Nadgradnja KC FKPV


logo-gp-2

Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih  2015-2020

FKPV se je v letu 2016 prijavila na javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020, ki ga je razpisalo MIZŠ in bila izbrana za izvajalko tega razpisa. Krajši naziv projekta je Nadgradnja KC FKPV. Ker je projekt namenjen predvsem študentom na vseh treh stopnjah, v nadaljevanju podrobneje opisujemo vsebino in cilje tega projekta (operacije). Sproti pa bomo na spletni strani obveščal študente in druge deležnike o predvidenih aktivnostih znotraj projekta.

 1) Naziv

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostna os: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«; prednostna naložba: 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifični cilj: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

2) Namen  in cilji

Namen javnega razpisa je zagotavljanje celovite in kakovostne karierne orientacije za študente skozi celotni študijski proces od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela in obenem podpora izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks na področju kariernega svetovanja in med kariernimi svetovalci na nacionalni in mednarodni ravni.

Cilj javnega razpisa je podpreti karierno usmerjanje, ki se bo izvajalo v nadgradnji kariernega svetovanja na visokošolskih zavodih in okrepitvi sodelovanja kariernih centrov z delodajalci oziroma neposrednega vstopa diplomantov v bodoča delovna okolja, kar bo pripomoglo tudi k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020 in Strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020), med katerimi so večja zaposljivost diplomantov in bolj učinkovit vstop na trg dela, odprava neskladij med ponudbo študijskih programov, znanj in povpraševanjem ter zmanjšanje osipa in končanje študija v roku. Kjer je relevantno, naj se upoštevajo tudi cilji Strategije pametne specializacije v Sloveniji – S4 s prednostnimi področji in strukturo upravljanja, kot je opredeljena v S4. Obenem je cilj javnega razpisa vpeti karierno orientacijo v načrtovanje, izvajanje in spremljanje visokošolske dejavnosti.

Aktivnost: V sklopu razpisa smo objavili naslednje aktivnosti: izdelava e-priročnika »Moja kariera«, izvedba psihodiagnostične analize, raziskava željnih in pričakovanih kompetenc na strani delodajalcev, povečanje prehodnosti za dokončane študija, izvedba delavnic, obisk Kariernega sejma, individualno svetovanje osebam s posebnimi potrebami, vzpostavitev delovanja učnih podjetij, izobraževanja kariernih svetovalk, raziskava o zaposljivosti diplomantov, ogledi podjetij, vzpostavitev baze domačih in tujih delodajalcev, posodobitev spletnega portala, usposabljanje študentov, ki so opravljali praskko v tujini, pridobitev listine Europass mobilnost in podobno. Na spletni strani kariernega centra, vas bomo sproti obveščali o vseh aktivnostih.

3) Financiranje

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko so 80 %, sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike pa 20 %.

4) Ostali podatki

  • Višina javnih virov financiranja: 60.811,48 EUR
  • Trajanje projekta: 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020
  • Kontaktne osebe: Katja Špegelj (03/428 55 91), Tatjana Dolinšek (03/428 55 42)

 

POVEZAVA NA EU-SKLADI

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki