Učni načrti


1. LETNIK
Obvezni skupni predmeti

Modul: TURISTIČNA DESTINACIJA

Modul: HOTELIRSKA INDUSTRIJA

 

2. LETNIK
Modul: TURISTIČNA DESTINACIJA

Modul: HOTELIRSKA INDUSTRIJA

Prosto izbirni predmeti


RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Samo Uhan
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • v prvem delu se študenti seznanijo s konceptom družboslovne raziskave. Izhajajoč iz ideje raziskovalnega načrta obravnavajo različne raziskovalne pristope v polju družboslovnega raziskovanja
 • v drugem delu študenti obravnavajo značilnosti kvantitativnega raziskovanja. Začnejo s postopki vzorčenja in nadaljujejo z obravnavo posebnosti strukturiranega intervjuja. Seznanijo se z različnimi pristopi zbiranja podatkov, ki so v uporabi v kvantitativnem raziskovanju
 • tretji del vključuje vsebine kvalitativnih raziskovalnih pristopov. Študenti obravnavajo tehnike zbiranja podatkov, ki jih raziskovalci najpogosteje uporabljajo v kvalitativnem raziskovanju kot so npr. fokusne skupine, entnografija in opazovanje z udeležbo

Obveznosti študentov pri predmetu

 • izdelava raziskovalnega projekta
 • pisni izpit


USMERJANJE USTVARJALNOSTI

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Borut Likar
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

Uvod

 • inoviranje, podjetnost in inovativnost kot način živeljenja in dela
 • opredelitev osnovnih pojmov in konceptov

Inovacijska veriga – od izziva do realizacije

 • zaznavanje priložnosti, kreiranje in izbor idej ter dokazovanje delovanja novosti oz. prototopiranje
 • identifikacija problemov in zaznavanje priložnosti, kreiranje in izbor idej ter dokazovanje delovanja novosti oz. prototipiranje
 • zaščita idej in intelektualna lastnina
 • komercializacija znanja, tehnologije, idej in know-howa
 • oblike poslovne realizacije novost

Osnove obvladovanja inoviranja v organizaciji

 • odprto inoviranje
 • inovacijska kultura

Obveznosti

 • aktivno sodelovanje na predavanjih
 • krajši pisni izdelki
 • vaje
 • pisni izdelek/ustni izpit


PRIMERJALNI GOSPODARSKI SISTEMI

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Vito Bobek
Letnik: 1
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • benchmarking metoda
 • determinante razvoja
 • učinkovitost vlade
 • učinkovitost menedžmenta


Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • seminarska naloga
 • aktivnost na seminarju in vajah


STRATEGIJA IN RAZVOJ PODJETJA

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Matjaž Štor
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • osnove strateškega managementa
 • definicije strategije
 • povezava med strategijo, poslanstvom in cilji, vizija in poslanstvo podjetja
 • strateška analiza okolja in podjetja
 • strateško pozicioniranje – oblikovanje strategije za vstop na tuje trge
 • ofenzivne in defenzivne strategije
 • implementacija strategije: struktura in kultura podjetja, lastniški in operativni management
 • korporativno upravljanje
 • vloga različnih subjektov v poslovanju
 • OECD načela korporativnog upravljanja
 • poslovna politika podjetja
 • razvoj podjetja

Obveznosti študentov

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga
 • predstavitev seminarja


PRIHODKOVNI MENEDŽMENT V TURIZMU

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Drago Dubrovski
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • prihodkovni menedžment in odločanje v podjetju
 • teorija cen s poudarkom na storitvah
 • tržna segmentacija in diferenciranje cen
 • modeli in vrste povpraševanja ter vedenje potrošnikov
 • metode določanja cen in drugih prodajnih pogojev
 • obvladovanje stroškov in cene
 • upravljanje s kapacitetami v turizmu
 • prihodkovni management in CRM

Obveznosti študentov pri predmetu

 • pisni izpit
 • projekt


KADRI V TURIZMU

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Anita Goltnik Urnaut
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 10

 • Vsebina predmeta
 • pojem Human Resource Managementa (HRM) in koncept kadrovskega menedžmenta
 • posebnosti dela v turizmu
 • pregled klasičnih in sodobnih pristopov v ravnanju s kadri na področju storitvene dejavnosti
 • strateški pomen kadrovskih virov in povezava s poslovno strategijo v turistični dejavnosti
 • mednarodni vidiki kadrovskega menedžmenta, mobilnost, medkulturnost
 • vloga posameznika in tima v podjetju, vodenje, voditeljstvo in motiviranje
 • elementi procesa kadrovskega menedžmenta
 • analiza dela in sistemizacija
 • vrednotenje zahtevnosti dela in vrednotenje rezultatov dela, sistemi nagrajevanja
 • sistemi razvoja kadrov, izobraževanje, usposabljanje in napredovanje
 • osebni razvoj, kompetence, talenti in kariera v turizmu
 • trendi v ravnanju s kadri v turizmu: mentorstvo, coaching, vodenje s cilji in pooblaščanje, učenje in organizacijsko učenje, menedžment znanja, nove organizacijske oblike in fleksibilnost dela

Obveznosti študentov pri predmetu

 • pisni/ustni izpit
 • aktivno sodelovanje skupinskih in individulanih na vajah
 • pisna analiza in predstavitev raziskovalnega članka ter vodenje razprave


UPRAVLJANJE TURISTIČNIH DESTINACIJ

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Ivo Mulec
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 10

Vsebina predmeta

 • pojmovna določitev turistične destinacije
 • turistična organizacija in turistični management
 • načrtovanje turistične destinacije
 • organizacija v turistični destinaciji
 • nadzorovanje kakovosti v turistični destinaciji

Obveznosti študentov pri predmetu

 • pisni izpit
 • seminarska naloga
 • drugo


MENEDŽMENT HOTELA

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Marli Gonan Božac
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 10

Vsebina predmeta

 • osnove menedžmenta, razvoj znanosti o menedžmentu
 • funkcije menedžmenta v hotelirstvu
 • načrtovanje v hotelirstvu, vizija, poslanstvo, cilji, odkup MBO, strategije in strateško načrtovanje
 • organizacija v hotelirstvu
 • vodenje
 • nadzorovanje
 • sodobne smeri in modeli menedžmenta v hotelirstvu

Obveznosti študentov pri predmetu

 • pisni izpit
 • ustni izpit
 • seminarska naloga


EKONOMIJA ŠPORTA

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: objavljen bo naknadno
Št. kreditnih točk:8

Vsebina predmeta

 • šport,nameni udejstvovanja in pomen športa za človeka in družbo
 • BDP in deleži za šport pri nas in v Evropi,
 • financiranje športa po letu 1991 doma in v Evropi in natečaji za javna sredstva – MŠŠ in Fundacije za šport
 • drugi viri financiranja športa
 • produkti in osnove trženja v športu
 • načini trženja
 • trženje produktov športa na različnih področjih, tudi v turizmu
 • spomzorske pogodbe in pogodbe za vrhunske športne dosežke

Obveznosti študentov pri delu

 • pisni izpit
 • ustni izpit
 • seminarska naloga

 EKONOMIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Elena Marulc
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • teoretične podlage trajnostnega razvoja
 • pomen implementacije v konceptu trajnostnega razvoja
 • cilji trajnostnega razvoja v turizmu
 • načela trajnostnega razvoja v turizmu
 • sistem trajnostnega razvoja na ravni lokalne skupnosti. Predpostavke za implementacijo trajnostnega razvoja s poudarkom na turizmu
 • ekonomski vidiki zaščite okolja
 • dejavniki, pomembni pri doseganju trajnostnega razvoja
 • prednosti in omejitve trajnostnega razvoja, posebno v turizmu

Obveznosti študentov pri delu

 • pisni izpit
 • seminarska naloga
 • esej

 HOTELSKE VERIGE

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: objavljen bo naknadno
Št. kreditnih točk:8

Vsebina predmeta

 • osnove hotelskih verig
 • vrste in oblike hotelskih verig
 • hotelske verige v Sloveniji in v svetu
 • oznake in standardi, ki se uporabljajo v hotelirstvu

Obveznosti študentov pri delu

 • ustni izpit
 • seminarska naloga
 • drugo


MEDKULTURNO KOMUNICIRANJE

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Anita Goltnik Urnaut
Št. kreditnih točk:6

Vsebina predmeta

 • kultura: opredelitev kulture, značilnosti kulture, sestavine kulture, modeli kulture, globalizacija, razlike med kulturami, vpliv kulture na osebnost in razmišljanje, kulturni šok, prilagajanje na tuje kulturno okolje, odnos do priseljencev
 • vpliv kulture na komunikacijo: področja kulturnih razlik v komunikaciji, vpliv kulture na komunikacijski proces, ovire v komuniciranju med kulturami, izboljšanje medkulturnega komuniciranja
 • klasifikacija kultur: pristopi v medkulturnem raziskovanju, dimenzije kulture, tipične kulture, odzivanje na kulturne razlike
 • poslovni razgovori v medkulturnem okolju
 • poslovni sestanki s predstavniki iz različnih kultur
 • poslovne predstavitve v različnih poslovnih okoljih
 • pisna poslovna komunikacija v različnih medkulturnih okoljih
 • medkulturna pogajanja
 • vodenje v medkulturnem okolju
 • posebnosti upravljanja s kadri v različnih kulturnih okoljih
 • etika in korupcija v različnih kulturah
 • medkulturno komuniciranje v turizmu/komerciali/v poslovni informatiki
 • komunikacija pred, med in po udeležbi v turističnem produktu
 • vpliv kulturnega okolja na komercialno in poslovno delovanjeKulturne posebnosti na področju poslovne informatike
 • kulturne posebnosti na področju poslovne informatike

Obveznosti študentov pri delu

 • pisni izpit
 • naloge
 • projekt


MENEDŽMENT HRANE IN PIJAČE

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Stanislav Renčelj
Št. kreditnih točk:8

Vsebina predmeta

 • osnovni cilj industrijskega menedžmenta hrane in pijače
 • posebne oblike ponudbe in alternativna hrana
 • delovna kultura v hotelirskih podjetjih
 • dlovenske narodne jedi
 • mednarodna gastronomija
 • enologija in gastronomija
 • prehranjevalna analiza hrane in pijače

Obveznosti študentov pri delu

 • ustni izpit
 • praktično delo


MENEDŽMENT TURISTIČNIH AGENCIJ

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Ivo Mulec
Št. kreditnih točk:6

Vsebina predmeta

 • pojem in funkcije turističnih agencij na turističnem trgu
 • raziskovanje in razčlenitev turističnega tržišča
 • marketinške strategije v turističnih agencijah
 • odnos turističnih agencij in poslovnih partnerjev na turističnem trgu
 • marketinška mešanica« turistične agencije
 • oblikovanje in realizacija turističnega aranžmaja na turističnem trgu
 • kadri in poslovna sredstva turistične agencije
 • turistični operaterji — pojav in funkcije kot posebne vrste turističnih agencij

Obveznosti študentov pri delu

 • pisni izpit
 • ustni izpit
 • seminarska naloga


ORGANIZACIJA IN INFORMATIZACIJA HOTELOV

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač
Št. kreditnih točk:8

Vsebina predmeta

 • organiziranje kot managerska funkcija
 • vrste organizacijskih struktur in informatizacija poslovanja
 • menedžment hotela in informacijski sistemi
 • uporaba informacijske tehnologije v hotelskem poslovanju
 • integralni hotelski informacijski sistem
 • informatizacija prodaje namestitvenih kapacite
 • Customer Relationship Menedžment
 • informatizacija recepcijskega poslovanja
 • informatizacija hotelske nabave. Supplier Relationship Menedžment
 • informatizacija priprave in nudenja prehrambne ponudbe ter točenja pijač (F&B)
 • informatizacija vzdrževanja hotela Menedžment Maintanance System
 • reinženiring poslovnih procesov (BPR) v hotelu. Informatizacija hotelskega poslovanja in organizacijska kultura

Obveznosti študentov pri delu

 • pisni izpit
 • ustni izpit
 • seminarska naloga


PRAVO V TURIZMU

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Bojan Vavtar
Št. kreditnih točk:6

Vsebina predmeta

 • zgodovinski oris razvojnosti evropskih skupnosti
 • pravni viri
 • temeljna načela prava skupnosti
 • institucije in organi: evropski svet, evropski parlament, drugi organi: sodišče ES, računsko sodišče
 • primarnost prava ES
 • štiri svoboščine: prost pretok blaga, prosto gibanje delavcev, pravo konkurence, socialna politika

Obveznosti študentov pri delu

 • pisni izpit
 • ustni izpit
 • naloga, projekt


RAČUNOVODSKO POROČANJE ZA HOTELIRSTVO

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Tatjana Horvat
Št. Kreditnih točk:8

Vsebina predmeta

 • pomen poročanja v hotelirstvu
 • odgovornosti poslovodstva v hotelirstvu
 • značilnosti računovodstva
 • interesne skupine
 • obveznosti poročanja
 • vrtse računovodskega poročanja
 • kazalci in kazalniki
 • primer letnega poročila za hotelsko podjejte
 • pomen uporabe USALI

Obveznosti študentov pri delu

 • pisni izpit
 • pisni izdelek

RAZISKOVALNI SEMINAR

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Samo Uhan
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 4

Vsebina predmeta

 • koraki v raziskovalnem procesu: izbira raziskovalne teme, načrtovanje raziskave, zbiranje podatkov, analiza podatkov, interpretacija rezultatov, izdelava raziskovalnega poročila
 • oblikovanje hipotez: prepoznava indikatorjev, opazovanje in merjenje spremenljivk
 • priprava in analiza podatkov: vnašanje in kodiranje podatkov, frekvenčne distribucije, mere centralne tendence, mere variabilnosti, bivariatne tabele, mere povezanosti

Obveznosti študentov

 • izdelava raziskovalnega projekta


TRŽENJE V TURIZMU

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: dr. Lidija Kodrin
Št. Kreditnih točk:8

Vsebina predmeta

 • opredelitev trženja v turizmu, posebnosti trženja v turizmu, s poudarkom na posebnostih storitev
 • trženjsko usmerjeno strateško načrtovanje turistične organizacije
 • priprava trženjskih strategij in aktivnosti
 • trženjske raziskave v turizmu razumevanje nakupnega vedenja uporabnikov turističnih storitev
 • trženjski splet v turizmu: produkt/storitev, cena, tržne poti, trženjsko komuniciranje
 • trženjski splet v turizmu: proces izvajanja storitev, obvladovanje ljudi, ustvarjanje storitvenega okolja
 • obvladovanje kakovosti v turizmu, zadovoljstvo uporabnikov turističnih storitev
 • obvladovanje odnosov z uporabniki in ustvarjanje lojalnosti uporabnikov turističnih storitev
 • posebna področja trženja v turizmu: trženje destinacij, blagovne znamke v turizmu
 • e-marketing v turizmu, etika in trajnostni princip trženja v turizmu

Obveznosti študentov pri delu

 • pisni izpit
 • seminarska naloga
 • poročilo o vajah


TURIZEM IN REGIONALNI RAZVOJ

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Ivo Mulec
Št. kreditnih točk:8

Vsebina predmeta

 • turistična regija kot podsistem ekonomskega in prostorskega sistema
 • turistična regionalizacija kot odgovor na globalne procese
 • načrtovanje turistične destinacije
 • kriteriji turistične regionalizacije in vrste turističnih regij
 • prostorske razlike kot izhodišče regionalnega razvoja v turistični regionalizaciji
 • rezultati raziskave ocenjujejo kakovost turistične ponudbe v določeni regiji /Kvarner
 • rezultati raziskave ocenjevanja kakovosti turistične ponudbe v določeni regiji – metodološki del

Obveznosti študentov pri delu

 • pisni ali ustni izpit
 • drugo

INFORMACIJSKA PODPORA POSLOVANJU

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta:

 • poslovni informacijski sistemi
 • baze podatkov
 • vzdrževanje in transport podatkov
 • logistični informacijski sistemi
 • finančno-računovodski informacijski sistemi
 • kadrovski informacijski sistemi in
 • proizvodni informacijski sistemi

Obveznosti študentov:

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki