Mobilnost osebja


4-2

RAZPIS ZA MOBILNOSTI OSEBJA  V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za š. l. 2021/22

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) FKPV odobril sredstva za sofinanciranje:

– ene mobilnosti osebja za 5 dni.

Mobilnosti osebja za poučevanje na visokošolski instituciji v tujini (STA) – se nanaša na mobilnost pedagoškega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini. Partnerske visokošolske institucije so institucije iz katere koli programske države, ki so nosilke ECHE listine in s katerimi ima FKPV podpisan Erasmus+ medinstitucionalni sporazum za mobilnost pedagoškega osebja za poučevanje.

Mobilnost osebja za usposabljanje (STT) – se nanaša na mobilnost pedagoškega in nepedagoškega osebja FKPV z namenom lastnega strokovnega usposabljanja v tujini. Namen razpisa je omogočiti osebju FKPV usposabljanje v tujini, izobraževalne obiske na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov na partnerskih visokošolskih institucijah ali drugih ustreznih organizacijah.

TRAJANJE MOBILNOSTI

Mobilnost zaposlenih lahko po pravilih programa traja od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti. V vseh primerih mora poučevanje zajeti vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali na katero koli krajše obdobje bivanja). Ob kombinaciji predavanj z usposabljanjem za razvoj pedagoških veščin velja izvedba predavanj vsaj 4 ure / teden (za KA131).

STROŠKI IN DOTACIJA

Dotacija je namenjena sofinanciranju stroškov prevoza in bivanja v tujini in večinoma ne zadostuje za kritje vseh stroškov, zato je potrebno še delno sofinanciranje udeleženca. Gre za investicijo v znanje in razvoj kompetenc, ki bi jo posameznik sam, brez formalnih stikov obeh institucij (matične in gostiteljice), brez pomoči programa Erasmus+ (dotacija) in brez matične fakultete (prosti dnevi in potni nalog), težko realiziral. Nekaj pa mora v svoj napredek investirati tudi vsak sam.

INDIVIDUALNA PODPORA

Države programa (država gostiteljica) Znesek na dan v EUR
Skupina 1 (Države Programa z višjimi življenjskimi stroški)

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska

180
Skupina 2 (Države Programa s srednjimi življenjskimi stroški)

Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija

160
Skupina 3 (Države Programa z nižjimi življenjskimi stroški)

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Republika Severna Makedonija, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija

140

 

DOTACIJA ZA POT

Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija).

Izračun dotacije za pot na udeleženca glede na oddaljenost (po kalkulatorju Erasmus) gostujoče institucije. V izračunu se za kraj odhoda upošteva sedež FKPV, Celje

Razdalja v km (po kalkulatorju) Najvišji znesek za pot
(v EUR/udeleženca)
Znesek za zeleno potovanje
(v EUR/udeleženca)
od 0 do 99 km: 23
od 100 do 499 km: 180 210
od 500 do 1999 km: 275 320
od 2000 do 2999 km: 360 410
od 3000 do 3999 km: 530 610
od 4000 do 7999 km: 820
za razdalje 8000 ali več km 1500

Razdalja potovanja je razdalja med FKPV (Celje, Slovenija) in krajem izvajanja aktivnosti, medtem ko znesek pokriva potne stroške do kraja izvajanja in nazaj. Na izračun ne vpliva način prevoza, ki je dejansko uporabljen. Za končni izračun se upošteva dejanski strošek (razviden iz finančne dokumentacije) do višine najvišjega zneska. V primeru zelenih načinov prevoza (vlak, avtobus, avtomobil v souporabi, plovilo) se uporabljajo prispevki na enoto za zeleno potovanje, sicer pa prispevki na enoto za standardno potovanje.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE

Na razpis se lahko prijavijo:
1. osebe, ki delajo na FKPV (preko pogodbe o zaposlitvi ali drugih pogodb) in
2. so državljani Republike Slovenije oziroma imajo stalno bivališče ali status begunca v Republiki Sloveniji ali eni od držav članic EU.

Udeleženec mobilnosti za isto mobilnost ne sme prejeti sofinanciranja morebitnega drugega delodajalca ali projekta.

KRITERIJI IZBORA

Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je trenutno na razpolago mest za izmenjavo, bo komisija FKPV (v sestavi direktor, dekan in Erasmus+ koordinator) za izbor kandidatov, upoštevala kot osnovne kriterije izbora ocene študentskih anket ter izvajanje nepedagoških in drugih delovnih aktivnosti izven rednega obsega dela. Pri izboru bo komisija prednostno upoštevala še naslednje kriterije:

  • sodelovanje z FKPV (aktivnejše sodelovanje, večja angažiranost, posebni doprinos, dosežki, …) – 40 %
  • načrt predavanj/usposabljana (izpolnjen Mobility Agreement)– 30 %
  • korist izmenjave za FKPV (vključevanje predavateljev, ki želijo razvijati skupne projekte in nadaljnje sodelovanje s partnersko inštitucijo, predavatelji, ki so pripravili svoje predmete za tuje študente na FKPV, gradivo, konzultacije in/ali izvedba v angleškem jeziku …) – 20 %
  • mobilnost udeležencev, ki še niso bili na izmenjavi v tujini – 10 %

PODPORA ZA VKLJUČEVANJE OSEB Z MANJ PRILOŽNOSTMI

Osebje s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na Erasmus+ mobilnost, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva iz naslova posebnih potreb. V Strategiji vključevanja in raznolikosti je identificiranih osem glavnih kategorij ovir, ki jih program identificira kot najpogostejše pri onemogočanju polne vključitve: posebne potrebe, zdravstvene težave, ovire, povezane s sistemi izobraževanja in usposabljanja, kulturne razlike, družbene ovire, ekonomske ovire, ovire, povezane z diskriminacijo in geografske ovire. V sklopu veljavnega večletnega finančnega okvira (2021-2029) predpisi za tekoči program Erasmus+ vključujejo spodbudo za povečanje vključevanja in raznolikosti v novi generaciji programov Erasmus+. Strategija vključevanja in raznolikosti v okviru programov Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote vsebuje skupne opredelitve v različnih sektorjih, ciljne skupine in posebne cilje v povezavi z vključevanjem.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu, skupaj z obveznimi prilogami, Erasmus+ koordinatorju na FKPV, najkasneje 40 dni pred odhodom na mobilnost. FKPV za udeležence mobilnost s posebnimi potrebami v času projekta (vsaj 30 dni pred odhodom na mobilnost) posreduje Nacionalni agenciji CMEPIUS vlogo z obveznimi prilogami. Pravice, obveznosti in odgovornosti osebja pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki ga mora osebje s fakulteto skleniti pred odhodom v tujino.

PRIJAVA

Rok za oddajo prijave je 1. 10. 2021 oziroma do zapolnitve mest.

Študent se prijavi z izpolnjeno prijavnico in ustreznimi prilogami. Prijavnico odda na FKPV osebno, po pošti ali na mail erasmus@fkpv.si.

Po končanem izbirnem postopku bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih po e-pošti.

Morebitne pritožbe na postopek izbora študentov bo reševala komisija za izvedbo postopka, v primeru nerešene pritožbe pa Komisija za pritožbe študentov.

Za več informacij se lahko obrnete na Erasmus+ koordinatorko Petro Golob (erasmus@fkpv.si).

ARHIV PRETEKLIH RAZPISOV

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2023

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki