Študij v tujini


logo(14)

 

RAZPIS ZA MOBILNOSTI ŠTUDENTOV ZA NAMEN ŠTUDIJA V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za študijsko leto 2021-22

 

Fakulteta za komercialne in poslovne vede objavlja

 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI ERASMUS+ v š. l. 2021-22

Program Erasmus+, v katerega je kot nosilka ECHE vključena FKPV, študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti so tiste institucije s katerimi je podpisan medinstuticionalni sporazum Erasmus+ o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu za ustrezno študijsko področje.

Partnerska institucija gostujočim študentom v okviru programa Erasmus+ ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje (osnovno/nujno), članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).

Program Erasmus+ nudi spletno jezikovno podporo  (Online Linguistic Support – OLS) za udeležence mobilnosti za izboljšanje njihovega znanja tujih jezikov pred (oz. na začetku) in v času študija v tujini. Ta storitev udeležencem mobilnosti omogoča, da ocenijo svoje znanje jezika, ki ga bodo uporabljali pri študiju, in spletni jezikovni tečaj s katerim lahko izboljšajo znanje.

V ta namen se v okviru programa Erasmus+ dodelijo dotacije, ki delno sofinancirajo študij tujini. Erasmus+ dotacija se ne izključuje z ostalimi štipendijami, zato si študentje lahko uredijo tudi kadrovske in ostale štipendije, namenjene za študij v tujini.

Študij na partnerski univerzi v tujini traja 5 mesecev.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene do maja 2022.

Za razpisano študijsko leto imamo:

 • 1 dotacijo za mobilnost študentov z namenom študija v tujini.

Zneski dotacije za posameznike v okviru razpisa Erasmus+ se določijo glede na izbrano državo gostiteljico, in sicer:

 • Skupina 1 – države programa z višjimi življenjskimi stroški: Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška: 520 EUR/mesec;
 • Skupina 2 – države programa s srednjimi življenjskimi stroški: Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska: 470 EUR/mesec;
 • Skupina 3 – države programa z nižjimi življenjskimi stroški: Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Severna Makedonija, Turčija, Srbija: 420 EUR/mesec.

Osnovni pogoji

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa “Erasmus+ študenta”, ki jih določa program:

 • da ima med študijem v tujini aktiven status študenta na FKPV,
 • da bo v študijskem letu 2020-21 vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija na FKPV,
 • da v času dosedanjega študija na isti stopnji študija (na katero bo vpisan v študijskem letu 2020-21) še ni izkoristil 12 mesecev izmenjave v okviru programa Erasmus+.

Priznavanje študijskih obveznosti

Študentom FKPV, ki bodo v okviru Erasmus+ mobilnosti opravili del študija na tujih institucijah, se bodo uspešno opravljene študijske obveznosti na partnerski instituciji priznale kot študijske obveznosti na študijskem programu, v katerega je študent vpisan na FKPV. Pogoj za priznavanje opravljenih obveznosti je, da so predmeti in ostale študijske obveznosti, ki jih bo študent opravljal v tujini, navedeni v študentovem študijskem sporazumu za čas mobilnosti (HE Learning Agreement for Studies). Ta sporazum še pred odhodom potrdijo in podpišejo študent, matična fakulteta ter partnerska fakulteta/univerza. Pri priznavanju opravljenih študijskih obveznosti se upošteva na tuji univerzi doseženo število kreditnih točk po ECTS, navedeno v uradnem potrdilu tuje univerze/fakultete ter vrednosti ECTS kreditnih točk predmetov, vpisanih na FKPV.

Kriteriji izbora študentov

Kriteriji, ki jih bo upoštevala komisija FKPV pri izboru študentov za Erasmus+ dotacije:
 • motivacija študenta,
 • znanje tujih jezikov (znanje tujega jezika izbrane države je dodatna prednost),
 • uspešnost pri študiju (število in ocene opravljenih izpitov)
 • priporočila, izven študijske dejavnosti, mednarodno sodelovanje in drugo.

Prijava

Prijave študentov do zapolnitve mest!

Študent se prijavi z izpolnjeno prijavnico in ustreznimi prilogami. Prijavnico pošlje na naslov fakultete.

Po končanem izbirnem postopku bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih po e-pošti.

Za več informacij se lahko obrnete na Erasmus+ koordinatorko Petro Golob (erasmus@fkpv.si).

Morebitne pritožbe na postopek izbora študentov bo reševala komisija za izvedbo postopka, v primeru nerešene pritožbe pa Komisija za pritožbe študentov.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2022

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki