Projekti


kc-logoti

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

Vrsta projekta: Gostujoči predavatelji II na FKPV
Trajanje 1. 10. 2019 – 30. 6. 2022
Koordinator projekta doc. dr. Tatjana Dolinšek
Vrednost projekta 21.528,00 EUR
Financiranje projekta 17.222,40eur EU (Evropski socialni sklad – 80 %) in 4.305,60eur SLO (slovenska udeležba 20 %)

karierna-pot-2017-1024x88

»Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva – Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 – 2020«, prednostne osi 10.: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.«

 

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2017 – 2020

Vrsta projekta: Po kreativni poti do praktičnega znanja 2017 – 2020

-Investicijski načrt za otroško igrišče na podeželju

-Zadovoljstvo odjemalcev storitev računovodskega servisa in dejavniki nakupnega odločanja podjetij pri izbiri računovodskega servisa

-Delitvena ekonomija na področju vzajemnega informiranja o dogodkih, ki podpirajo preživljanje prostega časa

Trajanje 1. 1. 2018 – 31. 8. 2018
Koordinator projekta mag. Petra Vovk Škerl
Vrednost projekta 44.125,00 EUR
Financiranje projekta EU (Evropski socialni sklad – 85 %) in slovenska udeležba (15 %)

karierna-pot-2017-1024x88

“Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.”

 

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018

Vrsta projekta: Integrirani turistični produkt podeželja slovenske Istre
Trajanje 1. 2. 2018 – 31. 5. 2018
Koordinator projekta mag. Petra Vovk Škerl
Vrednost projekta 14.264,00 EUR
Financiranje projekta EU (Evropski socialni sklad – 85 %) in slovenska udeležba (15 %)

kc-logoti

“Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja 2 pridobljenih kompetenc specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.”

 

Nadgradnja KC FKPV

Vrsta projekta: Nadgradnja KC FKPV
Trajanje 1. 7. 2015 – 30. 6. 2020
Koordinator projekta doc. dr. Tatjana Dolinšek
Vrednost projekta 60.811,48 EUR
Financiranje projekta EU (Evropski socialni sklad – 85 %) in slovenska udeležba (15 %)

kc-logoti

“Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.«

 

Gostujoči predavatelji na FKPV

Vrsta projekta: Gostujoči predavatelji na FKPV
Trajanje 1. 10. 2016 – 30. 6. 2018
Koordinator projekta doc. dr. Tatjana Dolinšek
Vrednost projekta 13.522,00 EUR
Financiranje projekta EU (Evropski socialni sklad – 85 %) in slovenska udeležba (15 %)

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018

Vrsta projekta: Socialni inženiring – nevarnost sodobne družbe
Trajanje 1. 6. 2017 – 30. 9. 2017
Koordinator projekta mag. Petra Vovk Škerl
Vrednost projekta 14.264,00 EUR
Financiranje projekta EU (Evropski socialni sklad – 85 %) in slovenska udeležba (15 %)

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2017

Vrsta projekta: Po kreativni poti do praktičnega znanja

-Pomen nakupnih dejavnikov in akcijskih cen za prodajo podjetja Akron, d.o.o

-Program širitve dejavnosti z raziskavo prodajnega trga in načrtom spletne strani za podjetje Primedia

-Vzpostavitev in trženje spletišča za uporabo kulturne dediščine v turizmu

Trajanje 1. 3. 2017 – 30. 7. 2017
Koordinator projekta mag. Petra Vovk Škerl
Vrednost projekta 50.475,00 EUR
Financiranje projekta EU (Evropski socialni sklad – 85 %) in slovenska udeležba (15 %)

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2015

Vrsta projekta: Po kreativni poti do praktičnega znanja
– Izdelava programa mednarodnega trženja za prodajo dolomita na trgu EU
– Statistična analiza pričakovanj in stališč uporabnikov storitev v podjetju Komptur, d. o. o.
– Možnosti izobraževanja in razvoja izven športne poklicen kariere vrhunskih športnikov
Trajanje 14. 11. 2014 – 31. 7. 2015
Koordinator projekta mag. Petra Vovk Škerl
Vrednost projekta 34.740,00 EUR
Financiranje projekta EU (Evropski socialni sklad – 85 %) in slovenska udeležba (15 %)

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2014

Vrsta projekta: Po kreativni poti do praktičnega znanja
– Statistična analiza računovodskih izkazov podjetja Relax Turizem d. d.
– Izboljšanje organizacijske klime v podjetju GVO d. o. o., Celje – Novo mesto
Trajanje: 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014
Koordinator projekta: mag. Tatjana Dolinšek
Vrednost projekta: 19.582,00 EUR
Financiranje projekta: Evropska unija (Evropski socialni sklad – 85 %) in slovenska udeležba (15 %)
Številka pogodbe: 3330-13-500396

Developing Skills for Future jobs

Vrsta projekta: Mednarodni projekt v okviru programa PROGRESS
Trajanje: 25. 11. 2013 do 25. 11. 2014
Vodja projekta: izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok
Vrednost projekta: 32.644,00 EUR
Financiranje projekta: 80 % Evropska komisija, 20 % FKPV
Šifra projekta: VS/2013/0547

Razvoj in izvajanje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu

Vrsta projekta: Razvoj in izvajanje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu
Trajanje: 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015
Vodja projekta: izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok
Vrednost projekta: 79.835,00 EUR
Financiranje projekta: Evropska unija (Evropski socialoni sklad) in MIZŠ
Naziv operacije: OP RCV-VS-135-58
Številka pogodbe: 3330-13-500340

Razvoj učinkovitega sistema kakovosti FKPV s prenovo programov in razvojem novih predmetov za neekonomiste

Vrsto projekta: Razvoj učinkovitega sistema kakovosti FKPV s prenovo programov in
razvojem novih predmetov za neekonomiste
Trajanje: od 1. 12. 2012 do 30. 6. 2015
Vodja projekta: izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok
Vrednost projekta: 239.737,00 €
Financiranje projekta: Evropska unija (Evropski socialoni sklad) in MIZŠ
Naziv operacije: OP RCV-VS-27
Številka pogodbe: 3330-13-500294

Gostujoči predavatelji iz tujine 2

Vrsta projekta: Gostujoči predavatelji iz tujine 2
Trajanje: 1. 10. 2012 – 30. 9. 2013
Vodja projekta: izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok
Vrednost projekta: 2.737,20 €
Financiranje projekta: Evropska unija (Evropski socialoni sklad) in MIZKŠ
Naziv operacije: OP RCV—VS-19
Številka pogodbe: 3330-12-501027

Gostujoči predavatelji iz tujine 1

Vrsta projekta:  Gostujoči predavatelji iz tujine 1
Tajanje: 1. 10. 2011 – 30. 9. 2012
Vodja projekta: izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok
Vrednost projekta: 3.900 €
Financiranje projekta: Evropska unija (Evropski socialni sklad) in MZVT
Naziv operacije: OP RCV_VS-11-13
Številka pogodbe: 3211-11-000352

Implementacija bolonjskega procesa – Sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010

Vrsta projekta: Metode in tehnike znanstvenoraziskovalnega dela
Tajanje: 6. 9. 2010 – 11. 9. 2010 in 22. 9. 2010
Vodja projekta: izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok
Vrednost projekta: 35.600 €
Financiranje projekta: Evropska unija (Evropski socialni sklad) in MVZT
Naziv operacije: OP RCV_VS-10-23
Številka pogodbe: 3211-10-000073

Implementacija bolonjskega procesa – Sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010

Vrsta projekta: Razvijanje spletnih aplikacij in e-izobraževanje
Trajanje: 6. 9. 2010–11. 9. 2010 in 22. 9. 2010
Vodja projekta: doc. dr. Tatjana Kovač
Vrednost projekta: 37.000 €
Financiranje projekta: Evropska unija (Evropski socialni sklad) in MVZT
Naziv operacije: OP RCV_VS-10-25
številka pogodbe: 3211-10-000074

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2010

Vrsta projekta: Organizacija 2. mednarodne znanstvene konference Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010
Trajanje: 17. in 18. 11. 2010
Vodja projekta: izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok
Vrednost projekta: 750 €
Financiranje projekta: ARRS

Implementacija bolonjskega procesa – Sofinanciranje aktivnost pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009

Vrsta projekta: Priprava bolonjskega programa Poslovna informatika (I. in II. stopnja)
Trajanje: 1. 8. 2007–31. 3. 2009
Vodja projekta: doc. dr. Tatjana Kovač
Vrednost projekta: 49.851 €
Financiranje projekta Evropska unija (Evropski socialni sklad) in MVZT
Naziv operacije: Op RCV_VS-08-51
Številka pogodbe: 3211-08-000284

Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnost pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009 (v okviru Operativnega razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013)

Vrsta projekta Priprava bolonjskega programa Turizem (I. in II. stopnja)
Trajanje: 1. 1. 2008–31. 3. 2009
Vodja projekta: izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok
Vrednost projekta: 49.966 €
Financiranje projekta: Evropska unija (Evropski socialni sklad) in MVZT
Naziv operacije: Op RCV_VS-08-50
Številka pogodbe: 3211-08-000242

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2022

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki