Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023


logo-222

 

JAVNI RAZPIS: PROJEKTNO DELO ZA PRIDOBITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ IN ZNANJ ŠTUDENTOV V DELOVNEM OKOLJU 2022/2023

Naziv operacije: Inovativne rešitve za krajše dobavne poti

Naziv projekta 1: Analiza dejavnosti in zasnova spletišča za krajšo dobavno pot gradbenih storitev

Naziv projekta 2: Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za krajše dobavne poti Slovenske Istre

FKPV se je septembra 2022 prijavila na javni razpis Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023. FKPV je bila z operacijo Inovativne rešitve za krajše dobavne poti izbrana za izvajalko dveh projektov: »Analiza dejavnosti in zasnova spletišča za krajšo dobavno pot gradbenih storitev« in »Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za krajše dobavne poti Slovenske Istre«

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo ter negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju) in izvajanje prožnih oblik učenja. Na ta način se bo mladim omogočalo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem, razvoj znanj za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj, razvoj podjetnosti, inovativnosti, kreativnega razmišljanja, ustvarjalnosti ipd. za večjo zaposljivost in lažji prehod v delovno okolje. Z javnim razpisom se naslavlja tudi druge izzive visokega šolstva kot npr. sistemsko uvajanje prenosa znanja med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem, večja fleksibilnost in prilagajanje študijskih programov potrebam trga dela ter vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem. Omogočen bo prispevek k vzpostavitvi institucionalnega okvirja za zagotavljanje odprtega in inovativnega visokošolskega prostora. Namen javnega razpisa je skladen tudi s Slovensko strategijo pametne specializacije (S4), v kateri so opredeljena za Slovenijo ključna gospodarsko prebojna razvojna področja.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, s katerimi se krepi sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z gospodarstvom ter z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju. V projektne aktivnosti se bodo vključili študenti pod mentorstvom pedagoških mentorjev, delovnih mentorjev oziroma strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.

Operacija se izvaja v dveh sklopih.

Sklop A: izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju z gospodarstvom

Sklop B: izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju  negospodarstvom in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju

Ciljna skupina javnega razpisa so študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji ter učitelji, pri čemer imajo učitelji podporno vlogo.

Financiranje: Skupna vrednost razpisa je 31.100 €. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko so 80 %, sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike pa 20 %.

 

ZAKLJUČNI ELABORATI:

Naziv projekta 1: Analiza dejavnosti in zasnova spletišča za krajšo dobavno pot gradbenih storitev

Naziv projekta 2: Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za krajše dobavne poti Slovenske Istre

 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki