Mobilnost študentov


4-1

 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA ALI PRAKSE V TUJINI ERASMUS+ v š. l. 2022-23

Fakulteta za komercialne in poslovne vede razpisuje:

                                                                                          –  4 dotacije za mobilnost študentov za študij ali prakso.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija ali prakse v tujini, ki bodo izvedene do 31. julij 2024.

Študenti izbrani v okviru razpisa FKPV za namen udeležbe na študiju ali praksi v okviru programa Erasmus+  imajo tako možnost, da:

 • del študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa Erasmus+,
 • opravijo prakso v podjetju v eni od teh držav,
 • so oproščeni stroškov šolnine v tujini, registracije, izpitov in dostopa do knjižnice na instituciji gostiteljici,
 • se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumov/Programom usposabljanja,
 • pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

MOBILNOSTI ŠTUDENTOV ZA NAMEN ŠTUDIJA

Vse sodelujoče institucije iz držav Programa morajo biti visokošolske institucije, nosilke ECHE listine (strogo in dosledno spoštovanje načel ECHE listine – SI CELJE04). Študenti se mobilnosti z namenom študija lahko udeležijo na partnerski instituciji v tujini.
Študij v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določen z dokumentom študijski sporazum (Learning Agreement for Study), ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji.

MOBILNOSTI Z NAMENOM PRAKSE

Študent sam izbere institucijo/podjetje/organizacijo na kateri bo opravljal prakso v posvetu s koordinatorjem za prakso oziroma projektno pisarno.

Praksa/ usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita mentor na matični članici študenta ali Erasmus+ koordinator in delodajalec, ki podpišeta dokument študijski sporazum za prakso (Learning Agreement for Traineeship).

Koristne povezave za iskanje prakse

dhgtu0axsaauyeb

ff

logo-jpeg

animafest

Program Erasmus+ nudi spletno jezikovno podporo  (Online Linguistic Support – OLS) za udeležence mobilnosti za izboljšanje njihovega znanja tujih jezikov pred (oz. na začetku) in v času študija v tujini. Ta storitev udeležencem mobilnosti omogoča, da ocenijo svoje znanje jezika, ki ga bodo uporabljali pri študiju, in spletni jezikovni tečaj s katerim lahko izboljšajo znanje.

V ta namen se v okviru programa Erasmus+ dodelijo dotacije, ki delno sofinancirajo študij tujini. Erasmus+ dotacija se ne izključuje z ostalimi štipendijami, zato si študentje lahko uredijo tudi kadrovske in ostale štipendije, namenjene za študij v tujini.

Posebna obravnava in podpora udeležencem mobilnosti s posebnimi potrebami

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave pri določanju pogojev sofinanciranja. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč ali sodelujejo v prilagojenih oz. posebnih programih.

Udeleženci s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na Erasmus+ mobilnost, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva. Poziv k oddaji vlog za dodelitev dodatnih finančnih sredstev in Vloga za dodelitev dodatnih sredstev za udeležence s posebnimi potrebami v okviru programa Erasmus+ sta objavljena na spletni strani FKPV in sicer TUKAJ.

Nepovratna sredstva za mobilnost študentov

Izbranim študentom bodo dodeljene dotacije, s katerimi se krije potne stroške in stroške bivanja za čas trajanja mobilnosti. Namen Erasmus+ dotacije je sofinanciranje stroškov v tujini. Zneski dotacije za posameznike v okviru razpisa Erasmus+ se določijo glede na izbrano državo gostiteljico, in sicer:

Države programa (država gostiteljica) Znesek na dan v EUR
Skupina 1 (Države Programa z višjimi življenjskimi stroški)
Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska
600
Skupina 2 (Države Programa s srednjimi življenjskimi stroški)
Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija
600
Skupina 3 (Države Programa z nižjimi življenjskimi stroški)
Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Republika Severna Makedonija, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija
540

Po končani mobilnosti je vsak od udeležencev dolžan izpolniti končno poročilo (vprašalnik), ki ga prejme po elektronski pošti ter napisati prispevek o mobilnosti. Od udeleženca, ki ne predloži poročila, lahko FKPV zahteva, da delno ali v celoti povrne prejeto dotacijo EU.

Dodatki:

 • Dodatek za prakso: 150 EUR/mesec
 • Študenti, ki izpolnjujejo pogoje ene izmed 8 skupin udeležencev z manj priložnostmi bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+. Več podatkov je na voljo tukaj. Dodatek za študente z manj priložnostmi znaša 250 EUR/mesec
 • Študentje z manj priložnostmi na prakso prejmejo oba dodatka.
 • Zeleno potovanje: Enkratni dodatek k individualni podpori za zeleno potovanje (uporaba prevoza z manjšimi emisijami – vlak, avtobus, souporaba avtomobila): 50 EUR + 4 dodatni dnevi za pot
 • Dodatek za študentje s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva za kritje dejanskih stroškov, ki nastanejo iz naslova posebne potrebe zaradi mobilnosti in niso krita v okviru dodatka za študente z manj možnostmi (torej gre za stroške, ki presežejo znesek 250 EUR mesečno).

Osnovni pogoji

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus študenta«:

 • da je državljan Republike Slovenije oz. državljan ene od sodelujočih držav ali ima v eni od sodelujočih držav stalno bivališče, status begunca ali osebe brez državljanstva,
 • da ima med izvajanjem mobilnosti aktiven status študenta na FKPV,
 • da v času dosedanjega študija še ni presegel omejitve 12 mesecev mobilnosti preko Erasmus+ programa

Mobilnosti za namen prakse se lahko udeležijo tudi »mladi« diplomanti (»mladi« magistranti, »mladi« doktoranti), vendar jih mora za mobilnost izbrati matična ustanova v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja (magistriranja oz. doktoriranja).

Priznavanje obveznosti

Mobilnosti študentov za namen študija

Študentom FKPV, ki bodo v okviru Erasmus+ mobilnosti opravili del študija na tujih institucijah, se bodo uspešno opravljene študijske obveznosti na partnerski instituciji priznale kot študijske obveznosti na študijskem programu, v katerega je študent vpisan na FKPV. Pogoj za priznavanje opravljenih obveznosti je, da so predmeti in ostale študijske obveznosti, ki jih bo študent opravljal v tujini, navedeni v študentovem študijskem sporazumu za čas mobilnosti (HE Learning Agreement for Studies). Pri priznavanju opravljenih študijskih obveznosti se upošteva na tuji univerzi doseženo število kreditnih točk po ECTS, navedeno v uradnem potrdilu tuje univerze/fakultete ter vrednosti ECTS kreditnih točk predmetov, vpisanih na FKPV.

Mobilnosti z namenom prakse

Strokovno praktično usposabljanje (pripravništvo) v tujini se prizna kot delovna praksa, pod pogojem, da vsebina prakse ustreza študijskemu programu, v katerega je študent vpisan. Priznavanje strokovne prakse se uveljavlja po navodilih priročnika, ki je objavljen v E-učilnici.

Kriteriji izbora študentov

Če se prijavi več kandidatov, kot je prostih mest, se pri izboru upoštevajo naslednja merila:

 • letnik študija, pri čemer ima prednost študent, ki je višji letnik,
 • motivacijsko pismo,
 • povprečna ocena študija,
 • ocena iz tujega jezika,
 • ob-študijske dejavnosti na mednarodnem področju,
 • prednost imajo študentje, ki se še niso udeležili programov mobilnosti v istem ciklu študija.

Vsa merila so enakovredna in sestavljajo skupno oceno, ki se upošteva pri izboru. V primeru več prijav od razpoložljivih mest bo pripravljen prednostni seznam pri čemer bodo imeli prednost študenti z višjo povprečno oceno.

Prijava

Rok za oddajo prijave je 20. 12. 2022 oziroma do zapolnitve mest.

Študent se prijavi z izpolnjeno prijavnico in ustreznimi prilogami. Prijavnico odda na FKPV osebno, po pošti ali na mail erasmus@fkpv.si.

Po končanem izbirnem postopku bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih po e-pošti.

Morebitne pritožbe na postopek izbora študentov bo reševala komisija za izvedbo postopka, v primeru nerešene pritožbe pa Komisija za pritožbe študentov.

Za več informacij se lahko obrnete na Erasmus+ koordinatorko Petro Golob (erasmus@fkpv.si).

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2023

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki