Predmetnik – vpis v 3. letnik (pred prenovo)


POMEMBNO!  Obvestilo o prenovi študijskega programa 

1. LETNIK

Št. Predmet Kreditne točke
1 Osnove ekonomije 8
2 Poslovna matematika 8
3 Osnove menedžmenta 7
4 Poslovno komuniciranje 7
5 Osnove računovodstva 8
6 Poslovna informatika 8
7 Poslovno komuniciranje v tujem jeziku – ang. 7
Poslovno komuniciranje v tujem jeziku – nem.
8 Osnove gospodarskega prava 7
SKUPAJ 60

 

2. letnik

Št. Predmet Kreditne točke
9 Modeliranje in analiza poslovnih procesov 8
10 Metodologija raziskovalnega dela 8
11 Zakonodaja EU 6
12 Statistika v poslovni praksi 8
13 Poslovni IS 7
14 Podatkovne zbirke 8
15 Razvijanje programske opreme 8
16 Trženje 7
SKUPAJ 60

 

3. letnik

Št. Predmeti modula (študent izbere en modul) Kreditne točke
Modul:
TEHNOLOGIJA
Modul:
POSLOVNA ANALIZA
17 Varnost informacijskih sistemov Revidiranje PIS 6
18 Operacijski sistemi in omrežja Analiza menedžerskih prevar 6
19 Razvijanje poslovnih aplikacij Ocenjevanje tveganja 6
Št. Izbirni predmeti (študent izbere tri izbirne predmete) Kreditne točke
20

21

22

Sistemi za podporo odločanju
Drugi tuji jezik – ang., nem.
Razvoj spletnih aplikacij
Organiziranje in vodenje projektov
Elektronsko poslovanje
Menedžment kakovosti
Razvoj programske opreme podatkovnih zbirk
E-trženje
Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalut
6
Št. Strokovna praksa Kreditne točke
23 Strokovna praksa 16
Št. Zaključek študija Kreditne točke
24 DIPLOMSKA NALOGA
ali DIPLOMSKA IZPITA:
Finančno upravljanje in naložbe v IT
Trendi v razvoju IKT
9
SKUPAJ 60

 

Študent izbere en modul in tri izbirne predmete. Študent tretji izbirni predmet lahko izbere tudi iz ostalih treh dodiplomskih programov ali iz kateregakoli drugega visokošolskega družboslovnega programa I. stopnje v Sloveniji ali tujini v skladu s pravili fakultete.

Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrani moduli in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji.

Učni načrti


OSNOVE EKONOMIJE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Izvajalci predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek, mag. Petra Vovk Škerl, mag. Vinko Zupančič in dr. Bojan Geršak
Letnik: 1.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • preučevanje ekonomije, temeljna ekonomska vprašanja, gospodarjenje in dobrine,
 • teorija proizvodnje,
 • nastanek, vrste in delitev poslovnih sistemov,
 • poslovni proces in njegove prvine,
 • sredstva poslovnega sistema,
 • viri sredstev in obveznosti do virov sredstev poslovnega sistema,
 • bilanca stanja poslovnega sistema,
 • stroški v poslovnem sistemu,
 • kalkulacije,
 • trg in teorija povpraševanja in ponudbe,
 • poslovni sistemi v različnih tržnih strukturah,
 • oblikovanje prodajnih cen,
 • uspešnost in analiziranje poslovanja poslovnega sistema in
 • ekonomika investicij.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga ali projektna naloga določene teme


POSLOVNA MATEMATIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: Iztok Leskovar
Letnik: 1.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • splošno o množicah in številih,
 • posebnosti zaporedij,
 • gospodarski računi,
 • kalkulacije,
 • finančna matematika,
 • vrednotenje investicij,
 • vrednotenje naložb v vrednostne papirje,
 • osnove verjetnostnostnega računa in odločanja ter
 • računanje vrednosti popolne informacije.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • poročilo o vajah
 • seminarska naloga


OSNOVE MENEDŽMENTA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Izvajalci predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak in mag. Petra Vovk Škerl
Letnik: 1.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • predstavitev in opredelitev managementa – managemnet in organizacije,
 • načrtovanje – planiranje,
 • organiziranje,
 • vodenje – voditeljstvo,
 • vedenje organizacij in posameznikov,
 • kontroliranje,
 • spremembe in razvoj organizacije in
 • osebni razvoj managerjev.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga
 • aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah


POSLOVNO KOMUNICIRANJE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Breda Perčič
Letnik: 1.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • analiza komunikacijskega procesa,
 • komunikacijske mreže, vloge in kanali,
 • posebnosti poslovnega komuniciranja,
 • pisno poslovno komuniciranje,
 • ustno poslovno komuniciranje,
 • neverbalno komuniciranje,
 • poslovni razgovor, sestanek, predstavitev,
 • etika in estetika poslovne komunikacije,
 • poslovni bonton,
 • javno nastopanje.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • domače naloge
 • poročilo o vajah
 • seminarska naloga in javna predstavitev


OSNOVE RAČUNOVODSTVA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Tatjana Kolenc
Izvajalci predmeta: mag. Tatjana Kolenc in doc. dr. Tatjana Dolinšek
Letnik: 1. 
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • pojmovanje in pomen računovodstva ter pravne podlage računovodstva,
 • sredstva in obveznosti do njihovih virov,
 • bilanca stanja,
 • konto,
 • razvojna pot slovenskega računovodenja,
 • knjigovodske listine,
 • poslovne knjige,
 • gospodarske kategorije (dolgoročna sredstva, kratkoročna sredstva, stroški),
 • zaloge proizvodov, trgovskega blaga, in obračun storitev,
 • prihodki,
 • odhodki,
 • poslovni izid (Izkaz poslovnega izida) in
 • ustanavljanje gospodarskih družb.

Delo v e-učilnici:

 • Letno poročilo
 • Delo z računovodskim programom

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit (po potrebi tudi ustni)

POSLOVNO KOMUNICIRANJE V TUJEM JEZIKU – ANGLEŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Marina Štros-Bračko
Izvajalci predmeta: mag. Marina Štros-Bračko, mag. Aleksandra Hribar-Košir in Jelisava Valentina Petek
Letnik: 1.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Fakulteta za komercialne in poslovne vede in struktura šole,
 • profil diplomanta,
 • prijave za službo CV + spremno pismo,
 • struktura podjetja: oddelki, odgovornosti,
 • poslovna korespondenca (osnove),
 • telefoniranje,
 • sestanki,
 • ponovitev slovnice (predlogi, številke, gibanja, grafi, časi, pogojni stavki) in
 • popravljanje napak.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • domača naloga


POSLOVNO KOMUNICIRANJE V TUJEM JEZIKU – NEMŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Izvajalci predmeta: mag. Viktorija Osolnik Kunc in Greta Jenček 
Letnik: 1.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • slovnične strukture v nemškem jeziku,
 • strokovno izrazje in besedne zveze s področja informatike,
 • pisno in govorno sporazumevanje,
 • igranje igre vlog in
 • prevajanje splošno-pogovornih besedil.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


POSLOVNA INFORMATIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: doc. dr. Tatjana Kovač
Izvajalci predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač in Vladislav Škornik
Letnik: 1.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • vloga in pomen informatike,
 • splošna teorija sistemov in kibernetika,
 • informacijska tehnologija,
 • podatkovne zbirke,
 • računalniška omrežja in
 • iInternet in njegove storitve.

e-učilnica:

 • multimedijska tehnologija
 • sistemi za podporo odločanju
 • umetna inteligenca

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • izpit iz teorije
 • praktično delo (vaje)
 • diskusije
 • e-učenje (samostojno učenje)


OSNOVE GOSPODARSKEGA PRAVA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec: doc. dr. Bojan Vavtar
Izvajalci predmeta: doc. dr. Bojan Vavtar, Štefanija Bornšek in Melita Ambrož
Število kreditov: 7
Letnik: 1.

Vsebina predmeta

 • temeljni pravni pojmi,
 • pravo gospodarskih družb,
 • osnove obligacijskega prava,
 • tržno pravo in
 • osnove delovnega prava.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


MODELIRANJE IN ANALIZA POSLOVNIH PROCESOV

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Sebastian Lahajnar
Letnik: 2.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • uvod v prenovo poslovnih procesov: pomen spreminjanja poslovnih procesov, evolucija organizacij, različne možne rešitve za izboljšavo, preoblikovanje in avtomatizacijo,
 • zgodovina spreminjanja poslovnih procesov: vrednostne verige, metodologija Rummler-Brache, reinženiring poslovnih procesov, tretji val MPP,
 • upravljanje procesov na ravni organizacije: porterjev model tekmovalnosti, strategije tekmovalnosti, strategije e-poslovanja, procesa arhitektura in ogrodja,
 • upravljanje in merjenje poslovnih procesov: pomen upravljanja poslovnih procesov, cilji, merila in nadzor poslovnih procesov, sistem uravnoteženih kazalnikov (BSC), izboljšave poslovnih procesov z metodologijo 6-Sigma,
 • preoblikovanje poslovnih procesov: faze za preoblikovanje poslovnih procesov (PPP), tehnike in orodja za PPP,
 • avtomatizacija poslovnih procesov: suite za menedžment poslovnih procesov (MPP), prenova z uporabo rešitev CPR (celovite programske rešitve).

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga (projekt)
 • pisni izpit


METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Letnik: 2.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • predstavitev strokovnih osnov raziskovanja,
 • družboslovne paradigme in pojmovanje metode,
 • potek raziskovalnega dela,
 • tipologija podatkov in merjenje,
 • metode zbiranja podatkov,
 • spletno anketiranje,
 • analiza kvalitativnih podatkov,
 • analiza kvantitativnih podatkov z uporabo programske opreme,
 • pisanje poročila o raziskavi, strokovnega dela.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • 50 % seminarska naloga
 • 50 % pisni izpit

Vsi deli ocene morajo biti pozitivni.TRŽENJE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Petra Vovk Škerl
Izvajalci predmeta: mag. Petra Vovk Škerl, doc. dr. Lidija Kodrin, dr. Beno Klemenčič in mag. Boštjan Urbancl
Letnik: 2.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • opredelitev trženja in njegov pomen pri vsakdanjem gospodarjenju,
 • trženjsko raziskovanje,
 • trženjski informacijski sistem,
 • vedenje porabnikov,
 • zadovoljstvo in zvestoba porabnikov,
 • ciljno trženje,
 • trženjski splet za izdelek (4 P) in za storitev (7P),
 • – atributi izdelka,
 • – cenovne strategije,
 • – prodajne poti in
 • – trženjsko komunikacijski splet.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga
 • pisni/ustni izpit


STATISTIKA V POSLOVNI PRAKSI

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Izvajalki predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek in Marika Šadl
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • temeljni statistični pojmi,
 • relativna števila,
 • frekvenčna porazdelitev,
 • kvantili,
 • mere centralne tendence,
 • mere variabilnosti,
 • mere asimterije in sploščenosti,
 • normalna porazdelitev,
 • osnove enostavne regresije,
 • osnovna analiza časovnih vrst,
 • osnove vzorčenja,
 • delo v e-učilnici (uporaba rač. programov MS EXCEL ali Megastat).

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


POSLOVNI INFORMACIJSKI SISTEMI

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: Vladislav Škornik
Letnik: 1.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • vloga in pomen IS v organizacijah,
 • uporaba informacijskih sistemov,
 • vrste informacijskih sistemov,
 • načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov,
 • vzdrževanje IS ter
 • varovanje in zaščita IS.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit iz teorije
 • poročilo o vajah: ocenjuje se praktični izdelek na vajah


PODATKOVNE ZBIRKE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Darko Golec
Letnik: 2.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • definicija, vloga in pomen podatkovne baze,
 • načrtovanje podatkovne baze,
 • začetna študija podatkovne baze,
 • oblikovanje podatkovne baze,
 • konceptualno oblikovanje podatkovne baze,
 • normalizacija podatkovne baze,
 • logično oblikovanje podatkovne baze in
 • fizično oblikovanje podatkovne baze.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • projektna naloga
 • pisni izpit


RAZVIJANJE POGRAMSKE OPREME

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Sebastian Lahajnar
Letnik: 2.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • pregled sistemske in uporabniške programske opreme, možnosti uporabe informacijske tehnologije v poslovni praksi,
 • načrtovanje programske opreme, algoritmi, diagrami poteka, orodja za načrtovanje programske opreme,
 • zasnova enostavnih algoritmov za reševanje specifičnih problemov in spoznavanje logike postopkovnega programiranja,
 • programerska razvojna orodja in njihova uporaba, programski jeziki in njihova uporaba,
 • podatkovni tipi in njihova uporaba pri programiranju, ustvarjanje podatkovnih struktur in vhodno izhodne operacije ter
 • objektno orientirano programiranje in uporaba izdelanih objektov ter knjižnic.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


ZAKONODAJA EU

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: Vesna Vavtar
Letnik: 2.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • zgodovina in perspektiva evropskih integracij,
 • značilnosti, zgradba in organizacija EU,
 • sprejemanje odločitev in zakonodaja,
 • pravno varstvo,
 • temeljne ekonomske svoboščine,
 • vrednostni papirji,
 • pravo konkurence,
 • skupna zunanjetrgovinska politika in denarna unija ter
 • pravna informatika.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • poročilo o vajah: ocenjuje se praktični izdelek na vajah


VARNOST INFORMACIJSKIH SISTEMOV

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Patrik Godec
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • osnove zaščite podatkov,
 • fizična zaščita podatkov,
 • zaščita v različnih okoljih,
 • upravljanje z varnostnim tveganjem,
 • načrtovanje varnostnih sistemov in
 • mehanizmi za zaznavanje vdorov in odprava posledic.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit iz teorije
 • seminarska naloga


OPERACIJSKI SISTEMI IN OMREŽJA

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Matej Mlakar
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • razvoj in vrste operacijskih sistemov in računalniških mrež,
 • upravljanje računalniških procesov in pomnilnika,
 • upravljanje vhodno-izhodnih operacij,
 • datotečni sistem operacijskega sistema,
 • upravljanje z grafiko in uporabniški vmesnik,
 • globalno omrežje in priključki na internet ter
 • lokalno omrežje in upravljanje strežnika in klientov.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


RAZVIJANJE POSLOVNIH APLIKACIJ

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: Vladislav Škornik
Letnik: 1.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • osnove razvoja aplikacij,
 • metode in tehnike za razvoj, analizo in snovanje uporabniških aplikacij,
 • življenjski cikel razvoja programske opreme pri tradicionalnem in alternativnem pristopu,
 • objektno orientirano oblikovanje in
 • orodja za podporo razvoju uporabniških aplikacij.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit iz teorije
 • poročilo o vajah: ocenjuje se praktični izdelek na vajah


REVIDIRANJE POSLOVNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec: mag. Patrik Godec
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • vloga in namen revizije IS,
 • vodenje IT,
 • zakonski okvir, pravno in etično okolje revizije IS,
 • procesi revidiranja IS v organizaciji,
 • organiziranost in vodenje revidiranja IS,
 • poslovna odličnost, zagotavljanje ustrezne ravni varnosti, ekonomski vidik in vloga revidiranja IS in
 • revidiranje IS v praksi.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


ANALIZA MENEDŽERSKIH PREVAR

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec: mag. Andrej Tomšič
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • ranljivost IS,
 • opredelitev gospodarskega kriminala,
 • računalniški kriminal,
 • najpogostejše prevare “belih ovratnikov” na področju IS,
 • nekatere pojavne oblike iz prakse,
 • regulativa na področju obvladovanja preprečevanja računalniške kriminalitete in
 • ukrepi preprečevanja gospodarskega kriminala na področju IT v podjetju s poudarkom na preprečevanju menedžerskih prevar.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


OCENJEVANJE TVEGANJA

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec: mag. Andrej Tomšič
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • postopki ocenjevanja tveganja v IS v sklopu celotnega poslovanja in viri informacij o organizaciji in njenem okolju, vključno z notranjimi kontrolami,
 • spoznavanje IS znotraj organizacije in njenega okolja, vključno z njegovim notranjim kontroliranje,
 • ocenjevanje tveganj IS,
 • komuniciranje s pristojnimi za upravljanje in poslovodenje in
 • ocenjevanje tveganj IS v praksi.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


SISTEMI ZA PODPORO ODLOČANJU

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka: doc. dr. Tatjana Kovač
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • osnove teorije odločanja,
 • odločitveni proces,
 • modeli procesa odločanja,
 • vrednost informacije pri odločanju, osnove teorije koristnosti,
 • pristop k reševanju problemov,
 • sistemi za podporo odločanju,
 • umetna inteligenca in
 • odkrivanje zakonitosti v podatkih.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit iz teorije
 • poročilo o vajah: pisno poročilo o vajah, rešeni učni primeri


DRUGI TUJI JEZIK (ang., nem.)

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka: mag. Marina Štros-Bračko (ang.)
                mag. Viktorija Osolnik Kunc (nem.)
                Jelisava Valentina Petek (ita.)
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • FKPV, struktura šole in profil diplomanta,
 • prijave za službo CV in spremno pismo,
 • struktura podjetja – oddelki, odgovornosti,
 • poslovna korespondenca,
 • telefoniranje,
 • sestanki,
 • prezentacije,
 • ponovitev slovnice in
 • popravljanje napak.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit (teorija in naloge)
 • domača naloga
 • kolokviji


RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Sebastian Lahajnar
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • pregled poslovne spletne programske opreme,
 • gradniki spletnih strani in opisni jeziki,
 • spletni strežniki,
 • uporaba skript in programov na spletni strani,
 • uporaba podatkovnih zbirk in
 • varnost in zaščita podatkov na spletu.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga v okviru vaj


ORGANIZIRANJE IN VODENJE PROJEKTOV

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: ga. Sonja Majcen
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • osnove projektnega menedžmenta, vrste in tipi poslovnih projektov (temeljne značilnosti projektov, vrste projektov),
 • razumevanje projektnih procesov, prikazi povezave projektov s poslovanjem (življenjski ciklus projekta, faze projekta, projekti in podjetje – vrste, uporaba),
 • temeljne metode in tehnike projektnega menedžmenta (začenjanje projektov, zagon projektov, zaključevanje projektov, značilnosti organizacijskih in tehniških projektov, metode in tehnike zagona projektov, obseg projektov – retrogradna členitev projektov, tehnike mrežnega planiranja projektov, objektno strukturiranje projektov – izvajalci, terminiranje projektov – določevanje trajanja, kakovost projektov, stroški projekta, projektni informacijski sistem),
 • proučevanje študij primerov in
 • izdelava zagonske dokumentacije projekta kot osnove za izvedbo projekta.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • projektna naloga v okviru vaj
 • domače naloge v okviru vaj


ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: Vladislav Škornik
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • zasnova in utemeljenost elektronskega poslovanja,
 • informacijska tehnologija elektronskega poslovanja,
 • internet in elektronsko poslovanje,
 • standardizacija na področju elektronskega poslovanja,
 • modeli elektronskega poslovanja,
 • varnost e- poslovanja,
 • vpliv elektronskega poslovanja na organizacijske spremembe ter
 • razvojne usmeritve elektronskega poslovanja.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit iz teorije
 • poročilo o vajah – ocenjuje se praktični izdelek na vajah


MENEDŽMENT KAKOVOSTI

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec: dr. Anton Vorina
Izvajalci predmeta: v študijskem letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • kakovost, menedžment, teoretična ozadja, zgodovinski razvoj,
 • planiranje kakovosti,
 • organiziranje kakovosti,
 • kontrola kakovosti,
 • sistemi vodenja kakovosti in standard ISO 9001:2008,
 • presoje sistemov vodenja kakovosti,
 • pomen inovacij za izboljševanje kakovosti,
 • orodja menedžmenta kakovosti,
 • primeri dobrih praks menedžmenta kakovosti v podjetjih in
 • trendi razvoja menedžmenta kakovosti.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit,
 • individualna seminarska naloga (vaje)
 • skupinska seminarska naloga (vaje)


RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME PODATKOVNIH ZBIRK

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Sebastian Lahajnar
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • pregled programske opreme s področja upravljanja s podatkovnimi zbirkami,
 • različni podatkovni in programerski modeli za upravljanje podatkovnih zbirk,
 • kreiranje in spreminjanje podatkovne zbirke,
 • uporabniški vmesnik,
 • vzdrževanje podatkovnih zbirk in
 • instalacija programskega produkta.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga v okviru vaj


E-TRŽENJE

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Denis Tomše
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • opredelitev e – trženja,
 • pomen e-trženja pri vsakdanjem gospodarjenju,
 • e–trženjski splet,
 • e-trženjsko komunikacijski splet,
 • kanali e-trženja,
 • razlike med e-trženjskim komuniciranjem in trženjskim komuniciranjem na splošno,
 • prednosti in slabosti e-trženja,
 • trženjska besedila prilagojena za splet,
 • načrtovanje in izdelava trženjsko učinkovitih spletnih strani,
 • trženjsko komuniciranje s pomočjo e-pošte,
 • pomen upravljanja odnosov s strankami (CRM) v e-trženju,
 • družbena omrežja,
 • trženje preko družbenih omrežij,
 • spletna prodaja,
 • merjenje uspešnosti e-trženja,
 • etika in odgovorno delovanje pri e-trženju.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


UPORABA BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE IN KRIPTOVALUT

Vrsta predmeta: izbirni 
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • osnove blockchain tehnologije
 • uporaba blockchain tehnologije v poslovne namene
 • uvod v kriptovalute
 • rudarjenje kriptovalut
 • digitalna denarnica in upravljanje z digitalnimi valutami
 • trgovanje z kriptovalutami
 • davčni in pravni vidik kriptovalut
 • ICO (inicial coin offering) in njihov pomen za razvoj novih področij na blockchain tehnologiji
 • aktualne novosti in trendi na področju blockchain tehnologij

Oblika preverjanja in ocenjeva znanja

 • projektna naloga
 • analiza 10 različnih ICO projektov
 • javna predstavitev projektne naloge
 • ustni/pisni izpit


STROKOVNA PRAKSA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač
Letnik: 3.
Število kreditov: 16

Vsebina predmeta

 • delovna praksa v podjetju (organizaciji),
 • strokovne delavnice (računalništvo, retorika ipd.) in
 • seminar o diplomi.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • poročilo o praksi po dani predlogi
 • ocena: opravil/ni opravil


FINANČNO UPRAVLJANJE IN NALOŽBE V IT

Vrsta predmeta: dodatni izpit
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr.  Mojca Nekrep
Letnik: 3.
Število kreditov: 4

Vsebina predmeta

 • finančni cilji,
 • proces naložbenja,
 • vrste naložb v IT,
 • denarni tokovi,
 • kazalniki vrednotenja naložb v IT,
 • viri financiranja IT in njihova struktura,
 • projektno financiranje,
 • finančna konstrukcija naložbenja v IT,
 • finančne institucije, inovacije in IT ter
 • kickstarter sistem.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminar
 • drugo


TRENDI V RAZVOJU IKT

Vrsta predmeta: dodatni izpit
Nosilka: doc. dr. Tatjana Kovač
Izvajalci predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač, mag. Matej Mlakar in Vladislav Škornik
Letnik: 3.
Število kreditov: 4

Vsebina predmeta

 • IKT – razvojno ozadje,
 • Aktualno stanje in trendi v IKT,
 • Upravljanje mobilnih naprav in
 • 3D tiskanje.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminar
 • drugo

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki