Profil diplomanta


Diplomanti bodo sposobni kreativne uporabe znanja v poslovnem okolju, samostojnega in timskega dela pri strokovnem in znanstveno raziskovalnem delu, poslovnega komuniciranja v  domačem in mednarodnem okolju, analiziranja kakovosti poslovnih procesov z namenom doseganja poslovne odličnosti in uporabe sodobne informacijske tehnologije v poslovnem okolju.  Poleg tega bodo razvili predmetno- specifične kompetence, kot so:

 • sposobnost razumevanja in reševanja konkretnih problemov na področju storitvenih dejavnosti, še posebej turizma in hotelirstva, z uporabo znanstveno raziskovalnih metod in metod kritične analize,
 • sposobnost prepoznavanja priložnosti in nevarnosti na globalnem turističnem trgu, posebej na trgu EU in na podlagi tega sposobnost uvajanja sprememb v poslovanju organizacije,
 • poglobljeno razumevanje turizma kot družbenega pojava in njegovega vpliva na okolje, nacionalno in mednarodno gospodarstvo,
 • sposobnost analiziranja posebnosti pri oblikovanj obligacijskih razmerij v katera turistična podjetja vstopajo pri izvajanju svojih dejavnosti,
 • sposobnost preučevanja in analiziranja statusnega in pogodbenega povezovanja turističnih podjetij in njihovih poslovnih enot (npr. koncerni, hotelske verige….),
 • identificiranje ključne prednosti, slabosti in ekonomskih učinkov turizma pri implementaciji trajnostnega razvoja,
 • uporaba metodologije pri raziskavah nabavnega in prodajnega trga za potrebe turističnih in hotelirskih podjetij,
 • sposobnost definiranja ključnih elementov marketing mixa in oblikovanje strategij pri poslovanju turističnih in hotelirskih podjetij,
 • široka analitična sposobnost procesov, povezanih s tržno dejavnostjo organizacije in razumevanje celovitosti procesov trženja tako na nabavni kot na prodajni strani v razmerah pospešene globalizacije (medkulturne razlike in posebnosti),
 • sposobnost prevzemanja najzahtevnejših nalog pri planiranju, oblikovanju, razvoju in vodenju sodobnih poslovnih sistemov na področju turizma, hotelirstva in ostalih storitvenih dejavnosti,
 • sposobnost povezovanja znanj iz različnih področij (interdisciplinarnost),
 • seznanitev z nekaterimi orodji za oceno lastne kulturne usmerjenosti in kulturne usmerjenosti drugih,
 • uporabljanje informacijsko komunikacijske tehnologije in sistemov v turizmu,
 • razumevanje nacionalne in evropske regionalne politike in regionalne; problematike ter sposobnost oblikovanja regionalnih razvojnih programov,
 • poznavanje značilnosti posameznih poslovnih funkcij v povezavi s prihodkovnim menedžmentom in njihovih vloge pri izboljšanju prihodkovnega pristopa v turizmu,
 • razumevanje ključnega pomena kadrovskih zmožnosti za delo v turistični dejavnosti, od planiranja, pridobivanja in usposabljanja do nagrajevanja in celovitega strokovnega razvoja,
 • sposobnost zaznati posebnosti pri organizaciji stroškovnega računovodstva v hotelirstvu in razumevanje pomena mednarodnega računovodskega standarda za hotelirstvo,
 • sposobnost identificiranja stroškov in prihodkov naravnega okolja, njihovega obvladovanja in ugotavljanja vpliva na dobiček podjetja.

S pridobljenim znanjem in kompetencami bodo diplomanti magistrskega študija  zaposljivi na področju turizma in hotelirstva, kjer bodo sposobni pridobljeno specifično znanje aplicirati na različnih področjih poslovnih in specifično strokovnih funkcij v organizaciji. Na osnovi interdisciplinarnega poznavanja področij delovanja bodo diplomanti usposobljeni za načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje storitev in dejavnosti na področju turizma in hotelirstva v organizaciji in širšem družbenem okolju.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki