Profil diplomanta


Diplomanti bodo sposobni kreativne uporabe znanja v poslovnem okolju, samostojnega in timskega dela pri strokovnem in znanstveno raziskovalnem delu, poslovnega komuniciranja v  domačem in mednarodnem okolju, analiziranja kakovosti poslovnih procesov z namenom doseganja poslovne odličnosti in uporabe sodobne informacijske tehnologije v poslovnem okolju.  Poleg tega bodo predmetno- specifične kompetence, kot so:

 • poznavanje in razumevanje zgodovine razvoja ekonomije in drugih poslovnih ved,
 • sposobnost za razumevanje in reševanje konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenih metod in postopkov,
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij,
 • sposobnost umeščanja novih informacij in interpretacij v kontekst razvoja stroke,
 • uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov,
 • prepoznavanje in obvladovanje trenutne in predvidene vloge in pomena kadrovske funkcije pri reševanju problemov v organizaciji,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na področju ekonomije, poslovodenja, organizacije, financ, prava, revizije, kadrov …,
 • prepoznavanje in obvladovanje novih oblik organiziranosti, odnosov in vrst dela,
 • prepoznavanje priložnosti in nevarnosti na globalnem trgu, posebej pri prodajni in nabavni funkciji, in prepoznavanje specifičnosti odnosa do posameznih vsebin znotraj EU,
 • poglobljeno znanje s področja izbranega MODULA,
 • zmožnost uporabe informacijske tehnologije (IT) in sposobnost kritične izbire načel za reševanje konkretnih delovnih problemov s pomočjo IT,
 • sposobnost uvajanja sprememb v organizacijo,
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov v medkulturnem komuniciranju in mednarodnem poslovanju,
 • sposobnost za reševanje konkretnih strokovnih problemov na področju morale, konfliktov ter obvladovanje kulturnih razlik s pomočjo znanstvenih metod in postopkov,
 • sposobnost uporabe znanja s področja poslovne etike in kulture v nepredvidljivih situacijah mednarodnega, predvsem pa EU okolja.

S pridobljenim znanjem in kompetencami bodo diplomanti magistrskega študija po končanem študiju zaposljivi:

 • na vodilnih in vodstvenih mestih v profitnih in neprofitnih organizacijah ter v državni upravi,
 • v svetovalnih organizacijah kot analitiki in svetovalci za različna področja kot notranji revizorji, davčni svetovalci itn.,
 • v malih (svojih) podjetjih, kjer mora biti v osebi lastnika združeno vse znanje za vodenje malega podjetja in obvladovanje tveganj v njem ter
 • kot raziskovalci in analitiki v bankah, javni upravi, raziskovalnih inštitutih in v visokem šolstvu.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki