Predmetnik – vpis 3. letnik (pred prenovo)


POMEMBNO!  Obvestilo o prenovi študijskega programa 

1. LETNIK

Št. Predmet

Kreditne točke

1 Poslovna informatika 8
2 Uporaba statističnih metod 8
3 Prvi tuji jezik I (angleščina, nemščina) 7
4 Drugi tuji jezik I (italijanščina, angleščina, nemščina) 7
5 Osnove trženja v turizmu 8
6 Osnove vodenja v turizmu 8
7 Poslovno komuniciranje 7
8 Ekonomika poslovnih sistemov 7
SKUPAJ 60

 

2. LETNIK

Št. Predmet

Kreditne točke

1 Osnove študija turizma 8
2 Uvod v trajnostni razvoj v turizmu 8
3 Prvi tuji jezik II (angleščina, nemščina) 7
4 Drugi tuji jezik II (italijanščina, angleščina, nemščina) 7
5 Računovodski in finančni vidiki poslovanja 7
6 Poslovni sistemi v turizmu 8
7 Kadri v turistični dejavnosti 8
8 Trendi v turistični dejavnosti 7
SKUPAJ 60

 

3. LETNIK

Št. Predmet Kreditne točke
Modul:
WELLNESS TURIZEM
Modul:
MENEDŽMENT PRIREDITEV
Modul:
MENEDŽMENT ŠPORTA
Modul:
MARKETING TURIZMA
17 Zdraviliški in Spa menedžment Menedžment prireditev Menedžment športnih organizacij Trženje storitev v turizmu 8
18 Trženje storitev v turizmu Trženje storitev v turizmu Organizacija in trženje športnih prireditev Trženjske raziskave v turizmu 8
Izbirni predmeti modula (Študent izbere dva iz izbranega modula):
19

20

Trendi v ekološkem in wellness turizmu Trendi razvoja menedžmenta prireditev Menedžment športnega turizma Nabavno poslovanje v turizmu 7
Hotelski menedžment Financiranje storitev v turizmu Prosti čas Menedžment turistične destinacije 7
Gostinsko poslovanje Prosti čas Financiranje storitev v turizmu Upravljanje odnosov s kupci 7
Št. Izbirni predmeti Kreditne točke
21 Menedžment inovacij v turizmu
Psihologija in etika
Menedžment kakovosti v turizmu
Menedžment znanja v turistični organizaciji
Pridobivanje sredstev EU
Organizacijska kultura
Tretji tuji jezik I (ita.)
Igralniško-zabaviščni turizem
Sodobno elektronsko poslovanje v turizmu
E-trženje
Turistična geografija in kulturna dediščina
Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalut
7
Št. Strokovna praksa Kreditne točke
22 Strokovno usposabljanje 13
Št. Zaključek študija Kreditne točke
23 DIPLOMSKA NALOGA
ali DIPLOMSKA IZPITA:
Kalkulacije v turizmu
Veščine pogajanj
10
SKUPAJ 60

 

Študent v 3. letniku izbere enega od štirih modulov, ki ima dva obvezna predmeta in tri izbirne predmete. Od tega izbere dva izbirna predmeta izmed predmetov izbranega modula, tretji izbirni predmet pa lahko izbere izmed nabora enajstih predmetov programa Turizem. 

Študent tretji izbirni predmet lahko izbere tudi iz ostalih treh dodiplomskih programov ali iz kateregakoli drugega visokošolskega družboslovnega programa I. stopnje v Sloveniji ali tujini v skladu s pravili fakultete.

Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrani moduli in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji.

Učni načrti


POSLOVNA INFORMATIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: doc. dr. Tatjana Kovač
Izvajalci predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač in Vladislav Škornik
Letnik: 1.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • vloga in pomen informatike,
 • splošna teorija sistemov in kibernetika,
 • informacijska tehnologija,
 • podatkovne zbirke,
 • računalniška omrežja in
 • internet in njegove storitve.

e-učilnica:

 • Multimedijska tehnologija
 • Sistemi za podporo odločanju
 • Umetna inteligenca

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • izpit iz teorije
 • praktično delo (vaje)
 • diskusije
 • e-učenje (samostojno učenje)


UPORABA STATISTIČNIH METOD

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Izvajalci predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek in Marika Šadl
Letnik: 2.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • temeljni statistični pojmi,
 • relativna števila,
 • frekvenčna porazdelitev,
 • kvantili,
 • mere centralne tendence,
 • mere variabilnosti,
 • mere asimterije in sploščenosti,
 • normalna porazdelitev,
 • osnove enostavne regresije,
 • osnovna analiza časovnih vrst,
 • osnove vzorčenja in
 • delo v e-učilnici.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


PRVI TUJI JEZIK I – ANGLEŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Marina Štros-Bračko
Izvajalci predmeta: mag. Marina Štros-Bračko, mag. Aleksandra Hribar-Košir in Jelisava Valentina Petek
Letnik: 1.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • Fakulteta za komercialne in poslovne vede in struktura šole,
 • profil diplomanta,
 • prijave za službo CV + spremno pismo,
 • struktura podjetja: oddelki, odgovornosti,
 • poslovna korespondenca (osnove),
 • telefoniranje,
 • sestanki,
 • ponovitev slovnice (predlogi, številke, gibanja, grafi, časi, pogojni stavki) in
 • popravljanje napak.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • domača naloga


PRVI TUJI JEZIK I – NEMŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 1.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • osvežitev slovnične strukture v nemškem jeziku,
 • strokovno izrazje in besedne zveze s področja turizma,
 • pisno in govorno sporazumevanje in
 • prevajanje vseh vrst besedil in tipično komunikacijo s področja turizma.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


DRUGI TUJI JEZIK I – ITALIJANŠČINA

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: Jelisava Valentina Petek
Letnik: 1.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • moje življenje in služba,
 • predstavljanje,
 • strokovna terminologija s področja turizma,
 • pisno in govorno sporazumevanje, iskanje informacij, dajanje napotkov,
 • telefoniranje, sestanki,
 • osnovna poslovna korespondenca,
 • slovnica 1 in
 • popravljanje značilnih napak.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


DRUGI TUJI JEZIK I – ANGLEŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Marina Štros-Bračko
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 1.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • osebna izkaznica,
 • moje delo,
 • podjetje ali ustanova, v kateri delam,
 • organigram,
 • opis kraja in mesta,
 • potovanje in hoteli,
 • telefoniranje 1,
 • uvod v poslovno korespondenco,
 • osnove slovnice in
 • popravljanje napak.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • prezentacije


DRUGI TUJI JEZIK I – NEMŠČINA

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Izvajalci predmeta: mag. Viktorija Osolnik Kunc in Greta Jenček

Letnik: 1.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • slovnične strukture v nemškem jeziku,
 • strokovno izrazje in besedne zveze s področja turizma,
 • pisno in govorno sporazumevanje,
 • igranje igre vlog in
 • prevajanje splošno-pogovornih besedil.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


OSNOVE TRŽENJA V TURIZMU

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Petra Vovk Škerl
Izvajalci predmeta: mag. Petra Vovk Škerl, doc. dr. Lidija Kodrin, dr. Beno Klemenčič in mag. Boštjan Urbancl
Letnik: 1.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • opredelitev trženja in njegov pomen pri vsakdanjem gospodarjenju,
 • trženjsko raziskovanje,
 • trženjski informacijski sistem,
 • vedenje porabnikov,
 • zadovoljstvo in zvestoba porabnikov,
 • ciljno trženje,
 • trženjski splet za izdelek (4 P) in za storitev (7P),
 • – atributi izdelka,
 • – cenovne strategije,
 • – prodajne poti in
 • – trženjsko komunikacijski splet.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga


OSNOVE VODENJA V TURIZMU

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Izvajalka predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak in mag. Petra Vovk Škerl
Letnik: 1.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • predstavitev in opredelitev managementa – managemnet in organizacije,
 • načrtovanje – planiranje,
 • organiziranje,
 • vodenje – voditeljstvo,
 • vedenje organizacij in posameznikov,
 • kontroliranje,
 • spremembe in razvoj organizacije in
 • osebni razvoj managerjev.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga
 • aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah


POSLOVNO KOMUNICIRANJE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Breda Perčič
Letnik: 1.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • analiza komunikacijskega procesa,
 • komunikacijske mreže, vloge in kanali,
 • posebnosti poslovnega komuniciranja,
 • pisno poslovno komuniciranje,
 • ustno poslovno komuniciranje,
 • neverbalno komuniciranje,
 • poslovni razgovor, sestanek, predstavitev,
 • etika in estetika poslovne komunikacije,
 • poslovni bonton in
 • javno nastopanje.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • domače naloge
 • poročilo o vajah
 • seminarska naloga in javna predstavitev


EKONOMIKA POSLOVNIH SISTEMOV

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Izvajalci predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek, mag. Petra Vovk Škerl, mag. Vinko Zupančič in dr. Bojan Geršak
Letnik: 1.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • preučevanje ekonomije, temeljna ekonomska vprašanja, gospodarjenje in dobrine,
 • teorija proizvodnje,
 • nastanek, vrste in delitev poslovnih sistemov,
 • poslovni proces in njegove prvine,
 • sredstva poslovnega sistema,
 • viri sredstev in obveznosti do virov sredstev poslovnega sistema,
 • bilanca stanja poslovnega sistema,
 • stroški v poslovnem sistemu,
 • kalkulacije,
 • trg in teorija povpraševanja in ponudbe,
 • poslovni sistemi v različnih tržnih strukturah,
 • oblikovanje prodajnih cen,
 • uspešnost in analiziranje poslovanja poslovnega sistema ter
 • ekonomika investicij.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga ali projektna naloga določene teme


OSNOVE ŠTUDIJA TURIZMA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Milena Sitar-Matelič
Izvajalci predmeta: mag. Milena Sitar-Matelič in mag. Janez Sirše
Letnik: 2.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • osnovna turistična terminologija,
 • turizem kot dejavnost in interdisciplinarnost turizma,
 • pogoji za razvoj turizma,
 • turizem skozi čas v svetu in pri nas,
 • turistično povpraševanje,
 • turistične privlačnosti,
 • turistična ponudba,
 • značilnosti turistične ponudbe,
 • pomen blagovne znamke v turizmu,
 • turistični trg,
 • značilnosti turističnega trga,
 • oblikovanje cen na turističnem trgu,
 • distribucijski kanali,
 • vpliv svetovnega spleta na distribucijo v turizmu,
 • trženje v turizmu,
 • narodnogospodarski učinki turizma,
 • neekonomski učinki turizma,
 • negativni učinki turizma,
 • usmerjanje turističnega razvoja,
 • turistična politika,
 • mednarodne turistične organizacije,
 • organizacija turistične dejavnosti v Sloveniji in
 • perspektive razvoja turizma.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • raziskovalna naloga – seminar


UVOD V TRAJNOSTNI RAZVOJ V TURIZMU

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec: mag. Žarko Anton Mlekuž
Izvajalci predmeta: mag. Žarko Anton Mlekuž in mag. Tatjana Rijavec
Letnik: 2.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • izhodišča in definicija trajnostnega razvoja v turizmu,
 • etični temelji in teoretične osnove trajnostnega razvoja v turizmu,
 • načela trajnostne družbe in razvoj turizma,
 • vizija in cilji trajnostnega razvoja v turizmu,
 • ukrepi za uresničevanje trajnostnega razvoja v turizmu,
 • načrtovanje trajnostnega razvoja v turistični destinaciji in
 • zavarovana območja narave v Sloveniji.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


PRVI TUJI JEZIK II – ANGLEŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Marina Štros-Bračko
Izvajalci predmeta: mag. Marina Štros-Bračko, mag. Aleksandra Hribar-Košir in Jelisava Valentina Petek
Letnik: 2.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • ponovitev,
 • hoteli in restavracije,
 • rezervacije,
 • vljudnostna opravičila,
 • navodila,
 • telefoniranje (napredno),
 • korespondenca (napredno),
 • ukvarjanje s pritožbami in
 • dejavnosti.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • prezentacije


PRVI TUJI JEZIK II – NEMŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Izvajalci predmeta: mag. Viktorija Osolnik Kunc in Greta Jenček
Letnik: 2.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • nadgradnja slovničnih struktur v nemškem jeziku iz Prvi tuji jezik I,
 • strokovno izrazje in besedne zveze s področja turizma,
 • pisno in govorno sporazumevanje na specifičnih področjih: pritožbe, podjetniško sodelovanje, sporočila za javnost in pravni predpisi ter
 • prevajanje vseh vrst besedil in tipično komunikacijo s področja turizma.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


DRUGI TUJI JEZIK II – ITALIJANŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: Jelisava Valentina Petek
Letnik: 2.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • razširitev besednjaka s področja turizma: rezervacije, reklamacije, načrtovanje počitnic, potovanj, delo, iskanje zaposlitve,
 • pisno in govorno sporazumevanje,
 • telefoniranje 2,
 • poslovna korespondenca,
 • ponovitev osnovnih struktur in uvedba kompleksnejših struktur in
 • popravljanje najpogostejših napak.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


DRUGI TUJI JEZIK II – ANGLEŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Marina Štros-Bračko
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 2.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • osebni profil,
 • stiki,
 • delo in kariera,
 • naše storitve in proizvodi,
 • telefoniranje II,
 • poslovna korespondenca,
 • sestanki,
 • druženje,
 • najpogostejše napake in medkulturne jezikovne značilnosti,
 • popravljanje napak.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • prezentacije


DRUGI TUJI JEZIK II – NEMŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Izvajalci predmeta: mag. Viktorija Osolnik Kunc in Greta Jenček
Letnik: 2.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • slovnične strukture v nemškem jeziku,
 • strokovno izrazje in besedne zveze s področja turizma,
 • pisno in govorno sporazumevanje,
 • igranje igre vlog in
 • prevajanje splošno-pogovornih besedil.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


RAČUNOVODSKI IN FINANČNI VIDIKI POSLOVANJA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Tatjana Kolenc
Izvajalci predmeta: mag. Tatjana Kolenc in doc. dr. Tatjana Dolinšek
Letnik: 2.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • pojmovanje in pomen računovodstva ter pravne podlage računovodstva,
 • sredstva in obveznosti do njihovih virov,
 • bilanca stanja,
 • konto,
 • razvojna pot slovenskega računovodenja,
 • knjigovodske listine,
 • poslovne knjige,
 • gospodarske kategorije (dolgoročna sredstva, kratkoročna sredstva, stroški, zaloge),
 • prihodki, odhodki, poslovni izid,
 • kalkulacije v turističnih in gostinskih podjetjih,
 • standardi USALI,
 • financial policy (finančna politika, oblike financiranja, zavarovanje terjatev, finančni tokovi) in
 • letno poročilo.

Delo v e-učilnici:

 • Letno poročilo

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni (ali ustni) izpit
 • seminarska naloga


POSLOVNI SISTEMI V TURIZMU

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Tatjana Rijavec
Izvajalci predmeta: mag. Tatjana Rijavec in mag. Petra Vovk Škerl
Letnik: 2.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • uvod v poznavanje poslovnih sistemov,
 • glavne organizacijske oblike posameznih poslovnih sistemov,
 • struktura produktov,
 • dejavnost poslovnih sistemov kot dejavnik razvoja,
 • tehnologija delovnih procesov,
 • strateške povezave,
 • poslovno povezovanje turističnih organizacij z okoljem,
 • trendi razvoja,
 • marketing v poslovnih sistemih in
 • strateški vidiki upravljanja.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • projektna naloga


KADRI V TURISTIČNI DEJAVNOSTI

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Greta Malec
Izvajalci predmeta: mag. Greta Malec, doc. dr. Anita Goltnik Urnaut in mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Letnik: 2.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • menedžment kadrov (MK): pojem, definicije, pomembnejši teoretični koncepti; strateški pomen MK, vpliv MK na poslovne rezultate podjetja, povezanost poslovne in kadrovske strategije,
 • MK kot proces: analiza dela, načrtovanje; pridobivanje, selekcija, izbor; uvajanje, usposabljanje, nagrajevanje in vrednotenje uspešnosti; osebni razvoj in kariere,
 • MK kot poslovna funkcija v dejavnosti turizma,
 • trendi v MK: nove oblike dela; spremenjeni odnosi; spremenjena vloga menedžmenta in zaposlenih v globalnem okolju in spremenjenih razmerjih med časom za delo in sprostitev,
 • zakonitosti človeškega vedenja,
 • organizacijsko vedenje,
 • razumevanje timskega dela: tim kot nadgradnja skupine; sposobnosti integrativnega delovanja v timih, pomen timov v turistični dejavnosti ter
 • kompetence, razvoj in učeča se organizacija.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit iz teorije
 • poročilo o vajah in domača naloga
 • seminarska naloga z zagovorom


TRENDI V TURISTIČNI DEJAVNOSTI

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Milena Sitar-Matelič
Izvajalci predmeta: mag. Milena Sitar-Matelič, mag. Tatjana Rijavec in mag. Janez Sirše
Letnik: 2.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • pomen napovedovanj in načrtovanj,
 • metode in orodja napovedovanj in predvidevanj,
 • globalni trendi – primeri ETC in UNWTO,
 • spremembe v zunanjem in makroekonomskem okolju ter vplivi na turizem,
 • urbanizacija in prihodnji razvoj turizma,
 • demografske spremembe,
 • okoljske spremembe,
 • globalizacija,
 • spremembe v prihodnjem razvoju turistične ponudbe,
 • tehnične in organizacijske novosti v transportu, ponudbi namestitvenih zmogljivosti ter ponudbi hrane in pijač,
 • tehnološke novosti, internet in nove distribucijske poti v turizmu,
 • spremembe v turističnem povpraševanju,
 • spremenjene okoliščine za tržno segmentacijo,
 • nova težišča turističnih potreb,
 • makroekonomske in družbeno-socialne okoliščine prihodnjega razvoja turizma,
 • korelacija gospodarske rasti/krize in turizma,
 • drugi negativni zunanji faktorji in vpliv na turizem,
 • sodobni turist – nove želje in sodobne potrebe,
 • družbena odgovornost podjetij,
 • etični kodeks v turizmu,
 • odgovoren turizem za tretje tisočletje,
 • trajnostni razvoj turizma in
 • novi koncepti razvoja turizma.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • raziskovalna naloga – seminar


MODUL WELLNESS TURIZEM

ZDRAVILIŠKI IN SPA MENEDŽMENT

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Slavka Gojčič
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

1. Pregled, situacija ter spoznavanje dejavnikov in institucij na področju zdraviliškega in spajevskega turizma v svetu in sloveniji

 • opredelitev zdraviliškega turizma
 • zdraviliški turizem v Evropi in svetu
 • zdraviliški turizem v Sloveniji
 • opredelitev spajevskega turizma

2. Menedžiranje zdraviliške in spajevske dejavnosti v turizmu

 • principi oblikovanja organizacijske kulture v zdraviliški in spajevski dejavnosti, etičnost,
 • načrtovanje aktivnosti v zdraviliški in spajevski dejavnosti,
 • organiziranje zdraviliške in spajevske dejavnosti,
 • pomen in vloga človeških virov v zdraviliški in spajevski dejavnosti,
 • vodenje v zdraviliški in spajevski dejavnosti z vidika komuniciranja, motiviranja, reševanja konfliktov,
 • nadziranje v zdraviliški in spajevski dejavnosti,
 • sistem kakovosti v zdraviliški in spajevski dejavnosti.

3. Osnove trženjskih aktivnosti v zdraviliškem in spajevskem turizmu

 • analiza trženjskega okolja v zdraviliški in spajevski dejavnosti,
 • trženjske strategije v zdraviliški in spajevski dejavnosti,
 • taktični del – oblikovanje tržnih ponudb v zdraviliški in spajevski dejavnosti,
 • nakupno vedenje turistov v zdraviliškem in spajevskem turizmu.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


TRŽENJE STORITEV V TURIZMU

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec: mag. Anton Žarko Mlekuž
Izvajalci predmeta: mag. Anton Žarko Mlekuž in mag. Petra Vovk Škerl
Letnik: 3.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • teoretične osnove trženja storitev,
 • kakovost storitev v turizmu,
 • zadovoljstvo porabnikov turističnih storitev,
 • načrtovanje trženja turističnih storitev in
 • raziskava trga turističnih storitev.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


IZBIRNI PREDMETI MODULA WELLNESS TURIZEM

TRENDI V EKOLOŠKEM IN WELLNESS TURIZMU

Vrsta predmeta: izbirni modulni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Slavka Gojčič
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • velnes kot zdrav celostni življenjski slog,
 • velneška dejavnost,
 • trendi, smeri in usmeritve velneškega turizma,
 • turistično velneško povpraševanje,
 • turistična velneška ponudba,
 • okoljevarstvene sheme in znaki za okolje,
 • ekološki turizem,
 • ponudba na področju ekološkega turizma,
 • povpraševanje na področju ekološkega turizma in
 • velneški ekološki (trajnostni) turizem.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


HOTELSKI MENEDŽMENT

Vrsta predmeta: izbirni modulni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Biserka Inkret
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • uvod v hotelsko poslovanje,
 • organizacijska struktura hotelskega podjetja,
 • organizacija poslovnih in procesnih funkcij v hotelskem podjetju,
 • operativni procesi v hotelirstvu,
 • tehnologija delovnih procesov in
 • trendi razvoja.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ustni izpit
 • seminarska naloga
 • prispevek pri predavanjih


GOSTINSKO POSLOVANJE

Vrsta predmeta: izbirni modulni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Biserka Inkret
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • teoretične osnove gostinskega poslovanja,
 • vrste in tipi prehranskih obratov, tehnologija, organizacija dela,
 • prostori in oprema v gostinsko gastronomski ponudbi,
 • notranji in zunanji nadzor v pripravi in oskrbi s hrano. Higiena in sanitacija,
 • osnovni cilj industrijskega menedžmenta hrane in pijače,
 • delovna kultura v hotelirskih podjetjih,
 • posebne oblike ponudbe in alternativna hrana,
 • slovenske narodne jedi,
 • mednarodna gastronomija in
 • enologija in gastronomija.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ustni izpit
 • seminarska naloga
 • prispevek pri predavanjih


MODUL MENEDŽMENT PRIREDITEV

MENEDŽMENT PRIREDITEV

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Elena Marulc
Letnik: 3.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • teoretične osnove prireditvenega menedžmenta,
 • menedžment prireditev – prireditev kot projekt,
 • menedžment prireditev – začetne aktivnosti,
 • menedžment prireditev – planiranje prireditve,
 • menedžment prireditev – finančno upravljanje in izdelava proračuna,
 • menedžment prireditev – logistika,
 • menedžment prireditev – izbor kraja dogodka,
 • menedžment prireditev –okolje,
 • menedžment prireditev – upravljanje s človeškimi viri,
 • menedžment prireditev – marketing,
 • menedžment prireditev –odnosi z javnostmi za potrebe prireditev,
 • menedžment prireditev – menedžment rizikov in
 • menedžment prireditev – menedžer organizator in tim: med prireditvijoMenedžment prireditev – zaključek, evalvacija in posledice.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • predavanja
 • analiza primerov
 • pisna dela (projekti, skupinsko delo)


TRŽENJE STORITEV V TURIZMU

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec: mag. Vinko Zupančič
Izvajalci predmeta: mag. Anton Žarko Mlekuž in mag. Petra Vovk Škerl
Letnik: 3.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • teoretične osnove trženja storitev,
 • kakovost storitev v turizmu,
 • zadovoljstvo porabnikov turističnih storitev,
 • načrtovanje trženja turističnih storitev in
 • raziskava trga turističnih storitev.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


IZBIRNI PREDMETI MODULA MENEDŽMENT PRIREDITEV

TRENDI RAZVOJA MENEDŽMENTA PRIREDITEV

Vrsta predmeta: izbirni modulni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Elena Marulc
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • menedžment prireditev in doživljajski turizem,
 • trendi in vplivi,
 • perspektive na področju prireditev,
 • planiranje prireditev,
 • prireditveni turizem – trendi –planiranje za posamezne destinacije,
 • organizacija prireditev,
 • programiranje in storitveni menedžment – trendi,
 • upravljanje s človeškimi viri – trendi,
 • oblikovanje proračuna,
 • finančni menedžment in menedžment rizikov – trendi,
 • vloga marketinga in inovativnih pristopov v sodobnih trendih prireditev,
 • pomen raziskave tržišča,
 • inovativni pristopi h komuniciranju z občinstvom (obiskovalci) in vloga medijev ter
 • evalvacija in ocena uspešnosti prireditve.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


FINANCIRANJE STORITEV V TURIZMU

Vrsta predmeta: izbirni modulni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Mojca Nekrep
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • pojem financiranja podjetja,
 • finančna funkcija v podjetju,
 • finančni sistem in finančno okolje,
 • donos in tveganje,
 • finančna analiza podjetja,
 • finančne naložbe,
 • investiranje v realne naložbe,
 • plačilni in poravnalni sistem ter plačilni promet in
 • viri financiranja in njihova struktura v podjetjih.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminar
 • sodelovanje na predavanjih in vajah


PROSTI ČAS

Vrsta predmeta: izbirni modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: Bojan Bajec
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • športno rekreacijski centri v Sloveniji,
 • športne aktivnosti v turistični ponudbi in njihova klasifikacija,
 • športna infrastruktura,
 • sekundarni dejavniki in njihova korelacija z izrabo prostega časa,
 • sodobni trendi v športu v povezavi z izrabo prostega časa,
 • perspektive v izrabi prostega časa,
 • turizem in šport,
 • potovalne navade, razlogi za potovanje,
 • kategorije športnega turizma ter
 • prosti čas – Ukvarjanje s športom in prosti čas.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • projektna naloga
 • – aktivno sodelovanje pri predavanjih
 • – predstavitve posameznih tem
 • –  seminarska naloga (lahko timska) s predstavitvijo
 • –  izvedba anket, intervjujev, mini raziskav


MODUL MENEDŽMENT ŠPORTA

MENEDŽMENT ŠPORTNIH ORGANIZACIJ

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: doc. dr. Anita Goltnik Urnaut
Izvajalci predmeta: doc. dr. Anita Goltnik Urnaut in mag. Damjan Pintar 
Letnik: 3.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • teorija športnega menedžmenta,
 • domači in mednarodni tokovi v športu,
 • osnove športnega menedžmenta,
 • vladni športni organi in nevladne športne organizacije,
 • finančni tokovi v športu,
 • kadrovski vidiki športnega menedžmenta s poudarkom na volonterskem delu,
 • amaterski in profesionalni šport,
 • lik in vloga menedžerja v športu,
 • osnove trženja v športu ter
 • organizacijski in pravni vidiki športa.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • ustni izpit


ORGANIZACIJA IN TRŽENJE ŠPORTNIH PRIREDITEV

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: Bojan Bajec
Letnik: 3.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • pravni vidiki organizacije športnih prireditev,
 • splošna načela organizacije prireditev,
 • soprireditelji,
 • modeli organizacije športnih prireditev,
 • posebnosti športnega protokola,
 • trženje športnih prireditev,
 • celostna likovna podoba in
 • posebnosti športnih prireditev.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ustni izpit
 • seminarska naloga


MENEDŽMENT ŠPORTNEGA TURIZMA

Vrsta predmeta: izbirni modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Damjan Pintar
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • osnove športnega turizma,
 • zgodovina in razvoj športnih proizvodov v turistični ponudbi,
 • celovito upravljanje športnih proizvodov v turističnih organizacijah,
 • upravljanje športnih objektov in infrastrukture v turizmu,
 • upravljanje finančnih aspektov trženja športnih programov v turističnih proizvodih,
 • poznavanje osnov trženja športnih programov v turizmu in
 • celovito upravljanja športnih tekmovanj v turističnih destinacijah.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • ustni izpit
 • seminarska naloga


FINANCIRANJE STORITEV V TURIZMU

Vrsta predmeta: izbirni modulni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Mojca Nekrep
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • pojem financiranja podjetja,
 • finančna funkcija v podjetju,
 • finančni sistem in finančno okolje,
 • donos in tveganje,
 • finančna analiza podjetja,
 • finančne naložbe,
 • investiranje v realne naložbe,
 • plačilni in poravnalni sistem ter plačilni promet ter
 • viri financiranja in njihova struktura v podjetjih.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminar
 • sodelovanje na predavanjih in vajah


MODUL MARKETING TURIZMA

TRŽENJE STORITEV V TURIZMU

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec: mag. Vinko Zupančič
Izvajalci predmeta: mag. Žarko Anton Mlekuž in mag. Petra Vovk Škerl
Letnik: 3.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • teoretične osnove trženja storitev,
 • kakovost storitev v turizmu,
 • zadovoljstvo porabnikov turističnih storitev,
 • načrtovanje trženja turističnih storitev in
 • raziskava trga turističnih storitev.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


TRŽENJSKE RAZISKAVE V TURIZMU

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Vinko Zupančič
Letnik: 3.
Število kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • koristi trženjskih raziskav,
 • področja aplikacij trženjskih raziskav,
 • klasifikacija trženjskih raziskav,
 • položaj in funkcija trženjskih raziskav v turistični organizaciji,
 • tipični uporabniki trženjskih raziskav,
 • proces trženjskih raziskav,
 • trendi trženjskih raziskav v turizmu,
 • trženjske raziskave na področju turizma v Sloveniji in v svetu,
 • obstoječi ponudniki,
 • definiranje problemov in ciljev,
 • načrtovanje raziskave,
 • metode zbiranja primarnih podatkov,
 • prezentacija in interpretacija rezultatov raziskave,
 • viri informacij za potrebe trženjskih raziskav in
 • uporaba rezultatov trženjskih raziskav v turizmu.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


IZBIRNI PREDMETI MODULA MARKETING TURIZMA

NABAVNO POSLOVANJE V TURIZMU

Vrsta predmeta: izbirni modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Boštjan Urbancl
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • vloga in pomen nabave,
 • obnašanje podjetij v nabavnem procesu,
 • raziskava nabavnega trga,
 • upravljanje zalog,
 • pogajanja v nabavi,
 • kontrola kakovosti v nabavnem poslovanju,
 • merjenje in vrednotenje uspešnosti nabave,
 • nabava v trgovini in podjetjih na drobno in
 • javna naročila.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


MENEDŽMENT TURISTIČNE DESTINACIJE

Vrsta predmeta: izbirni modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: Janez Turnšek
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • globalizacija in turistični razvoj,
 • pomen strateškega turističnega menedžmenta,
 • destinacijski turistični menedžment,
 • koncept menedžmenta in turističnega razvoja,
 • proces delovanja destinacijskega menedžmenta,
 • turistična destinacija in razvoj,
 • dejavniki načrtovanja turistične destinacije,
 • turistična destinacija in trajnostni razvoj,
 • profitni in neprofitni destinacijski turistični menedžment,
 • nacionalni in lokalni vidiki razvoja turistične destinacije ter
 • razvojna politika in finančne zmožnosti turistične destinacije.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • projektna naloga


UPRAVLJANJE ODNOSOV S KUPCI (CRM)

Vrsta predmeta: izbirni modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Hana Šuster Erjavec
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • odgovorno upravljanje odnosov z deležniki in poslovna etika,
 • pomen kupca v sodobnem poslovanju,
 • razvoj marketinga in celovit pristop k upravljanju odnosov s kupci,
 • upravljanje odnosov s kupci – ključni dejavniki,
 • uvajanje koncepta upravljanja odnosov s kupci na slovenskem tržišču,
 • trendi v upravljanju odnosov s kupci in
 • analiza primerov.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminar


IZBIRNI PREDMETI

MENEDŽMENT INOVACIJ V TURIZMU

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: red. prof. dr. Borut Likar
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

Inovativnost kot temelj uspešne turistične organizacije

 • pomen inovativnosti v globalnem ekonomskem okolju
 • osnovni pojmi in koncepti
 • dinamični modeli inoviranja

Management inovacijskih procesov s poudarkom na storitvah:

 • lastnosti inovativnih turističnih organizacij
 • ustvarjanje inovacijske kulture in klime
 • inovacijske ovire in njihovo premagovanje v organizaciji
 • merjenje/benchmarking inovacijskih procesov
 • turistična politika usmerjena k inovacijam

Dizajnerski pristop pri ustvarjanju inovacij v turizmu:

 • razumevanje potreb uporabnikov
 • kreativno reševanje problemov
 • ocenjevanja izvedljivosti idej
 • modeliranje inovativnega izdelka/storitve
 • poslovno vrednotenje novosti in njihova optimizacija

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • aktivno sodelovanje na predavanjih
 • krajši pisni izdelki
 • vaje
 • končno ocenjevanje (pisni izdelek/ustni izpit)


PSIHOLOGIJA IN ETIKA

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Anita Goltnik Urnaut
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • koncept in konstrukt komunikacijskega prostora,
 • posebnosti komunikacije in komunikacijskih motenj, ki ovirajo (med)kulturni stik,
 • stres in poravnavanje s stresom,
 • etika v medosebnih odnosih in dinamika osebnosti (potrebe, motivi, motivacija, zakonitosti, obrambni mehanizmi),
 • osebnost in strukturne dimenzije duševnih funkcij, procesov, lastnosti in stanj,
 • inteligenca in kritično mišljenje ter
 • pomen komunikacije, socialnih vlog in značilnosti vodenja v procesu vseživljenjskega izobraževanja.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • uspešno pripravljena in predstavljena seminarska naloga
 • pisni ali ustni izpit


MENEDŽMENT KAKOVOSTI V TURIZMU

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec: dr. Anton Vorina
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • kakovost, menedžment, teoretična ozadja, zgodovinski razvoj,
 • planiranje kakovosti v turizmu,
 • organiziranje kakovosti v turizmu,
 • kontrola kakovosti v turizmu,
 • sistemi vodenja kakovosti v turizmu in standard ISO 9001:2008,
 • presoje sistemov vodenja kakovosti v turizmu,
 • pomen inovacij za izboljševanje kakovosti v turizmu,
 • orodja menedžmenta kakovosti v turizmu,
 • primeri dobrih praks menedžmenta kakovosti v turizmu in
 • trendi razvoja menedžmenta kakovosti v turizmu.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit,
 • individualna seminarska naloga (vaje)
 • skupinska seminarska naloga (vaje)


MENEDŽMENT ZNANJA V TURISTIČNI ORGANIZACIJI

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka: doc. dr. Elena Marulc
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • vloga in proces sodobnega menedžmenta:
  • paradigma,
  • menedžer,
  • kultura,
 • ravnanje s kadri v organizaciji kot proces:
  • načrtovanje, pridobivanje in izbor,
  • spremljanje in vrednotenje,
  • razvoj, usposabljanje in napredovanje,
 • vloga, pomen in zgodovinski razvoj menedžmenta znanja,
 • različni vidiki menedžmenta znanja:
  • strateški,
  • operativni,
  • taktični,
 • procesni model menedžmenta znanja:
  • faze in vsebina procesa,
  • obvladovanje procesa,
 • menedžer znanja kot poklic,
 • metode, orodja in tehnike oblikovanja in obvladovanja znanja v tiristični organizaciji,
 • vseživljenjsko učenje in učeča se organizacija s področja turizma,
 • kompetence, razvoj, usposabljanje in osebna blagovna znamka ter
 • portfolio učenja in dosežkov izobraževanja.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • poročilo o vajah in nalogah
 • projektna naloga z zagovorom


PRIDOBIVANJE SREDSTEV EU

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec: mag. Urban Krajcar
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • pregled EU financiranja,
 • finančna perspektiva 2007/2013 in 2014/2020,
 • evropski strukturni in investicijski skladi,
 • pobude in programi skupnosti,
 • finančni instrumenti in
 • proračun EU.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


ORGANIZACIJSKA KULTURA

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Tatjana Rijavec
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • poslovna etika,
 • – etični kodeksi,
 • – odgovornosti organizacije,
 • – družbena odgovornost organizacije,
 • Vsebine organizacijske kulture,
 • – kaj je organizacijska kultura,
 • – značilnosti,
 • Kultura in subkulture,
 • Tipologije organizacijskih kultur,
 • Vpliv organizacijske kulture na uspešnost org.,
 • – Vpliv kulture na trajnostni razvoj org.,
 • Raziskovanje organizacijske kulture in
 • Vzdrževanje in spreminjanje organizacijske kulture.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


TRETJI TUJI JEZIK I – ITALIJANŠČINA

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: Jelisava Valentina Petek
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • moje življenje in služba,
 • predstavljanje,
 • strokovna terminologija s področja turizma,
 • pisno in govorno sporazumevanje, iskanje informacij, dajanje napotkov,
 • telefoniranje, sestanki,
 • osnovna poslovna korespondenca,
 • slovnica 1 in
 • popravljanje značilnih napak.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit


IGRALNIŠKO-ZABAVIŠČNI TURIZEM

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • teoretični okvir iger na srečo,
 • zgodovinski okvir iger na srečo,
 • igralništvo in družba,
 • igralniški turizem,
 • igralniški menedžment,
 • sodobni igralniški trendi,
 • eksternalije igralniške dejavnosti,
 • urejanja igralništva v EU in
 • perspektive slovenskega igralniško-zabaviščnega turizma.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


SODOBNO ELEKTRONSKO POSLOVANJE V TURIZMU

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec: Vladislav Škornik
Izvajalci predmeta: v štud. letu 2019/20 se ta predmet ne izvaja
Letnik: 3.
Število kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • zasnova in utemeljenost elektronskega poslovanja,
 • informacijska tehnologija elektronskega poslovanja,
 • internet in elektronsko poslovanje,
 • standardizacija na področju elektronskega poslovanja,
 • modeli elektronskega poslovanja,
 • varnost e poslovanja,
 • vpliv elektronskega poslovanja na organizacijske spremembe in
 • razvojne usmeritve elektronskega poslovanja.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • poročilo o vajah – ocenjuje se praktični izdelek na vajah


E-TRŽENJE

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Denis Tomše
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • opredelitev e – trženja,
 • pomen e-trženja pri vsakdanjem gospodarjenju,
 • e–trženjski splet,
 • e-trženjsko komunikacijski splet,
 • kanali e-trženja,
 • razlike med e-trženjskim komuniciranjem in trženjskim komuniciranjem na splošno,
 • prednosti in slabosti e-trženja,
 • trženjska besedila prilagojena za splet,
 • načrtovanje in izdelava trženjsko učinkovitih spletnih strani,
 • trženjsko komuniciranje s pomočjo e-pošte,
 • pomen upravljanja odnosov s strankami (CRM) v e-trženju,
 • družbena omrežja,
 • trženje preko družbenih omrežij,
 • spletna prodaja,
 • merjenje uspešnosti e-trženja,
 • etika in odgovorno delovanje pri e-trženju.

Oblika preverjanja in ocenevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


TURISTIČNA GEOGRAFIJA IN KULTURNA DEDIŠČINA

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Polona Frajzman
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • osnovni pojmi in definicije s področja turistične geografije in kulturne dediščine,
 • geografske značilnosti Slovenije in izbranih destinacij v tujini,
 • pregled kulturne dediščine Slovenije po posameznih sestavinah,
 • odnos do kulturne dediščine v Sloveniji in izbranih destinacijah v tujini,
 • vloga in pomen naravnih in kulturnih sestavin pokrajine za turizem in rekreacijo,
 • vplivi turizma na naravno okolje in kulturno dediščino,
 • strategije razvoja turizma v Sloveniji s prostorskega vidika,
 • primeri dobrih in slabih praks izbranih destinacij,
 • trendi, načini in oblike vključevanja dediščine v turistične produkte,
 • pozitivni in negativni vidiki varovanja naravnega okolja in kulturne dediščine z vidika turizma,
 • metode vrednotenja geografskega okolja in dediščinske kulture ter primernosti pokrajine za turizem in rekreacijo ter
 • metode empiričnega proučevanja pokrajine in kulturne dediščine.

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja

 • projektna naloga (pisni izdelek in ustna predstavitev)
 • pisni izpit


STROKOVNO USPOSABLJANJE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač
Letnik: 3.
Število kreditov: 13

Vsebina predmeta

OBVEZNI DEL:

 • seminarji v obsegu 12 ur
 • delovna praksa v podjetju / organizaciji
 • priprava poročila o praksi

NEOBVEZNI DEL:
Aktivnosti na šoli: seminarji, delavnice, poletne šole

Ponudba vsebin:

 • Seminar o diplomi
 • Seminar: osnove statističnih metod in tehnik
 • Seminar: metodološki pristop k raziskovanju
 • Delavnica: Obvladovanje pisnih in govorniških veščin
 • Delavnica: iskanje informacij na internetu
 • Delavnica: Word in Excel v poslovni praksi

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

Poročilo o praksi, ki zajema:

 • poročilo študenta
 • poročilo in oceno mentorja
 • seminarsko nalogo
 • dokazilo o opravljenih urah prakse v podjetju
 • potrdilo o opravljenih obveznih seminarjih
 • zagovor poročila (obtional)

Ocenjevalna lestvica:

 • opravil / ni opravil

 


UPORABA BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE IN KRIPTOVALUT

Vrsta predmeta: izbirni 
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Letnik: 3.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • osnove blockchain tehnologije
 • uporaba blockchain tehnologije v poslovne namene
 • uvod v kriptovalute
 • rudarjenje kriptovalut
 • digitalna denarnica in upravljanje z digitalnimi valutami
 • trgovanje z kriptovalutami
 • davčni in pravni vidik kriptovalut
 • ICO (inicial coin offering) in njihov pomen za razvoj novih področij na blockchain tehnologiji
 • aktualne novosti in trendi na področju blockchain tehnologij

Oblika preverjanja in ocenjeva znanja

 • projektna naloga
 • analiza 10 različnih ICO projektov
 • javna predstavitev projektne naloge
 • ustni/pisni izpit


KALKULACIJE V TURIZMU

Vrsta predmeta: dodatni izpit
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Biserka Inkret
Letnik: 3.
Število kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • teoretične osnove kalkulacij v turizmu,
 • premoženje podjetja in viri premoženja,
 • kalkulacije v zdraviliškem in velneškem turizmu,
 • kalkulacije v prireditvenem menedžmentu,
 • oblikovanje cen pri organizatorjih in posrednikih turističnih paketov in drugih turističnih storitev ter
 • kalkulacije pri oblikovanju dopolnilnih turističnih proizvodov na kmetiji.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • ustni izpit
 • pisni izpit
 • seminarska naloga

VEŠČINE POGAJANJ

Vrsta predmeta: dodatni izpit
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Breda Perčič
Letnik: 3.
Št. kreditov: 4

Vsebina predmeta

 • temeljne definicije konfliktov in pogajanj,
 • vrste pogajanj (distributivna, integrativna, pozicijska, načelna),
 • temeljna pogajalska načela (spoznati nasprotno stran, ločiti ljudi od problema, ločiti vsebino od odnosa, ločiti stališča od interesov; kreativnost v iskanju alternativ, BATNA, legitimni standardi in merila, dobri odnosi …),
 • čustva pri pogajanjih (jeza, bes, prezir, ignoriranje, zavračanje, poniževanje, spoštovanje, užaljenost, sovraštvo …),
 • komunikacija pri pogajanjih (retorika, poslušanje, empatija …),
 • ključni pogajalski pristopi,
 • faze pogajanj (priprave, sam proces pogajanj, zaključek pogajanj s sporazumom in njegovim uveljavljanjem),
 • priprava pogajanj in načrtovanje,
 • vodenje pogajanj in pogajalske strategije ter taktike (30 do 40 različnih taktik),
 • vpliv kraja in časa na pogajanja,
 • pogajanja s partnerji iz različnih kulturnih okolij,
 • odlike in veščine dobrega pogajalca,
 • Harvardska šola pogajanj (načelna pogajanja),
 • načini razreševanja sporov: klasični načini in alternativne metode ter
 • študije primerov pogajanj.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • ocena sodelovanja na vajah
 • seminarska naloga s predstavitvijo

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki