Splošno o programu Poslovna informatika I


Visokošolski strokovni študijski program POSLOVNA INFORMATIKA – Združuje obe strani: znanja s področja IKT in poslovna znanja.
Strokovni naslov: diplomirani poslovni informatik (VS)/diplomirana poslovna informatičarka (VS)
Okrajšava: dipl. posl. inform. (VS)

LOKACIJA ŠTUDIJA

Celje, Ljubljana, Maribor in Murska Sobota.

NAČIN ŠTUDIJA

Izredni študij.

ORGANIZACIJA ŠTUDIJA

Predavanja so načeloma dvakrat tedensko od ponedeljka do petka (16.30 – 19.45) in potekajo kombinirano – na daljavo in v živo.

GRADIVO

V e-učilnici so objavljena gradiva za študij. Predavanja na daljavo se snemajo, posnetki predavanj so v e-učilnici dostopni do konca študijskega leta.

PREVERJANJE ZNANJA

Študent sproti dokazuje doseženo znanje z aktivnim sodelovanjem pri predavanjih in vajah, s krajšimi pisnimi izdelki, pisnimi testi – kolokviji in z aktivnim vključevanjem v delovno okolje, ob koncu učnega procesa pa opravlja pisni/ustni izpit. Izpiti potekajo dva do tri tedne po zaključenih predavanjih za posamezni predmet. Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5). Podrobni kriteriji ocenjevanja so zapisani v učnih načrtih in navodilih za sodelovanje pri predmetu.

Napredovanje

Izredni študent napreduje v 2. letnik, če zbere vsaj 20 KT in ima v celoti poravnano šolnino. Za napredovanje v 3. letnik mora imeti vsaj 80 KT in poravnano šolnino. Prakso mora študent opraviti do prijave zagovora diplomske naloge ali do pristopa k zadnjemu diplomskemu izpitu.

Dokončanje študija

Študent lahko zaključi študij:

 • z diplomsko nalogo in zagovorom (12 KT) ali
 • z dvema dodatnima izpitoma, ki sta določena s študijskim programom (Finančno upravljanje in naložbe v IT in Trendi v razvoju IKT).

Študent lahko prijavi temo diplomske naloge, ko mu manjkata največ dva izpita. Podrobnejše postopke o prijavi in pripravi diplomske naloge in opravljanju diplomskih izpitov določa Pravilnik o zaključku študija na prvi bolonjski stopnji.

Študent dokonča študij, ko opravi vse s študijskim programom predvidene obveznosti. S tem skupaj zbere 180 KT in pridobi strokovni naslov diplomirani poslovni informatik (VS) oz. diplomirana poslovna informatičarka (VS).

Ponavljanje

Študent, ki ni izpolnil pogojev za napredovanje, lahko ponavlja letnik. V celotnem študiju lahko samo enkrat ponavlja letnik brez plačila šolnine. V tem primeru plača le stroške ponovnega vpisa po veljavnem ceniku. Tretjega letnika študent praviloma ne ponavlja. Opravljanju manjkajočih študijskih obveznosti je namenjen absolventski staž.

Podaljšanje statusa

Iz upravičenih razlogov se status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto:

 • če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

PRIZNAVANJE IZPITOV, PRAKSE IN DRUGIH ZNANJ

Priznavanje izpitov

Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja FKPV lahko študent, ki je pred vpisom na Fakulteto za komercialne in poslovne vede že študiral v drugem visokošolskem študijskem programu, zaprosi za priznavanje opravljenih izpitov. Izpiti se lahko priznajo v celoti ali delno, odvisno od skladnosti učnih načrtov, vendar samo za študijsko leto, v katerega se študent vpisuje. Vlogi za priznavanje izpita je potrebno priložiti potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega sta razvidna ocena in datum opravljanja izpita, učni program predmeta, ki mora biti potrjen s strani šole, in kopijo potrdila o plačilu vloge. O priznavanju izpita odloča Komisija za študijske zadeve dodiplomskega študija.

Priznavanje obveznosti pri predmetu strokovna praksa (v nadaljevanju praksa) opravi organizator prakse na osnovi vloge študenta, njegove predloge pa dokončno potrdi Komisija za študijske zadeve dodiplomskega študija. Kriterij za priznavanje ustreznosti delovnih izkušenj je primerjava med usmerjevalnimi ter operativnimi cilji predmeta in med deli in nalogami, ki jih je opravljal študent med zaposlitvijo.

Priznavanje prakse

Praksa se v celoti prizna:

 • diplomantom višjih strokovnih šol ustreznih smeri (vloga ni potrebna) in
 • študentom, ki imajo vsaj 2 leti ustreznih delovnih izkušenj iz redne ali občasne zaposlitve; slednji oddajo vlogo za priznanje prakse.

Praksa se delno prizna študentom, ki imajo manj kot 2 leti ustreznih delovnih izkušenj. V tem primeru študent opravi del
predpisanih ur prakse v podjetju in pripravi pisno poročilo o praksi. Študent odda vlogo z ustreznimi dokazili v predpisanem roku.

Roki za oddajo vlog:

 • vloge za priznavanje izpitov do 31. decembra v študijskem letu
 • vloge za priznanje prakse do 30. junija v študijskem letu.

Priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti

Fakulteta za komercialne in poslovne vede bo študentu priznala pridobljeno znanje in spretnosti pred vpisom v dodiplomske študijske programe v celoti ali delno, odvisno od tega, ali v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam in vsebinam dodiplomskih programov.

Priznava se znanje in usposobljenost, pridobljeno s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem. Osnova za priznanje je pisna vloga s priloženimi uradnimi potrdili in izvlečkom programa oziroma druga pisna dokazila, iz katerih je mogoče presoditi raven pridobljenega znanja. Stopnjo priznavanja študijske obveznosti odobri Komisija za študijske zadeve dodiplomskega študija na predlog nosilca predmeta, ki ovrednoti priznanje s kreditnimi točkami in oceno.

Podlaga za priznanje so naslednje listine:

 • spričevalo in druge listine o pridobljenem znanju zunaj visokošolskega zavoda;
 • ocena izdelkov, storitev, objav in drugih avtorskih del študenta, če se skladajo z vsebino študijske usmeritve, ki jo je študent izbral; o tem odloči nosilec predmeta;
 • potrdilo o že preverjenem znanju pri nekaterih predmetih, opravljen izpit, čeprav ni bil vpisan v program;
 • objavljeni prispevki v recenziranih znanstvenih revijah ali na konferencah, če se skladajo z vsebino študijske usmeritve, ki jo je študent izbral; o tem da mnenje nosilec predmeta;
 • poročila o aplikativnih raziskavah in svetovalnih projektih, če se skladajo z vsebino študijske usmeritve, ki jo je študent izbral; o tem da mnenje nosilec predmeta;
 • potrdilo organizacije o delovnih izkušnjah študenta na strokovnem področju, ki ga je izbral za študij. Priznajo se le izkušnje, za katere je jasno, da je kandidat za dobro opravljanje svojega dela moral spremljati tudi dosežke teorije in jih vključevati v svoje delo, o čemer da mnenje nosilec predmeta.

Na podlagi dokumentacije, ki vključuje tudi mnenje nosilca predmeta, se Komisija za študijske zadeve dodiplomskega študija odloči o priznavanju celotne ali delne študijske obveznosti pri posameznem predmetu, o obveznosti seminarske naloge in o drugih obveznostih, upoštevajoč pri tem način dela pri posameznem predmetu.

Opisani kriteriji veljajo za priznavanje znanja, pridobljenega v Sloveniji in v tujini.

RAZPISNA MESTA

Poslovna informatika I Vpis v 1. letnik Vpis v višji letnik
■ Celje 30 25
■ Ljubljana 25 25
■ Maribor 25
■ Murska Sobota 25
Drugih držav članic EU 3 3
Držav ne EU članic 3 3

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 15 študentov v letnik.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2023

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki