Splošno o programu Poslovne vede III


Znanstveni naziv: doktor znanosti/doktorica znanosti
Okrajšava: dr.

Način študija: izredni študij
Lokacija izvajanja: Celje in Ljubljana
Smeri študijskega programa: Komerciala, Turizem in Poslovna informatika

Prehod iz 1. v 2. letnik ni pogojen s številom doseženih kreditnih točk.
Za napredovanje v 3. letnik mora študent opraviti vse obveznosti organiziranih oblik študija 1. letnika, iz 2. letnika predmeta Sodobne metode statistične analize in obveznosti, zapisane v 15. členu Pravilnika o izvajanju doktorskega študija na FKPV pod rubriko Druge oblike organiziranega študija. Študent mora oddati dispozicijo doktorske disertacije, ki je potrjena in podpisana s strani potencialnega mentorja, v referat za podiplomski študij do konca tekočega študijskega leta.

Če študent pogoje za napredovanje v višji letnik izpolni hitreje, lahko zaprosi za hitrejše dokončanje študija.

Določbe o prehodih med programi

Prehod iz drugih doktorskih programov v predlagani doktorski program (vse tri smeri) je mogoč, če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski program. Pri prehodu mora kandidat priložiti overjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na doktorskem programu zavoda, na katerega je bil vpisan. Priložiti pa mora tudi uradni izpis veljavnih učnih načrtov za predmete in druge učne vsebine, ki jih je opravil. Prošnjo, na predlog vodje doktorskega programa, obravnava komisija, pristojna za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij Fakultete za komercialne in poslovne vede, dokončno pa o njej odloča Senat Fakultete. Prehod se izvede na podlagi priznavanja izpitov, ki jih je kandidat opravil v predhodnem študijskem programu. Pri tem se upoštevajo skladnost učnih vsebin (predmeti in druge sestavine študijskega programa), primerljivost obsega predmetov v KT in pogoji za vpis v predhodni doktorski program. Študentu se določijo tudi obveznosti, ki jih mora opraviti za dokončanje doktorskega programa Fakultete za komercialne in poslovne vede.

Načini in oblike izvajanja študija

Doktorski študijski program se bo izvajal kot izredni študij na sedežu fakultete v Celju ter dislocirani enoti Ljubljana. Pogoj za izvajanje študija je 28 kandidatov na posamezni lokaciji.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija so opravljene vse s programom predvidene študijske obveznosti, napisana in uspešno javno zagovarja na doktorska disertacija, s čimer kandidat zbere 180 KT.

Znanstveni naziv

Po opravljenih vseh obveznostih, predpisanih s študijskim programom, pridobi kandidat(ka) naziv »doktor/doktorica znanosti«. Naziv se okrajšano zapiše kot »dr.«.

Pri vsakem predmetu študent opravlja preverjanje znanja pri enem od nosilcev predmeta v obsegu, določenim z učnim načrtom. Izpit lahko zajema tudi različne obveznosti pri raziskovalnih projektih, kot določijo nosilci predmetov.

Preverjanje znanja pri predmetu individualno raziskovalno delo (IRD) študent opravlja šele, ko je opravil študijske obveznosti pri predmetih v prvem (pred prijavo dispozicije) in drugem letniku (pred javno predstavitvijo dispozicije). V skladu z učnim načrtom opravi študent študijske obveznosti pri učni enoti IRD za pripravo dispozicije, ko mu potencialni mentor odobri osnutek dispozicije teme doktorske disertacije.

 

Fakulteta ureja priznanje pridobljenega znanja in spretnosti pred vpisom v podiplomski program tretje stopnje skladno z Merili za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, Statutom ter ostalimi internimi splošnimi akti. Pridobljeno znanje se lahko prizna v celoti ali delno, odvisno od tega, ali v celoti ali deloma ustreza splošnim oziroma predmetno specifičnim kompetencam in vsebinam predlaganega programa. Priznavata se znanje in usposobljenost, pridobljena s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem. Osnova za priznanje je pisna vloga s priloženimi uradnimi potrdili in izvlečkom opravljenega programa oziroma drugimi pisnimi dokazi, iz katerih je mogoče presoditi raven pridobljenega znanja. Stopnjo priznavanja študijske obveznosti odobri na predlog vodje doktorskega programa Komisija za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij, ki ovrednoti priznanje s kreditnimi točkami .

Podlaga za priznanje pridobljenega znanja in spretnosti so: spričevalo in druge listine, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in njihovo vsebino; objavljeni prispevki v recenziranih znanstvenih revijah ali na konferencah, če se skladajo z vsebino študija; poročila o aplikativnih raziskavah in svetovalnih projektih, če se skladajo z vsebino študija. O umestnosti priznanja znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, odloči komisija, pristojna za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij, potem, ko pridobi mnenje vodje doktorskega študija.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki