Gostujoči predavatelji na FKPV


logo-gp-2

Javni razpis: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018

FKPV se je v mesecu oktobru 2016 prijavila na Javni razpis:  Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018, ki ga je razpisalo MIZŠ  in bila izbrana za izvajalko tega razpisa. Krajši naziv projekta je Gostujoči predavatelji na FKPV. Ker je projekt namenjen predvsem študentom in predavateljem FKPV, v nadaljevanju podrobneje opisujemo vsebino in cilje tega projekta (operacije). Sproti pa bomo na spletni strani obveščal študente in druge deležnike o predvidenih aktivnostih znotraj projekta

 1) Naziv

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

2) Namen  in cilji

Predmet javnega razpisa je vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev (v nadaljevanju: gostujoči tuji strokovnjak) v pedagoški proces v obliki krajših in daljših gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018.

Namen javnega razpisa je spodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih. Krajša in daljša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoškem procesu bodo prispevala k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem k razvoju študijske dejavnosti. Hkrati se bodo okrepile druge oblike mednarodnega sodelovanja in povezovanja, kar naj bi vodilo k večji kakovosti poučevanja in s tem k večji kakovosti učenja in učnih izidov (doslej) večine nemobilnih študentov. Obenem lahko pripomorejo, da bodo zaradi njihove pozitivne izkušnje slovenski študenti v prihodnje lažje sprejeti na študij, izpopolnjevanje ali prakso na institucije v tujini. Dodatno se spodbuja krepitev povezovanja in sodelovanja s slovenskim strokovnim in akademskim osebjem, ki je zaposleno na institucijah v tujini in ki naj bi še zlasti – poleg mednarodnih izkušenj in znanj – prineslo tudi povezave s tujimi visokošolskimi, raziskovalnimi in drugimi institucijami.

Cilj javnega razpisa je okrepljeno sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolski zavodov s partnerji v evropskem in globalnem prostoru za prenos znanja, izkušenj ter novih oblik poučevanja. Z razpisanimi aktivnostmi se bodo krepile mednarodne kompetence slovenskega akademskega osebja in študentov. Podpiralo se bo razvoj učnega okolja, ki spodbuja ustvarjalnost in inovativnost, posodabljanje študijskih programov, večjo kakovost poučevanja ter posledično kakovost učenja in učnih izidov večine nemobilnih študentov. Javni razpis bo usmerjen predvsem na področje naravoslovja in tehničnih ved oziroma na prednostna področja, določena s Slovensko strategijo pametne specializacije (S4) in Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020. Bolj kakovostno in mednarodno odprto visokošolsko izobraževanje bo preko bodočega delovanja visokošolskih diplomantov na trgu dela posredno vplivalo tudi na internacionalizacijo drugih sektorjev družbe.

Aktivnosti: V FKPV je prijavila le krajša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov, ki bodo predvidevamo trajala v razponu od 1 do 14 dni. Gostili bomo 5 tujih visokošolskih učiteljev, 3 v študijskem letu 2016/2017 in 2 v študijskem letu 2017/2018. Projekt bo prispeval k uresničevanju strategije FKPV (2014-2020) predvsem z vidika internacionalizacije. Gostujoči predavatelj se bodo polega aktivne udeležbe pri  izvajanju izobraževalnega procesa, vključevali tudi v ostale aktivnosti (npr. sodelovanje pri mednarodni znanstveni  konferenci, prenovi študijskih programov…)

3) Financiranje

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko so 80,00%, sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike pa 20,00%

4) Ostali podatki

  • Višina javnih virov financiranja: 13.522,00 EUR
  • Trajanje projekta:  1. 10. 2016 do 30. 6. 2018
  • Kontaktne osebe: Andreja Nareks (03/428 55 56), Tatjana Dolinšek (03/428 55 42)

Aktivnosti v okviru projekta

alois1Gostujoči predavatelj: dr. Alois Paulin, Technische Universitat Wien, Faculty of Informatics, Dunaj.
Naslov predavanj: Trendi razvoja tehnologij IKT – Kaj lahko pričakujemo v naslednjih dveh desetletjih?
Datum in lokacija: 13. 5. 2017, FKPV Celje
Več o aktivnosti.

Gostujoči predavatelj: red. prof. dr. Mirjana Pejić Bach in doc. dr. Božidar Jaković, Ekonomska fakulteta v Zagrebu
Naslov predavanj: Poslovno obveščanje
Datum in lokacija: maj in junij 2017, FKPV Celje
Več o aktivnosti.

cingula-maliGostujoči predavatelj: red. prof. dr. Marijan Cingula, Ekonomska fakulteta v Zagrebu
Naslov predavanj: Strategija in razvoj podjetja
Datum in lokacija: november in december 2017, FKPV Celje
Več o aktivnosti.

untitled-1Gostujoči predavatelji: red. prof. dr. Ivan Strugar, Ekonomska fakulteta v Zagrebu
Naslov predavanj: Upravljanje s podatki in procesi
Datum in lokacija: marec 2018, FKPV Celje
Več o aktivnosti.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki