Habilitacije


Na FKPV zagotavljamo, da v pedagoškem procesu sodelujejo samo predavatelji in visokošolski učitelji z veljavnimi nazivi. Kandidat lahko začne postopek za izvolitev v naziv tudi na FKPV. Kakor pri vseh drugih vidikih zagotavljanja kakovosti študijskega procesa, tudi pri habilitacijah v celoti upoštevamo slovensko zakonodajo in pravno prakso, neposredno pa uporabljamo tudi “Minimalne standarde za izvolitev v naziv”, ki jih je v letu 2010 sprejel Svet NAKVIS – Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Poleg tega imamo na FKPV sprejete ustrezne akte, ki določajo:

  • postopek izvolitve v naziv: Pravilnik o postopku za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev in strokovnih sodelavcev,
  • podrobne kriterije za izvolitev v naziv: Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev.

Postopek za pridobitev naziva začne kandidat. Na FKPV v postopku habilitacije sodelujejo naslednji organi:

  • Komisija za izvolitve v naziv, ki preveri formalno ustreznost vloge,
  • Komisija za oceno ustreznosti kandidata za izvolitev v naziv, ki jo imenuje Senat FKPV,
  • Študentski svet FKPV, ki poda mnenje o predavatelju, ki že sodeluje v pedagoškem procesu,
  • Senat FKPV, ki kandidata na podlagi pozitivnega mnenja poročevalcev izvoli v habilitacijski naziv.

Pridobitev in obnovitev naziva je odgovornost vsakega posameznika, ki deluje kot predavatelj v visokem šolstvu. Sam mora poskrbeti, da v petletnem obdobju veljavnosti naziva pridobi ustrezne raziskovalne, pedagoške in strokovne pogoje, ki mu bodo omogočili ponovno izvolitev ali izvolitev v višji naziv. Vlogo za izvolitev v naziv lahko kandidat odda v referat za dodiplomski študij (slavica.seme@fkpv.si). Vloga mora biti popolna in mora vsebovati vse elemente in dokazila, skladno z določili 10. člena Pravilnika o postopku za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev in strokovnih sodelavcev.

Pravilnik

Merila

CENIK STROŠKOV POSTOPKA ZA IZVOLITEV V NAZIV

(v neto znesku)

Prva in vsaka nadaljnja izvolitev Cena
za osebe, ki poučujejo samo na FKPV
Cena
za osebe, ki poučujejo na več VZ
Asistent 300,00 € 600,00 €
Predavatelj 500,00 € 1.000,00 €
Višji predavatelj  600,00 € 1.200,00 €
Docent , izredni oz. redni profesor  900,00 € 1.800,00 €

Opomba: Osebe zaposlene na FKPV predvidoma ne plačajo stroškov postopka za izvolitev v naziv. Vsako vlogo posebej odobri direktor fakultete.

Cenik je bil potrjen na 54. seji UO, 3. 3. 2016, in začne veljati naslednji dan.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki