Razvoj učinkovitega sistema kakovosti FKPV s prenovo programov in razvojem novih predmetov za neekonomiste


V okviru projekta Razvoj učinkovitega sistema kakovosti FKPV s prenovo programov in razvojem novih predmetov za neekonomiste bomo razvijali nadaljnjo notranjo kulturo kakovosti FKPV.

Temeljno izhodišče sistema vodenja kakovosti na FKPV je osredotočenost na vse deležnike, torej na študente, diplomante, zaposlene, predavatelje in delodajalce.V okviru projekta bodo potekale štiri aktivnosti. Vsaka izmed njih bo prispevala k uresničevanju procesa nenehnega izboljševanja izvajanja dejavnosti FKPV, povečanju zadovoljstva deležnikov, kakovosti študijskih programov in z njimi pridobljenih kompetenc študentov.

Aktivnosti:
1. Razvoj sistema kakovosti
2. Mednarodna evalvacija študijskega programa Turizem I
3. Prenova študijskih programov
4. Razvoj izbirnih predmetov s področja ekonomije in podjetništva za naravoslovne in tehniške študijske programe

Aktivnosti bodo doprinesle k temu, da bomo v bodoče izvajali študijske programe, ki bodo še v večji meri v skladu s potrebami okolja in s tem zagotavljali čim bolj optimalen prenos znanja v prakso.

Aktivnosti bodo služile tudi kot osnova za uvajanje sistematičnih postopkov za tekoče spremljanje in ocenjevanje ter posodabljanje študijskih programov. Do leta 2015 v skladu s potrebami trga dela načrtujemo posodobitev vseh študijskih programov, za katere imamo prvo akreditacija in jih do sedaj še nismo posodabljali. Presodili bomo tudi ustreznost sistema vsakoletne aktualizacije učnih vsebin z rezultati znanstvenega, raziskovalnega oziroma strokovnega dela, primerjali načrtovane in dosežene učne izide študentov in kompetence diplomantov, da bi jim omogočili vključevanje v družbene procese in javno življenje. Preverili in izboljšali bomo uporabo sodobnih metod učenja in poučevanja, ki omogočajo pridobitev splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc. Hkrati bomo z usmerjenostjo na študente in kakovostno izobraževanje ponudili tudi nove vsebine, ki so… (nov predmet osnove ekonomskih znanj, Zakonitosti v podatkih (Data mining), ..), preučili potrebo po opredelitvi določenih predmetov (obvezni, izbirni, modularni)…

Vse aktivnosti, ki jih v okviru projekta načrtujemo, od presoje in izboljševanja sistema vodenja kakovosti na FKPV ter izvedbe njenih študijskih programov, mednarodne presoje programov in prenove njihove vsebine in strukture ter širjenje ponudbe v okolje, so medsebojno povezane in vodijo k učinkovitemu sistemu kakovosti.

Rezultat vseh aktivnosti bo izboljšanje kakovosti na vseh področjih delovanja FKPV.DOGODKI V OKVIRU PROJEKTA

Delavnica za notranjo presojo
V okviru projekta Razvoj učinkovitega sistema kakovosti FKPV s prenovo programov in razvojem novih predmetov za neekonomiste bomo v četrtek, 19. 3. 2015, ob 10. uri, na FKPV organizirali usposabljanje za notranje presojevalce, namenjeno predavateljem, strokovnim delavcem in študentom.

Uposabljanje bo potekalo po Modelu informacijske podpore kakovosti.

Predavatelj: doc. dr. Tatjana Kovač

Termin: 19. 3. 2015 ob 10.00

Program:

  • predstavitev Modela informacijske podpore kakovosti
  • postopek presoje kakovosti
  • predstavitev modela v Excelu
  • Expertni model v programu Dexi


Dan kakovosti na FKPV 2014Dan kakovosti se izvaja v okviru projekta Razvoj učinkovitega sistema kakovosti FKPV s prenovo programov in razvojem novih predmetov za neekonomiste.

Datum: Sobota, 13. 9. 2014 od 9.15 do 11.00Program


Delavnica za notranjo presojoV okviru projekta Razvoj učinkovitega sistema kakovosti FKPV s prenovo programov in razvojem novih predmetov za neekonomiste bomo v četrtek, 27. 3. 2014, ob 9. uri, na FKPV organizirali usposabljanje za notranje presojevalce, namenjeno predavateljem, strokovnim delavcem in študentom.

Mag. Tatjana Žagar bo predstavila kakovost in pripravo, vsebino, izvedbo in vrednost notranje presoje.

Gradiva bodo udeleženci prejeli na usposabljanju.

Termin: 27. 3. 2014 od 9.00 do 13.00

 

Projektna enota za izvajanje kohezijske politike

»Operacijo Razvoja učinkovitega sistema kakovosti FKPV s prenovo programov in razvojem novih predmetov za neekonomiste delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete 3: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki