Predmetnik


1. LETNIK

Št. Predmet Kreditne točke
1 Temelji ekonomije 10
2 Poslovna matematika 7
3 Poslovno komuniciranje in javno nastopanje 6
4 Tuji jezik (ang., nem.) 8
5 Poslovna informatika 6
6 Pravo družb in poslovno pravo 6
7 Osnove menedžmenta 8
8 Poslovno računovodstvo 9

SKUPAJ

60

 

2. LETNIK

Št. Predmet Kreditne točke
9 Raziskovalna metodologija in statistika 10
10 Organizacijska kultura 7
11 Osnove trženja 8
12 Podjetništvo 9
13 Trgovinsko poslovanje in kakovost storitev 8
14 Logistika 6
15 Osnove poslovnih financ 6
16 Upravljanje s kadri 6

SKUPAJ

60

 

3. letnik

Št. Predmeti modula (študent izbere en modul)

Kreditne točke

Modul:
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
Modul:
TRŽENJE
17 Finančni trgi in finančne inštitucije Mednarodno trženje 7
18 Upravljalno računovodstvo in kontroling Obvladovanje nabave in prodaje 8
Št. Strokovni izbirni predmeti (študent izbere dva  strokovna izbirna predmeta) Kreditne točke
19

20

 

Obdavčitev podjetij in fizičnih oseb
Revizija računovodskih izkazov
Stroškovno računovodstvo
Upravljanje odnosov z odjemalci
Psihologija prodaje
E-trženje
6
Št. Prosto izbirni predmeti (študent izbere en prosto izbirni predmet) Kreditne točke
21 Izbirni tuji jezik (ita., nem.)
Razvoj kariere
Organiziranje in vodenje projektov
Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalut
Strateški razvoj podjetja
Sociologija
Družbeni mediji in trženje
Menedžment sprememb
Izbirni predmet iz drugega štud. programa ali fakultete
6
Št. Strokovna praksa Kreditne točke
22 Strokovna praksa 15
Št. Zaključek študija Kreditne točke
23 DIPLOMSKA NALOGA ali DIPLOMSKA IZPITA:
Finančna analiza in boniteta podjetja
Veščine pogajanj
12
SKUPAJ 60

Študent izbere en modul, 2 strokovna izbirna predmeta in 1 prosto izbirnega ter opravi strokovno prakso. Študij lahko zaključi z diplomsko nalogo ali dvema dodatnima izpitoma.

Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrani moduli in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji.

Učni načrti


TEMELJI EKONOMIJE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Petra Vovk Škerl
Letnik: 1.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • Uvod v ekonomijo
 • Proučevanje trga
 • Proizvajalci in potrošniki v razmerah popolne konkurence
 • Teorija proizvodnje
 • Poslovni proces in njegove prvine
 • Sredstva in njihovi viri
 • Stroški
 • Kalkulacije
 • Tržne strukture in oblikovanje cen
 • Agregatno povpraševanje in ponudba
 • Klasični in Keynesianski model   makroekonomskega ravnotežja
 • Merjenje ekonomske aktivnosti
 • Brezposelnost in inflacija

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni/ustni izpit


POSLOVNA MATEMATIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: Iztok Leskovar
Letnik: 1.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Kalkulacije
 • Gospodarski računi
 • Naraščanje, padanje, konvergenca, limita
 • Posebnosti zaporedij
 • Splošno o množicah in številih
 • Finančna matematika
 • Vrednotenje investicij
 • Osnove verjetnostnostnega računa in odločanja

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN JAVNO NASTOPANJE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Breda Perčič
Letnik: 1.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Analiza komunikacijskega procesa
 • Komunikacijske mreže, vloge in kanali
 • Posebnosti poslovnega komuniciranja
 • Pisno poslovno komuniciranje
 • Ustno poslovno komuniciranje
 • Neverbalno komuniciranje
 • Poslovni razgovor, sestanek, predstavitev
 • Etika in estetika poslovne komunikacije
 • Poslovni bonton
 • Javno nastopanje

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • domače naloge
 • poročilo o vajah
 • seminarska naloga in javna predstavitev


TUJI JEZIK – ANGLEŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Marina Štros-Bračko
Letnik: 1.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Fakulteta za komercialne in poslovne vede in struktura šole
 • Profil diplomanta
 • Prijave za službo CV + spremno pismo
 • Struktura podjetja: oddelki, odgovornosti
 • Poslovna korespondenca (osnove)
 • Telefoniranje
 • Sestanki
 • Ponovitev slovnice (predlogi, številke, gibanja, grafi, časi, pogojni stavki)
 • Popravljanje napak

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • domača naloga


TUJI JEZIK – NEMŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Izvajalki predmeta: mag. Viktorija Osolnik Kunc in Greta Jenček
Letnik: 1.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Slovnične strukture v nemškem jeziku
 • Strokovno izrazje in besedne zveze s področja komerciale
 • Pisno in govorno sporazumevanje
 • Igranje igre vlog
 • Prevajanje splošno-pogovornih besedil

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


POSLOVNA INFORMATIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: Luka Urisk, mag.
Izvajalci predmeta: Luka Urisk, mag., doc. dr. Tatjana Kovač, Vladislav Škornik in David Drofenik
Letnik: 1.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Vloga in pomen informatike
 • Splošna teorija sistemov in kibernetika
 • Informacijska tehnologija
 • Podatkovne zbirke
 • Računalniška omrežja
 • Internet in njegove storitve

e-učilnica:

 • Multimedijska tehnologija
 • Sistemi za podporo odločanju
 • Umetna inteligenca

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • izpit iz teorije
 • praktično delo (vaje)
 • diskusije
 • e-učenje (samostojno učenje)


PRAVO DRUŽB IN POSLOVNO PRAVO

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: Vesna Vavtar
Letnik: 1.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 1. Temeljni pravni pojmi
 1. Pravo gospodarskih družb
 1. Osnove obligacijskega prava
 • Temeljna načela obligacijskih razmerij
 • Pravice in zahtevki, predmet obligacijskih razmerij, pravna dejstva
 • Nastanek obveznosti
 • Učinki obveznosti
 • Prenehanje obveznosti
 • Vrste obveznosti
 • Spremembe obveznosti
 • Tipične gospodarske pogodbe
 • Mednarodna ureditev pogodbenih obveznosti
 1. Osnove delovnega prava

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit

OSNOVE MENEDŽMENTA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Izvajalki predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak in mag. Petra Vovk Škerl
Letnik: 1.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Predstavitev in opredelitev managementa – managemnet in organizacije
 • Načrtovanje – planiranje,Oorganiziranje
 • Vodenje – voditeljstvo
 • Vedenje organizacij in posameznikov
 • Kontroliranje
 • Spremembe in razvoj organizacije
 • Osebni razvoj managerjev

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Pisni izpit
 • Seminarska naloga
 • Aktivno sodelovanje na predavanjih  in vajah


POSLOVNO RAČUNOVODSTVO

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Tatjana Kolenc
Izvajalki predmeta: mag. Tatjana Kolenc in doc. dr. Tatjana Dolinšek
Letnik: 1.
Št. kreditov: 9

Vsebina predmeta

 • Pojmovanje in pomen računovodstva ter pravne podlage računovodstva
 • Sredstva in obveznosti do njihovih virov
 • Bilanca stanja
 • Konto
 • Razvojna pot slovenskega računovodenja
 • Knjigovodske listine
 • Poslovne knjige
 • Gospodarske kategorije (dolgoročna sredstva, kratkoročna sredstva, stroški)
 • Zaloge proizvodov, trgovskega blaga,  in obračun storitev
 • Prihodki
 • Odhodki
 • Poslovni izid (Izkaz poslovnega izida)
 • Ustanavljanje gospodarskih družb

Delo v e-učilnici:

 • Letno poročilo
 • Delo z računovodskim programom

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni/ustni izpit


RAZISKOVALNA METODOLOGIJA IN STATISTIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Letnik: 2.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • Osnove raziskovalnega dela
 • Pristopi k raziskovanju
 • Metode zbiranja podatkov
 • Temeljni statistični pojmi
 • Relativna števila
 • Frekvenčna porazdelitev
 • Kvantili
 • Mere centralne tendence
 • Mere variabilnosti, simetričnosti in sploščenosti
 • Povezanost med  spremenljivkami
 • Linearna regresija
 • Osnovna analiza časovnih vrst
 • Osnove vzorčenja
 • Uporaba računalniških programov

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


ORGANIZACIJSKA KULTURA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Letnik: 2.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Poslovna etika
 • – etični kodeksi
 • – odgovornosti organizacije
 • – družbena odgovornost organizacije
 • Vsebine organizacijske kulture
 • – kaj je organizacijska kultura
 • – značilnosti
 • Kultura in subkulture
 • Tipologije organizacijskih kultur
 • Vpliv organizacijske kulture na uspešnost org.
 • – Vpliv kulture na trajnostni razvoj org
 • Raziskovanje organizacijske kulture
 • Vzdrževanje in spreminjanje organizacijske kulture

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga
 • pisni izpit


OSNOVE TRŽENJA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Petra Vovk Škerl
Izvajalci predmeta: mag. Petra Vovk Škerl, doc. dr. Lidija Kodrin, doc. dr. Beno Klemenčič in mag. Boštjan Urbancl
Letnik: 2.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Opredelitev trženja in njegov pomen pri vsakdanjem gospodarjenju
 • Trženjsko raziskovanje
 • Trženjski informacijski sistem
 • Vedenje porabnikov
 • Zadovoljstvo in zvestoba porabnikov
 • Ciljno trženje
 • Trženjski splet za izdelek (4 P) in za storitev (7P)
  • Atributi izdelka
  • Cenovne strategije
  • Prodajne poti
  • Trženjsko komunikacijski splet

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga
 • pisni/ustni izpit


PODJETNIŠTVO

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec: mag. Petra Vovk Škerl
Izvajalci predmeta: mag. Petra Vovk Škerl, doc. dr. Alojz Klaneček in mag. Vinko Zupančič
Letnik: 2.
Št. kreditov: 9

Vsebina predmeta

 • Zgodovina in osnove podjetništva
 • Pojavne oblike podjetništva
 • Pravni vidiki podjetništva
 • Vodenje in upravljanje podjetniške rasti
 • Internacionalizacija poslovanja malih in srednje velikih podjetij
 • Poslovno načrtovanje
 • Podjetniška etika in morala
 • Podporno okolje podjetništva

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • poslovni načrt v manjših skupinah
 • pisni izpit


TRGOVINSKO POSLOVANJE IN KAKOVOST STORITEV

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec: mag. Vinko Zupančič
Izvajalca predmeta: mag. Vinko Zupančič in doc. dr. Lidija Kodrin
Letnik: 2.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Razvoj in vloga trgovine v gospodarstvu
 • Organizacijska struktura trgovine
 • Odnosi s kupci in dobavitelji
 • Strateško načrtovanje v trgovini
 • Vodenje operativnega poslovanja
 • Trgovanje in politika cen
 • Vizualni merchandising
 • Neposredno in elektronsko trženje
 • Pričakovanja in kakovost
 • Zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga
 • pisni izpit


LOGISTIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec: mag. Boštjan Urbancl
Izvajalca predmeta: mag. Boštjan Urbancl in dr. Fadil Mušinović
Letnik: 2.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Opredelitev mednarodne logistike
 • Makroekonomske osnove mednarodnega logističnega sistema
 • Logistika in poslovna logistika
 • Logistični sistem in organiziranje  logističnih dejavnosti
 • Upravljanje poslovne logistike
 • Proces strateškega planiranja
 • Dejavnost nabave, njeni cilji in politika
 • Transport v narodnem gospodarstvu in v mednarodni menjavi
 • Značilnosti transportne ponudbe in razvoj dejavnosti
 • Transportna politika EU in Slovenije
 • Transportno zavarovanje

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • zagovor seminarske naloge
 • pisni izpit


OSNOVE POSLOVNIH FINANC

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: Nada Jurko
Letnik: 2.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Pojem financiranja podjetja
 • Finančna funkcija v podjetju
 • Finančni sistem in finančno okolje
 • Donos in tveganje
 • Finančna analiza podjetja
 • Finančne naložbe
 • Investiranje v realne naložbe
 • Plačilni in poravnalni sistem ter plačilni promet
 • Viri financiranja in njihova struktura v podjetjih

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Pisni izpit
 • Seminar
 • Sodelovanje na predavanjih in vajah


UPRAVLJANJE S KADRI

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Greta Malec
Izvajalke predmeta: mag. Greta Malec, doc. dr. Anita Goltnik Urnaut in mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Letnik: 2.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Razmerja in relacije med delodajalci, delojemalci, managerji in lastniki v organizaciji
 • Kadrovska strategija in vloga kadrovske  funkcije ter aktivnosti kadrovske službe kot podpora razvojni strategiji organizacije
 • Organizacija dela v posamezni organizaciji z razvidom del in nalog, opisom del in nalog  ter kompetencami
 • Proces kadrovanja v organizaciji
 • Materialna in nematerialna motivacija za delo, vključno s  plačnim sistemom in sistemom nagrajevanja
 • Razvoj kariere delavca in osebni razvoj
 • Učeča se organizacija in management znanja
 • Organizacijska kultura, komuniciranje in informiranje ter sodelovanje s sindikatom
 • Standardi kakovosti na področju HRM
 • Inovacije in ustvarjalnost v  delovnem procesu kot pomemben element konkurenčne prednosti
 • Trg delovne sile v Sloveniji in EU

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni/ustni izpit
 • pisne naloge

MODUL 1: FINANCE IN RAČUNOVODSTVO


FINANČNI TRGI IN FINANČNE INŠTITUCIJE

Vrsta predmeta: modulni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Mojca Nekrep
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Organizacija in struktura finančnih trgov
 • Finančne institucije in inovacije
 • Banke in bančno poslovanje
 • Borzno posredovanje
 • Vzajemni skladi in investicijske družbe
 • Osnove zavarovalniške dejavnosti
 • Regulacija finančnega sektorja in nadzorne institucije
 • Globalizacija na finančnih trgih

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminar


UPRAVLJALNO RAČUNOVODSTVO IN KONTROLING

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Dejan Petkovič
Letnik: 3.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

Upravljalno računovodstvo:

 • Teoretični in vsebinski okvir računovodstva
 • Teoretični in vsebinski okvir finančnega, stroškovnega in poslovodnega računovodstva
 • Računovodska poročila, narava, namen in sestava IPI, izkaza denarnih tokov in BS
 • Spoznavanje prihodkov, izdatkov, prejemkov, predplačil, amortizacije, merjenja zalog, obveznosti itd.
 • Namen in uporaba dvostavnega knjigovodstva
 • Računovodstvo v podjetjih
 • Računovodska analiza: kazalniki, izračun in interpretacija, vključno s kazalniki likvidnosti in obratnega kapitala
 • Forenzično računovodstvo kot potreba managementa
 • Oblikovanje poslovnih odločitev na podlagi računovodskih izkazov

Kontroling:

 • Pojmovanje kontrolinga
 • Poslovni sistemi in kontroling
 • Kontroling in načrtovanje
 • Kontroling in poročanje
 • Denarni tok in kontroling
 • Revizija in kontroling
 • Korporativno upravljanje in kontroling
 • Kontroling v različnih organizacijah

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • pisni izdelki

MODUL 2: TRŽENJE


MEDNARODNO TRŽENJE

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec: Iztok Sila
Izvajalca predmeta: Iztok Sila in mag. Vinko Zupančič
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Uvod v mednarodno trženje
 • Mednarodna konkurenčnost podjetja
 • Analiza mednarodnega okolja
 • Raziskovanje tujih trgov
 • Strategije vstopa na tuje trge
 • Program mednarodnega trženja
 • Organiziranje, izvedba in nadziranje aktivnosti mednarodnega trženja
 • Digitalna revolucija in globalno e-trgovanje
 • Trajnostni razvoj podjetja in etično delovanje podjetja ter posameznikov

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga
 • pisni/ustni izpit


OBVLADOVANJE NABAVE IN PRODAJE

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec: mag. Boštjan Urbancl
Izvajalca predmeta: mag. Boštjan Urbancl in doc. dr. Lidija Kodrin
Letnik: 3.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Vloga in pomen nabave
 • Nabavni proces
 • Raziskava nabavnega trga
 • Nabava v trgovskih podjetjih
 • Poslovna pogajanja
 • Upravljanje oskrbnih verig
 • Elektronsko poslovanje oskrbnih verig
 • Management zalog
 • Zagotavljanje kakovosti
 • Uvod v prodajo
 • Proces prodaje

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga

STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI


OBDAVČITEV PODJETIJIN FIZIČNIH OSEB

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Dejan Petkovič
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 1. Teoretični in vsebinski okvir podjetniške obdavčitve
 2. Teoretični in vsebinski okvir:
 • Davčnega postopka
 • DDV
 • Davka od dohodkov pravnih oseb
 • Dohodnine; obdavčitev fizičnih oseb
 1. Davčna poročila
 2. Poznavanje davčnih prihodkov in davčnih stroškov.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Pisni izpit
 • Pozitivna seminarska naloga
 • Sodelovanje v študijskem procesu
 • Ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici


REVIZIJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: izr. prof. dr. Tatjana Horvat
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Pomen revidiranja
 • Zakonski okvir vzpostavljanja revizije
 • Mednarodni revizijski standardi
 • Revizorjevo etično okolje
 • Revizorjeva odgovornost – pravno okolje
 • Pomembnost in revizijska tveganja
 • Revizijski cilji in revizijska dokumentacija
 • Načrtovanje revizije
 • Preizkušanje notranjih kontrol
 • Revizija v računalniškem okolju
 • Dokazi za uradne trditve
 • Standardizacija revizorjevega poročila

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Pisni izpit (teorija in naloge)
 • Ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici


STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 1. Opredelitev in naloge stroškovnega računovodstva
 1. Vrste stroškov
 • Stroški glede na obseg proizvodnje
 • Stroški glede na kraj nastanka
 • Stroški glede na povezanost z nastankom poslovnega učinka
 • Stroški po stroškovnih mestih in nosilcih (PSR 3)
 1. Obračunavanje po vrstah stroškov v stroškovnem računovodstvu
 • Stroški materiala
 • Stroški amortizacije
 • Stroški dela
 • Stroški storitev
 1. Vrednotenje zalog gotovih izdelkov
 • Zožena lastna cena
 • Spremenljivi stroški
 • Proizvajalni stroški
 1. Razporejanje stroškov
 • Razporejanje stroškov po stroškovnih mestih
 • Razporejanje stroškov po stroškovnih nosilcih
 1. Izdelava kalkulacije
 1. Računovodski kazalniki v stroškovnem računovodstvu
 1. ABC metoda spremljanja stroškov

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


UPRAVLJANJE ODNOSOV Z ODJEMALCI

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Lidija Kodrin
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Tržno usmerjene organizacije in osredotočenost na odjemalce
 • Strateško upravljanje odjemalcev (SCM)
 • Načela trženja na podlagi odnosov
 • Grajenje odnosov z več deležniki
 • Ustvarjanje vrednosti
 • Informacijski sistemi in tehnologije za upravljanje odnosov
 • Ocena uspešnosti CRM

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • projektna naloga

PSIHOLOGIJA PRODAJE

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Anita Goltnik Urnaut
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Uvod v psihologijo prodaje in opredelitev osnovnih pojmov s področja vedenja porabnikov
 • Opredelitev trženja, razvoj trženja, osnovni tržni koncepti, udeleženci v tržnem procesu, opredelitev pojma porabnik, osnovne teorije in modeli, pristopi različnih ved k proučevanju vedenje porabnika, raziskovanje vedenja porabnikov, metode in tehnike raziskovanja vedenja porabnikov
 • Dejavniki vedenja porabnikov
 • Proces odločanja: model in procesa nakupnega odločanja, stopnje procesa odločanja, psihološki dejavniki, vplivi okolja, (kultura, skupina), individualne razlike
 • Segmentiranje trga in pozicioniranje blagovne znamke na trgu: kriteriji segmentacije, strategije pozicioniranja in repozicioniranja blagovne znamke
 • Tržno komuniciranje: promocija kot del tržnega spleta, plan promocije, plan komuniciranja, oglaševanje, odnosi z javnostmi
 • Raziskovanje vedenja porabnikov: kvalitativni in kvantitativni pristopi ter kriteriji  uporabe,  aplikacija rezultatov raziskav
 • Nakupno vedenje organizacij; vpliv kulture, medkulturna pogajanja, značilnosti Slovencev in drugih kultur

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • sprotno ustno aktivno sodelovanje pri kontaktnih urah
 • krajši pisni izdelki (poročila o vajah)
 • daljši pisni izdelek – raziskovalna naloga
 • pisni izpit

E-TRŽENJE

Vrsta predmeta: strokovni izbirni 
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Denis Tomše
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Opredelitev e – trženja
 • Pomen e-trženja pri vsakdanjem gospodarjenju
 • e–trženjski splet
 • e-trženjsko komunikacijski splet
 • Kanali e-trženja
 • Razlike med e-trženjskim komuniciranjem in trženjskim komuniciranjem na splošno
 • Prednosti in slabosti e-trženja
 • Trženjska besedila prilagojena za splet
 • Načrtovanje in izdelava trženjsko učinkovitih spletnih strani
 • Trženjsko komuniciranje s pomočjo e-pošte
 • Pomen upravljanja odnosov s strankami (CRM) v e-trženju
 • Družbena omrežja
 • Trženje preko družbenih omrežij
 • Spletna prodaja
 • Merjenje uspešnosti e-trženja
 • Etika in odgovorno delovanje pri e-trženju

Oblika preverjanja in ocenjeva znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga

  IZBIRNI PREDMETI

IZBIRNI TUJI JEZIK – NEMŠČINA

Vrsta predmeta: prosto izbirni
Nosilka: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Izvajalci predmeta:
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebine predmeta

 • Ponovitev osnovnih slovničnih struktur in nadgradnja s kompleksnejšimi strukturami (sintaksa)
 • Strokovno izrazje in besedne zveze s področja komerciale
 • Pisno in govorno sporazumevanje
 • Igranje igre vlog
 • Prevajanje strokovnih besedil

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit

IZBIRNI TUJI JEZIK – ITALIJANŠČINA

Vrsta predmeta: prosto izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: Jelisava Valentina Petek
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebine predmeta

 • Moje življenje in služba
 • Predstavljanje
 • Strokovna terminologija s področja komerciale
 • Pisno in govorno sporazumevanje, iskanje informacij, dajanje napotkov
 • Telefoniranje, sestanki
 • Osnovna poslovna korespondenca
 • Slovnica 1
 • Popravljanje značilnih napak

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit

 

RAZVOJ KARIERE

Vrsta predmeta: prosto izbirni
Nosilka: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Izvajalke predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak, doc. dr. Anita Goltnik Urnaut in mag. Marjeta Malec
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Funkcija HRM – upravljanja s človeškimi viri
 • HRM v odnosu do HRD
 • Opredelitev pojmov: kariera, razvoj kariere, načrtovanje kariere, upravljanje s kariero
 • Tradicionalno in sodobno pojmovanje kariere
 • Teorije o karierah
 • Nova delovna vloga, opis del in kompetence
 • Modeli upravljanja s kariero
 • Razvoj delovne kariere – elementi in koraki
 • Osebna blagovna znamka
 • Izobraževanje in usposabljanje ter vseživljenjsko učenje kot del kariere
 • Vloga kariernih centrov v VSI
 • Učeča se organizacija
 • Standardi kakovosti na področju HRM
 • Prepletanje poklicnega življenja z ostalimi področji življenja

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni/ustni izpit
 • poročilo o vajah – portfolio mapa dosežkov in planov
 • aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah

ORGANIZIRANJE IN VODENJE PROJEKTOV

Vrsta predmeta: prosto izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: Sonja Majcen
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Osnove projektnega menedžmenta, vrste in tipi poslovnih projektov (temeljne značilnosti projektov, vrste projektov)
 • Razumevanje projektnih procesov, prikazi povezave projektov s poslovanjem (življenjski ciklus projekta, faze projekta, projekti in podjetje – vrste, uporaba)
 • Temeljne metode in tehnike projektnega menedžmenta (začenjanje projektov, zagon projektov, zaključevanje projektov, značilnosti organizacijskih in tehniških projektov, metode in tehnike zagona projektov, obseg projektov – retrogradna členitev projektov, tehnike mrežnega planiranja projektov, objektno strukturiranje projektov – izvajalci, terminiranje projektov – določevanje trajanja, kakovost projektov, stroški projekta, projektni informacijski sistem)
 • Proučevanje študij primerov
 • Izdelava zagonske dokumentacije projekta kot osnove za izvedbo projekta

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • projektna naloga v okviru vaj
 • domače naloge v okviru vaj

UPORABA BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE IN KRIPTOVALUT

Vrsta predmeta: prosto izbirni 
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Osnove blockchain tehnologije
 • Uporaba blockchain tehnologije v poslovne namene
 • Uvod v kriptovalute
 • Rudarjenje kriptovalut
 • Digitalna denarnica in upravljanje z digitalnimi valutami
 • Trgovanje z kriptovalutami
 • Davčni in pravni vidik kriptovalut
 • ICO (inicial coin offering) in njihov pomen za razvoj novih področij na blockchain tehnologiji
 • Aktualne novosti in trendi na področju blockchain tehnologij

Oblika preverjanja in ocenjeva znanja

 • projektna naloga
 • analiza 10 različnih ICO projektov
 • javna predstavitev projektne naloge
 • ustni/pisni izpitSTRATEŠKI RAZVOJ PODJETJA

Vrsta predmeta: prosto izbirni
Nosilec: dr. Fadil Mušinović
Izvajalca predmeta: dr. Fadil Mušinović in Aleksandra Kregar, MA
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebine predmeta

Izzivi današnje ekonomije in sveta Kaj je strateški management?

 • Zgodovina
 • Zakaj so strategije pomembne?
 • Osnovni procesi oblikovanja konkurenčnih strategij
 • Vidiki sodobnih avtorjev o procesu strategije
 • Nivoji strategij

Strategija in vrednost podjetja

 • Organska rast podjetja
 • Rast s prevzemi in združitvami

Analize kot osnova oblikovanja strategij
Kaj je poslovni model in kaj strategija

 • Razvoj poslovnih modelov
 • Koncept poslovnih modelov
 • Poslovni model in strategija: različni nivoji v podjetju

Pregled poslovnih modelov uspešnih podjetij
Upravljanje tveganj
Inovativnost in strategije
Strategija in etika

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga

 

SOCIOLOGIJA

Vrsta predmeta: prosto izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Bojan Macuh
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Družbeni procesi in družbeni odnosi
 • Značilnosti prehoda iz moderne v postmoderno družbo
 • Globalizacijski procesi njihov vpliv in posledice
 • Delo in ekonomsko življenje
 • Vloga in pomen komunikacije in medijev v postmoderni družbi
 • Značilnost, vsebine in posledice spremenjenih vlog posameznika v družbi in v zasebnosti
 • Agensi družbe, njihovo delovanje, značilnosti in spremembe
 • Socializacija, zdravje, staranje – značilnosti in posledice
 • Vloga in pomen kulturnega in socialnega kapitala za globalno, parciarno družbo, družbene skupine in posameznika

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • uspešno pripravljena in predstavljena seminarska naloga
 • pisni izpit

 

STROKOVNA PRAKSA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Petra Vovk Škerl
Letnik: 3.
Število kreditov: 15

Vsebina predmeta

OBVEZNI DEL:

 1. Seminarji v obsegu 12 ur
 2. Delovna praksa v podjetju / organizaciji
 3. Priprava poročila o praksi

NEOBVEZNI DEL

Aktivnosti na šoli: seminarji, delavnice, poletne šole.

Ponudba vsebin:

 • Seminar o diplomi
 • Seminar: osnove statističnih metod in tehnik
 • Seminar: metodološki pristop k raziskovanju
 • Delavnica: Obvladovanje pisnih in govorniških veščin
 • Delavnica: iskanje informacij na internetu
 • Delavnica: Word in Excel v poslovni praksi

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Poročilo o praksi, ki zajema:

 • Poročilo študenta
 • Poročilo in oceno mentorja
 • Seminarsko nalogo
 • Dokazilo o opravljenih urah prakse v podjetju
 • Potrdilo o opravljenih obveznih seminarjih
 • Zagovor poročila (opcija)

FINANČNA ANALIZA IN BONITETA PODJETJA

Vrsta predmeta: diplomski izpit
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Zunanje poročanje o poslovanju podjetja
 • Boniteta podjetja
 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Izkaz denarnih tokov
 • Povezanost računovodskih izkazov
 • Finančna analiza poslovanja podjetja na podlagi kazalnikov
 • Praktični primer izdelave finančne analize podjetja »X«
 • Delo v e-učilnici

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit

VEŠČINE POGAJANJ

Vrsta predmeta: diplomski izpit
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Breda Perčič
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Temeljne definicije konfliktov in pogajanj
 • Vrste pogajanj (distributivna, integrativna, pozicijska, načelna)
 • Temeljna pogajalska načela (spoznati nasprotno stran, ločiti ljudi od problema, ločiti vsebino od odnosa, ločiti stališča od interesov; kreativnost v iskanju alternativ, BATNA, legitimni standardi in merila, dobri odnosi …)
 • Čustva pri pogajanjih (jeza, bes, prezir, ignoriranje, zavračanje, poniževanje, spoštovanje, užaljenost, sovraštvo …)
 • Komunikacija pri pogajanjih (retorika, poslušanje, empatija …)
 • Ključni pogajalski pristopi
 • Faze pogajanj (priprave, sam proces pogajanj, zaključek pogajanj s sporazumom in njegovim uveljavljanjem)
 • Priprava pogajanj in načrtovanje
 • Vodenje pogajanj in pogajalske strategije ter taktike (30 do 40 različnih taktik)
 • Vpliv kraja in časa na pogajanja
 • Pogajanja s partnerji iz različnih kulturnih okolij
 • Odlike in veščine dobrega pogajalca
 • Načini razreševanja sporov: klasični načini in alternativne metode
 • Študije primerov pogajanj

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • ocena sodelovanja na vajah
 • seminarska naloga s predstavitvijo

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki