Kakovost


FKPV ima vzpostavljen celovit sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti, ki vključuje izvajanje samoevalvacije ter izpopolnjevanje posameznih instrumentov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.

Splošni mehanizmi za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na FKPV obsegajo načrtovanje in poročanje, samoevalvacijo, zunanje evalvacije ter akreditacije. Izhodišče letnega načrtovanja je Strategija FKPV. Letno načrtovanje in poročanje poteka v skladu s programom dela in finančnim načrtom FKPV.

SOGLASJA

Vsi dodiplomski in podiplomski študijski programi so akreditirani v skladu z nacionalnimi Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov:

 

Akreditacija študijskega programa druge stopnje Poslovne vede II

Popravek sklepa o akreditaciji študijskega programa druge stopnje Poslovne vede II

19. 11. 2020
Reakreditacija študijskih programov Turizem I in Turizem II, Poslovne vede III ter Fakultete za komercialne in poslovne vede 15. 9. 2016
Vpis v razvid študijskih programov Poslovna informatika I in Poslovna informatika II 26. 8. 2015
Reakreditacija študijskih programov Poslovna informatika I in Poslovna informatika II 18. 6. 2015
Mednarodna akreditacija ACQUIN 31. 3. 2015
Vpis v razvid podaljšanja akreditacije programov Komerciala I in Komerciala II 18. 11. 2014
Reakreditacija študijskih programov Komerciala I in Komerciala II 16. 10. 2014
Vpis v razvid študijskega programa Varnostni menedžment – I. stopnja 16. 9. 2014
Akreditacija študijskega programa Varnostni menedžment – I. stopnja 19. 6. 2014
Potrdilo CMEPIUS-a, da je FKPV Visokošolski zavod 6. 5 .2013
Potrdilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da je FKPV Visokošolski zavod
Vpis v razvid (dopis, povezava) – Ministrstvo v Avstriji (Federal Minister of Science and Research Austria)

Postopki za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na FKPV vključujejo naslednja področja:

 • vpetost v okolje;
 • delovanje fakultete;
 • kadri;
 • študenti;
 • materialni pogoji (prostori, oprema, knjižnično-informacijska dejavnost in financiranje);
 • zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti;
 • organizacija in izvedba študijskih programov.

Naloge Komisije za kakovost so v skladu s sprejetimi akti predvsem:

 • priprava samoevalvacijskega poročila, s katerim so seznanjeni vsi zaposleni in študenti ter je objavljeno na spletni strani fakultete;
 • razprava o letnem programu dela z vidika ciljev in ukrepov za izboljšanje kakovosti;
 • obravnava letnega poročila dela FKPV;
 • razprava o pristopu k občasnim (letnim) poglobljenim samoevalvacijam, o rezultatih evalvacij in ustreznih ukrepih na tej podlagi;
 • razprava o delovanju posameznih mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti ter oblikovanje predlogov za njihovo izpopolnjevanje;
 • poročanje Senatu FKPV, Upravnemu odboru FKPV in Študentskemu svetu FKPV o dosežkih na področju kakovosti ter oblikovanje predlogov za izboljšave;
 • spremljanje izvedbe študentskih anket in pripravljanje predlogov za izboljšave njihovega izvajanja in uporabe;
 • spremljanje delovanja sistema za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in pripravljanje predlogov za njegove izboljšave;
 • sodelovanje z Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Na FKPV stremimo k doseganju kakovosti fakultete, zato Komisija za kakovost deluje po zastavljenih smernicah za doseganje in izboljšanje kakovosti.

FKPV redno izvaja samoevalvacijo, ki vključuje:

 • evalvacijo poučevanja, ki jo podajo študenti in drugi relevantni deležniki iz okolja;
 • evalvacijo vseh dejavnosti;
 • evalvacijo zadostnosti in raznovrstnosti virov iz nacionalnega in mednarodnega okolja ter finančne uspešnosti;
 • dokumentiranje razvoja FKPV v povezavi z razvojem relevantnega okolja;
 • analizo dosežkov;
 • oceno kakovosti vseh dejavnosti FKPV in oblikovanje predlogov za izboljšave.

Samoevalvacija vključuje samoevalvacijsko poročilo, v katerem so dokumentirane in analizirane ugotovitve o dosežkih in pomanjkljivostih izvajanja dejavnosti FKPV ter predlogi za odpravo napak in izboljšav. Vsakoletno samoevalvacijsko poročilo FKPV temelji na evalvaciji izbranih kvantitativnih kazalcih po področjih z elementi kvalitativnega ovrednotenja.

Samoevalvacijsko poročilo je ključni dokument pri zunanji evalvaciji, ki vključuje presojo dosežkov delovanja FKPV po področjih, ki jih določajo Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov. Zunanjo evalvacijo načrtuje in organizira Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki