Predmetnik – vpis v 3. letnik (pred prenovo)


POMEMBNO!  Obvestilo o prenovi študijskega programa 

1. letnik

 

2. letnik

 

3. letnik

Št. Predmeti modula (obvezni) Kreditne točke
Modul
CIVILNA ZAŠČITA IN ZAŠČITA ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA
Modul
KORPORATIVNA VARNOST
Modul
VARNOST V TURIZMU
Modul
POŽARNA VARNOST
17 Zaščita življenjskega okolja in naravnih virov Pravni vidiki korporativne varnosti Sodobni terorizem kot grožnja turistični dejavnosti Organizacija protipožarnih sistemov 8
18 Varnost v izrednih razmerah in menedžment civilne zaščite Načrtovanje in razvoj korporativne varnosti Varnost v turističnih destinacijah Gasilska taktika in tehnika 8
19 Teorija konfliktov Teorija konfliktov Teorija konfliktov Osnove požarne varnosti 8
Št. Izbirni predmeti (študent izbere dva izbirna predmeta) Kreditne točke
20

21

Razvoj kariere
Nove tehnologije v poslovnem procesu
Drugi tuji jezik (ang.)
Drugi tuji jezik (nem.)
Drugi tuji jezik (ita.)
Zavarovalništvo
Prometna varnost
Sociologija
Psihologija in etika
Strateški razvoj podjetja
Osnove trženja
Krizni menedžment
Uporaba blockchain tehnologije in kriptovalut
6
Št. Strokovna praksa Kreditne točke
22 Strokovna praksa 16
Št. Zaključek študija Kreditne točke
23 DIPLOMSKA NALOGA
ali DIPLOMSKA IZPITA:
Sistem upravljanja varnosti
Menedžment vodenja pri naravnih nesrečah
DIPLOMSKA NALOGA
ali DIPLOMSKA IZPITA:
Sistem upravljanja varnosti
Gospodarsko pravo
DIPLOMSKA NALOGA
ali DIPLOMSKA IZPITA:
Sistem upravljanja varnosti
Poslovni sistemi v turizmu
DIPLOMSKA NALOGA
ali DIPLOMSKA IZPITA:
Sistem upravljanja varnosti
Požarna forenzika
8
SKUPAJ 60

 

Študent izbira med 4 moduli. Modul v 3. letniku ima dva semestra, 5. in 6. V 5. semestru je en izbirni predmet in v 6. semestru je en izbirni predmet. Študent poleg tega v 3. letniku opravi diplomsko nalogo ali namesto diplomske naloge dva diplomska izpita, vezana na izbrani modul študenta.

En predmet lahko študent opravi tudi v kakšni zunanji instituciji, s pogojem, da predmet obsega najmanj 6 ali več ECTS (KT). Prizna se mu 6 ECTS (KT).

Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrani moduli in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji.
Študent lahko za izbirni predmet izbere tudi katerikoli obvezni ali izbirni predmet iz dodiplomskega programa, ki se izvaja v tekočem študijskem letu.

Učni načrti


POSLOVNO KOMUNICIRANJE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: mag. Breda Perčič
Letnik: 1.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • analiza komunikacijskega procesa,
 • komunikacijske mreže, vloge in kanali,
 • posebnosti poslovnega komuniciranja,
 • pisno poslovno komuniciranje,
 • ustno poslovno komuniciranje,
 • neverbalno komuniciranje,
 • poslovni razgovor, sestanek, predstavitev,
 • etika in estetika poslovne komunikacije,
 • poslovni bonton in
 • javno nastopanje.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • domače naloge
 • poročilo o vajah
 • seminarska naloga

DRŽAVNA UREDITEV IN VARNOSTNA POLITIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: dr. Robert Radkovič
Letnik: 1.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • pojem države in državne oblasti,
 • pojem in pravni viri državne ureditve
 • državni zbor: pojem, sestava, volitve, mandatna doba, pristojnosti, zakonodajni postopek,
 • državni svet: pojem, sestava, pristojnosti,
 • predsednik republike: pojem, volitve, pristojnosti,
 • vlada: oblikovanje vlade, pristojnosti, odgovornost,
 • javna uprava:državni organi, druge osebe javnega prava,
 • lokalna samouprava: temeljne značilnosti lokalne samouprave v RS, občina, pokrajina,
 • Ustavno sodišče: pristojnosti, postopek,
 • sodstvo, državno tožilstvo, odvetništvo, notariat,
 • človekove pravice in svoboščine: pojem, ustavna ureditev, varstvo,
 • Evropska unija in
 • obramba in varnost države: obramba države, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasebno varovanje.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga

TEORIJA VARNOSTI IN VARNOSTNEGA OKOLJA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: Aleš Kotnik, mag.
Letnik: 1.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • opredelitev teoretičnih pojmov varnosti,
 • varnostna politika, subjekti, elementi, proces nastajanja in izvajanj,
 • viri ogrožanja varnosti,
 • nacionalno-varnostni sistem Slovenije,
 • normativna izhodišča varnostnega organiziranja (država, podjetje, posameznik),
 • sistem notranje varnosti (struktura, subjekti, naloge, odgovornosti) ter njegova ogrožanja,
 • objektivno in subjektivno dojemanje varnosti (ekstremizmi, terorizem, organiziran kriminal, javni red in mir, promet),
 • nadzorstva, vrste, njihovi cilji ter mehanizmi,
 • korporativna varnost, njeni cilji in smotri,
 • varnostna kultura v podjetju,
 • pravni, organizacijski, funkcionalni, tehnični ter kadrovski aspekti varnostnega sistema v podjetju,
 • upravljanje z varnostnimi oz. operativnimi tveganji v podjetju,
 • poslovna skrivnost in vrste ogrožanj,
 • ukrepi za zagotavljanje varnosti v podjetju in
 • varnostno samoorganiziranje.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga

OSNOVE VARNOSTNEGA MENEDŽMENTA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Fadil Mušinović
Letnik: 1.
Št. kreditov: 9

Vsebina predmeta

Teoretični del

 • predstavitev predmeta,
 • varnostni menedžment kot znanstvena disciplina v razvoju,
 • varnostni menedžment znotraj organizacijskih ved in znanosti o varnosti in njegov odnos oz. povezovanje z drugimi predmeti in znanstvenimi disciplinami,
 • osnovne teorije menedžmenta in možnosti uporabe pri varnostnem menedžmentu,
 • dejavniki, načela in principi, ki so pomembni in so osnova za delovanje in organizacijo varnostnega menedžmenta,
 • vsebina in izvedbo vodje varnostnega menedžmenta,
 • izpolnjevanje vlog varnostnega menedžmenta,
 • organizacija, oblike in metode varnostnega menedžmenta,
 • posebnosti varnostnega menedžmenta v posebnih varnostnih razmerah in kriznih situacijah in
 • glavne ugotovitve iz raziskave prakse varnostnega menedžmenta.

Vaje
Vaje se izvajajo tekom celotnega semestra usklajeno s predavanji. Poleg teoretičnih vaj, ki se bodo nanašale na obravnavano gradivo v povezavi s izdelano seminarsko nalogo, se bodo izvedle tudi praktične vaje v skladu s ciljem in izidom predmeta.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • pisne naloge

OBVEŠČEVALNA DEJAVNOST IN VARNOST V GOSPODARSKIH SUBJEKTIH

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Marjan Miklavčič
Letnik: 1.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • poznavanje in razumevanje vlog in aktivnostih obveščevalno-varnostnih sistemov v varnostnem okolju, seznanitev z vplivom in posledicami doseganja ciljev, obveščevalnega dela,
 • razumevanje in interpretacija teoretičnih konceptov obveščevalnih sistemov, ki so sestavni del nacionalnih varnostnih sistemov,
 • pojmovno razumevanje in poznavanje področja in obsega obveščevalne dejavnosti na poslovno/gospodarskem področju,
 • razvijanje sposobnosti dojemanja obveščevalne dejavnosti na gospodarskem področju in kreiranje varnostnih ukrepov/mehanizmov proti gospodarski obveščevalni dejavnosti (gospodarskemu vohunjenjli),
 • prepoznavanje vohunjenja kot kaznivega dejanja in oblike varnostnega tveganja za gospodarski subjekt,
 • razumevanje in interpretacija pomena zasebne obveščevalne dejavnosti s ponudbo na trgu storitev,
 • poznavanje in razumevanje legalnega pridobivanja podatkov in njihovega vrednotenja,
 • spremljanje dejavnosti konkurenčnih družb, dogodkov v globalnem poslovnem okolju in s pomočjo obveščevalne dejavnosti ustvarjanje konkurenčne prednosti,
 • prepoznavanje in koriščenje akterjev obveščevalne dejavnosti na gospodarskem področju,
 • gospodarska obveščevalna dejavnost v Sloveniji ter kreiranje in varovanje poslovne skrivnosti,
 • uporaba in razvoj metod in tehnik za uspešno in učinkovito obvladovanje obveščevalnih procesov na gospodarskem področju,
 • dojemanje povezljivosti poslovnih procesov in gospodarske obveščevalne dejavnosti v poslovnem subjektu, zlasti na komercialnem področju in
 • dojemanje pomena odprtih obveščevalnih virov v povezljivosti z raziskavo trga za potrebe gospodarskega subjekta.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarske naloga
 • analiza primerov
 • pisni ali ustni izpit

POSLOVNA INFORMATIKA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: doc. dr. Tatjana Kovač
Izvajalci predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač, Vladislav Škornik, Luka Urisk in David Drofenik
Letnik: 1.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • vloga in pomen informatike,
 • splošna teorija sistemov in kibernetika,
 • informacijska tehnologija,
 • podatkovne zbirke,
 • računalniška omrežja in
 • internet in njegove storitve.

E-učilnica:

 • multimedijska tehnologija
 • sistemi za podporo odločanju
 • umetna inteligenca

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • izpit iz teorije
 • praktično delo (vaje)
 • diskusije
 • e-učenje (samostojno učenje)

OSNOVE EKONOMIKE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Izvajalci predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek, mag. Petra Vovk Škerl, mag. Vinko Zupančič in dr. Bojan Geršak
Letnik: 1.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • preučevanje ekonomije, temeljna ekonomska vprašanja, gospodarjenje in dobrine,
 • teorija proizvodnje,
 • nastanek, vrste in delitev poslovnih sistemov,
 • poslovni proces in njegove prvine,
 • sredstva poslovnega sistema,
 • viri sredstev in obveznosti do virov sredstev poslovnega sistema,
 • bilanca stanja poslovnega sistema,
 • stroški v poslovnem sistemu,
 • kalkulacije,
 • trg in teorija povpraševanja in ponudbe,
 • poslovni sistemi v različnih tržnih strukturah,
 • oblikovanje prodajnih cen,
 • uspešnost in analiziranje poslovanja poslovnega sistema in
 • ekonomika investicij.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga ali projektna naloga določene teme

TUJI JEZIK S STROKOVNO TERMINOLOGIJO – ANGLEŠČINA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Marina Štros-Bračko
Izvajalci predmeta: mag. Marina Štros-Bračko, mag. Aleksandra Hribar-Košir in Jelisava Petek
Letnik: 1.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Fakulteta za komercialne in poslovne vede in struktura fakultete,
 • profil diplomanta,
 • prijave za službo CV + spremno pismo,
 • struktura podjetja: oddelki, odgovornosti,
 • poslovna korespondenca,
 • telefoniranje,
 • sestanki,
 • prezentacije,
 • ponovitev slovnice in
 • popravljanje napak.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • domača naloga


2. letnik

OSNOVE PRAVA IN PRAVA EVROPSKE UNIJE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: Vesna Vavtar
Letnik: 2.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • pojem prava in razvoj,
 • vloga države,
 • pravni red in njegove sestavine:
  • pravno pravilo
  • pravno razmerje
  • pravni vir
  • pravni akt
 • sistemizacija prava,
 • temeljne značilnosti pravnih panog civilnega in javnega prava,
 • zgodovinski prikaz nastanka EU,
 • temeljna načela delovanja EU,
 • pravni red EU,
  • pravni viri
  • institucije EU
  • pravno varstvo v EU
 • štiri temeljne ekonomske svoboščine,
 • pravo konkurence ES,
 • evropsko pravo gospodarskih družb,
 • evropsko pravo varstva potrošnikov in varstva okolja ter
 • javna naročila in koncesije v EU.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • domača naloga

UPRAVLJANJE S KADRI IN VODENJE

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: mag. Greta Malec
Izvajalci predmeta: mag. Greta Malec, doc. dr. Anita Goltnik Urnaut in mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Letnik: 2.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • razmerja in relacije med delodajalci, delojemalci, menedžerji in lastniki v organizaciji,
 • osnovni pojmi in teorije o kadrih,
 • osnovni pojmi in teorije o vodenju,
 • značilnosti vodenja (stili, elementi, dejavniki uspeha),
 • timsko delo in vodenje,
 • kadrovska strategija in vloga kadrovske funkcije ter aktivnosti kadrovske službe kot podpora razvojni strategiji organizacije,
 • kompetenčni modeli,
 • procesi kadrovanja v organizaciji: planiranje, pridobivanje, izbor, razvoj, usposabljanje,
 • materialna in nematerialna motivacija za delo, vključno s plačnim sistemom in sistemom nagrajevanja,
 • razvoj kariere delavca in osebni razvoj,
 • učeča se organizacija in menedžment znanja,
 • organizacijska kultura,
 • standardi kakovosti na področju HRM,
 • inovacije in ustvarjalnost v delovnem procesu kot pomemben element konkurenčne prednosti in
 • trg delovne sile v Sloveniji in EU.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • pisne naloge

STRATEŠKO VARNOSTNI MENEDŽMENT

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Fadil Mušinović
Letnik: 2.
Št. kreditov: 9

Vsebina predmeta

Teoretični del

 • predstavitev predmeta,
 • zgodovina menedžmenta,
 • razumevanje menedžmenta in njegova razmejitev v upravljanju in vodenju,
 • pojem in vsebina strateškega menedžmenta,
 • strateško upravljanje v varnostnih in drugih organizacijah,
 • izbrane teme o strateški analizi,
 • spoznavanje strategij,
 • okolje –varnostne strategije in družbena odgovornost,
 • uresničevanje strategij in njihova kontrola,
 • strateški menedžment v represivnih organih, nevladnih organizacijah in negospodarstvu ter
 • sodobni aplikativni modeli strateškega menedžmenta (evropski in ameriški modeli, japonski, azijsko-pacifiški menedžment); sodobne paradigme menedžmenta.

Vaje
Vaje se izvajajo tekom celotnega semestra usklajeno s predavanji. Poleg teoretičnih vaj, ki se bodo nanašale na obravnavano gradivo v povezavi s izdelano seminarsko nalogo, se bodo izvedle tudi praktične vaje v skladu s ciljem in izidom predmeta.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • pisne naloge

VARNOSTNA KULTURA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: Aleš Kotnik, mag.
Letnik: 2.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • splošna vprašanja o varnostni kulturi; Predmet varnostne kulture, namen in pomen njenega raziskovanja,
 • osnovni vidiki varnostne kulture: etični, socialno-komunikacijski, politični, ekonomski, zdravstveni, znanstveno – izobraževalni,
 • načela varnostne kulture: etičnost, pravočasnost, odgovornost, doslednost, kontinuiteta,
 • dejavniki, ki določajo varnostno kulturo: družina, izobrazba, kulturna dediščina, pravo in sistemska ureditev in mednarodne norme in standardi,
 • varnostna kultura in družba: Varnostna kultura v politiki, gospodarstvu, zdravstvu, prometu, množičnih medijih na področju okolja, tehnologije in tehničnih postopkliv,
 • varnostna kultura v sistemu varnosti,
 • varnostna kultura in globalna družba,
 • varnostna kultura in poklicni kodeks,
 • poklicni kodeks subjektov v varnostnem sistemu,
 • varnostna kultura in mednarodno pravo,
 • varnostna kultura kot nova vsebina mednarodnih pravnih dokumentov in
 • varnostna kultura in posameznik.

Vaje
Vaje se bodo izvajale tekom predavanj, skozi študije primerov.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • pisne naloge

VARNOSTNA PSIHOLOGIJA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: zasl. prof. dr. Peter Umek
Letnik: 2.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • razvoj in struktura osebnosti; motena osebnost; deviantno vedenje; agresivnost,
 • ocenjevanje drugih; stališča, predsodki in stereotipi,
 • vedenje v množici; Izredne razmere in panika,
 • preiskovalni pogovor; kognitivni intervju,
 • ugotavljanje verodostojnosti izjav in
 • stres pri delu v varnostni organizaciji.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga

KAZENSKO IN PREKRŠKOVNO PRAVO

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Bojan Vavtar
Letnik: 2.
Št. kreditov: 7

Vsebina predmeta

 • splošno o kaznovalnem pravu,
 • viri kazenskega in prekrškovnega prava,
 • kazensko pravo,
 • materialno kazensko pravo,
 • procesno kazensko pravo,
 • kazenske sankcije,
 • prekrškovno pravo,
 • materialno prekrškovno pravo,
 • procesno prekrškovno pravo in
 • izhodišča bodočega razvoja kazenskega in prekrškovnega prava v evropskih razsežnostih.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga

RAZISKOVALNA METODOLOGIJA S STATISTIKO

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Izvajalci predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek in Marik Šadl
Letnik: 2.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • osnove raziskovalnega dela,
 • pristopi k raziskovanju,
 • metode zbiranja podatkov,
 • temeljni statistični pojmi,
 • relativna števila,
 • frekvenčna porazdelitev,
 • kvantili,
 • mere centralne tendence,
 • mere variabilnosti, simetričnosti in sploščenosti,
 • normalna porazdelitev,
 • bivariatna statistika,
 • linearna regresija,
 • osnovna analiza časovnih vrst,
 • osnove vzorčenja in
 • uporaba računalniških programov.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit


3. letnik

Modul Zaščita življenjskega okolja

ZAŠČITA ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA IN NARAVNIH VIROV

Vrsta predmeta: modulni
Nosilka: mag. Tanja Bolte
Izvajalci predmeta:-
Letnik: 3.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • poznavanje zakonodaje s področja okolja (EU zakonodaja, slovenska zakonodaja, operativni programi),
 • zrak (osnovne definicije, onesnaženost, različni onesnaževalci in procesi, ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti),
 • vode (strategija upravljanja z vodami, vpliv vodnih in obvodnih okolij na vodni režim),
 • odpadki (katalog odpadkov, vrste in viri odpadkov, strategija ravnanja z odpadki, predelava odpadkov, sortiranje odpadkov),
 • vpliv onesnaženosti na zdravje,
 • degradacija okolja,
 • ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti okolja in naravnih virov ter
 • upravljanje z naravnim okoljem in načrtovanje trajnostnega razvoja.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga

VARNOST V IZREDNIH RAZMERAH IN MENEDŽMENT CIVILNE ZAŠČITE

Vrsta predmeta: modulni
Nosilka: Irena Utroša
Izvajalci predmeta:-
Letnik: 3.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • uvod v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (sistemska ureditev, značilnosti sistema, pristojnosti in naloge, organiziranost),
 • ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč (vrste nesreč, vzroki za nastanek nesreč, posledice nesreč),
 • mehanizmi za preprečevanje nesreč oziroma upravljanje z nesrečami,
 • vloga organizacij v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Civilna zaščita, gasilci, reševalci, policija, vojska, prostovoljne sile, druge organizacijli),
 • okoljski vidiki nesreč,
 • psihološki vidiki nesreč,
 • osnove požarnega varstva,
 • preventivni ukrepi in ravnanje v primeru požara in
 • študije primerov nekaterih nesreč.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga

TEORIJA KONFLIKTOV

Vrsta predmeta: obvezni modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Zoran Hajtnik
Letnik: 3.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • temeljne definicije konfliktov,
 • konfliktologija kot nova transdisciplinarna veda,
 • teorije konfliktov,
 • interesi v konfliktih,
 • čustva v konfliktih,
 • prepoznavanje stiske in njen pomen v konfliktu,
 • validacija in empatija,
 • Harvardska šola pogajanj,
 • uporabne vrednosti konfliktologije (vsakodnevna uporaba, delo s strankami, delo v podjetju in upravljanje konfliktov) in
 • načini razreševanja sporov: klasični načini in alternativne metode.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • ocena osebnih dnevnikov
 • ocena sodelovanja na vajah
 • seminarska naloga

DIPLOMSKI IZPIT 1 – SISTEM UPRAVLJANJA VARNOSTI

Vrsta predmeta: diplomski izpit
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Darko Anželj
Letnik: 3.
Št. kreditov: 4

Vsebina predmeta

 • opredelitev temeljnih teoretičnih konceptov, ki zadevajo fenomen varnosti,
 • varnost kot ustavno zagotovljena kategorija,
 • sistem upravljanja varnosti kot proaktiven sistem,
 • globalni viri ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti,
 • podnebne spremembe,
 • globalna finančna, gospodarska in socialna tveganja,
 • krizna žarišča,
 • nadnacionalni viri ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti,
 • terorizem,
 • nedovoljene dejavnosti na področju konvencionalnega orožja, orožij za množično uničevanje in jedrske tehnologije,
 • organiziran kriminal,
 • nezakonite migracije,
 • kibernetske grožnje in zloraba informacijskih tehnologij in sistemov,
 • dejavnost tujih obveščevalnih služb,
 • vojaške grožnje,
 • nacionalni viri ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti,
 • ogrožanje javne varnosti,
 • naravne in druge nesreče,
 • omejenost naravnih virov ter degradacija življenjskega okolja,
 • zdravstveno-epidemiološke grožnje,
 • dejavniki negotovosti,
 • upravljanje varnosti z nacionalno-varnostno politiko,
 • upravljanje varnosti z zunanjo politiko,
 • upravljanje varnosti z obrambno politiko,
 • upravljanje varnosti s politiko zagotavljanja notranje varnosti,
 • upravljanje varnosti s politiko varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • upravljanje in vodenje sistema nacionalne varnosti in
 • subjekti nacionalno varnostnega sistema Republike Slovenije (naloge in struktura)
  • Policija
  • Državno tožilstvo
  • Slovenska obveščevalno-varnostna služba
  • Carina
  • Davčna uprava
  • Občinsko redarstvio
  • Komisja za preprečevanje korupcije
  • Urad RS za preprečevanje pranja denarja
  • Inšpekcijske službe in drugi nadzorni organi
  • Slovenska vojska
  • Civilna obramba
  • Obveščevalno-varnostna služba MORS
  • Civilna zaščita
  • Zasebno varovanje
  • Detektivska dejavnost.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • projektna naloga

MENEDŽMENT VODENJA PRI NARAVNIH NESREČAH

Vrsta predmeta: diplomski izpit
Nosilka: Irena Utroša
Izvajalci predmeta:-
Letnik: 3.
Št. kreditov: 4

Vsebina predmeta

 • uvod v krizni menedžment (značilnosti kriz, oblike kriz, vzroki za krize, obvladovanje kriz),
 • upravljanje z nesrečami – koncepti,
 • vrste nesreč in njihove značilnosti (naravne in tehnične nesreče, njihove posebnosti in posledice, okoljski vidik nesreč),
 • menedžment Civilne zaščite v nekaterih evropskih državah (namen, umestitev v sistem, organiziranost, usposabljanja),
 • metodologija načrtovanja upravljanja z nesrečami (principi načrtovanja, vsebina načrtov),
 • krizno komuniciranje (pomen komuniciranja v krizi ali ob nesreči, faze kriznega komuniciranja) in
 • študije primerov nesreč (v RS in tujini).

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • projektna naloga

Modul Korporativna varnost

PRAVNI VIDIKI KORPORATIVNE VARNOSTI

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Bojan Vavtar
Letnik: 3.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • uvod v predmet,
  • Korporacijsko pravo
  • Korporacijska kultura – organizacijska in varnostna kultura, poslovna etika, družbena odgovornost
 • zasebnost podatkov in korporacijska varnost – poudarek na varovanju poslovne skrivnosti in varovanju tajnih podatkov,
 • nadzor delodajalca na delovnem mestu,
 • posamezne študije primerov korporacijske varnosti,
 • korporacijska varnost in intelektualna lastnina,
 • korporacijska varnost in zaščita okolja ter
 • odprta vprašanja in izbrani problemi.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga
 • demonstracijski nastop

NAČRTOVANJE IN RAZVOJ KORPORATIVNE VARNOSTI

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: dr. Robert Radkovič
Letnik: 3.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • uvodne razlage in multidisciplinarni,
 • strateška izhodišča korporativne varnosti,
 • struktura, status, vloga, izobraževanje in kompetence menedžmenta korporativne varnosti,
 • upravljanje integralnega varnostnega sistema,
 • upravljanje s standardi in regulativo varovanja informacij, komunikacij ter izvirnega znanja,
 • obvladovanje varnostnih in poslovnih tveganj v kontekstu upravljanja neprekinjenega poslovanja in kriznega upravljanja,
 • celovito obvladovanje kakovosti varovanja,
 • menedžerska orodja varnostnega upravljanja konkurence, poslovnih partnerjev in pogodbenih izvajalcev,
 • korporacijska kultura in nadzorni mehanizmi korporativne varnosti in
 • varnostno svetovanje.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga
 • demonstracijski nastop

Diplomski izpit GOSPODARSKO PRAVO

Vrsta predmeta: diplomski izpit
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Bojan Vavtar
Letnik: 3.
Št. kreditov: 4

Vsebina predmeta

 • temeljni pravni pojmi,
 • pravo gospodarskih družb – temeljni pojmi,
 • osnove obligacijskega prava,
 • tržno pravo in
 • osnove delovnega prava.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • projektna naloga

Modul Varnost v turizmu

SODOBNI TERORIZEM KOT GROŽNJA TURISTIČNI DEJAVNOSTI

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec: mag. Marjan Miklavčič
Izvajalci predmeta:-
Letnik: 3.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • poznavanje in razumevanje pojma terorizma in njegovih pojavnih oblik v povezljivosti z vplivom na turistične destinacije,
 • spoznavanje dinamike mednarodnega varnostnega okolja in oblik terorističnih dogodkov z vplivom na turistične tokove,
 • sposobnost razumevanja terorizma kot oblike groženj in varnostnih tveganj v turistični destinaciji,
 • spoznavanje vrste terorističnih organizacij in njihovih sredstev ter metod delovanja, kot oblike groženj nacionalni varnosti,
 • vpliv asimetričnih groženj – terorizma na turistično dejavnost,
 • oblike zoperstavljanja pojavnim oblikam terorizma s kreiranjem varnostne arhitekture v turističnem okolju,
 • nosilci varnostnih nalog, ki zagotavljajo varnost turistične destinacije pred terorističnimi grožnjami,
 • nacionalna varnost RS in terorizem kot definirana oblika varnostne grožnje,
 • soočenje turista in turistične destinacije z terorističnim napadom,
 • teroristične grožnje in zavarovalništvo kot dodatni strošek v turizmu,
 • varnostna prepoznavnost turistične destinacije v globalnem prostoru skozi prisotnost terorizma kot oblike varnostnega tveganja,
 • turistične agencije in pridobivanje podatkov o pojavnih oblikah terorističnih groženj in tveganjih v globalnem prostoru,
 • krizno komuniciranje s turistom v primeru terorističnega napada in
 • varnostna asistenca turistom kot žrtvam terorističnega napada.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarske naloga
 • analiza primerov
 • ustni izpit

VARNOST V TURISTIČNIH DESTINACIJAH

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec: mag. Marjan Miklavčič
Izvajalci predmeta:-
Letnik: 3.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • poznavanje in razumevanje soodvisnosti turizma in varnostnega okolja,
 • spoznavanje dinamike mednarodnega varnostnega okolja in vpliv na turistične tokove,
 • sposobnost razumevanja pojavnih oblik groženj in varnostnih tveganj v turistični destinaciji,
 • vpliv asimetričnih groženj na turistično dejavnost (terorizem, organizirani kriminal, migracijski tokovi, trgovina z ljudmi, onesnaževanje okolja, naravne nesreče, epidemije, finančne in gospodarske krize itd.),
 • kreiranje varnostne arhitekture v turističnem okolju,
 • nosilci varnostnih nalog, ki zagotavljajo varnost destinacije in njihove naloge,
 • nacionalna varnost RS in njen vpliv razvoj turizma v Sloveniji,
 • pojmovanje varnosti turista in soočenje z varnostnimi dogodki,
 • varnost turistične destinacije kot tržna prednost,
 • varnostni menedžment in vpliv na varnostna tveganja v turizmu,
 • sposobnost prepoznavanja in obvladovanja varnostnih izzivov v turizmu skozi procese kriznega upravljanja,
 • kreiranje varnostnega okolja v turističnih objektih (hotelih, apartmajskih naseljih, turističnih kampih, kmetijah, skupnostih itd.),
 • varnostna prepoznavnost turistične destinacije v globalnem prostoru skozi odnos turističnih akterjev in medijev,
 • varnostno dezinformiranje turista kot oblika delovanja nelojalne konkurence v turizmu (prepoznavanje in ukrepanje),
 • varnost v turizmu kot potreba, vrednota, dobrina, blago in storitev,
 • kreiranje varnosti v turizmu skozi vizijo, strategijo, operacionalizacijo in implementacijo,
 • turistične agencije in pridobivanje podatkov o varnostnih tveganjih v globalnem prostoru (sodelovanje, odgovornost državnih institucij, odprti obveščevalni viri, svetovni splet itd.),
 • varnostno informiranje/obveščanje turista,
 • krizno komuniciranje s turistom in
 • varnostna asistenca turistom kot del dejavnosti v turizmu doma in v tujini.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarske naloga
 • analiza primerov
 • pisni ali ustni izpit

POSLOVNI SISTEMI V TURIZMU

Vrsta predmeta: diplomski izpit
Nosilk: mag. Tajana Rijavec
Izvajalci predmeta: mag. Tatjana Rijavec in mag. Petra Vovk Škerl
Letnik: 3.
Št. kreditov: 4

Vsebina predmeta

 • uvod v poznavanje poslovnih sistemov,
 • glavne organizacijske oblike posameznih poslovnih sistemov,
 • struktura produktov,
 • dejavnost poslovnih sistemov kot dejavnik razvoja,
 • tehnologija delovnih procesov,
 • strateške povezave,
 • poslovno povezovanje turističnih organizacij z okoljem,
 • trendi razvoja,
 • marketing v poslovnih sistemih in
 • strateški vidiki upravljanja.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • projektna naloga

Modul Požarna varnost

ORGANIZACIJA PROTIPOŽARNIH SISTEMOV

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec in izvajalec predmeta: Iztok Zajc, mag.
Letnik: 3.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • opredelitev pojma protipožarnega sistema,
 • načela sistema vodenja,
 • organizacijske oblike v odvisnosti pogojev delovanja – nacionalne, lokalne industrijske,
 • podsistemi učinkovitega protipožarnega sistema (zaznavno- opazovalni, komunikacijski, informacijski, podpore odločanju, podsistemi za nadzor-vodenje, varnostni, logistični, upravni, poslovodni in izobraževalni, raziskovalnli),
 • dejavniki protipožarnih sistemov,
 • operativno-poveljniški centri – stacionarni in mobilni,
 • gasilci in
 • zakonska zasnova protipožarnih sistemov.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • pisne naloge

GASILSKA TAKTIKA IN TEHNIKA

Vrsta predmeta: modulni
Nosilec in izvajalec: Iztok Zajc, mag.
Letnik: 3.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • taktični ukrepi in dejanja gasilskih enot, glede na namen, velikost in pogoje delovanja na goriščih in mestih intervencije pri naravnih in tehnoloških nesrečah brez požara, vendar z nevarnostjo požara,
 • vzpostavitev sodelovanja in usklajevanje z drugimi storitvami v sili (HMS, policija) na samem dogodku in s podpornimi enotami (vojska in/ali civilna zaščita),
 • odnosi z javnostmi in postopki ter organiziranje informiranja o dejavnostih,
 • gasilska vozila s posebno opremo – vrste in tipi,
 • zaščitna oprema,
 • pomožna oprema, stroji in orodja,
 • komunikacijska oprema in sistemi ter
 • oprema za reševanje in evakuacijo.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • pisne naloge

OSNOVE POŽARNE VARNOSTI

Vrsta predmeta: modulni
Nosilka in izvajalka predmeta: dr. Sandra Senčič
Letnik: 3.
Št. kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • opredelitev pojmov požar in gorišče,
 • proces gorenja, hitrost zgorevanja,
 • vrste ognja,
 • vrste eksplozij,
 • načini prenosa toplote,
 • kalorimetri,
 • hitrost širjenja požara,
 • dim,
 • lastnosti vnetljivosti snovi in struktura,
 • vrste gorišč in njihove značilnosti (stavbe, vozila, plovila, predori, odprti prostori – gozdovi),
 • lastnosti nevarnih snovi – pri transportu in skladiščenju – kot vir nevarnosti zaradi požara ali gašenja,
 • politika požarne varnosti,
 • predpisi in standardi protipožarne zaščite na nacionalni ravni ter na ravni EU,
 • protipožarna kultura,
 • načela gasilstva,
 • strokovnost in pripravljenost v gasilstvu ter
 • naloge gasilstva v naseljih in industriji.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • pisne naloge

KRIZNI MENEDŽMENT

Vrsta predmeta: izbirni modulni
Nosilec: doc. dr. Darko Anželj
Izvajalci predmeta: mag. Fadil Mušinović
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • uvod,
 • kriza in njene značilnosti,
 • razvrstitev kriz,
 • simptomi, vzroki in posledice krize,
 • pojem in vsebina kriznega menedžmenta,
 • posebni primeri kriznega menedžmenta,
 • preprečevanje nastanka akutnih kriz,
 • kompleksnost kriz na varnostnem področju,
 • odziv sodobne države na kompleksno ogrožanje varnosti,
 • idealni model sistema kriznega menedžmenta v sodobni državi,
 • vloga varnostnih sil v sistemu kriznega menedžmenta,
 • sistem kriznega menedžmenta na Švedskem,
 • sistem kriznega menedžmenta v ZDA,
 • sistem kriznega menedžmenta v Veliki Britaniji,
 • sistem kriznega menedžmenta v Republiki Sloveniji in
 • doseganje prenove z metodo prestrukturiranja in metodo reinženiringa poslovanja.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit

POŽARNA FORENZIKA

Vrsta predmeta: diplomski izpit
Nosilka in izvajalka predmeta: dr. Sandra Senčič
Letnik: 3.
Št. kreditov: 4

Vsebina predmeta

 • pojem in naloge požarne forenzike,
 • raziskovanje vzrokov,
 • zavarovanje mesta dogodka,
 • izločitev sledi,
 • uničenje sledi,
 • fotografiranje mesta dogodka in postopki izključitve sledi,
 • primarno zavarovanje sledi kontaminacije in predložitev v raziskovalne laboratorije,
 • zaslišanje prič (tehnika intervjuja),
 • oblikovanje poročil in
 • varnost forenzičnega postopka in dokumentacije.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • projektna naloga

STROKOVNA PRAKSA

Vrsta predmeta: obvezni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač
Letnik: 3.
Št. kreditov: 16

Vsebina predmeta

Priprave na delovno prakso v obliki tematskih delavnic, poletne šole ipd. Npr.:

 • uporaba programov Word in Excel,
 • e-poslovanje,
 • tuji jeziki,
 • varstvo pri delu,
 • obvladovanje pisnih in govorniških veščin,
 • tematski seminarji (seminar o diplomski nalogi, metodologiji raziskovanja, uporabi bibliografskih baz ipd.) in
 • praktično delo v organizaciji , 7 tednov.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • seminarska naloga
 • tematski seminarji
 • delovna praksa in poročilo o praksi

Izbirni predmeti

RAZVOJ KARIERE

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Izvajalci predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak, doc. dr. Anita Goltnik Urnaut in mag. Marjeta Malec
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • funkcija HRM – upravljanja s človeškimi viri,
 • HRM v odnosu do HRD,
 • opredelitev pojmov: kariera, razvoj kariere, načrtovanje kariere, upravljanje s kariero,
 • tradicionalno in sodobno pojmovanje kariere,
 • teorije o karierah,
 • nova delovna vloga, opis del in kompetence,
 • modeli upravljanja s kariero,
 • razvoj delovne kariere – elementi in koraki,
 • osebna blagovna znamka,
 • izobraževanje in usposabljanje ter vseživljenjsko učenje kot del kariere,
 • vloga kariernih centrov v VSI,
 • učeča se organizacija,
 • standardi kakovosti na področju HRM in
 • prepletanje poklicnega življenja z ostalimi področji življenja.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni/ustni izpit
 • poročilo o vajah – portfolio mapa dosežkov in planov
 • aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah

NOVE TEHNOLOGIJE V POSLOVNEM PROCESU

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • organiziranje poslovnega sistema,
 • priprava okolja za uvajanje novih tehnologij,
 • pomen informacij in IT v poslovnem procesu,
 • primeri dobre prakse: nove tehnologije v proizvodnji,
 • primeri dobre prakse: nove tehnologije v storitveni dejavnosti (banke, zavarovalnice, zdravstvo, turizem, izobraževanje …),
 • primeri dobre prakse: nove tehnologije v javni upravi,
 • primeri dobre prakse: nove tehnologije v trgovini,
 • organizing the business system,
 • preparing the environment for the introduction of new technologies,
 • the importance of information and IT in the business process,
 • sase Studies: New technologies in a production process,
 • case Studies: New technologies in the service activities (banks, insurance, healthcare, tourism, education …),
 • case Studies: New Technologies in Public Administration in
 • case Studies: New technologies in Security management.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • projektno delo (tematska okrogla miza)
 • strukturirani referat (individualno delo)
 • ustni ali pisni izpit

DRUGI TUJI JEZIK – ANGLEŠČINA

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka: mag. Marina Štros-Bračko
Izvajalci predmeta:
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • različne teme s področja varnostnih znanosti: mednarodni trgi, doma
 • zahtevnejše komuniciranje
 • prezentacije storitev in izdelkov
 • predstavitev firme
 • Relative Clauses
 • Reported speech
 • Modal verbs
 • Gerunds and infinitives
 • Words often confused

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni (kolokviji) ali ustni izpit
 • domača naloga

DRUGI TUJI JEZIK – NEMŠČINA

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka: mag. Viktorija Osolnik Kunc
Izvajalci predmeta:
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • slovnične strukture,
 • strokovno besedišče in stalne besedne zveze s področji študijskih programov,
 • poslovna korespondenca,
 • življenjepis in intervju za službo,
 • sestanki,
 • razumevanje uradovalnih in pravnih besedil in
 • prevajanje enostavnejših besedil.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • domača naloga

DRUGI TUJI JEZIK – ITALIJANŠČINA

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka: Jelisava Valentina Petek
Izvajalci predmeta:
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • moje življenje in služba,
 • opis nalog varnostnega managerja,
 • varnostni standardi,
 • nevarnosti in varnostni ukrepi,
 • dajanje navodil,
 • telefoniranje,
 • poslovna korespondenca in
 • slovnica.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit

ZAVAROVALNIŠTVO

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka: mag. Vojka Ojsteršek
Izvajalci predmeta: mag. Vojka Ojsteršek, doc. dr. Mojca Nekrep, doc. dr. Alojz Klaneček
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • ekonomske, pravne in tržne osnove zavarovalništva,
 • osebna zavarovanja in
 • premoženjska zavarovanja.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • predpogoj za pristop k izpitu je seminarska naloga

PROMETNA VARNOST

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Elvis Alojzij Herbaj
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • osnove, koncepti, procesi in modeli o prometni varnosti,
 • parametri, ki vplivajo na prometno varnost,
 • odnos voznik – vozilo – cesta – okolje,
 • vid in vidno polje,
 • način zaznavanja, reakcijski časi,
 • sociologija in psihologija v cestnem prometu s prometno etiko,
 • vožnja in prometna varnost,
 • varnost v pogojih nočne vožnje in v pogojih zmanjšane vidljivosti,
 • prometna varnost, kot sestavni del načrtovanja, projektiranja in vzdrževanja cestno prometne infrastrukture,
 • medsebojni odnos pnevmatika – cestna površina,
 • sile, ki delujejo na motorno vozilo v vožnji,
 • zavorna razdalja,
 • vpliv hitrosti vožnje na prometno varnost,
 • alkohol, mamila, zdravila v cestnem prometu,
 • varnost v predorih in
 • vpliv starosti na vožnjo.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • izdelan in predstavljen seminar – vaje, prezentacija seminarske naloge
 • pisni izpit
 • ustni izpit

SOCIOLOGIJA

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec in izvajalec predmeta: doc. dr. Bojan Macuh
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • družbeni procesi in družbeni odnosi,
 • značilnosti prehoda iz moderne v postmoderno družbo,
 • globalizacijski procesi njihov vpliv in posledice,
 • delo in ekonomsko življenje,
 • vloga in pomen komunikacije in medijev v postmoderni družbi,
 • značilnost, vsebine in posledice spremenjenih vlog posameznika v družbi in v zasebnosti,
 • agensi družbe, njihovo delovanje, značilnosti in spremembe,
 • socializacija, zdravje, staranje – značilnosti in posledice ter
 • vloga in pomen kulturnega in socialnega kapitala za globalno, parciarno družbo, družbene skupine in posameznika.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • uspešno pripravljena in predstavljena seminarska naloga
 • pisni izpit

PSIHOLOGIJA IN ETIKA

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka in izvajalka predmeta: doc. dr. Anita Goltnik Urnaut
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • koncept in konstrukt komunikacijskega prostora,
 • posebnosti komunikacije in komunikacijskih motenj, ki ovirajo (med)kulturni stik,
 • stres in poravnavanje s stresom,
 • etika v medosebnih odnosih in dinamika osebnosti (potrebe, motivi, motivacija, zakonitosti, obrambni mehanizmi),
 • osebnost in strukturne dimenzije duševnih funkcij, procesov, lastnosti in stanj,
 • inteligenca in kritično mišljenje ter
 • pomen komunikacije, socialnih vlog in značilnosti vodenja v procesu vseživljenjskega izobraževanja.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • uspešno pripravljena in predstavljena seminarska naloga
 • pisni ali ustni izpit

STRATEŠKI RAZVOJ PODJETJA

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilec: mag. Fadil Mušinović
Izvajalci predmeta: mag. Fadil Mušinović in doc. dr. Matjaž Štor
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

Izzivi današnje ekonomije in sveta
Kaj je strateški management?

 • Zgodovina
 • Zakaj so strategije pomembne?
 • Osnovni procesi oblikovanja konkurenčnih strategij
 • Vidiki sodobnih avtorjev o procesu strategije
 • Nivoji strategij

Strategija in vrednost podjetja

 • Organska rast podjetja
 • Rast s prevzemi in združitvami

Analize kot osnova oblikovanja strategij
Kaj je poslovni model in kaj strategija

 • Razvoj poslovnih modelov
 • Koncept poslovnih modelov
 • Poslovni model in strategija: različni nivoji v podjetju

Pregled poslovnih modelov uspešnih podjetij
Upravljanje tveganj
Inovativnost in strategije
Strategija in etika

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni izpit
 • seminarska naloga

OSNOVE TRŽENJA

Vrsta predmeta: izbirni
Nosilka: mag. Petra Vovk Škerl
Izvajalci predmeta: mag. Petra Vovk Škerl, doc. dr. Lidija Kodrin, dr. Beno Klemenčič in mag. Boštjan Urbancl
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • opredelitev trženja in njegov pomen pri vsakdanjem gospodarjenju,
 • trženjsko raziskovanje,
 • trženjski informacijski sistem,
 • vedenje porabnikov,
 • zadovoljstvo in zvestoba porabnikov,
 • ciljno trženje in
 • trženjski splet za izdelek (4 P) in za storitev (7 P)
 • – atributi izdelka
 • – cenovne strategije
 • – prodajne poti
 • – trženjsko komunikacijski splet.

Oblika preverjanja in ocenjevanja znanja

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga


UPORABA BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE IN KRIPTOVALUT

Vrsta predmeta: izbirni 
Nosilec in izvajalec predmeta: mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
Letnik: 3.
Št. kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • osnove blockchain tehnologije
 • uporaba blockchain tehnologije v poslovne namene
 • uvod v kriptovalute
 • rudarjenje kriptovalut
 • digitalna denarnica in upravljanje z digitalnimi valutami
 • trgovanje z kriptovalutami
 • davčni in pravni vidik kriptovalut
 • ICO (inicial coin offering) in njihov pomen za razvoj novih področij na blockchain tehnologiji
 • aktualne novosti in trendi na področju blockchain tehnologij

Oblika preverjanja in ocenjeva znanja

 • projektna naloga
 • analiza 10 različnih ICO projektov
 • javna predstavitev projektne naloge
 • ustni/pisni izpit

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2021

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki