNIJE

Vrsta predmeta: modulni
Nosilka: Vesna Vavtar
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • zgodovinski prikaz nastanka EU,
 • temeljna načela delovanja EU,
 • pravni red EU,
 • – pravni viri,
 • – institucije EU,
 • – pravno varstvo v EU,
 • štiri temeljne ekonomske svoboščine,
 • pravo konkurence ES,
 • evropsko pravo gospodarskih družb,
 • evropsko pravo varstva potrošnikov in varstva okolja in
 • javna naročila in koncesije v EU.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


EKONOMSKA POLITIKA EU

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec: mag. Jurij Toplak
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • razvoj ideje in zgodovina povezovanja evropskih narodov,
 • notranji trg,
 • ekonomske politike EU,
 • – trgovinska politika,
 • – skupna kmetijska politika,
 • – ribiška politika,
 • – politika konkurenčnosti,
 • – kohezijska politika,
 • – ekonomska in monetarna unija,
 • – fiskalna politika,
 • – transportna politika in
 • – energetska politika.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga oz. predstavitev določene teme


PRIDOBIVANJE SREDSTEV EU

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec: mag. Urban Krajcar
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • pregled EU financiranja,
 • finančna perspektiva 2007/2013 in 2014/2020,
 • evropski strukturni in investicijski skladi,
 • pobude in programi skupnosti,
 • finančni instrumenti in
 • proračun EU.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga

MODUL 5: BANČNIŠTVO

NADZOR IN REVIZIJA BANK

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec: dr. Janko Čakš
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • zakonska opredelitev poslovanja bank,
 • naloge Banke Slovenija,
 • nadzorni organi banke,
 • vloga računovodstva v bankah,
 • vloga Nadzornega sveta banke,
 • notranja revizija v bankah,
 • zunanja revizija,
 • vloga Računskega sodišča Slovenije in
 • vloga Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • ustni izpit
 • seminarska naloga


AKTIVNI IN PASIVNI BANČNI POSLI

Vrsta predmeta: modulni
Nosilka: Nada Jurko
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • bančni sistem v Sloveniji,
 • bančni management in načela bančnega poslovanja,kapitalska ustreznost,
 • Baselski standardi,
 • funkcija kredita in predstavitev kreditno garancijskega poslovanja bank,
 • akreditiv kot inštrument zavarovanja,
 • izvedeni finančni inštrumenti,
 • bančne storitve za fizične osebe,
 • kartično poslovanje in
 • plačilni sistemi.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni/ustni izpit
 • seminarska naloga


PLAČILNI PROMET

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec: Nada Jurko
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • vloga ECB v evropskem plačilnem prometu,
 • vloga in izvajanje plačilnega prometa v Banki Slovenije,
 • izvajanje plačilnega prometa v poslovnem bančništvu,
 • pravne osnove plačilnega prometa,
 • plačilni instrumenti,
 • bruto poravnava v realnem času,
 • operativno delovanje bruto poravnave v realnem času,
 • žiro kliring in poravnava kliringov in
 • plačilni sistem Bankarta.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • ocena izdelka (diskusije)
 • drugo

IZBIRNI PREDMETI


ZAVAROVALNIŠTVO

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka: mag. Vojka Ojsteršek
Izvajalci predmeta: mag. Vojka Ojsteršek, doc. dr. Mojca Nekrep in doc. dr. Alojz Klaneček
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • ekonomske, pravne in tržne osnove zavarovalništva.
 • osebna zavarovanja in
 • premoženjska zavarovanja.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


NOVE TEHNOLOGIJE V POSLOVNEM PROCESU

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka: doc. dr. Tatjana Kovač
Izvajalci predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač in Vladislav Škornik
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • organiziranje poslovnega sistema,
 • priprava okolja za uvajanje novih tehnologij,
 • pomen informacij in IT v poslovnem procesu,
 • primeri dobre prakse: nove tehnologije v proizvodnji,
 • primeri dobre prakse: nove tehnologije v storitveni dejavnosti (banke, zavarovalnice, zdravstvo, turizem, izobraževanje …),
 • primeri dobre prakse: nove tehnologije v javni upravi in
 • primeri dobre prakse: nove tehnologije v trgovini.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • projektno delo (tematska okrogla miza)
 • strukturirani referat (individualno delo)
 • ustni ali pisni izpit


IGRALNIŠTVO

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • teoretični okvir iger na srečo,
 • zgodovinski okvir iger na srečo,
 • igralništvo in družba,
 • igralniški turizem,
 • igralniški menedžment,
 • sodobni igralniški trendi,
 • eksternalije igralniške dejavnosti,
 • urejanja igralništva v EU in
 • perspektive slovenskega igralništva.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


MEDNARODNO KOMUNICIRANJE 2 – ANGLEŠČINA

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka: mag. Marina Štros-Bračko
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebine predmeta

 • različne teme s področja ekonomskih znanosti: mednarodni trgi, finance, uspešnost poslovanja, marketing, borza,
 • zahtevnejše komuniciranje,
 • prezentacije storitev in izdelkov,
 • predstavitev firme,
 • Academic writing,
 • Relative Clauses,
 • Reporteed speech,
 • Modal verbs,
 • Gerunds and infinitives,
 • Words often confused.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • domača naloga
 • kolokvij


MEDNARODNO KOMUNICIRANJE 2 – NEMŠČINA

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebine predmeta

 • ponovitev osnovnih slovničnih struktur in nadgradnja s kompleksnejšimi strukturami (sintaksa),
 • strokovno izrazje in besedne zveze s področja komerciale,
 • pisno in govorno sporazumevanje,
 • igranje igre vlog in
 • prevajanje strokovnih besedil.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


MEDNARODNO KOMUNICIRANJE 2 – ITALIJANŠČINA

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: Jelisava Valentina Petek
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebine predmeta

 • moje življenje in služba,
 • predstavljanje,
 • strokovna terminologija s področja komerciale,
 • pisno in govorno sporazumevanje, iskanje informacij, dajanje napotkov,
 • telefoniranje, sestanki,
 • osnovna poslovna korespondenca,
 • slovnica 1 in
 • popravljanje značilnih napak.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


STRATEŠKI RAZVOJ PODJETJA

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec: mag. Fadil Mušinović
Izvajalci predmeta: mag. Fadil Mušinović
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebine predmeta

Izzivi današnje ekonomije in sveta Kaj je strateški management?

 • Zgodovina
 • Zakaj so strategije pomembne?
 • Osnovni procesi oblikovanja konkurenčnih strategij
 • Vidiki sodobnih avtorjev o procesu strategije
 • Nivoji strategij

Strategija in vrednost podjetja

 • Organska rast podjetja
 • Rast s prevzemi in združitvami

Analize kot osnova oblikovanja strategij
Kaj je poslovni model in kaj strategija

 • Razvoj poslovnih modelov
 • Koncept poslovnih modelov
 • Poslovni model in strategija: različni nivoji v podjetju

Pregled poslovnih modelov uspešnih podjetij
Upravljanje tveganj
Inovativnost in strategije
Strategija in etika

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga

SOCIOLOGIJA

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec: doc. dr. Bojan Macuh
Izvajalec predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • družbeni procesi in družbeni odnosi,
 • značilnosti prehoda iz moderne v postmoderno družbo,
 • globalizacijski procesi njihov vpliv in posledice,
 • delo in ekonomsko življenje,
 • vloga in pomen komunikacije in medijev v postmoderni družbi,
 • značilnost, vsebine in posledice spremenjenih vlog posameznika v družbi in v zasebnosti,
 • agensi družbe, njihovo delovanje, značilnosti in spremembe,
 • socializacija, zdravje, staranje – značilnosti in posledice ter
 • vloga in pomen kulturnega in socialnega kapitala za globalno, parciarno družbo, družbene skupine in posameznika.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • uspešno pripravljena in predstavljena seminarska naloga
 • pisni izpit


RAZVOJ KARIERE

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Izvajalci predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak, doc. dr. Anita Goltnik Urnaut in mag. Marjeta Malec
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • funkcija HRM – upravljanja s človeškimi viri,
 • HRM v odnosu do HRD,
 • opredelitev pojmov: kariera, razvoj kariere, načrtovanje kariere, upravljanje s kariero,
 • tradicionalno in sodobno pojmovanje kariere,
 • teorije o karierah,
 • nova delovna vloga, opis del in kompetence,
 • modeli upravljanja s kariero,
 • razvoj delovne kariere – elementi in koraki,
 • osebna blagovna znamka,
 • izobraževanje in usposabljanje ter vseživljenjsko učenje kot del kariere,
 • vloga kariernih centrov v VSI,
 • učeča se organizacija,
 • standardi kakovosti na področju HRM in
 • prepletanje poklicnega življenja z ostalimi področji življenja.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni/ustni izpit
 • poročilo o vajah – portfolio mapa dosežkov in planov
 • aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah


MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARDI

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: izr. prof. dr. Tatjana Horvat
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • pomen slovenske računovodske šole,
 • vloga mednarodnih računovodskih standardov,
 • pomen vpeljave sedanjih SRS 2006,
 • specifičnosti nekaterih SRS 2006,
 • razlike med MSRP in SRS 2006,
 • ustroj posameznih SRS 2006,
 • temeljne računovodske predpostavke,
 • pripoznavanje gospodarskih kategorij,
 • pripoznavanje gospodarskih kategorij v izkazih,
 • merjenje gospodarskih kategorij v izkazih,
 • računovodsko proučevanje (analiza),
 • spremembe računovodskih ocen, usmeritev in popravljanje napak,
 • poslovne združitve,
 • sitem odloženih davkov,
 • skupni podvigi po SRS 1006 in
 • uskupinjevanje (konsolidiranje).

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit (teorija in naloge)


BANČNO POSLOVANJE

Vrsta predmeta: modulni
Nosilka in izvajalka predmeta: Nada Jurko
Letnik: 3.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • bančni sistem v Sloveniji in EU,
 • bančni management in načela bančnega poslovanja, kapitalska ustreznost,
 • Baselski standardi,
 • bonitetna analiza podjetja,
 • funkcija kredita in predstavitev kreditno garancijskega poslovanja bank,
 • akreditiv kot inštrument zavarovanja,
 • izvedeni finančni inštrumenti,
 • bančne storitve za fizične osebe,
 • kartično poslovanje in
 • plačilni sistem.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit, ustno izpraševanje
 • projektna naloga


E-TRŽENJE

Vrsta predmeta: izbirni 
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Denis Tomše
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • opredelitev e – trženja,
 • pomen e-trženja pri vsakdanjem gospodarjenju,
 • e–trženjski splet,
 • e-trženjsko komunikacijski splet,
 • kanali e-trženja,
 • razlike med e-trženjskim komuniciranjem in trženjskim komuniciranjem na splošno,
 • prednosti in slabosti e-trženja,
 • trženjska besedila prilagojena za splet,
 • načrtovanje in izdelava trženjsko učinkovitih spletnih strani,
 • trženjsko komuniciranje s pomočjo e-pošte,
 • pomen upravljanja odnosov s strankami (CRM) v e-trženju,
 • družbena omrežja,
 • trženje preko družbenih omrežij,
 • spletna prodaja,
 • merjenje uspešnosti e-trženja,
 • etika in odgovorno delovanje pri e-trženju.

Oblika preverjanja in ocenjeva znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga

UPORABA BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE IN KRIPTOVALUT

Vrsta predmeta: izbirni 
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • osnove blockchain tehnologije
 • uporaba blockchain tehnologije v poslovne namene
 • uvod v kriptovalute
 • rudarjenje kriptovalut
 • digitalna denarnica in upravljanje z digitalnimi valutami
 • trgovanje z kriptovalutami
 • davčni in pravni vidik kriptovalut
 • ICO (inicial coin offering) in njihov pomen za razvoj novih področij na blockchain tehnologiji
 • aktualne novosti in trendi na področju blockchain tehnologij

Oblika preverjanja in ocenjeva znanja

 • projektna naloga
 • analiza 10 različnih ICO projektov
 • javna predstavitev projektne naloge
 • ustni/pisni izpit


FINANČNA ANALIZA IN BONITETA PODJETJA

Vrsta predmeta: dodatni izpit
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Letnik: 3.
Št. kreditov: 5

Vsebina predmeta

 • zunanje poročanje o poslovanju podjetja,
 • boniteta podjetja,
 • bilanca stanja,
 • izkaz poslovnega izida,
 • izkaz denarnih tokov,
 • povezanost računovodskih izkazov,
 • finančna analiza poslovanja podjetja na podlagi kazalnikov,
 • praktični primer izdelave finančne analize podjetja »X« in
 • delo v e-učilnici.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit

VEŠČINE POGAJANJ

Vrsta predmeta: dodatni izpit
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Breda Perčič
Letnik: 3.
Št. kreditov: 4

Vsebina predmeta

 • temeljne definicije konfliktov in pogajanj,
 • vrste pogajanj (distributivna, integrativna, pozicijska, načelna),
 • temeljna pogajalska načela (spoznati nasprotno stran, ločiti ljudi od problema, ločiti vsebino od odnosa, ločiti stališča od interesov; kreativnost v iskanju alternativ, BATNA, legitimni standardi in merila, dobri odnosi …),
 • čustva pri pogajanjih (jeza, bes, prezir, ignoriranje, zavračanje, poniževanje, spoštovanje, užaljenost, sovraštvo …),
 • komunikacija pri pogajanjih (retorika, poslušanje, empatija …),
 • ključni pogajalski pristopi,
 • faze pogajanj (priprave, sam proces pogajanj, zaključek pogajanj s sporazumom in njegovim uveljavljanjem),
 • priprava pogajanj in načrtovanje,
 • vodenje pogajanj in pogajalske strategije ter taktike (30 do 40 različnih taktik),
 • vpliv kraja in časa na pogajanja,
 • pogajanja s partnerji iz različnih kulturnih okolij,
 • odlike in veščine dobrega pogajalca,
 • načini razreševanja sporov: klasični načini in alternativne metode in
 • študije primerov pogajanj.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • ocena sodelovanja na vajah
 • seminarska naloga s predstavitvijo

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki