Predmetnik


1. LETNIK

Št. Predmet Kreditne točke
1 Osnove poslovnih znanj 10
2 Poslovna matematika 7
3 Poslovno komuniciranje in javno nastopanje 6
4 Tuji jezik (ang., nem.) 8
5 Poslovna informatika 6
6 Pravo družb in poslovno pravo 6
7 Podatkovne zbirke 1 8
8 Modeliranje in analiza poslovnih procesov 9
SKUPAJ 60

 

2. letnik

Št. Predmet Kreditne točke
9 Raziskovalna metodologija s statistiko 10
10 Organizacijska kultura 7
11 Osnove trženja 8
12 Podjetništvo 9
13 Programiranje 8
14 Menedžment informacijskih sistemov 6
15 Računalniška strojna oprema 6
16 Inteligentni sistemi 6
SKUPAJ 60

 

3. letnik

Št. Predmeti modula (študent izbere en modul) Kreditne točke
Modul:
SISTEMSKA TEHNOLOGIJA
Modul:
APLIKATIVNA TEHNOLOGIJA
17 Varnost informacijskih sistemov Razvoj spletnih aplikacij 7
18 Operacijski sistemi in omrežja Razvoj poslovnih aplikacij 8
Št. Strokovni izbirni predmeti (študent izbere dva strokovna izbirna predmeta) Kreditne točke
19

20

 

Virtualizacija
Revidiranje poslovnih informacijskih sistemov
Družbena omrežja v poslovanju
Multimedijska tehnologija
Elektronsko poslovanje
Razvoj programske opreme podatkovnih zbirk
6
Št. Prosto izbirni predmeti (študent izbere en prosto izbirni predmet) Kreditne točke
21 Izbirni tuji jezik (ita., nem.)
Razvoj kariere
Organiziranje in vodenje projektov
Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalut
Strateški razvoj podjetja
Sociologija
Izbirni predmet iz drugega štud. programa ali fakultete
6
Št. Strokovna praksa Kreditne točke
22 Strokovna praksa 15
Št. Zaključek študija Kreditne točke
23 DIPLOMSKA NALOGA ali DIPLOMSKA IZPITA:
Finančno upravljanje in naložbe v IT
Trendi v razvoju IKT
12
SKUPAJ 60

 

Študent izbere 1 modul, 2 strokovna izbirna predmeta in 1 prosto izbirnega ter opravi strokovno prakso. Študij lahko zaključi z diplomsko nalogo al idvema dodatnima diplomskima izpitoma.

Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrani moduli in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji.

Učni načrti


OSNOVE POSLOVNIH ZNANJ

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Petra Vovk Škerl
Letnik: 1.
Število kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • Organizacija kot del okolja
 • Poslovni proces in njegove prvine
 • Sredstva in obveznosti do njihovih virov
 • Bilanca stanja
 • Stroški in kalkulacije
 • Prihodki in odhodki
 • Poslovni izid
 • Opredelitev menedžmenta
 • Funkcije menedžmenta
 • Finančni izkazi kot podlaga za menedžersko odločanje
 • Poslovne finance v podjetju

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni/ustni izpit
 • seminarska naloga


POSLOVNA MATEMATIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: Iztok Leskovar
Letnik: 1.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Naraščanje, padanje, konvergenca, limita
 • Posebnosti zaporedij
 • Splošno o množicah in številih
 • Gospodarski računi
 • Kalkulacije
 • Finančna matematika
 • Vrednotenje investicij
 • Osnove verjetnostnostnega računa in odločanja

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN JAVNO NASTOPANJE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Breda Perčič
Letnik: 1.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Analiza komunikacijskega procesa
 • Komunikacijske mreže, vloge in kanali
 • Posebnosti poslovnega komuniciranja
 • Pisno poslovno komuniciranje
 • Ustno poslovno komuniciranje
 • Neverbalno komuniciranje
 • Poslovni razgovor, sestanek, predstavitev
 • Etika in estetika poslovne komunikacije
 • Poslovni bonton
 • Javno nastopanje

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • domače naloge
 • poročilo o vajah
 • seminarska naloga in javna predstavitev


TUJI JEZIK – ANGLEŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Marina Štros-Bračko
Letnik: 1.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Fakulteta za komercialne in poslovne vede in struktura šole
 • Profil diplomanta
 • Prijave za službo CV + spremno pismo
 • Struktura podjetja: oddelki, odgovornosti
 • Poslovna korespondenca (osnove)
 • Telefoniranje
 • Sestanki
 • Ponovitev slovnice (predlogi, številke, gibanja, grafi, časi, pogojni stavki)
 • Popravljanje napak

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • domača naloga


TUJI JEZIK – NEMŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Izvajalki predmeta: mag. Viktorija Osolnik Kunc in Greta Jenček
Letnik: 1.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Slovnične strukture v nemškem jeziku
 • Strokovno izrazje in besedne zveze s področja komerciale
 • Pisno in govorno sporazumevanje
 • Igranje igre vlog
 • Prevajanje splošno-pogovornih besedil

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit

 

POSLOVNA INFORMATIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec: Luka Ursik, mag.
Izvajalci predmeta: Luka Urisk, mag., doc. dr. Tatjana Kovač in Vladislav Škornik
Letnik: 1.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Vloga in pomen informatike
 • Splošna teorija sistemov in kibernetika
 • Informacijska tehnologija
 • Podatkovne zbirke
 • Računalniška omrežja
 • Internet in njegove storitve

e-učilnica:

 • Multimedijska tehnologija
 • Sistemi za podporo odločanju
 • Umetna inteligenca

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • izpit iz teorije
 • praktično delo (vaje)
 • diskusije
 • e-učenje (samostojno učenje)


PRAVO DRUŽB IN POSLOVNO PRAVO

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: Vesna Vavtar
Letnik: 1.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 1. Temeljni pravni pojmi
 1. Pravo gospodarskih družb
 1. Osnove obligacijskega prava
 • Temeljna načela obligacijskih razmerij
 • Pravice in zahtevki, predmet obligacijskih razmerij, pravna dejstva
 • Nastanek obveznosti
 • Učinki obveznosti
 • Prenehanje obveznosti
 • Vrste obveznosti
 • Spremembe obveznosti
 • Tipične gospodarske pogodbe
 • Mednarodna ureditev pogodbenih obveznosti
 1. Osnove delovnega prava

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit


PODATKOVNE ZBIRKE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: dr. Darko Golec
Letnik: 1.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Definicija, vloga in pomen podatkovne baze
 • Načrtovanje podatkovne baze
 • Začetna študija podatkovne baze
 • Oblikovanje podatkovne baze
 • Konceptualno oblikovanje podatkovne baze
 • Normalizacija podatkovne baze
 • Logično oblikovanje podatkovne baze
 • Fizično oblikovanje podatkovne baze

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • projektna naloga
 • pisni izpit


MODELIRANJE IN ANALIZA POSLOVNIH PROCESOV

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Sebastian Lahajnar
Število kreditov: 9
Letnik: 1.

Vsebina predmeta

 • Uvod v prenovo poslovnih procesov: pomen spreminjanja poslovnih procesov, evolucija organizacij, različne možne rešitve za izboljšavo, preoblikovanje in avtomatizacijo
 • Zgodovina spreminjanja poslovnih procesov: vrednostne verige, metodologija Rummler-Brache, reinženiring poslovnih procesov, tretji val MPP
 • Upravljanje procesov na ravni organizacije: porterjev model tekmovalnosti, strategije tekmovalnosti, strategije e-poslovanja, procesa arhitektura in ogrodja
 • Upravljanje in merjenje poslovnih procesov: pomen upravljanja poslovnih procesov, cilji, merila in nadzor poslovnih procesov, sistem uravnoteženih kazalnikov (BSC), izboljšave poslovnih procesov z metodologijo 6-Sigma
 • Preoblikovanje poslovnih procesov: faze za preoblikovanje poslovnih procesov (PPP), tehnike in orodja za PPP
 • Avtomatizacija poslovnih procesov: suite za menedžment poslovnih procesov (MPP), prenova z uporabo rešitev CPR (celovite programske rešitve)

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga (projekt)
 • pisni izpit

RAZISKOVALNA METODOLOGIJA IN STATISTIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Letnik: 2.
Št. kreditov: 10

Vsebina predmeta

 • Osnove raziskovalnega dela
 • Pristopi k raziskovanju
 • Metode zbiranja podatkov
 • Temeljni statistični pojmi
 • Relativna števila
 • Frekvenčna porazdelitev
 • Kvantili
 • Mere centralne tendence
 • Mere variabilnosti, simetričnosti in sploščenosti
 • Povezanost med  spremenljivkami
 • Linearna regresija
 • Osnovna analiza časovnih vrst
 • Osnove vzorčenja
 • Uporaba računalniških programov

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


ORGANIZACIJSKA KULTURA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Letnik: 2.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Poslovna etika
 • – etični kodeksi
 • – odgovornosti organizacije
 • – družbena odgovornost organizacije
 • Vsebine organizacijske kulture
 • – kaj je organizacijska kultura
 • – značilnosti
 • Kultura in subkulture
 • Tipologije organizacijskih kultur
 • Vpliv organizacijske kulture na uspešnost org.
 • – Vpliv kulture na trajnostni razvoj org
 • Raziskovanje organizacijske kulture
 • Vzdrževanje in spreminjanje organizacijske kulture

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga
 • pisni izpit


OSNOVE TRŽENJA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Petra Vovk Škerl
Izvajalci predmeta: mag. Petra Vovk Škerl, doc. dr. Lidija Kodrin, doc. dr. Beno Klemenčič in mag. Boštjan Urbancl
Letnik: 2.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Opredelitev trženja in njegov pomen pri vsakdanjem gospodarjenju
 • Trženjsko raziskovanje
 • Trženjski informacijski sistem
 • Vedenje porabnikov
 • Zadovoljstvo in zvestoba porabnikov
 • Ciljno trženje
 • Trženjski splet za izdelek (4 P) in za storitev (7P)
  • Atributi izdelka
  • Cenovne strategije
  • Prodajne poti
  • Trženjsko komunikacijski splet

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga
 • pisni/ustni izpit


PODJETNIŠTVO

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec: mag. Petra Vovk Škerl
Izvajalci predmeta: mag. Petra Vovk Škerl, doc. dr. Alojz Klaneček in mag. Vinko Zupančič
Letnik: 2.
Št. kreditov: 9

Vsebina predmeta

 • Zgodovina in osnove podjetništva
 • Pojavne oblike podjetništva
 • Pravni vidiki podjetništva
 • Vodenje in upravljanje podjetniške rasti
 • Internacionalizacija poslovanja malih in srednje velikih podjetij
 • Poslovno načrtovanje
 • Podjetniška etika in morala
 • Podporno okolje podjetništva

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • poslovni načrt v manjših skupinah
 • pisni izpit


PROGRAMIRANJE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: David Drofenik
Letnik: 2.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Pregled sistemske in uporabniške programske opreme
 • Načrtovanje programske opreme, algoritmi, diagrami poteka, strukturni diagrami, psevdo koda, orodja za načrtovanje programske opreme
 • Zasnova enostavnih algoritmov za reševanje specifičnih problemov
 • Programerska razvojna orodja in njihova uporaba
 • Postopkovno programiranje: spremenljivke, pogojno, izvajanje, iteracije, procedure in funkcije, ustvarjanje podatkovnih struktur, vhodno izhodne operacije
 • Objektno orientirano programiranje in uporaba izdelanih objektov ter knjižnic
 • Razvoj okenskih aplikacij
 • Skriptni jeziki
 • Razvoj storitev v oblaku

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga (projekt)
 • pisni izpit


MENEDŽMENT INFORMACIJSKIH SISTEMOV

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: Vladislav Škornik
Letnik: 2.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Vloga in pomen IS v organizacijah
 • Uporaba informacijskih sistemov
 • Vrste informacijskih sistemov
 • Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov
 • Menedžment IS
 • Vzdrževanje IS
 • Varovanje in zaščita IS

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni iz teorije
 • poročilo o vajah: ocenjuje se praktični izdelek na vajah


RAČUNALNIŠKA STROJNA OPREMA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: David Drofenik
Letnik: 2.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

Predavanja:

 • Uvod: Von Neumannov in harvardski računalniški model, klasifikacija računalniških arhitektur, merjenje zmogljivosti računalniške arhitekture, nivojska zgradba računalnika
 • Nivo strojnega jezika: centralna procesna enota (CPE), nabor ukazov, primerjava CISC in RISC računalniških arhitektur
 • Notranji in zunanji pomnilniki
 • Vodila
 • Vhodno-izhodne enote
 • Ostala strojna oprema
 • Nivo operacijskega sistema: sistemska programska oprema

E-učilnica:

 • Omrežja – nivoji ISO/OSI
 • Internet – protokoli, servisi

Vaje:

 • V okviru laboratorijskih vaj spoznavamo opisane koncepte tudi s praktičnega vidika.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit (teorija)
 • projektno delo (vaje)
 • seminarska naloga (sem-domače delo)
 • e-študij (domače naloge)

INTELIGENTNI SISTEMI

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: doc. dr. Tatjana Kovač
Izvajalci predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač in dr. Darko Golec
Letnik: 2.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Osnove teorije odločanja
 • Odločitveni proces
 • Vrednost informacije pri odločanju
 • Pristop k reševanju poslovnih problemov
 • Sistemi za podporo odločanju
 • Metode umetne inteligence
 • Zakonitosti v podatkih
 • Inteligentni sistemi
 • Projektna naloga

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Projektna naloga
 • Aktivno sodelovanje (diskusije)
 • Predstavitev rezultatov (ustni izpit)

 

MODUL 1: SISTEMSKA TEHNOLOGIJA


VARNOST INFORMACIJSKIH SISTEMOV

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Patrik Godec
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Osnove zaščite podatkov
 • Fizična zaščita podatkov
 • Zaščita v različnih okoljih
 • Upravljanje z varnostnim tveganjem
 • Načrtovanje varnostnih sistemov
 • Mehanizmi za zaznavanje vdorov in odprava posledic

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit iz teorije
 • seminarska naloga


OPERACIJSKI SISTEMI IN OMREŽJA

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Matej Mlakar
Letnik: 3.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 1. Operacijski sistemi
  • Zgodovina Operacijskih sistemov
  • Delovanje sodobnih računalniških sistemov
  • Organizacija računalniških sistemov
  • Arhitekturne rešitve računalniških sistemov
  • Upravljanje procesov
  • Smrtni zaklep
  • Upravljanje spomina
  • Datotečni sistem
 2. Računalniška omrežja
  • Uvod v računalniška omrežja
  • Mrežne topologije
  • Zgodovina računalniških omrežij – ARPANET
  • Referenčni modeli
  • Omrežja TCP/IP
  • IP naslovi
  • Usmerjanje
  • Omrežne storitve
  • Požarni zid
 3. Virtualizacija
  • Splošno o virtualizaciji
  • Cilji virtualizacije
  • Trije pristopi k virtualizaciji
  • Virtualizacija diskovnih sistemov
  • Virtualizacija delovnih postaj

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Pisni izpit
 • Ocena na vajah in v e-učilnici

MODUL 2: APLIKATIVNA TEHNOLOGIJA

RAZVOJ POSLOVNIH APLIKACIJ

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: David Drofenik
Letnik: 1.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Osnove razvoja aplikacij
 • Metode in tehnike za razvoj, analizo in snovanje uporabniških aplikacij
 • Življenjski cikel razvoja programske opreme pri tradicionalnem in alternativnem pristopu
 • Objektno orientirano oblikovanje
 • Orodja za podporo razvoju uporabniških aplikacij

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni iz teorije
 • aktivno sodelovanje na predavanjih
 • poročilo o vajah: ocenjuje se praktični izdelek na vajah


RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Sebastian Lahajnar
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Razvojno okolje spletnih aplikacij in razvojna orodja
 • Arhitekture za razvoj spletnih aplikacij
 • Osnove objavljanja na spletu
 • Osnove HTML
 • Tehnologija CSS
 • DHTML in jezik JavaScript
 • Tehnologije za razvoj na strani spletnega strežnika (ASP.NET, JSP, PHP, CGI)
 • Tehnologija Microsoft® Expression® Web 4
 • Načrtovanje uspešne spletne strani – uporabniški vidiki
 • Tipografija in slike
 • Multimedija in interaktivni elementi
 • Vzdrževanje, upravljanje in promocija spletne strani
 • Izkustvene ugotovitve in nasveti pri načrtovanju in upravljanju spletnih strani
 • Intranet, ekstranet in uporaba v globalnem

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga (projekt)
 • pisni izpit

STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI

VIRTUALIZACIJA

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Matej Mlakar
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 1. Podatkovni centri
 2. Virtualizacija
  • Zgodovina vitualizacije
  • Delitev virtualizije
  • Virutalizacija omrežja
  • Virtualizacija spominskih enot
  • Virtualizacija strežniških sistemov
  • Virtualizacija delovnih postaj
 3. Računalništvo v oblaku (Cloud Computing)
  • Zgodovina računalništva v oblaku
  • Temelji računalništva v oblaku
   • Virtualizacija
   • Load Balancing
   • Skalabilnost
   • Repliciranje
   • Nadzor
   • Zaračunavanje
  • Oblike računalništva v oblaku
  • Servisni modeli (IaaS, PaaS, SaaS)
  • Problematika večje količine podatkov (Big Data)
  • Oblačne storitev v različnih vejah industrije
  • Obstoječi ponudniki in delo z oblačnimi storitvami

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • Pisni izpit
 • Ocena na vajah in v e-učilnici


REVIDIRANJE POSLOVNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Patrik Godec
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Vloga in namen revizije IS:
 • Vodenje IT
 • Zakonski okvir, pravno in etično okolje revizije IS
 • Procesi revidiranja IS v organizaciji
 • Organiziranost in vodenje revidiranja IS
 • Poslovna odličnost, zagotavljanje ustrezne ravni varnosti, ekonomski vidik in vloga revidiranja IS
 • Revidiranje IS v praksi

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


DRUŽBENA OMREŽJA V POSLOVANJU

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Aleksander Pur
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 1. Osnovni koncept družbenih omrežij
  • Upravljanje z znanjem in družbena omrežja
  • Spletna družbena omrežja
 2. Tehnike analiz družbenih omrežij
  • Analiza omrežij
  • Podatkovno rudarjenje v besedilih
 3. Programska orodja za analize družbenih omrežij
 4. Uporaba družbenih omrežij v poslovanju
  • Širjenje informacij o proizvodih
  • Zbiranje informacij o sledilcih na omrežju
  • Geografsko lociranje trenutnih in potencialnih strank
  • Ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti objav
  • Pridobivanje povratnih informacij o proizvodih
  • Pridobivanje informacij o konkurenci
  • Interna družbena omrežja
  • Etični vidik analize družbenih omrežij

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • ustno izpraševanje

MULTIMEDIJSKA TEHNOLOGIJA

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: Luka Urisk, mag.
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

Predavanja:

 • Vrste digitalnih medijev in medijskih vsebin
 • Predstavitev, stiskanje in integracija multimedijskih vsebin
 • Tekst: obdelava teksta, rangiranje dokumentov
 • Zvok: obdelava zvoka in zvočni efekti
 • Slika: osnove fotografije in fotografiranje, oblikovanje in obdelava slik
 • Video: osnove videa in snemanje, obdelava videa

E-učilnica:

 • Animacija
 • Spletna multimedija
 • Mobilna multimedija

Vaje:

Vaje bodo potekale v obliki projektnega dela v primerno opremljenih računalniških učilnicah. Študenti v okviru projektov samostojno implementirajo funkcionalne module za predstavitev, stiskanje in integracijo multimedijskih vsebin.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit (teorija)
 • projektno delo (vaje)
 • e-študij (domače naloge)


ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: Vladislav Škornik
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Zasnova in utemeljenost elektronskega poslovanja
 • Informacijska tehnologija elektronskega poslovanja
 • Internet in elektronsko poslovanje
 • Standardizacija na področju elektronskega poslovanja
 • Modeli elektronskega poslovanja
 • Varnost e poslovanja
 • Vpliv elektronskega poslovanja na organizacijske spremembe
 • Razvojne usmeritve elektronskega poslovanja

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit iz teorije
 • poročilo o vajah – ocenjuje se praktični izdelek na vajah


RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME PODATKOVNIH ZBIRK

Vrsta predmeta: strokovni izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Sebastian Lahajnar
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Pregled programske opreme s področja upravljanja s podatkovnimi zbirkami
 • Različni podatkovni in programerski modeli za upravljanje podatkovnih zbirk
 • Kreiranje in spreminjanje podatkovne zbirke
 • Uporabniški vmesnik
 • Vzdrževanje podatkovnih zbirk
 • Instalacija programskega produkta

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga v okviru vaj

  PROSTO IZBIRNI PREDMETI


  IZBIRNI TUJI JEZIK – NEMŠČINA

  Vrsta predmeta: prosto izbirni
  Nosilka: mag. Viktorija Osolnik Kunc
  Izvajalci predmeta:
  Letnik: 3.
  Št. kreditov: 6

  Vsebine predmeta

  • Ponovitev osnovnih slovničnih struktur in nadgradnja s kompleksnejšimi strukturami (sintaksa)
  • Strokovno izrazje in besedne zveze s področja komerciale
  • Pisno in govorno sporazumevanje
  • Igranje igre vlog
  • Prevajanje strokovnih besedil

  Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

  • pisni izpit


  IZBIRNI TUJI JEZIK – ITALIJANŠČINA

  Vrsta predmeta: prosto izbirni
  Nosilka in izvajalka predmeta: Jelisava Valentina Petek
  Letnik: 3.
  Št. kreditov: 6

  Vsebine predmeta

  • Moje življenje in služba
  • Predstavljanje
  • Strokovna terminologija s področja komerciale
  • Pisno in govorno sporazumevanje, iskanje informacij, dajanje napotkov
  • Telefoniranje, sestanki
  • Osnovna poslovna korespondenca
  • Slovnica 1
  • Popravljanje značilnih napak

  Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

  • pisni izpit

  RAZVOJ KARIERE

  Vrsta predmeta: prosto izbirni
  Nosilka: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
  Izvajalke predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak, doc. dr. Anita Goltnik Urnaut in mag. Marjeta Malec
  Letnik: 3.
  Št. kreditov: 6

  Vsebina predmeta

  • Funkcija HRM – upravljanja s človeškimi viri
  • HRM v odnosu do HRD
  • Opredelitev pojmov: kariera, razvoj kariere, načrtovanje kariere, upravljanje s kariero
  • Tradicionalno in sodobno pojmovanje kariere
  • Teorije o karierah
  • Nova delovna vloga, opis del in kompetence
  • Modeli upravljanja s kariero
  • Razvoj delovne kariere – elementi in koraki
  • Osebna blagovna znamka
  • Izobraževanje in usposabljanje ter vseživljenjsko učenje kot del kariere
  • Vloga kariernih centrov v VSI
  • Učeča se organizacija
  • Standardi kakovosti na področju HRM
  • Prepletanje poklicnega življenja z ostalimi področji življenja

  Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

  • pisni/ustni izpit
  • poročilo o vajah – portfolio mapa dosežkov in planov
  • aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah


  ORGANIZIRANJE IN VODENJE PROJEKTOV

  Vrsta predmeta: prosto izbirni
  Nosilka in izvajalka predmeta: Sonja Majcen
  Letnik: 3.
  Št. kreditov: 6

  Vsebina predmeta

  • Osnove projektnega menedžmenta, vrste in tipi poslovnih projektov (temeljne značilnosti projektov, vrste projektov)
  • Razumevanje projektnih procesov, prikazi povezave projektov s poslovanjem (življenjski ciklus projekta, faze projekta, projekti in podjetje – vrste, uporaba)
  • Temeljne metode in tehnike projektnega menedžmenta (začenjanje projektov, zagon projektov, zaključevanje projektov, značilnosti organizacijskih in tehniških projektov, metode in tehnike zagona projektov, obseg projektov – retrogradna členitev projektov, tehnike mrežnega planiranja projektov, objektno strukturiranje projektov – izvajalci, terminiranje projektov – določevanje trajanja, kakovost projektov, stroški projekta, projektni informacijski sistem)
  • Proučevanje študij primerov
  • Izdelava zagonske dokumentacije projekta kot osnove za izvedbo projekta

  Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

  • pisni izpit
  • projektna naloga v okviru vaj
  • domače naloge v okviru vaj

  UPORABA BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE IN KRIPTOVALUT

  Vrsta predmeta: prosto izbirni 
  Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
  Letnik: 3.
  Št. kreditov: 6

  Vsebina predmeta

  • Osnove blockchain tehnologije
  • Uporaba blockchain tehnologije v poslovne namene
  • Uvod v kriptovalute
  • Rudarjenje kriptovalut
  • Digitalna denarnica in upravljanje z digitalnimi valutami
  • Trgovanje z kriptovalutami
  • Davčni in pravni vidik kriptovalut
  • ICO (inicial coin offering) in njihov pomen za razvoj novih področij na blockchain tehnologiji
  • Aktualne novosti in trendi na področju blockchain tehnologij

  Oblika preverjanja in ocenjeva znanja

  • projektna naloga
  • analiza 10 različnih ICO projektov
  • javna predstavitev projektne naloge
  • ustni/pisni izpit
  STRATEŠKI RAZVOJ PODJETJA

  Vrsta predmeta: prosto izbirni
  Nosilec: dr. Fadil Mušinović
  Izvajalca predmeta: dr. Fadil Mušinović in Aleksandra Kregar, MA
  Letnik: 3.
  Št. kreditov: 6

Vsebine predmeta

Izzivi današnje ekonomije in sveta Kaj je strateški management?

 • Zgodovina
 • Zakaj so strategije pomembne?
 • Osnovni procesi oblikovanja konkurenčnih strategij
 • Vidiki sodobnih avtorjev o procesu strategije
 • Nivoji strategij

Strategija in vrednost podjetja

 • Organska rast podjetja
 • Rast s prevzemi in združitvami

Analize kot osnova oblikovanja strategij
Kaj je poslovni model in kaj strategija

 • Razvoj poslovnih modelov
 • Koncept poslovnih modelov
 • Poslovni model in strategija: različni nivoji v podjetju

Pregled poslovnih modelov uspešnih podjetij
Upravljanje tveganj
Inovativnost in strategije
Strategija in etika

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga

SOCIOLOGIJA

Vrsta predmeta: prosto izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Bojan Macuh
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Družbeni procesi in družbeni odnosi
 • Značilnosti prehoda iz moderne v postmoderno družbo
 • Globalizacijski procesi njihov vpliv in posledice
 • Delo in ekonomsko življenje
 • Vloga in pomen komunikacije in medijev v postmoderni družbi
 • Značilnost, vsebine in posledice spremenjenih vlog posameznika v družbi in v zasebnosti
 • Agensi družbe, njihovo delovanje, značilnosti in spremembe
 • Socializacija, zdravje, staranje – značilnosti in posledice
 • Vloga in pomen kulturnega in socialnega kapitala za globalno, parciarno družbo, družbene skupine in posameznika

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • uspešno pripravljena in predstavljena seminarska naloga
 • pisni izpit


STROKOVNA PRAKSA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Petra Vovk Škerl
Letnik: 3.
Število kreditov: 15

Vsebina predmeta

OBVEZNI DEL:

 1. Seminarji v obsegu 12 ur
 2. Delovna praksa v podjetju / organizaciji
 3. Priprava poročila o praksi

NEOBVEZNI DEL

Aktivnosti na šoli: seminarji, delavnice, poletne šole.

Ponudba vsebin:

 • Seminar o diplomi
 • Seminar: osnove statističnih metod in tehnik
 • Seminar: metodološki pristop k raziskovanju
 • Delavnica: Obvladovanje pisnih in govorniških veščin
 • Delavnica: iskanje informacij na internetu
 • Delavnica: Word in Excel v poslovni praksi

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Poročilo o praksi, ki zajema:

 • Poročilo študenta
 • Poročilo in oceno mentorja
 • Seminarsko nalogo
 • Dokazilo o opravljenih urah prakse v podjetju
 • Potrdilo o opravljenih obveznih seminarjih
 • Zagovor poročila (opcija)


FINANČNO UPRAVLJANJE IN NALOŽBE V IT

Vrsta predmeta: diplomski izpit
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr.  Mojca Nekrep
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • Finančni cilji
 • Proces naložbenja
 • Vrste naložb v IT
 • Denarni tokovi
 • Kazalniki vrednotenja naložb v IT
 • Viri financiranja IT in njihova struktura
 • Projektno financiranje
 • Finančna konstrukcija naložbenja v IT
 • Finančne institucije, inovacije in IT
 • Kickstarter sistem

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminar
 • drugo


TRENDI V RAZVOJU IKT

Vrsta predmeta: diplomski izpit
Nosilka: doc. dr. Tatjana Kovač
Izvajalci predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač, mag. Matej Mlakar in Vladislav Škornik
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • IKT – razvojno ozadje
 • Aktualno stanje in trendi v IKT
 • Upravljanje mobilnih naprav
 • 3D tiskanje

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminar
 • drugo

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki