Splošno o programu Varnostni menedžment I


Visokošolski strokovni študijski program VARNOSTNI MENEDŽMENT – Nov izziv na področju poslovnih del, z velikim zanimanja podjetij, ki želijo izboljšati varnost njihovega poslovanja.
Strokovni naslov: diplomirani varnostni menedžer (VS)/diplomirana varnostna menedžerka (VS)
Okrajšava: dipl. var. menedž. (VS)

LOKACIJA ŠTUDIJA
Celje, Ljubljana, Maribor.

NAČIN ŠTUDIJA
Izredni študij.

ORGANIZACIJA ŠTUDIJA
Predavanja so načeloma dvakrat tedensko od ponedeljka do petka (16.30 – 19.45) in potekajo kombinirano – na daljavo in v živo.

GRADIVO
V e-učilnici so objavljena gradiva za študij. Predavanja na daljavo se snemajo, posnetki predavanj, so dostopni do konca študijskega leta.

PREVERJANJE ZNANJA

Študent sproti dokazuje doseženo znanje z aktivnim sodelovanjem pri predavanjih in vajah, s krajšimi pisnimi izdelki, pisnimi testi – kolokviji in z aktivnim vključevanjem v delovno okolje, ob koncu učnega procesa pa opravlja pisni/ustni izpit. Izpiti za izredne študente potekajo dva do tri tedne po zaključenih predavanjih za posamezni predmet.

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5). Podrobni kriteriji ocenjevanja so zapisani v učnih načrtih in navodilih za sodelovanje pri predmetu.

NAPREDOVANJE PO PROGRAMU IN DOKONČANJE ŠTUDIJA

Izredni študent napreduje v 2. letnik, če zbere vsaj 20 KT in ima v celoti poravnano šolnino. Za napredovanje v 3. letnik mora imeti vsaj 80 KT in poravnano šolnino. Prakso mora študent opraviti do prijave zagovora diplomske naloge ali do pristopa k zadnjemu diplomskemu izpitu.

Temo diplomske naloge lahko študent prijavi, če mu ne manjkata več kot dva izpita.

Študentu pripada absolventski staž skladno z veljavno zakonodajo.

Do zagovora diplomske naloge mora študent opraviti vse obveznosti študijskega programa. Študij zaključi s pripravo in uspešnim zagovorom diplomske naloge ali opravljanjem dveh diplomskih izpitov (8 KT). S tem skupaj zbere 180 KT in pridobi strokovni naslov diplomirani varnostni menedžer (VS) oz. diplomirana varnostna menedžerka (VS).

Vpis brez zadostnega števila KT (v višji letnik) lahko odobri Komisija za študijske zadeve dodiplomskega študija na osnovi vloge študenta.

Ponavljanje letnika: študent, ki ni izpolnil pogojev za napredovanje, lahko ponavlja letnik. V celotnem študiju lahko samo enkrat ponavlja letnik brez plačila šolnine. V tem primeru plača le stroške ponovnega vpisa po veljavnem ceniku.

Iz upravičenih razlogov se status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto:

 • če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

Če študent ni opravil vseh izpitov, izgubi status in je do diplomiranja vpisan evidenčno.

Kandidat lahko opravlja izpite tudi kot občan. Gre za vpis občanov v evidenco udeležencev v izobraževanju, ki se samostojno vključujejo v študijski proces izvajanja predmetov ali delov študijskega programa na izrednem študiju, pod pogoji, ki veljajo za izvedbo programa. Posamezniki, ki so vključeni v izobraževanje kot občani, nimajo statusa študenta. Za vsak opravljeni izpit prejmejo občani potrdilo o oceni in pridobljenih KT. Občani nimajo določenega predmetnika ali letnika študijskega programa, zato tudi ne morejo uveljavljati priznavanja izpitov in znanja iz drugih šol oz. delovnih izkušenj.

Občani plačajo vpisnino in vsak posamezni pristop k opravljanju izbranega izpita po veljavnem ceniku.

PRIZNAVANJE IZPITOV, PRAKSE IN DRUGIH ZNANJ

Priznavanje izpitov

Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja FKPV lahko študent, ki je pred vpisom na Fakulteto za komercialne in poslovne vede že študiral v drugem visokošolskem študijskem programu, zaprosi za priznavanje opravljenih izpitov. Izpiti se lahko priznajo v celoti ali delno, odvisno od skladnosti učnih načrtov, vendar samo za študijsko leto, v katerega se študent vpisuje. Vlogi za priznavanje izpita je potrebno priložiti potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega sta razvidna ocena in datum opravljanja izpita, učni program predmeta, ki mora biti potrjen s strani šole, in kopijo potrdila o plačilu vloge. O priznavanju izpita odloča Komisija za študijske zadeve dodiplomskega študija.

Priznavanje obveznosti pri predmetu praktično usposabljanje (v nadaljevanju praksa) opravi organizator prakse na osnovi vloge študenta, njegove predloge pa dokončno potrdi Komisija za študijske zadeve dodiplomskega študija. Kriterij za priznavanje ustreznosti delovnih izkušenj je primerjava med usmerjevalnimi ter operativnimi cilji predmeta in med deli in nalogami, ki jih je opravljal študent med zaposlitvijo.


Priznavanje prakse

Praksa se v celoti prizna:

 • diplomantom višjih strokovnih šol ustreznih smeri (vloga ni potrebna) in
 • študentom, ki imajo vsaj 2 leti ustreznih delovnih izkušenj iz redne ali občasne zaposlitve; slednji oddajo vlogo za priznanje prakse.

Praksa se delno prizna študentom, ki imajo manj kot 2 leti ustreznih delovnih izkušenj. V tem primeru študent opravi del predpisanih ur prakse v podjetju in pripravi pisno poročilo o praksi. Študent odda vlogo z ustreznimi dokazili v predpisanem roku.

Roki za oddajo vlog:

 • vloge za priznavanje izpitov do 31. decembra v študijskem letu
 • vloge za priznanje prakse do 30. junija v študijskem letu.

Priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti

Fakulteta za komercialne in poslovne vede bo študentu priznala pridobljeno znanje in spretnosti pred vpisom v dodiplomske študijske programe v celoti ali delno, odvisno od tega, ali v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam in vsebinam dodiplomskih programov.

Priznava se znanje in usposobljenost, pridobljena s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem. Osnova za priznanje je pisna vloga s priloženimi uradnimi potrdili in izvlečkom programa oziroma druga pisna dokazila, iz katerih je mogoče presoditi raven pridobljenega znanja. Stopnjo priznavanja študijske obveznosti odobri Komisija za študijske zadeve dodiplomskega študija na predlog nosilca predmeta, ki ovrednoti priznanje s kreditnimi točkami in oceno.

Podlaga za priznanje so naslednje listine:

 • spričevalo in druge listine o pridobljenem znanju zunaj visokošolskega zavoda;
 • ocena izdelkov, storitev, objav in drugih avtorskih del študenta, če se skladajo z vsebino študijske usmeritve, ki jo je študent izbral; o tem odloči nosilec predmeta;
 • potrdilo o že preverjenem znanju pri nekaterih predmetih, opravljen izpit, čeprav ni bil vpisan v program;
 • objavljeni prispevki v recenziranih znanstvenih revijah ali na konferencah, če se skladajo z vsebino študijske usmeritve, ki jo je študent izbral; o tem da mnenje nosilec predmeta;
 • poročila o aplikativnih raziskavah in svetovalnih projektih, če se skladajo z vsebino študijske usmeritve, ki jo je študent izbral; o tem da mnenje nosilec predmeta;
 • potrdilo organizacije o delovnih izkušnjah študenta na strokovnem področju, ki ga je izbral za študij. Priznajo se le izkušnje, za katere je jasno, da je kandidat za dobro opravljanje svojega dela moral spremljati tudi dosežke teorije in jih vključevati v svoje delo, o čemer da mnenje nosilec predmeta.
Na podlagi dokumentacije, ki vključuje tudi mnenje nosilca predmeta, se Komisija za študijske zadeve dodiplomskega
študija odloči o priznavanju celotne ali delne študijske obveznosti pri posameznem predmetu, o obveznosti seminarske naloge in o drugih obveznostih, upoštevajoč pri tem način dela pri posameznem predmetu.Opisani kriteriji veljajo za priznavanje znanja, pridobljenega v Sloveniji in v tujini.

VPISNA MESTA

Varnostni menedžment I Vpis v 1. letnik Vpis v višji letnik
■ Celje 30 25
■ Ljubljana 30 25
■ Maribor 30 25
Drugih držav članic EU 5 5
Držav ne EU članic 5 5

Študij se bo izvajal, če bo na posamezni lokaciji vpisanih vsaj 20 študentov v letnik.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2023

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki