Mobilnost študentov


4-1

 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA ALI PRAKSE V TUJINI ERASMUS+ v š. l. 2023-24

Fakulteta za komercialne in poslovne vede razpisuje:

                                                                                          –  1 dotacijo za mobilnost študentov za študij ali prakso.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija ali prakse v tujini, ki bodo izvedene do 31. julij 2025.

Študenti izbrani v okviru razpisa FKPV za namen udeležbe na študiju ali praksi v okviru programa Erasmus+  imajo tako možnost, da:

 • del študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa Erasmus+,
 • opravijo prakso v podjetju v eni od teh držav,
 • so oproščeni stroškov šolnine v tujini, registracije, izpitov in dostopa do knjižnice na instituciji gostiteljici,
 • se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumov/Programom usposabljanja,
 • pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

MOBILNOSTI ŠTUDENTOV ZA NAMEN ŠTUDIJA

Vse sodelujoče institucije iz držav Programa morajo biti visokošolske institucije, nosilke ECHE listine (strogo in dosledno spoštovanje načel ECHE listine – SI CELJE04). Študenti se mobilnosti z namenom študija lahko udeležijo na partnerski instituciji v tujini.
Študij v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določen z dokumentom študijski sporazum (Learning Agreement for Study), ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji.

MOBILNOSTI Z NAMENOM PRAKSE

Študent sam izbere institucijo/podjetje/organizacijo na kateri bo opravljal prakso v posvetu s koordinatorjem za prakso oziroma projektno pisarno.

Praksa/ usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita mentor na matični članici študenta ali Erasmus+ koordinator in delodajalec, ki podpišeta dokument študijski sporazum za prakso (Learning Agreement for Traineeship).

Koristne povezave za iskanje prakse

dhgtu0axsaauyeb

ff

logo-jpeg

animafest

Program Erasmus+ nudi spletno jezikovno podporo  (Online Linguistic Support – OLS) za udeležence mobilnosti za izboljšanje njihovega znanja tujih jezikov pred (oz. na začetku) in v času študija v tujini. Ta storitev udeležencem mobilnosti omogoča, da ocenijo svoje znanje jezika, ki ga bodo uporabljali pri študiju, in spletni jezikovni tečaj s katerim lahko izboljšajo znanje.

V ta namen se v okviru programa Erasmus+ dodelijo dotacije, ki delno sofinancirajo študij tujini. Erasmus+ dotacija se ne izključuje z ostalimi štipendijami, zato si študentje lahko uredijo tudi kadrovske in ostale štipendije, namenjene za študij v tujini.

Posebna obravnava in podpora udeležencem mobilnosti s posebnimi potrebami

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave pri določanju pogojev sofinanciranja. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč ali sodelujejo v prilagojenih oz. posebnih programih.

Udeleženci s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na Erasmus+ mobilnost, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva. Poziv k oddaji vlog za dodelitev dodatnih finančnih sredstev in Vloga za dodelitev dodatnih sredstev za udeležence s posebnimi potrebami v okviru programa Erasmus+ sta objavljena na spletni strani FKPV in sicer tukaj.

Nepovratna sredstva za mobilnost študentov

Izbranim študentom bodo dodeljene dotacije, s katerimi se krije potne stroške in stroške bivanja za čas trajanja mobilnosti. Namen Erasmus+ dotacije je sofinanciranje stroškov v tujini.

Višina mesečne dotacije* je odvisna od države gostiteljice in velja za dolgotrajne mobilnosti:

Države programa (država gostiteljica) Znesek na mesec v EUR
Skupina 1 (Države Programa z višjimi življenjskimi stroški)
Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska
674
Skupina 2 (Države Programa s srednjimi življenjskimi stroški)
Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija
674
Skupina 3 (Države Programa z nižjimi življenjskimi stroški)
Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Republika Severna Makedonija, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija
606

*Mesečni zneski ostanejo fiksirani v celotnem trajanju projekta mobilnosti.

Višina dotacije, ki velja za kratkotrajne mobilnosti:

Trajanje mobilnosti Dnevni znesek (EUR)
Do vključno 14. dneva fizične mobilnosti 79,00 €
Od 15. do 30. dneva fizične mobilnosti 56,00 €

 

Študenti in mladi diplomati, ki odhajajo na mobilnost za prakso prejmejo poleg osnovne dotacije tudi dodatek za praktično usposabljanje v višini 150,00 EUR na mesec.

Študenti in mladi diplomanti z manj priložnostmi so upravičeni tudi do dodatnega zneska za študente in mlade diplomante z manj priložnostmi (le upravičenci) v višini 250,00 EUR na mesec.

Študenti, vključno z mladimi diplomanti, ki prihajajo iz okolij z manj možnostmi in odhajajo na prakso, so upravičeni do obeh dodatkov.

Rok oddaje vloge za dodatek za študente iz okolij z manj možnostmi je 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca.

Pri kratkotrajni mobilnosti dodatni znesek za študente in mlade diplomante z manj priložnostmi (le upravičenci) znaša 100 EUR za 5–14-dnevno obdobje aktivnosti fizične mobilnosti in 150 EUR za 15–30-dnevno obdobje aktivnosti fizične mobilnosti. Dodatni znesek za prakso (t.j. dodatek za praktično usposabljanje) v tem primeru ne velja.

Študenti in mladi diplomanti z manj priložnostmi, ki se udeležijo kratkotrajne mobilnosti, so upravičeni tudi do sredstev za kritje potnih stroškov oz. dotacije za pot na podlagi pasu razdalje. Višina dotacije za pot je odvisna od razdalje med krajem organizacije pošiljateljice (Celje) in krajem sedeža organizacije gostiteljice ter načinom potovanja (zeleno potovanje ali ne). Za izračun razdalje FKPV uporablja orodje Evropske komisije – kalkulator razdalj, ki je dostopen na povezavi.

Razdalje Znesek
(v EUR/udeleženca)
Znesek za zeleno potovanje
(v EUR/udeleženca)
od 0 do 99 km: 23 EUR
od 100 do 499 km: 180 EUR 210 EUR
od 500 do 1999 km: 275 EUR 320 EUR
od 2000 do 2999 km: 360 EUR 410 EUR
od 3000 do 3999 km: 530 EUR 610 EUR
od 4000 do 7999 km: 820 EUR
za razdalje 8000 ali več km 1500 EUR

 

Več podatkov o udeležencih z manj priložnostmi je na voljo tukaj.

Študenti in mladi diplomati, ki odhajajo na mobilnost za prakso in ne bodo prejeli dotacije za pot, so upravičeni do dodatka za zeleno potovanje v višini 50 EUR (enkratni znesek), če bodo v kraj mobilnosti in nazaj potovali z avtobusom, vlakom, s plovilom in/ali drugim skupinskim prevozom. Dodatek za zeleno potovanje bo študentu nakazan po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja. Študentom se lahko za izvedbo zelenega potovanja dodeli do dodatno največ 4 (2+2) financirane dni, če bo iz dokazil razvidno, da je za izvedbo zelenega potovanja dejansko potreboval dodatne dneve.

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za mobilnost Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva za dodatne stroške (upravičeni so le stroški na podlagi dokazil, računov).

Če študent opravlja mobilnost na daljavo, do finančne pomoči Erasmus+ za individualno podporo za dni, ko se študent v času mobilnosti nahaja v Sloveniji, ni upravičen.

Po končani mobilnosti je vsak od udeležencev dolžan izpolniti končno poročilo (vprašalnik), ki ga prejme po elektronski pošti ter napisati prispevek o mobilnosti. Od udeleženca, ki ne predloži poročila, lahko Fakulteta za komercialne in poslovne vede zahteva, da delno ali v celoti povrne prejeto dotacijo EU.

Osnovni pogoji

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus študenta«:

 • da je državljan Republike Slovenije oz. državljan ene od sodelujočih držav ali ima v eni od sodelujočih držav stalno bivališče, status begunca ali osebe brez državljanstva,
 • da ima med izvajanjem mobilnosti aktiven status študenta na FKPV,
 • da v času dosedanjega študija še ni presegel omejitve 12 mesecev mobilnosti preko Erasmus+ programa

Mobilnosti za namen prakse se lahko udeležijo tudi »mladi« diplomanti (»mladi« magistranti, »mladi« doktoranti), vendar jih mora za mobilnost izbrati matična ustanova v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja (magistriranja oz. doktoriranja).

Priznavanje obveznosti

Mobilnosti študentov za namen študija

Študentom FKPV, ki bodo v okviru Erasmus+ mobilnosti opravili del študija na tujih institucijah, se bodo uspešno opravljene študijske obveznosti na partnerski instituciji priznale kot študijske obveznosti na študijskem programu, v katerega je študent vpisan na FKPV. Pogoj za priznavanje opravljenih obveznosti je, da so predmeti in ostale študijske obveznosti, ki jih bo študent opravljal v tujini, navedeni v študentovem študijskem sporazumu za čas mobilnosti (HE Learning Agreement for Studies). Pri priznavanju opravljenih študijskih obveznosti se upošteva na tuji univerzi doseženo število kreditnih točk po ECTS, navedeno v uradnem potrdilu tuje univerze/fakultete ter vrednosti ECTS kreditnih točk predmetov, vpisanih na FKPV.

Mobilnosti z namenom prakse

Strokovno praktično usposabljanje (pripravništvo) v tujini se prizna kot delovna praksa, pod pogojem, da vsebina prakse ustreza študijskemu programu, v katerega je študent vpisan. Priznavanje strokovne prakse se uveljavlja po navodilih priročnika, ki je objavljen v E-učilnici.

Kriteriji izbora študentov

Če se prijavi več kandidatov, kot je prostih mest, se pri izboru upoštevajo naslednja merila:

 • letnik študija, pri čemer ima prednost študent, ki je višji letnik,
 • motivacijsko pismo,
 • povprečna ocena študija,
 • ocena iz tujega jezika,
 • ob-študijske dejavnosti na mednarodnem področju,
 • prednost imajo študentje, ki se še niso udeležili programov mobilnosti v istem ciklu študija.

Vsa merila so enakovredna in sestavljajo skupno oceno, ki se upošteva pri izboru. V primeru več prijav od razpoložljivih mest bo pripravljen prednostni seznam pri čemer bodo imeli prednost študenti z višjo povprečno oceno.

Prijava

Rok za oddajo prijave je 12. 10. 2023 oziroma do zapolnitve mest.

Študent se prijavi z izpolnjeno prijavnico in ustreznimi prilogami. Prijavnico odda na FKPV osebno, po pošti ali na mail erasmus@fkpv.si.

Po končanem izbirnem postopku bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih po e-pošti.

Morebitne pritožbe na postopek izbora študentov bo reševala komisija za izvedbo postopka, v primeru nerešene pritožbe pa Komisija za pritožbe študentov.

Za več informacij se lahko obrnete na Erasmus+ koordinatorko Petro Golob (erasmus@fkpv.si).

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki