Učni načrti


1. LETNIK
Temeljni predmeti

Predmeti smeri

 

2. LETNIK
Temeljni predmeti

Strokovni izbirni predmeti

Prosto-izbirni predmeti


ANALIZA POSLOVANJA IN KONTROLING

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

1.Branje in razumevanje temeljnih računovodskih izkazov:

 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Izkaz finančni tokov

2.Analiza poslovanja podjetja z izbranimi kazalniki:

 • Kazalniki donosnosti
 • Kazalniki likvidnosti
 • Kazalniki gospodarnosti
 • Ostali kazalniki (EBIT, EBITDA, VA,EVA)

3.Kontroling

 • Vloga in pomen kontrolinga
 • Pristop h kontrolingu (angelški, nemški)
 • Naloge kontrolerja

4.Analiza občutljivosti poslovnih odločitev na poslovno izidni in finančni tok podjetja

 • obvladovanje stroškov
 • optimizacija poslovnega izida
 • optimizacija denarnega toka

5.Metode ugotavljanja vrednosti podjetja

 • Izračun diskontiranega denarnega toka s pomočjo metode WACC
 • vrednotenje na osnovi EBITDA, Altmanovega modela

6.Informacijska podpora analizi poslovanja (uporaba MS Excela pri analizi poslovanja in sprejemanju poslovnih odločitev)

Obveznosti študentov pri predmetu

 • pisni izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

PRIMERJALNI GOSPODARSKI SISTEMI

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Vito Bobek
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • benchmarking metoda
 • determinante razvoja
 • učinkovitost vlade
 • učinkovitost menedžmenta

Obveznosti študentov

 • sodelovanje pri predmetu
 • pisni izdelek – naloga
 • predstavitev naloge
 • izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

STRATEGIJA IN RAZVOJ PODJETJA

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta:
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 6

Vsebina predmeta

 • osnove strateškega managementa
 • definicije strategije
 • povezava med strategijo, poslanstvom in cilji, vizija in poslanstvo podjetja
 • strateška analiza okolja in podjetja
 • strateško pozicioniranje – oblikovanje strategije za vstop na tuje trge
 • ofenzivne in defenzivne strategije
 • implementacija strategije: struktura in kultura podjetja, lastniški in operativni management
 • korporativno upravljanje
 • vloga različnih subjektov v poslovanju
 • OECD načela korporativnog upravljanja
 • poslovna politika podjetja
 • razvoj podjetja

Obveznosti študentov

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga
 • predstavitev seminarja
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

KADROVSKI MENEDŽMENT

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Anita Goltnik Urnaut
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 6

Vsebina predmeta

 • Opredelitev osnovnih pojmov s področja kadrovskega menedžmenta
 • Pregled  klasičnih in sodobnih pristopov v ravnanju s kadri
 • Strateški pomen kadrovskih virov in  povezava s poslovno strategijo
 • Človek in njegove zmožnosti: Osebnost (temperament, značaj, telesne značilnosti, sposobnosti), motivacija, ustvarjalnost
 • Elementi procesa kadrovskega menedžmenta:
 • Načrtovanje kadrov (aktivnosti načrtovanja in dejavniki, ki vplivajo na planiranje potreb po kadrih)
 • Izbiranje kadrov
 • Razvoj kadrov (mentorstvo, coaching, izobraževanje, usposabljanje in napredovanje, kariera)
 • Vrednotenje, motiviranje in nagrajevanje (vrednotenje zahtevnosti dela, vrednotenje rezultatov dela, sistemi nagrajevanja).
 • Vzdrževanje učinkovitih odnosov (strategije timskega dela, reševanje konfliktov, pripadnost, dobri medosebni odnosi, letni razgovor), opredelitev osnovnih pojmov s področja kadrovskega menedžmenta
 • Vodenje
 • Ergonomska ureditev delovnega mesta, skrb za zdravje zaposlenih, nove organizacijske oblike ter fleksibilnost dela
 • Mednarodni vidiki kadrovskega menedžmenta, mobilnost, medkulturnost

Obveznosti študentov

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • sprotno ustno aktivno sodelovanje pri kontaktnih urah
 • krajši pisni izdelki (poročila o vajah)
 • daljši pisni izdelek – raziskovalna naloga, pisna analiza in predstavitev raziskovalnega članka ter vodenje razprave
 • pisni izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Samo Uhan
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • v prvem delu se študenti seznanijo s konceptom družboslovne raziskave. Izhajajoč iz ideje raziskovalnega načrta obravnavajo različne raziskovalne pristope v polju družboslovnega raziskovanja
 • v drugem delu študenti obravnavajo značilnosti kvantitativnega raziskovanja. Začnejo s postopki vzorčenja in nadaljujejo z obravnavo posebnosti strukturiranega intervjuja. Seznanijo se z različnimi pristopi zbiranja podatkov, ki so v uporabi v kvantitativnem raziskovanju
 • tretji del vključuje vsebine kvalitativnih raziskovalnih pristopov. Študenti obravnavajo tehnike zbiranja podatkov, ki jih raziskovalci najpogosteje uporabljajo v kvalitativnem raziskovanju kot so npr. fokusne skupine, entnografija in opazovanje z udeležbo
 • četrti del vključuje pripravo raziskovalnega načrta in izvedbo samostojne analize na osnovi podatkovnih baz primarnih in sekundarnih raziskav.

Obveznosti študentov

 • izdelava raziskovalnega projekta
 • pisni izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici


UPRAVLJANJE TURISTIČNIH DESTINACIJ

Vrsta predmeta: OBVEZNI SMERNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Josipa Cvelić Bonifačić
Letnik: 1.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • pojmovna določitev turistične destinacije
 • turistična organizacija in turistični management
 • načrtovanje turistične destinacije
 • organizacija v turistični destinaciji
 • nadzorovanje kakovosti v turistični destinaciji

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • seminarska naloga
 • druge oblike sodelovanja
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici


KULTURNA DEDIŠČINA

Vrsta predmeta: OBVEZNI SMERNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Lea Kužnik
Letnik: 1.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • temeljni pojmi in tipologija dediščine
 • zaščita dediščine na različnih nivojih
 • Unesco dediščina Slovenije
 • dediščina in avtentičnost
 • pomembnejše oblike kulturne dediščine v turistični ponudbi: dediščina vsakdanjega gospodarskega prizadevanja, kulture stavbarstva, oblačilnega videza, domačih in umetnostnih obrti, gostoljubnosti, šeg in navad, glasbe in ustnega slovstva, transportne in prometne kulture, trgovanja, prehranjevanja…
 • slovenske posebnosti: kozolec, panjska končnica, pehtranova potica…
 • kulturna dediščina – osnova za razvoj turističnih produktov
 • interpretacije dediščine
 • vključevanje različnih oblik kulturne dediščine v sodobno turistično ponudbo
 • eden – mreža Evropskih destinacij odličnosti
 • inovacije v turizmu na osnovi kulturne dediščine: turizem v zidanicah, glamping…
 • temačna kulturna dediščina  – osnova za razvoj temačnega turizma v Sloveniji in svetu
 • slovenska spominkarska piramida

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • seminarska naloga ali razvojni elaborat s predstavitvijo in diskusijo
 • obvezna strokovna ekskurzija
 • opravljene terenske vaje
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

ZDRAVILIŠKI IN VELNEŠKI TURIZEM

Vrsta predmeta: OBVEZNI SMERNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Elena Marulc
Letnik: 1.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

1.Promocija zdravja

 • Celostni pristop (družbeno-ekonomski, socialni, trženjski vidiki) k zdravju za človekovo počutje in osebni razvoj
 • Promocija zdravja v Sloveniji in nekaterih primerljivih državah

2.Zdraviliški turizem

 • Opredelitev zdravstvenega in zdraviliškega turizma – posebnosti
 • Vrste zdravstvenega turizma (preventivni, kurativni)
 • Zgodovina zdraviliškega turizma
 • Naravni zdravilni dejavniki
 • Status zdravilišča
 • Etimološki vidik pojma spa
 • Menedžiranje ponudbe v zdraviliškem turizmu
 • Posebnosti pri trženju zdraviliškega turizma

3. Velneški turizem

 • Velnes kot zdravi celostni življenjski slog
 • Opredelitev velneške dejavnosti in velneškega turizma
 • Primerjava velneškega in spajevskega turizma
 • Menedžiranje ponudbe v velneškem turizmu
 • Posebnosti pri trženju velneškega turizma

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • seminarska naloga
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

SEMINAR O MAGISTRSKI NALOGI

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • proces diplomiranja na magistrskem študiju
 • struktura dispozicije in  magistrske naloge
 • bibliografske baze podatkov
 • navajanje virov
 • osnutek dispozicije magistrske naloge

Obveznosti študentov

 • aktivno sodelovanje študentov, vaje
 • seminarsko delo (osnutek dispozicije s predstavitvijo, obvezna aktivnost)
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

 


KRIZNI MENEDŽMENT

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Drago Dubrovski
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • kriza in njene značilnosti
 • razvrstitev kriz
 • simptomi, vzroki in posledice krize
 • pojem in vsebina kriznega managementa
 • posebni primeri kriznega managementa
 • preprečevanje nastanka akutnih kriz
 • prenova podjetja
 • doseganje prenove z metodo prestrukturiranja in metodo reinženiringa poslovanja
 • posebnosti spreminjanja kulture podjetja

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • projektna naloga
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici


GASTRONOMIJA

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Lea Kužnik
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • izbrana poglavja iz zgodovine gastronomije
 • kulinarične spremembe v različnih družbenih in geografskih okoljih od prazgodovine, antike, srednjega veka do danes
 • sestavine za pripravo jedi
 • živinoreja, poljedelstvo, čebelarstvo, vinogradništvo, sadjarstvo, nabiralništvo, lov, ribolov itd.
 • gospodarska poslopja (kozolec, kašča, torklja…)
 • primer dobre prakse: Dežela kozolcev
 • hrana v šegah in navadah
 • 24 gastronomskih regij Slovenije
 • primer dobre prakse v gastronomskem turizmu: Okusi Posavja
 • tradicionalne jedi Slovenije in njihove zgodbe
 • tržne znamke v gastronomiji: Gostilna Slovenija, Ljubljana Quality, Bohinjsko/From Bohinj, Solnce, Okusi Kamnika, Diši po Prekmurju, Okusi Radolce, Dobrote Dolenjske, Fonda brancin…
 • Evropska destinacija odličnosti (EDEN)
 • kuharske knjige na Slovenskem in v svetu
 • gostoljubnost in gastronomija
 • analiza primerov dobrih praks pri vključevanju prehranske kulturne dediščine v sodobno turistično ponudbo: Matjaževa domačija, Oštarija, Okusi Posavja…
 • gastronomske prireditve in festivali
 • kulinarični spominki v turizmu

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • seminarska naloga ali razvojni elaborat s predstavitvijo in diskusijo
 • obvezna strokovna ekskurzija
 • opravljene terenske vaje
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

GLOBALNO ZDRAVJE IN TURIZEM

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Elena Marulc
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • uvod v politiko globalnega zdravja
 • zdravje sveta
 • porazdelitev zdravja v svetu
 • prioritete politike globalnega zdravja
 • organizacija porazdelitve  globalnega zdravja
 • porazdelitev zdravstvenih storitev v Evropi
 • vloga mednarodnih akterjev v porazdelitvi zdravstvenih storitev
 • porazdelitev zdravstvenih storitev – problematika povpraševanja
 • porazdelitev zdravstvenih storitev- problematika potrošnje
 • pomen kulture, razredna in spola na dojemanje zdravja, bolezni in potovanj
 • zdravstvene razmere destinacije
 • etični vidiki na področju globalnega zdravja in turizma
 • ključni igralci v globalnem zdravstvu
 • vidiki v povezavi z definicijo zdravstvenih in turističnih problemov
 • vloga zdravstvenih sistemov in vpliv mehanizmom financiranja zdravstva na globalno zdravje
 • pravo in človekove pravice z vidika analize globalnega zdravja in turizma
 • dinamika odgovorov mednarodnega zdravja in turizma na naravne nesreče

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • seminarska naloga z ustno predstavitvijo
 • ocenjevanju učnih izidov v e-učilnici

ZELENI TURIZEM IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Elena Marulc
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Definiranje zelenega turizma in produktov zelenega razvoja
 • Upravljanje in razvoj zelenega turizma, vključevanje družbe ter javno ozaveščanje
 • Primeri dobre prakse zelenega turizma
 • Načela in pomen zelenega turizma
 • Razvoj zelenega turizma za boljši trajnostni gospodarski razvoj
 • Analiza zelenega turizma glede na zakone, standarde, podlage in priporočila v Sloveniji in EU
 • Okoljski, ekonomski in socialni cilji razvoja zelenega turizma, ukrepi in spodbude za njihovo dosego
 • Načela sodelovanja in participativnega načrtovanja zelenega turizma
 • Analiziranje dobrih praks in primerov razvoja zelenega turizma doma in v tujini
 • Definiranje trajnostnega in odgovornega razvoja in trajnosti
 • Vključenost vseh deležnikov in njihova vloga
 • Vrste trajnostnega turizma in primeri
 • Načela in pomen trajnostnega razvoja
 • Analiza zakonov in standardov v RS in EU
 • Okoljski, ekonomski in socialni cilji, trajnostnega razvoja in ukrepi
 • Načela sodelovalnega načrtovanja trajnostnega turizma
 • Kazalniki trajnostnega in odgovornega turizma
 • Primeri razvoja trajnostnega in odgovornega turizma s pomočjo dobrih praks doma in v tujini

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • projektno delo s predstavitvijo
 • ocenjevanju učnih izidov v e-učilnici

OBLIKOVANJE TURISTIČNIH PRODUKTOV

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Lidija Kodrin
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • turistični proizvod
 • storitve in doživetja v turizmu
 • trženjski splet za turistične proizvode
 • proces razvoja turističnih proizvodov
 • oblikovanje zgodb v turizmu
 • sooblikovanje turističnih proizvodov
 • oblikovanje celostnih turističnih doživetij
 • trajnostni turistični proizvodi
 • kakovost in varnost turističnih proizvodov

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • projektno delo s predstavitvijo
 • ocenjevanju učnih izidov v e-učilnici

TURISTIČNE DESTINACIJE SVETA

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: nosilec bo objavljen naknadno
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • zgodovinski pregled turističnih gibanj v svetu
 • analiza statističnih podatkov in sodobnih trendov turističnih gibanj v svetu
 • predstavitev najpomembnejših in najbolj kompetentnih TD v Evropi, Amerikah, Avstralazije in Afrike
 • analiza naravnih in izgrajenih resursov, zaščitenih območij, najpomembnejših turističnih atrakcij ter turistične infra in suprastrukture v izbranih TD sveta

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • seminarska naloga v obliki raziskave
 • ocenjevanju učnih izidov v e-učilnici

TURIZEM IN REGIONALNI RAZVOJ

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Lea Kužnik
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • turistična regija kot podsistem ekonomskega in prostorskega sistema
 • turistična regionalizacija kot odgovor na globalne procese
 • načrtovanje turistične destinacije
 • prostorske razlike kot izhodišče regionalnega razvoja v turistični regionalizaciji
 • rezultati raziskave ocenjevanje kakovosti turistične ponudbe v določeni regiji /Kvarner/
 • rezultati raziskave ocenjevanja kakovosti turistične ponudbe v določeni regiji  – metodološki del

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

PRAVO EU

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Bojan Vavtar
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • zgodovinski oris razvojnosti  Evropskih skupnosti
 • pravni viri
 • temeljna načela prava Skupnosti
 • institucije in organi : Evropski svet, Evropski parlament;  drugi organi : Sodišče ES, računsko sodišče, etc.
 • štiri svoboščine : prost pretok blaga, prosto gibanje delavcev, etc.
 • pravo konkurence
 • socialna politika

Razmerje med pravom skupnosti in pravnimi redi držav članic:

 • avtonomnost prava EU
 • primarnost prava EU
 • neposredna uporabnost prava EU
 • pravna subjektiviteta Unije in delitev pristojnosti med ES in državami članicami
 • odprta vprašanja

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • seminarska naloga
 • poročanje o analizi posameznega primera
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

MEDKULTURNO KOMUNICIRANJE

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Anita Goltnik Urnaut
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • kultura
 • opredelitev kulture, značilnosti kulture, sestavine kulture, modeli kulture, globalizacija, razlike med kulturami, vpliv kulture na osebnost in razmišljanje, kulturni šok, prilagajanje na tuje kulturno okolje, odnos do priseljencev
 • vpliv kulture na komunikacijo
 • področja kulturnih razlik v komunikaciji
 • vpliv kulture na komunikacijski proces
 • ovire v komuniciranju med kulturami
 • izboljšanje medkulturnega komuniciranja
 • klasifikacija kultur
 • pristopi v medkulturnem raziskovanju
 • dimenzije kulture
 • tipične kulture
 • odzivanje na kulturne razlike
 • poslovni razgovori v medkulturnem okolju
 • poslovni sestanki s predstavniki iz različnih kultur
 • poslovne predstavitve v različnih poslovnih okoljih
 • pisna poslovna komunikacija v različnih medkulturnih okoljih
 • medkulturna pogajanja
 • vodenje v medkulturnem okolju
 • posebnosti upravljanja s kadri v različnih kulturnih okoljih
 • etika in korupcija v različnih kulturah
 • medkulturno komuniciranje v turizmu/komerciali/v poslovni informatiki
 • komunikacija pred, med in po udeležbi v turističnem produktu
 • vpliv kulturnega okolja na komercialno in poslovno delovanje
 • kulturne posebnosti na področju poslovne informatike

Obveznosti študentov

 • sprotno ustno aktivno sodelovanje na pri kontaktnih urah
 • poročila o vajah
 • raziskovalna naloga
 • pisni izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki