Po kreativni poti do znanja 2017/18


karierna-pot-2017

 

»Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva – Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 – 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.«

Predstavitev projekta

Bistvo projekta: vključeni študenti pod strokovnim vodstvom mentorja na fakulteti in mentorja v podjetju rešujejo resnični problem podjetja. Problem je opredelilo podjetje samo in rešitev resnično potrebuje.

Potek in način dela: zasnova projekta je za vsa podjetja že pripravljena, kar pomeni, da je vsako podjetje že izpostavilo svoj dejanski problem in v sodelovanju s predvidenim mentorjem na fakulteti pripravilo dispozicijo (poleg opredelitve problema tudi opredelitev ciljev, predvidene aktivnosti, razdelitev nalog med mentorji in študenti ter pridobljene kompetence študenta). Konkretno delo za študente se bo začelo že v januarju 2018 in bo zelo raznoliko: spoznavanje delovnega področja tako teoretično (doma ali na fakulteti) kot tudi praktično (v delovnem okolju torej v podjetju), iskanje rešitev v sodelovanju s timom (torej študenti med seboj) in obema mentorjema (v podjetju in na fakulteti), analiza in predstavitev rezultatov (pisni izdelek). Nekaj dela torej študenti opravijo doma oziroma na nedoločeni lokaciji, nekaj dela pa opravijo v podjetju samem – tu gre seveda izključno za delo, ki je vezano na izbrani projekt.

Koristi za študente: vključeni študenti dobijo poleg praktičnih izkušenj tudi plačilo za svoje delo in sicer bruto 9 eur/uro oziroma največ bruto 360 eur/mesec za največ 5 mesecev (v enem mesecu se dela največ 40 ur). Poleg tega naj poudarimo, da je z vidika ustvarjanja kariere sodelovanje v takšnem projektu tudi izjemna poslovna priložnost, saj študent poleg izkušenj in poznanstev v tem podjetju pridobi tudi odlične reference za sodelovanje z drugimi podjetji oziroma pri d rugih projektih v prihodnje.

Pogoj za vključitev študenta: urejen status študenta in možnost izplačila na njegovo študentsko napotnico, kar pomeni, da ne sme biti redno zaposlen niti prijavljen na Zavodu za zaposlovanje.

Termin: delo na projektu bo potekalo predvidoma od januarja 2018 do konca avgusta 2018.

Vsebine projektov:

Koordinatorka projekta: mag. Petra Vovk Škerl

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki