Gostujoči predavatelji II na FKPV


logo-gp-2

Javni razpis: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2019-2022

FKPV se je v mesecu septembru 2019 prijavila na Javni razpis:  Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2019-2022, ki ga je razpisalo MIZŠ  in bila izbrana za izvajalko tega razpisa. Krajši naziv projekta je Gostujoči predavatelji II na FKPV. Ker je projekt namenjen predvsem študentom in predavateljem FKPV, v nadaljevanju podrobneje opisujemo vsebino in cilje tega projekta (operacije). Sproti pa bomo na spletni strani obveščali študente in druge deležnike o predvidenih aktivnostih in poteku projekta.

1) NAZIV

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

2) Namen  in cilji

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sodelovanja gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev  v neposrednem pedagoškem procesu (predavanja, vaje, seminarji) v obliki krajših in daljših gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2019-2022.

Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc študentov z vključitvijo gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih, ki bodo prispevali k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem k razvoju študijske dejavnosti. Hkrati se bodo okrepile druge oblike mednarodnega sodelovanja in povezovanja, kar naj bi vodilo k večji kakovosti poučevanja in s tem k večji kakovosti učenja in učnih izidov (doslej) večine nemobilnih študentov. S tem naj bi vplivali na spremembe in posodobitve pedagoškega procesa na slovenskih visokošolskih zavodih ter posredno na izboljšanje kompetenc študentov in zaposljivost diplomantov, na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem. Dodatno se spodbuja krepitev povezovanja in sodelovanja s slovenskim strokovnim in akademskim osebjem, ki je zaposleno na tujih institucijah v tujini, ki bo poleg svojih mednarodnih izkušenj in znanj prineslo tudi povezave s tujimi visokošolskimi zavodi in mednarodnimi podjetji.

Cilji

Primarni cilj tega javnega razpisa je okrepiti sodelovanje s čim večjim številom gostujočih tujih strokovnjakov do leta 2022 ter povezati slovenske visokošolske zavode z gostujočimi tujimi strokovnjaki iz evropskega in globalnega prostora za prenos znanja, izkušenj ter novih oblik poučevanja, s čimer se spodbuja prožne oblike učenja. Pričakovan rezultat je torej povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožne oblike učenja, saj se spodbuja sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem prostoru, kar naj bi vodilo k večji odprtosti slovenskega visokega šolstva. Aktivno udejstvovanje in sodelovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem akademskem okolju naj bi vodilo k razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema. Z razpisanimi aktivnostmi se bodo krepile mednarodne kompetence slovenskih študentov in akademskega osebja. Podpiralo se bo razvoj učnega okolja, ki spodbuja ustvarjalnost in inovativnost, posodabljanje študijskih programov, večjo kakovost poučevanja ter posledično kakovost učenja in učnih izidov večine nemobilnih študentov. Bolj kakovostno in mednarodno odprto visokošolsko izobraževanje bo preko bodočega delovanja visokošolskih diplomantov na trgu dela posredno vplivalo tudi na internacionalizacijo drugih sektorjev družbe.

Aktivnosti: V FKPV je prijavila le krajša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov, ki bodo predvidevamo trajala v razponu od 3 do 14 dni. Gostili bomo 6 tujih visokošolskih učiteljev, 3 v študijskem letu 2019/2020 in 3 v študijskem letu 2020/2021. Projekt bo prispeval k uresničevanju strategije FKPV (2014-2020) predvsem z vidika internacionalizacije. Gostujoči predavatelj se bodo poleg aktivne udeležbe pri  izvajanju izobraževalnega procesa, vključevali tudi v ostale aktivnosti (npr. sodelovanje pri mednarodni znanstveni  konferenci, prenovi študijskih programov…).

3) Financiranje

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko so 80,00% (17.222,40 EUR), sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike pa 20,00% (4.305,60 EUR).

4) Ostali podatki

  • Višina javnih virov financiranja: 21.528,00 EUR
  • Trajanje projekta:  1. 10. 2019 do 30. 6. 2022
  • Kontaktne osebe: Katja Špegelj (03/428 55 91), Tatjana Dolinšek (03/428 55 42)

Aktivnosti v okviru projekta

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki