Pogoji za vpis


Vpis v 1. letnik

  • vsi, ki so opravili maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit (štiriletni srednješolski program).

Vpis v 2. ali višji letnik Po Merilih za prehode med študijskimi programi

Prehod med študijskimi programi je vpis:

  • v drugi ali višji letnik visokošolskega študijskega programa, ko gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji;
  • vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega študijskega programa prve stopnje.

 

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:

  • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc;
  • med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: KT) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Vpis v 2. letnik po Merilih za prehode med študijskimi programi

  • diplomanti višješolskih študijskih programov, ki izpolnjujejo Merila za prehode (2. točka). Komisija za študijske zadeve lahko glede na predhodno smer študija določi manjkajoče obveznosti iz prvega letnika študijskega programa, v katerega se vpisujejo;
  • kandidati, ki se jim na podlagi priznanih izpitov iz predhodnega formalnega izobraževanja na isti stopnji ali priznanega neformalnega znanja prizna najmanj 45 KT za redni oz. 20 KT za izredni študij.

Vpis v 3. letnik po Merilih za prehode med študijskimi programi

  • kandidati, ki se jim na podlagi priznanih izpitov iz predhodnega formalnega izobraževanja na isti stopnji ali priznanega neformalnega znanja prizna najmanj 105 KT za redni oz. 80 KT za izredni študij.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2022

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki