Predmetnik


1. letnik

 

2. letnik

 

3. letnik

Št. Predmeti modula (obvezni) Kreditne točke
Modul
  VARNOST IN ZAŠČITA OKOLJA
Modul
KORPORATIVNA VARNOST
17 Zaščita življenjskega okolja in naravnih virov Načrtovanje korporativne varnosti 7
18 Požarna forenzika Gospodarska kriminaliteta 8
Št. Strokovni izbirni predmeti (študent izbere dva  strokovna izbirna predmeta) Kreditne točke
19
20
Sodobno varnostno okolje in nacionalna varnost
Pravni vidiki korporativne varnosti
Prometna varnost
Osnove požarne varnosti in gasilstva
Varnost v izrednih razmerah in menedžment civilne zaščite
6
Št. Prosto izbirni predmeti (študent izbere en prosto izbirni predmet) Kreditne točke
21 Izbirni tuji jezik (ita., nem.)
Razvoj kariere
Organiziranje in vodenje projektov
Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalut
Strateški razvoj podjetja
Sociologija
Izbirni predmet iz drugega štud. programa ali fakultete
6
Št. Strokovna praksa Kreditne točke
22 Strokovna praksa 15
Št. Zaključek študija Kreditne točke
23 DIPLOMSKA NALOGA ali DIPLOMSKA IZPITA:
Sistem upravljanja varnosti
Vodenje v kriznih razmerah
12
SKUPAJ 60

 

Študent izbere en modul, 2 strokovna izbirna predmeta in 1 prosto izbirnega ter opravi strokovno prakso. Študij lahko zaključi z diplomsko nalogo ali dvema dodatnima izpitoma.

Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrani moduli in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji.

 

Učni načrti


OSNOVE POSLOVNIH ZNANJ

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Petra Vovk Škerl
Letnik: 1.
Število kreditov: 10

Vsebina predmeta

Organizacija kot del okolja:

 • opredelitev organizacije (organizacija kot odprt, dinamičen sistem)
 • ožje in širše okolje
 • pomen okolja za organizacijo in obratno
 • tržne strukture
 • agregatno povpraševanje in ponudba, tržno ravnovesje

Poslovni proces in njegove prvine

Sredstva in obveznosti do njihovih virov

Bilanca stanja

Stroški in kalkulacije

Prihodki in odhodki

Poslovni izid

Opredelitev menedžmenta

Funkcije menedžmenta

 • načrtovanje (cilji, pomen načrtovanje, orodja in tehnike načrtovanja)
 • organiziranje (opredelitev, tehnike, timsko delo)
 • vodenje (značilnosti in veščine vodenja,  vpliv vodij, reševanje problemov in konfliktov, kreativnost, motiviranje in zadovoljstvo zaposlenih)
 • nadziranje (proces in orodja kontrole, merjenje uspešnosti organizacije)

Finančni izkazi kot podlaga za menedžersko odločanje

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Pisni izpit ali ustni izpit
 • Semnarska naloga

 


VARNOSTNI MENEDŽMENT

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: dr. Fadil Mušinović
Letnik: 1.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

Teoretični del

 • predstavitev predmeta,
 • varnostni menedžment kot znanstvena disciplina v razvoju,
 • varnostni menedžment znotraj organizacijskih ved in znanosti o varnosti in njegov odnos oz. povezovanje z drugimi predmeti in znanstvenimi disciplinami,
 • osnovne teorije menedžmenta in možnosti uporabe pri varnostnem menedžmentu,
 • dejavniki, načela in principi, ki so pomembni in so osnova za delovanje in organizacijo varnostnega menedžmenta,
 • vsebina in izvedbo vodje varnostnega menedžmenta,
 • izpolnjevanje vlog varnostnega menedžmenta,
 • organizacija, oblike in metode varnostnega menedžmenta,
 • posebnosti varnostnega menedžmenta v posebnih varnostnih razmerah in kriznih situacijah in
 • glavne ugotovitve iz raziskave prakse varnostnega menedžmenta.

Vaje
Vaje se izvajajo tekom celotnega semestra usklajeno s predavanji. Poleg teoretičnih vaj, ki se bodo nanašale na obravnavano gradivo v povezavi s izdelano seminarsko nalogo, se bodo izvedle tudi praktične vaje v skladu s ciljem in izidom predmeta.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • pisne naloge

POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN JAVNO NASTOPANJE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Breda Perčič
Letnik: 1.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Analiza komunikacijskega procesa
 • Komunikacijske mreže, vloge in kanali
 • Posebnosti poslovnega komuniciranja
 • Pisno poslovno komuniciranje
 • Ustno poslovno komuniciranje
 • Neverbalno komuniciranje
 • Poslovni razgovor, sestanek, predstavitev
 • Etika in estetika poslovne komunikacije
 • Poslovni bonton
 • Javno nastopanje

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • domače naloge
 • poročilo o vajah
 • seminarska naloga in javna predstavitev


PRVI TUJI JEZIK I – ANGLEŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Marina Štros-Bračko
Letnik: 1.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Fakulteta za komercialne in poslovne vede in struktura šole
 • Profil diplomanta
 • Prijave za službo CV + spremno pismo
 • Struktura podjetja: oddelki, odgovornosti
 • Poslovna korespondenca (osnove)
 • Telefoniranje
 • Sestanki
 • Ponovitev slovnice (predlogi, številke, gibanja, grafi, časi, pogojni stavki)
 • Popravljanje napak

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • domača naloga


PRVI TUJI JEZIK I – NEMŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Izvajalki predmeta: mag. Viktorija Osolnik Kunc in Greta Jenček
Letnik: 1.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Osvežitev slovnične strukture v nemškem jeziku,
 • Strokovno izrazje in besedne zveze s področja turizma,
 • Pisno in govorno sporazumevanje in
 • Prevajanje vseh vrst besedil in tipično komunikacijo s področja turizma.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit

POSLOVNA INFORMATIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec: Luka Ursik, mag.
Izvajalci predmeta: Luka Urisk, mag., doc. dr. Tatjana Kovač in Vladislav Škornik
Letnik: 1.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Vloga in pomen informatike
 • Splošna teorija sistemov in kibernetika
 • Informacijska tehnologija
 • Podatkovne zbirke
 • Računalniška omrežja
 • Internet in njegove storitve

e-učilnica:

 • Multimedijska tehnologija
 • Sistemi za podporo odločanju
 • Umetna inteligenca

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • izpit iz teorije
 • praktično delo (vaje)
 • diskusije
 • e-učenje (samostojno učenje)


PRAVO DRUŽB IN POSLOVNO PRAVO

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: Vesna Vavtar
Letnik: 1.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 1. Temeljni pravni pojmi
 1. Pravo gospodarskih družb
 1. Osnove obligacijskega prava
 • Temeljna načela obligacijskih razmerij
 • Pravice in zahtevki, predmet obligacijskih razmerij, pravna dejstva
 • Nastanek obveznosti
 • Učinki obveznosti
 • Prenehanje obveznosti
 • Vrste obveznosti
 • Spremembe obveznosti
 • Tipične gospodarske pogodbe
 • Mednarodna ureditev pogodbenih obveznosti
 1. Osnove delovnega prava

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit

TEORIJA VARNOSTI IN VARNOSTNEGA OKOLJA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: Aleš Kotnik, mag.
Letnik: 1.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Opredelitev teoretičnih pojmov varnosti
 • Varnostna politika, subjekti, elementi, proces nastajanja in izvajanj
 • Viri ogrožanja varnosti
 • Nacionalno-varnostni sistem Slovenije
 • Normativna izhodišča varnostnega organiziranja (država, podjetje, posameznik)
 • Sistem notranje varnosti (struktura, subjekti, naloge, odgovornosti) ter njegova ogrožanja
 • Objektivno in subjektivno dojemanje varnosti (ekstremizmi, terorizem, organiziran kriminal, javni red in mir, promet)
 • Nadzorstva, vrste, njihovi cilji ter mehanizmi
 • Korporativna varnost, njeni cilji in smotri
 • Varnostna kultura v podjetju
 • Pravni, organizacijski, funkcionalni, tehnični ter kadrovski aspekti varnostnega sistema v podjetju
 • Upravljanje z varnostnimi oz. operativnimi tveganji v podjetju
 • Poslovna skrivnost in vrste ogrožanj
 • Ukrepi za zagotavljanje varnosti v podjetju
 • Varnostno samoorganiziranje

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga

OBVEŠČEVALNA DEJAVNOST IN VARNOST V GOSPODARSKIH SUBJEKTIH

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Marjan Miklavčič
Letnik: 1.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Poznavanje in razumevanje vlog in aktivnostih obveščevalno-varnostnih sistemov v varnostnem okolju, seznanitev z vplivom in posledicami doseganja ciljev, obveščevalnega dela
 • Razumevanje in interpretacija teoretičnih konceptov obveščevalnih sistemov, ki so sestavni del nacionalnih varnostnih sistemov
 • Pojmovno razumevanje in poznavanje področja in obsega obveščevalne dejavnosti na poslovno/gospodarskem področju
 • Razvijanje sposobnosti dojemanja obveščevalne dejavnosti na gospodarskem področju in kreiranje varnostnih ukrepov/mehanizmov proti gospodarski obveščevalni dejavnosti (gospodarskemu vohunjenjli)
 • Prepoznavanje vohunjenja kot kaznivega dejanja in oblike varnostnega tveganja za gospodarski subjekt
 • Razumevanje in interpretacija pomena zasebne obveščevalne dejavnosti s ponudbo na trgu storitev
 • Poznavanje in razumevanje legalnega pridobivanja podatkov in njihovega vrednotenja
 • Spremljanje dejavnosti konkurenčnih družb, dogodkov v globalnem poslovnem okolju in s pomočjo obveščevalne dejavnosti ustvarjanje konkurenčne prednosti
 • Prepoznavanje in koriščenje akterjev obveščevalne dejavnosti na gospodarskem področju
 • Gospodarska obveščevalna dejavnost v Sloveniji ter kreiranje in varovanje poslovne skrivnosti
 • Uporaba in razvoj metod in tehnik za uspešno in učinkovito obvladovanje obveščevalnih procesov na gospodarskem področju
 • Dojemanje povezljivosti poslovnih procesov in gospodarske obveščevalne dejavnosti v poslovnem subjektu, zlasti na komercialnem področju
 • Dojemanje pomena odprtih obveščevalnih virov v povezljivosti z raziskavo trga za potrebe gospodarskega subjekta

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarske naloga
 • analiza primerov
 • pisni ali ustni izpit

RAZISKOVALNA METODOLOGIJA IN STATISTIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Letnik: 2.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • Osnove raziskovalnega dela
 • Pristopi k raziskovanju
 • Metode zbiranja podatkov
 • Temeljni statistični pojmi
 • Relativna števila
 • Frekvenčna porazdelitev
 • Kvantili
 • Mere centralne tendence
 • Mere variabilnosti, simetričnosti in sploščenosti
 • Povezanost med  spremenljivkami
 • Linearna regresija
 • Osnovna analiza časovnih vrst
 • Osnove vzorčenja
 • Uporaba računalniških programov

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit

ORGANIZACIJSKA KULTURA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Letnik: 2.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Poslovna etika
 • – etični kodeksi
 • – odgovornosti organizacije
 • – družbena odgovornost organizacije
 • Vsebine organizacijske kulture
 • – kaj je organizacijska kultura
 • – značilnosti
 • Kultura in subkulture
 • Tipologije organizacijskih kultur
 • Vpliv organizacijske kulture na uspešnost org.
 • – Vpliv kulture na trajnostni razvoj org
 • Raziskovanje organizacijske kulture
 • Vzdrževanje in spreminjanje organizacijske kulture

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga
 • pisni izpit

 


DRŽAVNA UREDITEV IN VARNOSTNA POLITIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: dr. Robert Radkovič
Letnik: 2.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Pojem države in državne oblasti
 • Pojem in pravni viri državne ureditve
 • Državni zbor: pojem, sestava, volitve, mandatna doba, pristojnosti, zakonodajni postopek
 • Državni svet: pojem, sestava, pristojnosti
 • Predsednik republike: pojem, volitve, pristojnosti
 • Vlada: oblikovanje vlade, pristojnosti, odgovornost
 • Javna uprava: državni organi, druge osebe javnega prava
 • Lokalna samouprava: temeljne značilnosti lokalne samouprave v RS, občina, pokrajina
 • Ustavno sodišče: pristojnosti, postopek
 • Sodstvo, državno tožilstvo, odvetništvo, notariat
 • Človekove pravice in svoboščine: pojem, ustavna ureditev, varstvo
 • Evropska unija
 • Obramba in varnost države: obramba države, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasebno varovanje

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga

VARNOSTNA KULTURA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: Aleš Kotnik, mag.
Letnik: 2.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Splošna vprašanja o varnostni kulturi; Predmet varnostne kulture, namen in pomen njenega raziskovanja
 • Osnovni vidiki varnostne kulture: etični, socialno-komunikacijski, politični, ekonomski, zdravstveni, znanstveno – izobraževalni
 • Načela varnostne kulture: etičnost, pravočasnost, odgovornost, doslednost, kontinuiteta
 • Dejavniki, ki določajo varnostno kulturo: družina, izobrazba, kulturna dediščina, pravo in sistemska ureditev in mednarodne norme in standardi
 • Varnostna kultura in družba: Varnostna kultura v politiki, gospodarstvu, zdravstvu, prometu, množičnih medijih na področju okolja, tehnologije in tehničnih postopkliv
 • Varnostna kultura v sistemu varnosti
 • Varnostna kultura in globalna družba
 • Varnostna kultura in poklicni kodeks
 • Poklicni kodeks subjektov v varnostnem sistemu
 • Varnostna kultura in mednarodno pravo
 • Varnostna kultura kot nova vsebina mednarodnih pravnih dokumentov
 • Varnostna kultura in posameznik

Vaje
Vaje se bodo izvajale tekom predavanj, skozi študije primerov.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • pisne naloge

VARNOSTNA PSIHOLOGIJA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Anita Goltnik Urnaut
Letnik: 2.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Razvoj in struktura osebnosti; motena osebnost; deviantno vedenje; agresivnost
 • Ocenjevanje drugih; stališča, predsodki in stereotipi
 • Vedenje v množici; Izredne razmere in panika
 • Preiskovalni pogovor; kognitivni intervju
 • Ugotavljanje verodostojnosti izjav
 • Stres pri delu v varnostni organizaciji

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga

KAZENSKO IN PREKRŠKOVNO PRAVO

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Bojan Vavtar
Letnik: 2.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Splošno o kaznovalnem pravu
 • Viri kazenskega in prekrškovnega prava
 • Kazensko pravo
 • Materialno kazensko pravo
 • Procesno kazensko pravo
 • Kazenske sankcije
 • Prekrškovno pravo
 • Materialno prekrškovno pravo
 • Procesno prekrškovno pravo
 • Izhodišča bodočega razvoja kazenskega in prekrškovnega prava v evropskih razsežnostih

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga

TEORIJA KONFLIKTOV

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Breda Perčič
Letnik: 2.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Temeljne definicije konfliktov
 • Konfliktologija kot nova transdisciplinarna veda
 • Teorije konfliktov
 • Interesi v konfliktih
 • Čustva v konfliktih
 • Prepoznavanje stiske in njen pomen v konfliktu
 • Validacija in empatija
 • Harvardska šola pogajanj
 • Uporabne vrednosti konfliktologije (vsakodnevna uporaba, delo s strankami, delo v podjetju in upravljanje konfliktov)
 • Načini razreševanja sporov: klasični načini in alternativne metode

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • ocena osebnih dnevnikov
 • ocena sodelovanja na vajah
 • seminarska naloga


UPRAVLJANJE S KADRI

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Greta Malec
Izvajalke predmeta: mag. Greta Malec, doc. dr. Anita Goltnik Urnaut in mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Letnik: 2.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Razmerja in relacije med delodajalci, delojemalci, managerji in lastniki v organizaciji
 • Kadrovska strategija in vloga kadrovske  funkcije ter aktivnosti kadrovske službe kot podpora razvojni strategiji organizacije
 • Organizacija dela v posamezni organizaciji z razvidom del in nalog, opisom del in nalog  ter kompetencami
 • Proces kadrovanja v organizaciji
 • Materialna in nematerialna motivacija za delo, vključno s  plačnim sistemom in sistemom nagrajevanja
 • Razvoj kariere delavca in osebni razvoj
 • Učeča se organizacija in management znanja
 • Organizacijska kultura, komuniciranje in informiranje ter sodelovanje s sindikatom
 • Standardi kakovosti na področju HRM
 • Inovacije in ustvarjalnost v  delovnem procesu kot pomemben element konkurenčne prednosti
 • Trg delovne sile v Sloveniji in EU

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni/ustni izpit
 • pisne naloge

 

MODUL 1: VARNOST IN ZAŠČITA OKOLJA

ZAŠČITA ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA IN NARAVNIH VIROV

Vrsta predmeta: modulni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Tanja Bolte
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Poznavanje zakonodaje s področja okolja (EU zakonodaja, slovenska zakonodaja, operativni programi)
 • Zrak (osnovne definicije, onesnaženost, različni onesnaževalci in procesi, ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti)
 • Vode (strategija upravljanja z vodami, vpliv vodnih in obvodnih okolij na vodni režim)
 • Odpadki (katalog odpadkov, vrste in viri odpadkov, strategija ravnanja z odpadki, predelava odpadkov, sortiranje odpadkov)
 • Vpliv onesnaženosti na zdravje
 • Degradacija okolja
 • Ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti okolja in naravnih virov
 • Upravljanje z naravnim okoljem in načrtovanje trajnostnega razvoja

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga

POŽARNA FORENZIKA

Vrsta predmeta: modulni
Nosilka in izvajalka predmeta: dr. Sandra Senčič
Letnik: 3.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Pojem in naloge požarne forenzike
 • Raziskovanje vzrokov
 • Zavarovanje mesta dogodka
 • Izločitev sledi
 • Uničenje sledi
 • Fotografiranje mesta dogodka in postopki izključitve sledi
 • Primarno zavarovanje sledi kontaminacije in predložitev v raziskovalne laboratorije
 • Zaslišanje prič (tehnika intervjuja)
 • Oblikovanje poročil
 • Varnost forenzičnega postopka in dokumentacije

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • projektna naloga

Modul 2: KORPORATIVNA VARNOST

NAČRTOVANJE KORPORATIVNE VARNOSTI

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: dr. Robert Radkovič
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Uvodne razlage in multidisciplinarni
 • Strateška izhodišča korporativne varnosti
 • Struktura, status, vloga, izobraževanje in kompetence menedžmenta korporativne varnosti
 • Upravljanje integralnega varnostnega sistema
 • Upravljanje s standardi in regulativo varovanja informacij, komunikacij ter izvirnega znanja
 • Obvladovanje varnostnih in poslovnih tveganj v kontekstu upravljanja neprekinjenega poslovanja in kriznega upravljanja
 • Celovito obvladovanje kakovosti varovanja
 • Menedžerska orodja varnostnega upravljanja konkurence, poslovnih partnerjev in pogodbenih izvajalcev
 • Korporacijska kultura in nadzorni mehanizmi korporativne varnosti
 • Varnostno svetovanje

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga
 • demonstracijski nastop

GOSPODARSKA KRIMINALITETA

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: dr. Bojan Geršak
Letnik: 3.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Pojem gospodarska kriminaliteta
 • Gospodarska kriminaliteta in njeni zakonski okvirji
 • Mednarodni vidiki boja zoper gospodrsko kriminaliteto

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni
 • seminarska naloga ali projektna naloga določene teme

STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI

SODOBNO VARNOSTNO OKOLJE IN NACIONALNA VARNOST

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Marjan Miklavčič
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Poznavanje in razumevanje soodvisnosti sodobnega varnostnega okolja in nacionalne varnosti Republike Slovenije
 • Spoznavanje dinamike mednarodnega varnostnega okolja in pojavnih oblik sodobnih varnostnih groženj in tveganj
 • Sposobnost razumevanja pojavnih oblik groženj in varnostnih tveganj z vplivom na nacionalno varnost
 • Vpliv posameznih groženj na varnostno okolje v Republiki Sloveniji (hibridne grožnje, informacijsko-kibernetske grožnje, obveščevalna dejavnost tujih akterjev, vojaške grožnje,  krizna žarišča, terorizem in nasilni ekstremizem, itd.)
 • Nosilci varnostnih nalog, ki zagotavljajo nacionalno varnost in njihove naloge
 • Nacionalna varnost RS in njen vpliv na kreiranje varnostne arhitekture v prostoru
 • Stabilno varnostno okolje Republike Slovenije kot tržna prednost v turizmu
 • Varnostni menedžment in vpliv na varnostna tveganja v privatnem sektorju
 • Sposobnost prepoznavanja in obvladovanja varnostnih izzivov v privatnem sektorju skozi procese kriznega upravljanja
 • Kreiranje varnostnega okolja v turističnih destinacijah in objektih (hotelih, apartmajskih naseljih, turističnih kampih, kmetijah, skupnostih itd.)
 • Varnostno dezinformiranje kot oblika delovanja nelojalne konkurence v gospodarstvu in zlasti turizmu (prepoznavanje in ukrepanje)
 • Varnost kot potreba, vrednota, dobrina, blago in storitev
 • Kreiranje varnostne politike v privatnem/gospodarskem sektorju skozi vizijo, strategijo, operacionalizacijo in implementacijo
 • Pridobivanje podatkov o varnostnih tveganjih v globalnem prostoru (sodelovanje, odgovornost državnih institucij, odprti obveščevalni viri, svetovni splet itd.)
 • Varnostno informiranje/obveščanje in ozaveščenost ter varnostna kultura
 • Soodvisnost varnostne kulture z organizacijsko kulturo.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Seminarske naloga
 • Vaje
 • Pisni ali ustni izpit
 • Ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

PRAVNI VIDIKI KORPORATIVNE VARNOSTI

Vrsta predmeta: strkovni izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Bojan Vavtar
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • uvod v predmet,
  • Korporacijsko pravo
  • Korporacijska kultura – organizacijska in varnostna kultura, poslovna etika, družbena odgovornost
 • zasebnost podatkov in korporacijska varnost – poudarek na varovanju poslovne skrivnosti in varovanju tajnih podatkov,
 • nadzor delodajalca na delovnem mestu,
 • posamezne študije primerov korporacijske varnosti,
 • korporacijska varnost in intelektualna lastnina,
 • korporacijska varnost in zaščita okolja ter
 • odprta vprašanja in izbrani problemi.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga
 • demonstracijski nastop

PROMETNA VARNOST

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Elvis Alojzij Herbaj
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • osnove, koncepti, procesi in modeli o prometni varnosti,
 • parametri, ki vplivajo na prometno varnost,
 • odnos voznik – vozilo – cesta – okolje,
 • vid in vidno polje,
 • način zaznavanja, reakcijski časi,
 • sociologija in psihologija v cestnem prometu s prometno etiko,
 • vožnja in prometna varnost,
 • varnost v pogojih nočne vožnje in v pogojih zmanjšane vidljivosti,
 • prometna varnost, kot sestavni del načrtovanja, projektiranja in vzdrževanja cestno prometne infrastrukture,
 • medsebojni odnos pnevmatika – cestna površina,
 • sile, ki delujejo na motorno vozilo v vožnji,
 • zavorna razdalja,
 • vpliv hitrosti vožnje na prometno varnost,
 • alkohol, mamila, zdravila v cestnem prometu,
 • varnost v predorih in
 • vpliv starosti na vožnjo.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • izdelan in predstavljen seminar – vaje, prezentacija seminarske naloge
 • pisni izpit
 • ustni izpit

OSNOVE POŽARNE VARNOSTI IN GASILSTVA

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: dr. Sandra Senčič
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Opredelitev pojma protipožarnega sistema
 • Načela sistema vodenja
 • Organizacijske oblike v odvisnosti pogojev delovanja nacionalne, lokalne
 • Podsistemi učinkovitega protipožarnega sistema (zaznavno- opazovalni, komunikacijski, informacijski, podpore odločanju, podsistemi za nadzor-vodenje, varnostni, logistični, upravni, poslovodni in izobraževalni, raziskovalni)
 • Dejavniki protipožarnih sistemov
 • Operativnopoveljniški centri stacionarni in mobilni
 • Gasilci
 • Zakonska zasnova protipožarnih sistemov
 • Taktični ukrepi in dejanja gasilskih enot, glede na namen, velikost in pogoje delovanja na goriščih in mestih intervencije pri naravnih in tehnoloških nesrečah brez požara, vendar z nevarnostjo požara
 • Vzpostavitev sodelovanja in usklajevanje z drugimi storitvami v sili (HMS, policija) na samem dogodku in s podpornimi enotami (vojska in/ali civilna zaščita)
 • Odnosi z javnostmi in postopki ter organiziranje informiranja o dejavnostih
 • Gasilska vozila s posebno opremo vrste in tipi
 • Zaščitna oprema
 • Pomožna oprema, stroji in orodja
 • Komunikacijska oprema in sistemi
 • Oprema za reševanje in evakuacijo

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • pisne naloge

VARNOST V IZREDNIH RAZMERAH IN MENEDŽMENT CIVILNE ZAŠČITE

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: Irena Utroša
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Uvod v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (sistemska ureditev, značilnosti sistema, pristojnosti in naloge, organiziranost)
 • Ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč (vrste nesreč, vzroki za nastanek nesreč, posledice nesreč)
 • Mehanizmi za preprečevanje nesreč oziroma upravljanje z nesrečami
 • Vloga organizacij v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Civilna zaščita, gasilci, reševalci, policija, vojska, prostovoljne sile, druge organizacijli)
 • Okoljski vidiki nesreč
 • Psihološki vidiki nesreč
 • Osnove požarnega varstva
 • Preventivni ukrepi in ravnanje v primeru požara
 • Študije primerov nekaterih nesreč

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga

PROSTO IZBIRNI PREDMETI

IZBIRNI TUJI JEZIK – NEMŠČINA

Vrsta predmeta: prosto izbirni
Nosilka: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Izvajalci predmeta:
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebine predmeta

 • Ponovitev osnovnih slovničnih struktur in nadgradnja s kompleksnejšimi strukturami (sintaksa)
 • Strokovno izrazje in besedne zveze s področja komerciale
 • Pisno in govorno sporazumevanje
 • Igranje igre vlog
 • Prevajanje strokovnih besedil

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit

IZBIRNI TUJI JEZIK – ITALIJANŠČINA

Vrsta predmeta: prosto izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: Jelisava Valentina Petek
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Moje življenje in služba
 • Predstavljanje
 • Strokovna terminologija s področja turizma
 • Pisno in govorno sporazumevanje, iskanje informacij, dajanje napotkov
 • Telefoniranje, sestanki
 • Osnovna poslovna korespondenca
 • Slovnica 1
 • Popravljanje značilnih napak

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


RAZVOJ KARIERE

Vrsta predmeta: prosto izbirni
Nosilka: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Izvajalke predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak, doc. dr. Anita Goltnik Urnaut in mag. Marjeta Malec
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Funkcija HRM – upravljanja s človeškimi viri
 • HRM v odnosu do HRD
 • Opredelitev pojmov: kariera, razvoj kariere, načrtovanje kariere, upravljanje s kariero
 • Tradicionalno in sodobno pojmovanje kariere
 • Teorije o karierah
 • Nova delovna vloga, opis del in kompetence
 • Modeli upravljanja s kariero
 • Razvoj delovne kariere – elementi in koraki
 • Osebna blagovna znamka
 • Izobraževanje in usposabljanje ter vseživljenjsko učenje kot del kariere
 • Vloga kariernih centrov v VSI
 • Učeča se organizacija
 • Standardi kakovosti na področju HRM
 • Prepletanje poklicnega življenja z ostalimi področji življenja

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni/ustni izpit
 • poročilo o vajah – portfolio mapa dosežkov in planov
 • aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah

ORGANIZIRANJE IN VODENJE PROJEKTOV

Vrsta predmeta: prosto izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: Sonja Majcen
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Osnove projektnega menedžmenta, vrste in tipi poslovnih projektov (temeljne značilnosti projektov, vrste projektov)
 • Razumevanje projektnih procesov, prikazi povezave projektov s poslovanjem (življenjski ciklus projekta, faze projekta, projekti in podjetje – vrste, uporaba)
 • Temeljne metode in tehnike projektnega menedžmenta (začenjanje projektov, zagon projektov, zaključevanje projektov, značilnosti organizacijskih in tehniških projektov, metode in tehnike zagona projektov, obseg projektov – retrogradna členitev projektov, tehnike mrežnega planiranja projektov, objektno strukturiranje projektov – izvajalci, terminiranje projektov – določevanje trajanja, kakovost projektov, stroški projekta, projektni informacijski sistem)
 • Proučevanje študij primerov
 • Izdelava zagonske dokumentacije projekta kot osnove za izvedbo projekta

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • projektna naloga v okviru vaj
 • domače naloge v okviru vaj

UPORABA BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE IN KRIPTOVALUT

Vrsta predmeta: prosto izbirni 
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Osnove blockchain tehnologije
 • Uporaba blockchain tehnologije v poslovne namene
 • Uvod v kriptovalute
 • Rudarjenje kriptovalut
 • Digitalna denarnica in upravljanje z digitalnimi valutami
 • Trgovanje z kriptovalutami
 • Davčni in pravni vidik kriptovalut
 • ICO (inicial coin offering) in njihov pomen za razvoj novih področij na blockchain tehnologiji
 • Aktualne novosti in trendi na področju blockchain tehnologij

Oblika preverjanja in ocenjeva znanja

 • projektna naloga
 • analiza 10 različnih ICO projektov
 • javna predstavitev projektne naloge
 • ustni/pisni izpit


STRATEŠKI RAZVOJ PODJETJA

Vrsta predmeta: prosto izbirni
Nosilec: dr. Fadil Mušinović
Izvajalca predmeta: dr. Fadil Mušinović in Aleksandra Kregar, MA
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebine predmeta

Izzivi današnje ekonomije in sveta Kaj je strateški management?

 • Zgodovina
 • Zakaj so strategije pomembne?
 • Osnovni procesi oblikovanja konkurenčnih strategij
 • Vidiki sodobnih avtorjev o procesu strategije
 • Nivoji strategij

Strategija in vrednost podjetja

 • Organska rast podjetja
 • Rast s prevzemi in združitvami

Analize kot osnova oblikovanja strategij
Kaj je poslovni model in kaj strategija

 • Razvoj poslovnih modelov
 • Koncept poslovnih modelov
 • Poslovni model in strategija: različni nivoji v podjetju

Pregled poslovnih modelov uspešnih podjetij
Upravljanje tveganj
Inovativnost in strategije
Strategija in etika

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga

SOCIOLOGIJA

Vrsta predmeta: prosto izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Bojan Macuh
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Družbeni procesi in družbeni odnosi
 • Značilnosti prehoda iz moderne v postmoderno družbo
 • Globalizacijski procesi njihov vpliv in posledice
 • Delo in ekonomsko življenje
 • Vloga in pomen komunikacije in medijev v postmoderni družbi
 • Značilnost, vsebine in posledice spremenjenih vlog posameznika v družbi in v zasebnosti
 • Agensi družbe, njihovo delovanje, značilnosti in spremembe
 • Socializacija, zdravje, staranje – značilnosti in posledice
 • Vloga in pomen kulturnega in socialnega kapitala za globalno, parciarno družbo, družbene skupine in posameznika

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • uspešno pripravljena in predstavljena seminarska naloga
 • pisni izpit

STROKOVNA PRAKSA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Petra Vovk Škerl
Letnik: 3.
Število kreditov: 15

Vsebina predmeta

OBVEZNI DEL:

 1. Seminarji v obsegu 12 ur
 2. Delovna praksa v podjetju / organizaciji
 3. Priprava poročila o praksi

NEOBVEZNI DEL

Aktivnosti na šoli: seminarji, delavnice, poletne šole.

Ponudba vsebin:

 • Seminar o diplomi
 • Seminar: osnove statističnih metod in tehnik
 • Seminar: metodološki pristop k raziskovanju
 • Delavnica: Obvladovanje pisnih in govorniških veščin
 • Delavnica: iskanje informacij na internetu
 • Delavnica: Word in Excel v poslovni praksi

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Poročilo o praksi, ki zajema:

 • Poročilo študenta
 • Poročilo in oceno mentorja
 • Seminarsko nalogo
 • Dokazilo o opravljenih urah prakse v podjetju
 • Potrdilo o opravljenih obveznih seminarjih
 • Zagovor poročila (opcija)

SISTEM UPRAVLJANJA VARNOSTI

Vrsta predmeta: diplomski izpit
Nosilec in izvajalec predmeta: Aleš Kotnik, mag.
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • opredelitev temeljnih teoretičnih konceptov, ki zadevajo fenomen varnosti
 • varnost kot ustavno zagotovljena kategorija
 • sistem upravljanja varnosti kot proaktiven sistem
 • globalni viri ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti
 • podnebne spremembe
 • globalna finančna, gospodarska in socialna tveganja
 • krizna žarišča
 • nadnacionalni viri ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti
 • terorizem
 • nedovoljene dejavnosti na področju konvencionalnega orožja, orožij za množično uničevanje in jedrske tehnologije
 • organiziran kriminal
 • nezakonite migracije
 • kibernetske grožnje in zloraba informacijskih tehnologij in sistemov
 • dejavnost tujih obveščevalnih služb
 • vojaške grožnje
 • nacionalni viri ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti
 • ogrožanje javne varnosti
 • naravne in druge nesreče
 • omejenost naravnih virov ter degradacija življenjskega okolja
 • zdravstveno-epidemiološke grožnje
 • dejavniki negotovosti
 • upravljanje varnosti z nacionalno-varnostno politiko
 • upravljanje varnosti z zunanjo politiko
 • upravljanje varnosti z obrambno politiko
 • upravljanje varnosti s politiko zagotavljanja notranje varnosti
 • upravljanje varnosti s politiko varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • upravljanje in vodenje sistema nacionalne varnosti
 • subjekti nacionalno varnostnega sistema Republike Slovenije (naloge in struktura)
  • Policija
  • Državno tožilstvo
  • Slovenska obveščevalno-varnostna služba
  • Carina
  • Davčna uprava
  • Občinsko redarstvio
  • Komisja za preprečevanje korupcije
  • Urad RS za preprečevanje pranja denarja
  • Inšpekcijske službe in drugi nadzorni organi
  • Slovenska vojska
  • Civilna obramba
  • Obveščevalno-varnostna služba MORS
  • Civilna zaščita
  • Zasebno varovanje
  • Detektivska dejavnost

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • projektna naloga

VODENJE V KRIZNIH RAZMERAH

Vrsta predmeta: diplomski izpit
Nosilec in izvajalec predmeta: dr. Fadil Mušinović
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Uvod
 • Kriza in njene značilnosti
 • Razvrstitev kriz
 • Simtomi, vzroki in posledice krize
 • Pojem in vsebina kriznega managementa
 • Posebni primeri kriznega managementa
 • Preprečevanje nastanka akutnih kriz
 • Kompleksnost kriz na varnostnem področju
 • Odziv sodobne države na kompleksno ogrožanje varnosti
 • Idealni model sistema kriznega managementa v sodobni državi
 • Vloga varnostnih sil v sistemu kriznega managementa
 • Sistem kriznega managementa na Švedskem
 • Sistem kriznega managementa v ZDA
 • Sistem kriznega managementa v Veliki Britaniji
 • Sistem kriznega managementa v Republiki Sloveniji
 • Doseganje prenove z metodo prestrukturiranja in metodo reinženiringa poslovanja

Oblika preverjanja in ocenjeva znanja

 • ustni/pisni izpit

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki