Podaljšanje akreditacije FKPV in njenih programov, novinarska konferenca 8.11.2016

Podaljšanje akreditacije FKPV in njenih programov, novinarska konferenca 8.11.2016

Doc. dr. Tatjana Kovač – nova dekanja FKPV

Ob začetku študijskega leta 2016/17 je bila doc. dr. Tatjana Kovač imenovana za dekanjo FKPV.

Dr. Tatjana Kovač je docentka s področja poslovne informatike. Njeno strokovno področje je pedagoško delo v visokem šolstvu, vsebina raziskovalnega dela pa se nanaša pretežno na modeliranje odločitvenih procesov in uporabo sistemov za podporo odločanju.

V svoji poklicni karieri je pridobila več letne delovne izkušnje v gospodarstvu in negospodarstvu, kjer je delala na področju poslovne informatike. Zadnjih 20 let je zaposlena v šolstvu (izobraževanje odraslih, srednješolsko, višje- in visokošolsko izobraževanje).

Je avtorica ali soavtorica monografij, učbenikov in prispevkov, ki jih objavlja v znanstvenih in strokovnih revijah ter na konferencah.

Podaljšanje akreditacije študijskih programov in visokošolskega zavoda

Svet Nakvis je 15. 9. 2016 na svoji 104. seji podaljšal akreditacijo visokošolskemu študijskemu programu in programu druge stopnje »Turizem«, programu tretje stopnje »Poslovne vede« in visokošolskemu zavodu Fakulteti za komercialne in poslovne vede za sedem let. Skladno z ZViS si mora namreč visokošolski zavod najmanj vsakih sedem let pridobiti odločbo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda ter akreditirati svoj študijski program.

Tričlanska skupina (domačih in tujih) strokovnjakov Nakvis je skladno z merili za akreditacijo presojala naslednja področja:

1. Presoja visokošolskega zavoda

 • Vpetost v okolje
 • Delovanje visokošolskega zavoda
 • Kadri
 • Študenti
 • Materialni pogoji
 • Zagotavljanje kakovosti
2. Presoja študijskih programov:
 • Organizacija
 • Izvedba.

Komisija je ugotovila, da FKPV izpolnjuje vse zahtevane kriterije in pogoje, ki jih določa ZViS in Merila za podaljšanje akreditacije ter podaljšala akreditacijo za najdaljše možno obdobje.

Skupina strokovnjakov je med drugim pohvalila:

 • dobro organiziranost prakse, ki sočasno predstavlja tudi podporo študentom za lažji prehod na trg dela;
 • povezanost med mentorji iz podjetij, visokošolskimi učitelji in fakulteto (mnoge mentorje iz podjetij FKPV tudi habilitira v visokošolske učitelje), kar prispeva k vzpostavljanju vzajemnega partnerstva in dobri vpetosti zavoda v gospodarsko okolje;
 • utrjevanje sodelovanja FKPV in podjetij na osnovi skupnih strokovnih projektov;
 • veliko pripadnost visokošolskemu zavodu (tako visokošolskih učiteljev in podpornih služb kot tudi študentov);
 • dobro komunikacijo med vsemi deležniki (dostopnost podpornih služb in visokošolskih učiteljev);
 • zagotovljeno možnost mobilnosti (tako zaposlenih kot tudi študentov), delovanje mednarodne pisarne;
 • vključenost študentov v celotno delovanje zavoda;
 • dobre materialne razmere;
 • obstoj lastne založbe;
 • vzpostavljen sistem osebnega stika med predavatelji in študenti, ki nadomešča sistem tutorstva.
Kot je v navadi pa je skupina strokovnjakov podala tudi predloge za izboljšave.
 • FKPV ohranja tradicijo organiziranja mednarodne znanstvene konference. Kot priložnost za izboljšanje bi bila večja mednarodna udeležba.
 • Zavod naj si prizadeva za še več lastnega pedagoškega kadra.
 • FKPV za svoje delovanje pridobiva tudi komercialne projekte, ki so sicer pomemben vir financiranja, a ima fakulteta na tem področju še možnost za izboljšanje in sicer spodbujanje zaposlenih k pridobivanju raziskovalnih projektov in dodatnih sredstev.

Pripete datoteke:

Splošno o FKPV_nov16

Direktor FKPV Andrej Geršak:

Dekanja FKPV doc. dr. Tatjana Kovač:

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki