Mobilnost osebja


4-2

RAZPIS ZA MOBILNOSTI OSEBJA  V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za š. l. 2023/24

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) FKPV odobril sredstva za sofinanciranje:

– 16 mobilnosti osebja za do 5 dni.

Mobilnosti osebja za poučevanje na visokošolski instituciji v tujini (STA) – se nanaša na mobilnost pedagoškega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini. Partnerske visokošolske institucije so institucije iz katere koli programske države, ki so nosilke ECHE listine in s katerimi ima FKPV podpisan Erasmus+ medinstitucionalni sporazum za mobilnost pedagoškega osebja za poučevanje.

Mobilnost osebja za usposabljanje (STT) – se nanaša na mobilnost pedagoškega in nepedagoškega osebja FKPV z namenom lastnega strokovnega usposabljanja v tujini. Namen razpisa je omogočiti osebju FKPV usposabljanje v tujini, izobraževalne obiske na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov na partnerskih visokošolskih institucijah ali drugih ustreznih organizacijah.

FKPV nudi dotacijo za mobilnost osebja pod naslednjimi pogoji:
– do 3 dnevna mobilnost v države z višjimi življenjskimi stroški (države, kjer znaša individualna podpora 180 EUR na dan),
– do 4 dnevna mobilnost v države z srednjimi življenjskimi stroški (države, kjer znaša individualna podpora 160 EUR na dan),
– do 5 dnevna mobilnost v države z nizkimi življenjskimi stroški (države, kjer znaša individualna podpora 140 EUR na dan).

TRAJANJE MOBILNOSTI

Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene od 1. 10. 2023 do najkasneje 31. 7. 2025.

Mobilnost zaposlenih lahko po pravilih programa traja od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti. V vseh primerih mora poučevanje zajeti vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali na katero koli krajše obdobje bivanja). Ob kombinaciji predavanj z usposabljanjem za razvoj pedagoških veščin velja izvedba predavanj vsaj 4 ure / teden (za KA131).

STROŠKI IN DOTACIJA

Dotacija je namenjena sofinanciranju stroškov prevoza in bivanja v tujini in večinoma ne zadostuje za kritje vseh stroškov, zato je potrebno še delno sofinanciranje udeleženca. Gre za investicijo v znanje in razvoj kompetenc, ki bi jo posameznik sam, brez formalnih stikov obeh institucij (matične in gostiteljice), brez pomoči programa Erasmus+ (dotacija) in brez matične fakultete (prosti dnevi in potni nalog), težko realiziral. Nekaj pa mora v svoj napredek investirati tudi vsak sam.

INDIVIDUALNA PODPORA

Podpora za bivanje je odvisna od države gostiteljice in se določi na podlagi števila dni mobilnosti.

Države programa (država gostiteljica) Znesek na dan v EUR
Skupina 1 (Države Programa z višjimi življenjskimi stroški)

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska

180
Skupina 2 (Države Programa s srednjimi življenjskimi stroški)

Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija

160
Skupina 3 (Države Programa z nižjimi življenjskimi stroški)

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Republika Severna Makedonija, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija

140

 

DOTACIJA ZA POT

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija).

Razdalja potovanja je razdalja med FKPV (Celje, Slovenija) in krajem izvajanja aktivnosti, medtem ko znesek pokriva potne stroške do kraja izvajanja in nazaj. Na izračun ne vpliva način prevoza, ki je dejansko uporabljen.

Za končni izračun se upošteva dejanski strošek (razviden iz finančne dokumentacije) do višine najvišjega zneska.

Razdalja v km (po kalkulatorju) Najvišji znesek za pot
(v EUR/udeleženca)
Znesek za zeleno potovanje
(v EUR/udeleženca)
od 0 do 99 km: 23
od 100 do 499 km: 180 210
od 500 do 1999 km: 275 320
od 2000 do 2999 km: 360 410
od 3000 do 3999 km: 530 610
od 4000 do 7999 km: 820
za razdalje 8000 ali več km 1500

V primeru zelenih načinov prevoza (vlak, avtobus, avtomobil v souporabi,…) se uporabljajo prispevki na enoto za zeleno potovanje, sicer pa prispevki na enoto za standardno potovanje.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE

Na razpis se lahko prijavijo zaposleni na FKPV ali člani Akademskega zbora FKPV.

Za prijavo na razpis mora prijavitelj predložiti:
– prijavni obrazec (Prijava – mobilnost osebja),
– kasneje še Program (Staff Mobility Agreement for Teaching/and Training).

Udeleženec mobilnosti za isto mobilnost ne sme prejeti sofinanciranja morebitnega drugega delodajalca ali projekta.

Na ta razpis ni mogoče prijaviti mobilnosti, ki vključujejo udeležbo na konferencah v tujini.

KRITERIJI IZBORA

V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je razpisanih, bo FKPV prejemala dodatne prijave do zapolnitve mest. V primeru, da bo na razpis prispelo več prijav, kot je razpoložljivih mest, se bodo pri izbiri upoštevali naslednji kriteriji:
Kriterij 1: Prednost imajo kandidati, ki se na mobilnost prijavljajo prvič
Ocenjevanje: od 0 do 10 točk
Kriteriji ocenjevanja: 10 točk (kandidati, ki na mobilnosti še ni bil), 0 točk (kandidati, ki so na mobilnosti že bili).
Kriterij 2: Prijavnica
Ocenjevanje: od 0 do 30 točk
Kriterij ocenjevanja: 30 točk (vsebuje vse elemente: (1) namen, (2)obrazložitev mobilnosti, (3) cilje, (4) dodatno vrednost, (5) vsebino pedagoškega dela oziroma usposabljanja, (6) pričakovani rezultati); vsak naveden element se ovrednoti s 5-imi točkami.
Kriterij 3: Vključenost v mednarodno sodelovanje
Ocenjevanje: od 0 do 10 točk
Kriteriji ocenjevanja: 10 točk (kandidati, ki so vključeni v mednarodno sodelovanje), 0 točk (kandidati, ki niso sodelovali v mednarodnih aktivnostih).

Izbor kandidatov bo sprejela komisija v sestavi:
– Dekan FKPV
– Direktor FKPV
– Erasmus+ koordinator FKPV

Komisija bo kandidate razvrstila v vrstni red glede na dobljene točke po kriterijih za izbiro kandidatov in jim posredovala sklepe o odobreni mobilnosti.

PODPORA ZA VKLJUČEVANJE OSEB Z MANJ PRILOŽNOSTMI

Osebje s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na Erasmus+ mobilnost, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva iz naslova posebnih potreb. V Strategiji vključevanja in raznolikosti je identificiranih osem glavnih kategorij ovir, ki jih program identificira kot najpogostejše pri onemogočanju polne vključitve: posebne potrebe, zdravstvene težave, ovire, povezane s sistemi izobraževanja in usposabljanja, kulturne razlike, družbene ovire, ekonomske ovire, ovire, povezane z diskriminacijo in geografske ovire. V sklopu veljavnega večletnega finančnega okvira (2021-2029) predpisi za tekoči program Erasmus+ vključujejo spodbudo za povečanje vključevanja in raznolikosti v novi generaciji programov Erasmus+. Strategija vključevanja in raznolikosti v okviru programov Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote vsebuje skupne opredelitve v različnih sektorjih, ciljne skupine in posebne cilje v povezavi z vključevanjem.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu, skupaj z obveznimi prilogami, Erasmus+ koordinatorju na FKPV, najkasneje 40 dni pred odhodom na mobilnost. FKPV za udeležence mobilnost s posebnimi potrebami v času projekta (vsaj 30 dni pred odhodom na mobilnost) posreduje Nacionalni agenciji CMEPIUS vlogo z obveznimi prilogami. Pravice, obveznosti in odgovornosti osebja pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki ga mora osebje s fakulteto skleniti pred odhodom v tujino.

PRIJAVA

Rok za oddajo prijave je 12. 10. 2023 oziroma do zapolnitve mest.

Kandidat se prijavi z izpolnjeno prijavnico in ustreznimi prilogami. Prijavnico odda na FKPV osebno, po pošti ali na mail erasmus@fkpv.si.

Po končanem izbirnem postopku bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih po e-pošti.

Morebitne pritožbe na postopek izbora študentov bo reševala komisija za izvedbo postopka, v primeru nerešene pritožbe pa direktor FKPV.

Za več informacij se lahko obrnete na Erasmus+ koordinatorko Petro Golob (erasmus@fkpv.si).

POSTOPEK PO IZBORU IN OPRAVLJENI MOBILNOSTI

POSTOPEK PO IZBORU

Kandidat pripravi program mobilnosti za namen poučevanja (ang. Mobility Agreement – Staff Mobility For Teaching) ali programa mobilnosti za namen usposabljanja (ang. Mobility Agreement – Staff Mobility For Training). Program je potrebno uskladiti z institucijo gostiteljico.

Z izbranimi kandidati je skladno z dodeljenimi sredstvi s strani nacionalne agencije (CMEPIUS) sklenjena pogodbo o finančni pomoči. Erasmus sredstva lahko krijejo del upravičenih stroškov mobilnosti. Upravičeni stroški so dejanski stroški in stroški dnevnic, in sicer največ do višine, ki je določena s strani Evropske komisije na letni ravni za državo gostiteljico in dolžino bivanja ter so nastali v upravičenem obdobju pogodbe med fakulteto in nacionalno agencijo (CMEPIUS). Najvišji dovoljeni delež upravičenih stroškov, ki ga je dovoljeno kriti iz Erasmus sredstev, je določen v sporazumu med fakulteto in nacionalno agencijo.

Na podlagi prejetega programa mobilnosti (podpisanega s strani kandidata, institucije gostiteljice in FKPV) se v roku 30 dni pripravi Sporazum o prejemu dotacije. Po podpisu Sporazuma o prejemu dotacije med kandidatom in FKPV mora FKPV najkasneje v roku 30 dni po podpisu Sporazuma in najkasneje do datuma začetka obdobja mobilnosti kandidatu izplačati predplačilo, ki predstavlja 80 % finančne podpore iz evropskih sredstev Erasmus+. Po prejemu vseh dokumentov po zaključku mobilnosti, se določi končna višina Erasmus+ dotacije v skladu s tem razpisom, ter izplača morebitni preostanek sredstev. Podrobnosti so urejene v Sporazumu o dotaciji.

POSTOPEK PO OPRAVLJENI MOBILNOSTI

Prejemnik je dolžan v 30 dneh po zaključku izmenjave fakulteti predložiti poročila o opravljeni mobilnosti zaposlenega, račune, ki izkazujejo nastale stroške in potrdilo o opravljeni mobilnosti (ang. Certificate of attendance). Dokončen pogodbeni znesek bo določen po odobritvi vseh predloženih dokazil.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki