Etični kodeks FKPV


Etični kodeks FKPV izhaja iz Priročnika Kultura kakovosti FKPV in je njegov sestavni del.

 

I. SPLOŠNA NAČELA

 • Kodeks Fakultete za komercialne in poslovne vede (FKPV) izhaja iz priročnika Kultura  kakovosti FKPV in je njegov sestavni del. Vsebuje temeljne družbene vrednote in načela ter predstavlja moralno etične standarde.
 • Kodeks je namenjen ozaveščanju učiteljev, študentov in vseh sodelavcev FKPV o pomenu spoštovanja etičnih načel in krepitvi moralnega ravnanja v praksi, da bi tako kar najbolje izpolnjevali poslanstvo in sledili viziji Fakultete.
 • Kodeks ne omejuje ustvarjalnosti in inovativnosti posameznih udeležencev.
 • Kodeks se sklicuje na znanstveno poštenost, to je  dosledno spoštovanje avtorstva in korektno priznavanje ter navajanje tujih znanstvenih dosežkov, kot tudi dosledna uporaba korektnih znanstvenih metod, pošteno in strokovno neoporečno interpretiranje rezultatov znanstvenega dela ter objektivno preverjanje znanstvenih hipotez.
 • Osnovno vodilo učiteljev, študentov in vseh sodelavcev FKPV je pripadnost Fakulteti in prizadevanje za udejanjanje in ohranjanje njenih temeljnih vrednot in trajnostnega razvoja Fakultete in okolja.
 • Učitelji, študentje in vsi sodelavci udejanjajo vrednote Fakultete in etična pravila ravnanja, ki so zapisana v tem Kodeksu, tudi pri svojem nastopanju in ravnanju zunaj Fakultete in v javnosti.
 • Vsebine splošno veljavnega osebnega in poslovnega bontona so sestavni del tega Kodeksa.

 

II. MEDSEBOJNI ODNOSI

Študentje, učitelji in ostali sodelavci FKPV:

 • se medsebojno spoštujemo,
 • ravnamo odgovorno, vestno in korektno,
 • skrbimo za dobre medsebojne odnose, si medsebojno zaupamo in pomagamo,
 • smo pošteni, vljudni, prijazni, iskreni,
 • smo jasni pri komunikaciji in se izogibamo konfliktom oziroma jih učinkovito upravljamo,
 • smo lojalni, dobronamerni in skrbimo za ugled Fakultete z delom, kot tudi pri nastopanju zunaj nje,
 • pri svojem delu ravnamo skrbno in udejanjamo trajnostni razvoj Fakultete in okolja,
 • odgovoren odnos do dela se kaže v polnem in rednem izpolnjevanju delovnih obveznosti, kot tudi iniciativnosti in pripravljenosti prevzeti druge naloge, ko je to potrebno, kot tudi v zavezanosti raziskovalnemu delu ter sprotnemu spremljanju in nadgrajevanju znanstvenih dosežkov na svojem področju tudi takrat, ko to nima neposrednih učinkov na poklicno napredovanje ali dohodek,
 • vedno ravnamo po načelih aktualnega osebnega in poslovnega bontona.

 

III. PEDAGOŠKO DELO

Učitelji:

 • pri svojem delu ravnamo strokovno, korektno, profesionalno, odgovorno in vestno,
 • smo pravični in pošteni,
 • imamo spoštljiv odnos do študentov, kolegov in sodelavcev,
 • smo dosegljivi, ažurni in s svojo dostopnostjo ter predanostjo pedagoškemu delu omogočamo nemoteno izobraževanje študentom, ki s svojim vestnim in odgovornim delom prispevajo svoj delež k pedagoškemu procesu,
 • smo komunikativni, vljudni, prijazni, dobronamerni in s svojim vsakdanjim ravnanjem zgled študentom,
 • si prizadevamo za udejanjanje in ohranjanje temeljnih vrednot Fakultete,
 • pri vsakdanjem delu in ravnanju smo skrbni in udejanjamo trajnostni razvoj,
 • vedno ravnamo po načelih aktualnega osebnega in poslovnega bontona.

 

IV. RAVNANJE ŠTUDENTOV

Študentje:

 • skrbimo za dobre medsebojne odnose, si zaupamo in si medsebojno pomagamo,
 • se medsebojno spoštujemo in imamo spoštljiv odnos do lastnine Fakultete ter do okolja,
 • udejanjamo trajnostni razvoj Fakultete in okolja,
 • študijske obveznosti opravljamo odgovorno in vestno v skladu s programom in pravilniki Fakultete,
 • smo pošteni in korektni,
 • smo točni, ažurni in se držimo dogovorjenih rokov,
 • komuniciramo vljudni in prijazno,
 • prispevamo k dobremu imenu Fakultete v javnosti,
 • vedno ravnamo po načelih aktualnega osebnega in poslovnega bontona.

 

V. REŠEVANJE SPOROV

Upoštevanje in spoštovanje načel Etičnega kodeksa FKPV je moralna obveznost in poklicna dolžnost vseh, ki sodelujemo v izobraževalnem procesu Fakultete. V primeru kršitev se zavedamo moralne odgovornosti in moralnih posledic.

Senat Fakultete lahko imenuje komisijo za etična vprašanja in opredeli njeno sestavo, mandat in naloge.

Etični kodeks se je kot del Priročnika Kultura kakovosti FKPV sprejel na 66. seja Senata FKPV, 11. 9. 2014.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki