Knjižnični red


1. Splošna določila

 • Knjižnični prostori so namenjeni iskanju gradiva in informacij iz knjižničnih katalogov in drugih informacijskih virov, študiju, učenju …
 • Knjižnično gradivo je postavljeno v prostem pristopu po sistemu UDK.
 • Poslovanje Knjižnice Fakultete za komercialne in poslovne vede (v nadaljevanju FKPV) je določeno s stalnim urnikom, morebitne spremembe so ažurno objavljene na spletni strani knjižnice in študentskih straneh na spletni strani FKPV in Abiture, d. o. o. (v nadaljevanju Abitura).
 • V knjižnico ni dovoljeno prinašati hrane in pijače.
 • Za osebne stvari uporabnikov knjižnica ne odgovarja.
 • Uporabniki morajo upoštevati knjižnični red in poskrbeti, da v knjižnici ne motijo drugih pri študijskih ali prostočasnih dejavnostih.
 • Ob večjih kršitvah knjižničnega reda (kraja, poškodovanje gradiva …) morajo uporabniki poravnati materialno škodo, hkrati pa izgubijo pravico do obiska in uporabe Knjižnice FKPV.

2. Storitve knjižnice

 • Izposoja knjižničnega gradiva na dom ali v čitalnico,
 • medknjižnična izposoja,
 • katalogizacija knjižničnega gradiva,
 • vodenje osebnih bibliografij raziskovalcev,
 • seznanjanje z novostmi v Knjižnici FKPV,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva,
 • pomoč in svetovanje pri navajanju uporabljenih virov v študentskih izdelkih,
 • uporaba tehnične opreme, ki je v knjižnici namenjena uporabnikom in
 • dostop do svetovnega spleta.

3. Članstvo

a) Člani

 • Člani Knjižnice FKPV so študentje FKPV in Višje strokovne šole na Abituri.
 • Člani Knjižnice FKPV so prav tako vsi zaposleni in pogodbeni sodelavci FKPV in Abiture.
 • V Knjižnico FKPV se lahko kot pravne osebe vpišejo zunanje ustanove, knjižnice, s katerimi sodeluje Knjižnica FKPV v medknjižnični izposoji.
 • Posamezniki, ki niso študenti, predavatelji, pogodbeni sodelavci FKPV ali Višje strokovne šole Abiture oz. zaposleni na FKPV ali Abituri, se v Knjižnico FKPV lahko vpišejo, a z vpisom pridobijo pravico le do izposoje knjižničnega gradiva, ki ni referenčno oz. čitalniško (knjige in revije v prostem pristopu), ter pregledovanja čitalniškega gradiva v čitalnici Knjižnice FKPV.

b) Članarina

 • Pedagoški delavci, študenti, raziskovalci ter sodelavci FKPV in Abiture so oproščeni plačila članarine.
 • Posamezniki, ki niso študenti, predavatelji, pogodbeni sodelavci FKPV ali Višje strokovne šole Abiture oz. zaposleni na FKPV ali Abituri, ob vpisu v Knjižnico FKPV poravnajo članarino, skladno z veljavnim cenikom.

c) Vpis člana in članska izkaznica

 • Ob prvem obisku študenti predložijo študentsko izkaznico in veljavni osebni dokument, ostali uporabniki, ki se želijo včlaniti v Knjižnico FKPV, pa veljavni osebni dokument in dokazilo o plačilu članarine.
 • Člansko izkaznico Knjižnice FKPV nadomešča študentska izkaznica, člani, ki niso študenti FKPV ali Abiture, pa ob vsakem obisku namesto članske izkaznice predložijo veljavni osebni dokument.
 • Če študent izkaznico izgubi ali mu je odtujena, mora izgubo takoj sporočiti knjižnici, sicer za morebitno zlorabo izkaznice odgovarja sam. V najkrajšem času si mora v referatu urediti nadomestno izkaznico.

4. Transakcija knjižničnega gradiva

a) Izposoja

 • Izposoja knjižničnega gradiva je možna samo z izkaznico oz. veljavnim osebnim dokumentom.
 • Študentsko izkaznico, ki ni prenosljiva, oz. veljavni osebni dokument člani predložijo ob vsakem obisku Knjižnice FKPV.
 • Knjižničnega gradiva, ki si ga člani v knjižnici samo ogledujejo in si ga ne izposodijo, ni dovoljeno samostojno vstavljati na police. Po ogledu ga je potrebno odložiti na izposojevalni pult.
 • Uporabniki knjižnice si lahko naenkrat izposodijo neomejeno število različnih enot knjižničnega gradiva, za katerega materialno odgovarjajo.
 • Knjižničar ima pravico omejiti število izposojenega gradiva, če gre za posebej iskano gradivo.
 • Rok izposoje za vso knjižnično gradivo je 14 dni.
 • Referenčno gradivo tj. gradivo, do katerega lahko uporabniki dostopajo in ga pregledujejo samo v čitalnici (leksikoni, slovarji, enciklopedije, atlasi …) in zaključne naloge (diplomske in magistrske naloge ter doktorske disertacije) niso na voljo za izposojo na dom.

b) Podaljševanje

 • Če uporabniki potrebujejo knjižnično gradivo še po izteku roka izposoje, ga morajo podaljšati.
 • Število podaljševanj je neomejeno.
 • Gradivu, ki je že rezervirano, uporabniki ne morejo več podaljšati roka izposoje.
 • Rok izposoje lahko uporabniki podaljšajo:
  • osebno s predložitvijo študentske izkaznice ali osebnega dokumenta,
  • po telefonu (03 428 55 58),
  • preko elektronske pošte (knjiznica@fkpv.si),
  • z osebnim geslom preko storitve Moja knjižnica, ki ga pridobijo v knjižnici (samo člani knjižnice).
 • Gradiva, ki mu je rok izposoje že potekel, ni možno podaljšati s storitvijo Moja knjižnica. Rok izposoje lahko člani podaljšajo z obiskom knjižnice, po telefonu ali elektronski pošti.

c) Naročila in rezervacije

 • Gradivo, ki je prosto, lahko člani naročijo. Naročeno gradivo čaka v knjižnici največ tri delovne dni, potem je na voljo ostalim uporabnikom.
 • Člani lahko rezervirajo gradivo, ki je izposojeno. Ko je rezervirano gradivo vrnjeno, čaka v knjižnici na obveščenega člana, ki ga je rezerviral, največ tri delovne dni.

d) Zamudnina in opomini

 • Za prekoračen rok izposoje se zaračunava zamudnina po veljavnem ceniku storitev Knjižnice FKPV.
 • Ko uporabnik doseže vsoto 25,00 EUR neporavnanih stroškov zamudnine, se mu onemogoči možnost izposoje in rezervacije knjižničnega gradiva, dokler stroškov ne poravna v celoti.
 • Zamudnike knjižnica opozarja na vračanje gradiva z opomini.
 • Knjižnica opomine izstavlja enkrat mesečno prvi delovni dan v mesecu, razen v juliju in avgustu, ko uporabnike, ki na dan, ko naj bi bili izstavljeni opomini, prekoračijo rok izposoje za več kot 7 dni, opomni po telefonu.
 • Dokler člani ne vrnejo izposojenega gradiva in poravnajo zamudnine in stroškov opomina, si ne morejo izposoditi drugega gradiva.
 • Nerednim članom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

e) Izgubljeno ali uničeno knjižnično gradivo

 • V primeru, da uporabnik knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z novim in poravnati stroške obdelave po veljavnem ceniku storitev Knjižnice FKPV.
 • Če knjižničnega gradiva ni mogoče nadomestiti z enakim gradivom, se gradivo nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarjem.
 • Če je ugotovljeno, da je gradivo namerno poškodovano, povzročitelj plača trikratno tržno ceno gradiva in stroške obdelave gradiva.

f) Zaključek šolanja

 • Ob koncu šolanja morajo člani vrniti vso izposojeno gradivo in poravnati vse morebitne obveznosti do knjižnice, ki so nastale v času njihovega šolanja.
 • Eden izmed pogojev za odobritev izpisa študenta s FKPV ali Abiture je, da so urejene vse transakcije v knjižnici.
 • V obeh navedenih primerih študentje pridobijo potrdilo knjižnice, ki ga oddajo v pristojnem referatu. Z izpisom/zaključkom šolanja jim preneha veljavnost članstva v Knjižnici FKPV.

5. Medknjižnična izposoja

 • Knjižnica FKPV opravlja storitve medknjižnične izposoje za vse člane knjižnice.
 • Knjižnično gradivo, ki prispe v knjižnico z medknjižnično izposojo, je dovoljeno uporabljati v skladu z zahtevami knjižnice, ki je gradivo izposodila.
 • Za gradivo, ki ga naši člani pridobijo z medknjižnično izposojo, so dolžni poravnati stroške storitve po veljavnem ceniku Knjižnice FKPV.
 • Storitev medknjižnične izposoje gradiva, ki ga drugim knjižnicam posreduje Knjižnica FKPV, se zaračuna po veljavnem ceniku Knjižnice FKPV.
 • Knjižnica, ki si medknjižnično izposodi gradivo, prevzame odgovornost za izposojeno gradivo.

6. Novosti v knjižnici

 • Novosti v Knjižnici FKPV se objavljajo na spletni strani Knjižnice FKPV.

7. Uporaba tehnične opreme v knjižnici in čitalnici

 • V knjižnici in čitalnici FKPV lahko uporabniki uporabljajo računalnike po predhodni predložitvi študentske izkaznice oz. osebnega dokumenta.
 • Na računalnikih v knjižnici in čitalnici ni dovoljeno:
  • brisanje nameščenih programov in nameščanje novih programov,
  • pregledovanje spornih strani,
  • vnašanje osebnih podatkov.
 • Uporabnikom knjižnice je na voljo optični čitalec.
 • Dovoljeno je fotokopiranje določenih delov gradiv (povzetek, kazalo ter seznam virov in literature) v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP).
 • Uporabniki morajo upoštevati knjižnični red. V primeru kršitev se jim lahko za določeno časovno obdobje prepove uporaba računalnika.

 

Direktor FKPV
Andrej Geršak, dipl. ekon.

Celje, 3. 1. 2020

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki