Predmetnik


1. LETNIK

Št. Predmet

Kreditne točke

1 Osnove poslovnih znanj 10
2 Osnove študija turizma 8
3 Poslovno komuniciranje in javno nastopanje 6
4 Prvi tuji jezik I (ang., nem.) 8
5 Poslovna informatika 6
6 Pravo družb in poslovno pravo 6
7 Drugi tuji jezik I (ang., nem., ita.) 8
8 Turistična geografija in kulturna dediščina 8
SKUPAJ 60

 

2. LETNIK

Št. Predmet

Kreditne točke

9 Raziskovalna metodologija in statistika 10
10 Prvi tuji jezik II (ang., nem.) 7
11 Osnove trženja 8
12 Podjetništvo 9
13 Drugi tuji jezik II (ang., nem., ita.) 7
14 Trajnostni razvoj v turizmu 7
15 Poslovni sistemi v turizmu 6
16 Upravljanje s kadri 6
SKUPAJ 60

 

3. LETNIK

Št. Predmet Kreditne točke
Modul:
VELNES IN SPA
Modul:
MENEDŽMENT PRIREDITEV IN ŠPORTNEGA TURIZMA
17 Zdraviliški in spajevski menedžment Menedžment prireditev 8
18 Trendi v velneškem in ekološkem turizmu Menedžment športnega turizma 7
Št. Strokovni izbirni predmeti (študent izbere dva  strokovna izbirna predmeta) Kreditne točke
 

19
20

 

Animacija v turizmu
Upravljanje odnosov z odjemalci
Hotelski menedžment
Menedžment turistične destinacije
Sodobno varnostno okolje in nacionalna varnost
Trendi v turistični dejavnosti
6
Št. Prosto izbirni predmeti (študent izbere en prosto izbirni predmet) Kreditne točke
21 Izbirni tuji jezik I (ita., nem.)
Razvoj kariere
Organiziranje in vodenje projektov
Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalut
Strateški razvoj podjetja
Sociologija
Izbirni predmet iz drugega štud. programa ali fakultete
6
Št. Strokovna praksa Kreditne točke
22 Strokovna praksa 15
Št. Zaključek študija Kreditne točke
23 DIPLOMSKA NALOGA ali DIPLOMSKA IZPITA:
Kalkulacije v turizmu
Veščine pogajanj
12
SKUPAJ 60

Študent izbere en modul, 2 strokovna izbirna predmeta in 1 prosto izbirnega ter opravi strokovno prakso. Študij lahko zaključi z diplomsko nalogo ali dvema dodatnima izpitoma.

Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrani moduli in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji.

 

Učni načrti


OSNOVE POSLOVNIH ZNANJ

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Petra Vovk Škerl
Letnik: 1.
Število kreditov: 10

Vsebina predmeta

Organizacija kot del okolja:

 • opredelitev organizacije (organizacija kot odprt, dinamičen sistem)
 • ožje in širše okolje
 • pomen okolja za organizacijo in obratno
 • tržne strukture
 • agregatno povpraševanje in ponudba, tržno ravnovesje

Poslovni proces in njegove prvine

Sredstva in obveznosti do njihovih virov

Bilanca stanja

Stroški in kalkulacije

Prihodki in odhodki

Poslovni izid

Opredelitev menedžmenta

Funkcije menedžmenta

 • načrtovanje (cilji, pomen načrtovanje, orodja in tehnike načrtovanja)
 • organiziranje (opredelitev, tehnike, timsko delo)
 • vodenje (značilnosti in veščine vodenja,  vpliv vodij, reševanje problemov in konfliktov, kreativnost, motiviranje in zadovoljstvo zaposlenih)
 • nadziranje (proces in orodja kontrole, merjenje uspešnosti organizacije)

Finančni izkazi kot podlaga za menedžersko odločanje

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Pisni izpit ali ustni izpit
 • Semnarska naloga


OSNOVE ŠTUDIJA TURIZMA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Milena Sitar-Matelič
Letnik: 1.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • osnovna turistična terminologija
 • turizem kot dejavnost in interdisciplinarnost turizma
 • pogoji za razvoj turizma
 • Turizem skozi čas v svetu in pri nas
 • Turistično povpraševanje
 • Turistične privlačnosti
 • Turistična ponudba
 • Značilnosti turistične ponudbe
 • Pomen blagovne znamke v turizmu
 • Turistični trg
 • Značilnosti turističnega trga
 • Oblikovanje cen na turističnem trgu
 • Distribucijski kanali
 • Vpliv svetovnega spleta na distribucijo v turizmu
 • Trženje v turizmu
 • Narodnogospodarski učinki turizma
 • Neekonomski učinki turizma
 • Negativni učinki turizma
 • Usmerjanje turističnega razvoja
 • Turistična politika
 • Mednarodne turistične organizacije
 • Organizacija turistične dejavnosti v Sloveniji
 • Perspektive razvoja turizma

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • raziskovalna naloga – seminar


POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN JAVNO NASTOPANJE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Breda Perčič
Letnik: 1.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Analiza komunikacijskega procesa
 • Komunikacijske mreže, vloge in kanali
 • Posebnosti poslovnega komuniciranja
 • Pisno poslovno komuniciranje
 • Ustno poslovno komuniciranje
 • Neverbalno komuniciranje
 • Poslovni razgovor, sestanek, predstavitev
 • Etika in estetika poslovne komunikacije
 • Poslovni bonton
 • Javno nastopanje

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • domače naloge
 • poročilo o vajah
 • seminarska naloga in javna predstavitevPRVI TUJI JEZIK I – ANGLEŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Marina Štros-Bračko
Letnik: 1.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Fakulteta za komercialne in poslovne vede in struktura šole
 • Profil diplomanta
 • Prijave za službo CV + spremno pismo
 • Struktura podjetja: oddelki, odgovornosti
 • Poslovna korespondenca (osnove)
 • Telefoniranje
 • Sestanki
 • Ponovitev slovnice (predlogi, številke, gibanja, grafi, časi, pogojni stavki)
 • Popravljanje napak

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • domača naloga


PRVI TUJI JEZIK I – NEMŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Izvajalki predmeta: mag. Viktorija Osolnik Kunc in Greta Jenček
Letnik: 1.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Osvežitev slovnične strukture v nemškem jeziku,
 • Strokovno izrazje in besedne zveze s področja turizma,
 • Pisno in govorno sporazumevanje in
 • Prevajanje vseh vrst besedil in tipično komunikacijo s področja turizma.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit

POSLOVNA INFORMATIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: Luka Urisk, mag.
Izvajalci predmeta: Luka Urisk, mag., doc. dr. Tatjana Kovač, Vladislav Škornik in David Drofenik
Letnik: 1.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Vloga in pomen informatike
 • Splošna teorija sistemov in kibernetika
 • Informacijska tehnologija
 • Podatkovne zbirke
 • Računalniška omrežja
 • Internet in njegove storitve

e-učilnica:

 • Multimedijska tehnologija
 • Sistemi za podporo odločanju
 • Umetna inteligenca

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • izpit iz teorije
 • praktično delo (vaje)
 • diskusije
 • e-učenje (samostojno učenje)


PRAVO DRUŽB IN POSLOVNO PRAVO

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: Vesna Vavtar
Letnik: 1.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 1. Temeljni pravni pojmi
 1. Pravo gospodarskih družb
 1. Osnove obligacijskega prava
 • Temeljna načela obligacijskih razmerij
 • Pravice in zahtevki, predmet obligacijskih razmerij, pravna dejstva
 • Nastanek obveznosti
 • Učinki obveznosti
 • Prenehanje obveznosti
 • Vrste obveznosti
 • Spremembe obveznosti
 • Tipične gospodarske pogodbe
 • Mednarodna ureditev pogodbenih obveznosti
 1. Osnove delovnega prava

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit

 


DRUGI TUJI JEZIK I – ANGLEŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Marina Štros-Bračko
Izvajalci predmeta:
Letnik: 1.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Osebna izkaznica
 • Moje delo
 • Podjetje ali ustanova, v kateri delam
 • Organigram
 • Opis kraja in mesta
 • Potovanje in hoteli
 • Telefoniranje 1
 • Uvod v poslovno korespondenco
 • Osnove slovnice
 • Popravljanje napak

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • prezentacije


DRUGI TUJI JEZIK I – NEMŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Izvajalki predmeta: mag. Viktorija Osolnik Kunc in Greta Jenček
Letnik: 1.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Slovnične strukture v nemškem jeziku
 • Strokovno izrazje in besedne zveze s področja turizma
 • Pisno in govorno sporazumevanje
 • Igranje igre vlog
 • Prevajanje splošno-pogovornih besedil

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


DRUGI TUJI JEZIK I – ITALIJANŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: Jelisava Valentina Petek
Letnik: 1.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Moje življenje in služba
 • Predstavljanje
 • Strokovna terminologija s področja turizma
 • Pisno in govorno sporazumevanje, iskanje informacij, dajanje napotkov
 • Telefoniranje, sestanki
 • Osnovna poslovna korespondenca
 • Slovnica 1
 • Popravljanje značilnih napak

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit

TURISTIČNA GEOGRAFIJA IN KULTURNA DEDIŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Polona Frajzman
Letnik: 1.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Osnovni pojmi in definicije s področja turistične geografije in kulturne dediščine
 • Geografske značilnosti Slovenije in izbranih destinacij v tujini
 • Pregled kulturne dediščine Slovenije po posameznih sestavinah
 • Odnos do kulturne dediščine v Sloveniji in izbranih destinacijah v tujini
 • Vloga in pomen naravnih in kulturnih sestavin pokrajine za turizem in rekreacijo
 • Vplivi turizma na naravno okolje in kulturno dediščino
 • Strategije razvoja turizma v Sloveniji s prostorskega vidika
 • Primeri dobrih in slabih praks izbranih destinacij
 • Trendi, načini in oblike vključevanja dediščine v turistične produkte
 • Pozitivni in negativni vidiki varovanja naravnega okolja in kulturne dediščine z vidika turizma
 • Metode vrednotenja geografskega okolja in dediščinske kulture ter primernosti pokrajine za turizem in rekreacijo
 • Metode empiričnega proučevanja pokrajine in kulturne dediščine

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

 • projektna naloga (pisni izdelek in ustna predstavitev)
 • pisni izpit


RAZISKOVALNA METODOLOGIJA IN STATISTIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Letnik: 2.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • Osnove raziskovalnega dela
 • Pristopi k raziskovanju
 • Metode zbiranja podatkov
 • Temeljni statistični pojmi
 • Relativna števila
 • Frekvenčna porazdelitev
 • Kvantili
 • Mere centralne tendence
 • Mere variabilnosti, simetričnosti in sploščenosti
 • Povezanost med  spremenljivkami
 • Linearna regresija
 • Osnovna analiza časovnih vrst
 • Osnove vzorčenja
 • Uporaba računalniških programov

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit

PRVI TUJI JEZIK II – ANGLEŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Marina Štros-Bračko
Letnik: 2.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • ponovitev,
 • hoteli in restavracije,
 • rezervacije,
 • vljudnostna opravičila,
 • navodila,
 • telefoniranje (napredno),
 • korespondenca (napredno),
 • ukvarjanje s pritožbami in
 • dejavnosti.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • prezentacije


PRVI TUJI JEZIK II – NEMŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Izvajalki predmeta: mag. Viktorija Osolnik Kunc in Greta Jenček
Letnik: 2.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • nadgradnja slovničnih struktur v nemškem jeziku iz Prvi tuji jezik I,
 • strokovno izrazje in besedne zveze s področja turizma,
 • pisno in govorno sporazumevanje na specifičnih področjih: pritožbe, podjetniško sodelovanje, sporočila za javnost in pravni predpisi ter
 • prevajanje vseh vrst besedil in tipično komunikacijo s področja turizma.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit

OSNOVE TRŽENJA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Petra Vovk Škerl
Izvajalci predmeta: mag. Petra Vovk Škerl, doc. dr. Lidija Kodrin, dr. Beno Klemenčič in mag. Boštjan Urbancl
Letnik: 2.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Opredelitev trženja in njegov pomen pri vsakdanjem gospodarjenju
 • Trženjsko raziskovanje
 • Trženjski informacijski sistem
 • Vedenje porabnikov
 • Zadovoljstvo in zvestoba porabnikov
 • Ciljno trženje
 • Trženjski splet za izdelek (4 P) in za storitev (7P)
 • – atributi izdelka
 • – cenovne strategije
 • – prodajne poti
 • – trženjsko komunikacijski splet

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga


PODJETNIŠTVO

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Petra Vovk Škerl
Izvajalci predmeta: mag. Petra Vovk Škerl, doc. dr. Alojz Klaneček in mag. Vinko Zupančič
Letnik: 2.
Št. kreditov: 9

Vsebina predmeta

 • Zgodovina in osnove podjetništva
 • Pojavne oblike podjetništva
 • Pravni vidiki podjetništva
 • Vodenje in upravljanje podjetniške rasti
 • Internacionalizacija poslovanja malih in srednje velikih podjetij
 • Poslovno načrtovanje
 • Podjetniška etika in morala
 • Podporno okolje podjetništva

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • poslovni načrt v manjših skupinah
 • pisni izpit

DRUGI TUJI JEZIK II – ANGLEŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Marina Štros-Bračko
Izvajalci predmeta:
Letnik: 2.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Osebni profil
 • Stiki
 • Delo in kariera
 • Naše storitve in proizvodi
 • Telefoniranje II
 • Poslovna korespondenca
 • Sestanki
 • Druženje
 • Najpogostejše napake in medkulturne jezikovne značilnosti
 • Popravljanje napak

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • prezentacije


DRUGI TUJI JEZIK II – NEMŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Izvajalki predmeta: mag. Viktorija Osolnik Kunc in Greta Jenček
Letnik: 2.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Slovnične strukture v nemškem jeziku
 • Strokovno izrazje in besedne zveze s področja turizma
 • Pisno in govorno sporazumevanje
 • Igranje igre vlog
 • Prevajanje splošno-pogovornih besedil

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit

DRUGI TUJI JEZIK II – ITALIJANŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: Jelisava Valentina Petek
Letnik: 2.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • razširitev besednjaka s področja turizma: rezervacije, reklamacije, načrtovanje počitnic, potovanj, delo, iskanje zaposlitve,
 • pisno in govorno sporazumevanje,
 • telefoniranje 2,
 • poslovna korespondenca,
 • ponovitev osnovnih struktur in uvedba kompleksnejših struktur in
 • popravljanje najpogostejših napak.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit

TRAJNOSTNI RAZVOJ V TURIZMU

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Žarko Anton Mlekuž
Letnik: 2.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Izhodišča in definicija trajnostnega razvoja v turizmu
 • Etični temelji in teoretične osnove trajnostnega razvoja v turizmu
 • Načela trajnostne družbe in razvoj turizma
 • Vizija in cilji trajnostnega razvoja v turizmu
 • Ukrepi za uresničevanje trajnostnega razvoja v turizmu
 • Načrtovanje trajnostnega razvoja v turistični destinaciji
 • Zavarovana območja narave v Sloveniji

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga

POSLOVNI SISTEMI V TURIZMU

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Milena Sitar-Matelič
Izvajalki predmeta: mag. Milena Sitar-Matelič in mag. Petra Vovk Škerl
Letnik: 2.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • uvod v poznavanje poslovnih sistemov,
 • glavne organizacijske oblike posameznih poslovnih sistemov,
 • struktura produktov,
 • dejavnost poslovnih sistemov kot dejavnik razvoja,
 • tehnologija delovnih procesov,
 • strateške povezave,
 • poslovno povezovanje turističnih organizacij z okoljem,
 • trendi razvoja,
 • marketing v poslovnih sistemih in
 • strateški vidiki upravljanja.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • projektna naloga


UPRAVLJANJE S KADRI

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Greta Malec
Izvajalke predmeta: mag. Greta Malec, doc. dr. Anita Goltnik Urnaut in mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Letnik: 2.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Razmerja in relacije med delodajalci, delojemalci, managerji in lastniki v organizaciji
 • Kadrovska strategija in vloga kadrovske  funkcije ter aktivnosti kadrovske službe kot podpora razvojni strategiji organizacije
 • Organizacija dela v posamezni organizaciji z razvidom del in nalog, opisom del in nalog  ter kompetencami
 • Proces kadrovanja v organizaciji
 • Materialna in nematerialna motivacija za delo, vključno s  plačnim sistemom in sistemom nagrajevanja
 • Razvoj kariere delavca in osebni razvoj
 • Učeča se organizacija in management znanja
 • Organizacijska kultura, komuniciranje in informiranje ter sodelovanje s sindikatom
 • Standardi kakovosti na področju HRM
 • Inovacije in ustvarjalnost v  delovnem procesu kot pomemben element konkurenčne prednosti
 • Trg delovne sile v Sloveniji in EU

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni/ustni izpit
 • pisne naloge


MODUL 1: MENEDŽMENT PRIREDITEV IN ŠPORTNEGA TURIZMA

MENEDŽMENT ŠPORTNEGA TURIZMA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: Bojan Bajec
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Osnove športnega turizma
 • Zgodovina in razvoj športnih proizvodov v turistični ponudbi
 • Upravljanje športnih produktov v turizmu
 • Upravljanje športnih objektov in infrastrukture v turizmu
 • Upravljanje športnih tekmovanj v turističnih destinacijah
 • Upravljanje finančnih aspektov trženja športnih programov v turističnih proizvodih
 • Poznavanje osnov trženja športnih programov v turizmu

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Pisni izpit
 • Ustni izpit
 • Seminar

MENEDŽMENT PRIREDITEV

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Elena Marulc
Letnik: 3.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Teoretične osnove prireditvenega menedžmenta
 • Menedžment prireditev – prireditev kot projekt
 • Menedžment prireditev – začetne aktivnosti
 • Menedžment prireditev – planiranje prireditve
 • Menedžment prireditev – finančno upravljanje in izdelava proračuna
 • Menedžment prireditev – logistika
 • Menedžment prireditev – izbor kraja dogodka
 • Menedžment prireditev –okolje
 • Menedžment prireditev – upravljanje s človeškimi viri
 • Menedžment prireditev – marketing
 • Menedžment prireditev –odnosi z javnostmi za potrebe prireditev
 • Menedžment prireditev – menedžment rizikov
 • Menedžment prireditev – menedžer organizator in tim: med prireditvijoMenedžment prireditev – zaključek, evalvacija in posledice

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • isni izpit
 • seminarska naloga

MODUL 2: VELNES IN SPA

TRENDI V VELNEŠKEM IN EKOLOŠKEM TURIZMU

Vrsta predmeta: modulni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Slavka Gojčič
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Velnes kot zdrav celostni življenjski slog
 • Velneška dejavnost
 • Trendi, smeri in usmeritve velneškega turizma
 • Turistično velneško povpraševanje
 • Turistična velneška ponudba
 • Okoljevarstvene sheme in znaki za okolje
 • Ekološki turizem
 • Ponudba na področju ekološkega turizma
 • Povpraševanje na področju ekološkega turizma
 • Velneški ekološki (trajnostni) turizem

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga

ZDRAVILIŠKI IN SPAJEVSKI MENEDŽMENT

Vrsta predmeta: modulni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Slavka Gojčič
Letnik: 3.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Pregled, situacija ter spoznavanje dejavnikov in institucij na področju zdraviliškega in spajevskega turizma v svetu in Sloveniji
 • Menedžiranje zdraviliške in spajevske dejavnosti v turizmu
 • Osnove trženjskih aktivnosti v zdraviliškem in spajevskem turizmu

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga

STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI

ANIMACIJA V TURIZMU

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Slavka Gojčič
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Animacija kot segment sodobne turistične ponudbe
 • Pomen, vloga, cilji animacije v turizmu
 • Vrste animacij v turizmu
 • Menedžiranje animacije v turizmu
 • Udeleženci animacije v turizmu
 • Vloga in pomen animatorja
 • Komunikacija v turistični animaciji
 • Trženje animacije v turizmu
 • Učinki in uspešnost animacije v turizmu

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga

 

UPRAVLJANJE ODNOSOV Z ODJEMALCI

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Lidija Kodrin
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Tržno usmerjene organizacije in osredotočenost na odjemalce
 • Strateško upravljanje odjemalcev (SCM)
 • Načela trženja na podlagi odnosov
 • Grajenje odnosov z več deležniki
 • Ustvarjanje vrednosti
 • Informacijski sistemi in tehnologije za upravljanje odnosov
 • Ocena uspešnosti CRM

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • projektna naloga

 

HOTELSKI MENEDŽMENT

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Biserka Inkret
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Uvod v hotelsko poslovanje
 • Organizacijska struktura hotelskega podjetja
 • Organizacija poslovnih in procesnih funkcij v hotelskem podjetju
 • Operativni procesi v hotelirstvu
 • Tehnologija delovnih procesov
 • Trendi razvoja

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ustni izpit
 • seminarska naloga
 • prispevek pri predavanjih


MENEDŽMENT TURISTIČNE DESTINACIJE

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Milena Sitar-Matelič
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Globalizacija in turistični razvoj
 • Pomen strateškega turističnega menedžmenta
 • Opredelitev in vsebina turistične destinacije
 • Destinacijski turistični menedžment
 • Koncept menedžmenta in turističnega razvoja
 • Proces delovanja destinacijskega menedžmenta
 • Turistična destinacija in razvoj
 • Organiziranost turizma v turistični destinaciji
 • Dejavniki načrtovanja turistične destinacije
 • Turistična destinacija in trajnostni razvoj
 • Profitni in neprofitni destinacijski turistični menedžment
 • Nacionalni in lokalni vidiki razvoja turistične destinacije
 • Pozicioniranje in image turistične destinacije
 • Marketing turistične destinacije
 • Razvojna politika in finančne zmožnosti turistične destinacije
 • Spremljanje konkurenčnosti turistične destinacije
 • Viri podatkov in indikatorji razvoja turistične destinacije
 • Življenjski ciklus turistične destinacije
 • Študije primerov razvoja turistične destinacije

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • projektna naloga

SODOBNO VARNOSTNO OKOLJE IN NACIONALNA VARNOST

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Marjan Miklavčič
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Poznavanje in razumevanje soodvisnosti sodobnega varnostnega okolja in nacionalne varnosti Republike Slovenije
 • Spoznavanje dinamike mednarodnega varnostnega okolja in pojavnih oblik sodobnih varnostnih groženj in tveganj
 • Sposobnost razumevanja pojavnih oblik groženj in varnostnih tveganj z vplivom na nacionalno varnost
 • Vpliv posameznih groženj na varnostno okolje v Republiki Sloveniji (hibridne grožnje, informacijsko-kibernetske grožnje, obveščevalna dejavnost tujih akterjev, vojaške grožnje,  krizna žarišča, terorizem in nasilni ekstremizem, itd.)
 • Nosilci varnostnih nalog, ki zagotavljajo nacionalno varnost in njihove naloge
 • Nacionalna varnost RS in njen vpliv na kreiranje varnostne arhitekture v prostoru
 • Stabilno varnostno okolje Republike Slovenije kot tržna prednost v turizmu
 • Varnostni menedžment in vpliv na varnostna tveganja v privatnem sektorju
 • Sposobnost prepoznavanja in obvladovanja varnostnih izzivov v privatnem sektorju skozi procese kriznega upravljanja
 • Kreiranje varnostnega okolja v turističnih destinacijah in objektih (hotelih, apartmajskih naseljih, turističnih kampih, kmetijah, skupnostih itd.)
 • Varnostno dezinformiranje kot oblika delovanja nelojalne konkurence v gospodarstvu in zlasti turizmu (prepoznavanje in ukrepanje)
 • Varnost kot potreba, vrednota, dobrina, blago in storitev
 • Kreiranje varnostne politike v privatnem/gospodarskem sektorju skozi vizijo, strategijo, operacionalizacijo in implementacijo
 • Pridobivanje podatkov o varnostnih tveganjih v globalnem prostoru (sodelovanje, odgovornost državnih institucij, odprti obveščevalni viri, svetovni splet itd.)
 • Varnostno informiranje/obveščanje in ozaveščenost ter varnostna kultura
 • Soodvisnost varnostne kulture z organizacijsko kulturo

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Seminarske naloga
 • Vaje
 • Pisni ali ustni izpit
 • Ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

TRENDI V TURISTIČNI DEJAVNOSTI

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Milena Sitar-Matelič
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Pomen napovedovanj in načrtovanj
 • Metode in orodja napovedovanj in predvidevanj
 • Globalni trendi – primeri ETC in UNWTO
 • Spremembe v zunanjem in makroekonomskem okolju ter vplivi na turizem
 • Urbanizacija in prihodnji razvoj turizma
 • Demografske spremembe
 • Okoljske spremembe
 • Globalizacija
 • Spremembe v prihodnjem razvoju turistične ponudbe
 • Tehnične in organizacijske novosti v transportu, ponudbi namestitvenih zmogljivosti ter ponudbi hrane in pijač
 • Tehnološke novosti, internet in nove distribucijske poti v turizmu
 • Spremembe v turističnem povpraševanju
 • Spremenjene okoliščine za tržno segmentacijo
 • Nova težišča turističnih potreb
 • Makroekonomske in družbeno-socialne okoliščine prihodnjega razvoja turizma
 • Korelacija gospodarske rasti/krize in turizma
 • Drugi negativni zunanji faktorji in vpliv na turizem
 • Sodobni turist – nove želje in sodobne potrebe
 • Družbena odgovornost podjetij
 • Etični kodeks v turizmu
 • Odgovoren turizem za tretje tisočletje
 • Trajnostni razvoj turizma
 • Novi koncepti razvoja turizma

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • raziskovalna naloga – seminar

PROSTO IZBIRNI PREDMETI

IZBIRNI TUJI JEZIK – NEMŠČINA

Vrsta predmeta: prosto izbirni
Nosilka: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Izvajalci predmeta:
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebine predmeta

 • Ponovitev osnovnih slovničnih struktur in nadgradnja s kompleksnejšimi strukturami (sintaksa)
 • Strokovno izrazje in besedne zveze s področja komerciale
 • Pisno in govorno sporazumevanje
 • Igranje igre vlog
 • Prevajanje strokovnih besedil

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit

IZBIRNI TUJI JEZIK – ITALIJANŠČINA

Vrsta predmeta: prosto izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: Jelisava Valentina Petek
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Moje življenje in služba
 • Predstavljanje
 • Strokovna terminologija s področja turizma
 • Pisno in govorno sporazumevanje, iskanje informacij, dajanje napotkov
 • Telefoniranje, sestanki
 • Osnovna poslovna korespondenca
 • Slovnica 1
 • Popravljanje značilnih napak

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit

RAZVOJ KARIERE

Vrsta predmeta: prosto izbirni
Nosilka: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Izvajalke predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak, doc. dr. Anita Goltnik Urnaut in mag. Marjeta Malec
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Funkcija HRM – upravljanja s človeškimi viri
 • HRM v odnosu do HRD
 • Opredelitev pojmov: kariera, razvoj kariere, načrtovanje kariere, upravljanje s kariero
 • Tradicionalno in sodobno pojmovanje kariere
 • Teorije o karierah
 • Nova delovna vloga, opis del in kompetence
 • Modeli upravljanja s kariero
 • Razvoj delovne kariere – elementi in koraki
 • Osebna blagovna znamka
 • Izobraževanje in usposabljanje ter vseživljenjsko učenje kot del kariere
 • Vloga kariernih centrov v VSI
 • Učeča se organizacija
 • Standardi kakovosti na področju HRM
 • Prepletanje poklicnega življenja z ostalimi področji življenja

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni/ustni izpit
 • poročilo o vajah – portfolio mapa dosežkov in planov
 • aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah

ORGANIZIRANJE IN VODENJE PROJEKTOV

Vrsta predmeta: prosto izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: Sonja Majcen
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Osnove projektnega menedžmenta, vrste in tipi poslovnih projektov (temeljne značilnosti projektov, vrste projektov)
 • Razumevanje projektnih procesov, prikazi povezave projektov s poslovanjem (življenjski ciklus projekta, faze projekta, projekti in podjetje – vrste, uporaba)
 • Temeljne metode in tehnike projektnega menedžmenta (začenjanje projektov, zagon projektov, zaključevanje projektov, značilnosti organizacijskih in tehniških projektov, metode in tehnike zagona projektov, obseg projektov – retrogradna členitev projektov, tehnike mrežnega planiranja projektov, objektno strukturiranje projektov – izvajalci, terminiranje projektov – določevanje trajanja, kakovost projektov, stroški projekta, projektni informacijski sistem)
 • Proučevanje študij primerov
 • Izdelava zagonske dokumentacije projekta kot osnove za izvedbo projekta

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • projektna naloga v okviru vaj
 • domače naloge v okviru vaj

UPORABA BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE IN KRIPTOVALUT

Vrsta predmeta: prosto izbirni 
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Osnove blockchain tehnologije
 • Uporaba blockchain tehnologije v poslovne namene
 • Uvod v kriptovalute
 • Rudarjenje kriptovalut
 • Digitalna denarnica in upravljanje z digitalnimi valutami
 • Trgovanje z kriptovalutami
 • Davčni in pravni vidik kriptovalut
 • ICO (inicial coin offering) in njihov pomen za razvoj novih področij na blockchain tehnologiji
 • Aktualne novosti in trendi na področju blockchain tehnologij

Oblika preverjanja in ocenjeva znanja

 • projektna naloga
 • analiza 10 različnih ICO projektov
 • javna predstavitev projektne naloge
 • ustni/pisni izpit


STRATEŠKI RAZVOJ PODJETJA

Vrsta predmeta: prosto izbirni
Nosilec: dr. Fadil Mušinović
Izvajalca predmeta: dr. Fadil Mušinović in Aleksandra Kregar, MA
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebine predmeta

Izzivi današnje ekonomije in sveta Kaj je strateški management?

 • Zgodovina
 • Zakaj so strategije pomembne?
 • Osnovni procesi oblikovanja konkurenčnih strategij
 • Vidiki sodobnih avtorjev o procesu strategije
 • Nivoji strategij

Strategija in vrednost podjetja

 • Organska rast podjetja
 • Rast s prevzemi in združitvami

Analize kot osnova oblikovanja strategij
Kaj je poslovni model in kaj strategija

 • Razvoj poslovnih modelov
 • Koncept poslovnih modelov
 • Poslovni model in strategija: različni nivoji v podjetju

Pregled poslovnih modelov uspešnih podjetij
Upravljanje tveganj
Inovativnost in strategije
Strategija in etika

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga

SOCIOLOGIJA

Vrsta predmeta: prosto izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Bojan Macuh
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Družbeni procesi in družbeni odnosi
 • Značilnosti prehoda iz moderne v postmoderno družbo
 • Globalizacijski procesi njihov vpliv in posledice
 • Delo in ekonomsko življenje
 • Vloga in pomen komunikacije in medijev v postmoderni družbi
 • Značilnost, vsebine in posledice spremenjenih vlog posameznika v družbi in v zasebnosti
 • Agensi družbe, njihovo delovanje, značilnosti in spremembe
 • Socializacija, zdravje, staranje – značilnosti in posledice
 • Vloga in pomen kulturnega in socialnega kapitala za globalno, parciarno družbo, družbene skupine in posameznika

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • uspešno pripravljena in predstavljena seminarska naloga
 • pisni izpit

STROKOVNA PRAKSA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Petra Vovk Škerl
Letnik: 3.
Število kreditov: 15

Vsebina predmeta

OBVEZNI DEL:

 1. Seminarji v obsegu 12 ur
 2. Delovna praksa v podjetju / organizaciji
 3. Priprava poročila o praksi

NEOBVEZNI DEL

Aktivnosti na šoli: seminarji, delavnice, poletne šole.

Ponudba vsebin:

 • Seminar o diplomi
 • Seminar: osnove statističnih metod in tehnik
 • Seminar: metodološki pristop k raziskovanju
 • Delavnica: Obvladovanje pisnih in govorniških veščin
 • Delavnica: iskanje informacij na internetu
 • Delavnica: Word in Excel v poslovni praksi

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Poročilo o praksi, ki zajema:

 • Poročilo študenta
 • Poročilo in oceno mentorja
 • Seminarsko nalogo
 • Dokazilo o opravljenih urah prakse v podjetju
 • Potrdilo o opravljenih obveznih seminarjih
 • Zagovor poročila (opcija)
KALKULACIJE V TURIZMU

Vrsta predmeta: diplomski izpit
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Biserka Inkret
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Teoretične osnove kalkulacij v turizmu
 • Premoženje podjetja in viri premoženja
 • Kalkulacije v zdraviliškem in velneškem turizmu
 • Kalkulacije v prireditvenem menedžmentu
 • Oblikovanje cen pri organizatorjih in posrednikih turističnih paketov in drugih turističnih storitev
 • Kalkulacije pri oblikovanju dopolnilnih turističnih proizvodov na kmetiji

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ustni izpit
 • pisni izpit
 • seminarska naloga

VEŠČINE POGAJANJ

Vrsta predmeta: diplomski izpit
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Breda Perčič
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Temeljne definicije konfliktov in pogajanj
 • Vrste pogajanj (distributivna, integrativna, pozicijska, načelna)
 • Temeljna pogajalska načela (spoznati nasprotno stran, ločiti ljudi od problema, ločiti vsebino od odnosa, ločiti stališča od interesov; kreativnost v iskanju alternativ, BATNA, legitimni standardi in merila, dobri odnosi …)
 • Čustva pri pogajanjih (jeza, bes, prezir, ignoriranje, zavračanje, poniževanje, spoštovanje, užaljenost, sovraštvo …)
 • Komunikacija pri pogajanjih (retorika, poslušanje, empatija …)
 • Ključni pogajalski pristopi
 • Faze pogajanj (priprave, sam proces pogajanj, zaključek pogajanj s sporazumom in njegovim uveljavljanjem)
 • Priprava pogajanj in načrtovanje
 • Vodenje pogajanj in pogajalske strategije ter taktike (30 do 40 različnih taktik)
 • Vpliv kraja in časa na pogajanja
 • Pogajanja s partnerji iz različnih kulturnih okolij
 • Odlike in veščine dobrega pogajalca
 • Harvardska šola pogajanj (načelna pogajanja)
 • Načini razreševanja sporov: klasični načini in alternativne metode
 • Študije primerov pogajanj

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • ocena sodelovanja na vajah
 • seminarska naloga s predstavitvijo

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki