Temeljni cilji programa


Doktorski program Poslovne vede pomeni vsebinsko nadaljevanje bolonjskih podiplomskih študijev in predstavlja zaključen tretjestopenjski program, ki naj bi ga vpisovali študenti po končanem drugostopenjskem študiju na Fakulteti za komercialne in poslovne vede, ali z drugih ustreznih fakultet. Navezuje se na drugostopenjske programe in skupaj s predhodnimi programi predstavlja zaokrožen osemletni študij, ki vodi do naslova doktor znanosti.

Temeljni cilj doktorskega študija je izobraziti splošno razgledane znanstvenike, ki bodo imeli poglobljen vpogled v znanost, ki bodo znali oceniti pomen znanosti za blaginjo države oziroma družbe kot celote in njenih subjektov ter umestiti poslovne znanosti v okvir znanosti na sploh. Znanje, ki ga bodo pridobili, bo na eni strani, pomenilo možnost vpogleda v širši razvoj znanosti, razumevanje pomena raziskovanja družbenih in gospodarskih pojavov, omogočilo razviti sposobnost kritičnega razmišljanja o teoretičnih rešitvah in njihovi aplikaciji v prakso in razvijanje novega znanja, na drugi strani pa možnost analize vpliva aktivnosti v konkretnem podjetju na gospodarski položaj družbe kot celote. Cilj programa je študentom omogočiti spoznati najprej, kaj pravzaprav je teorija znanosti, zakaj je v družbi, ki se želi razvijati, pomembna njena prisotnost ter pomen makroekonomskih teorij, njihovo zgodovino, dejavnike, ki so nanje vplivali, in njihov vpliv na obnašanje organizacij v posameznih obdobjih in okoljih. Poseben poudarek bo dan novejšim makroekonomskih teorijam, ki so se razvile v razmerah globalnega poslovanja organizacij.
Glede na to, da si znanosti ne moremo zamisliti brez ustreznih analitskih in statističnih orodij, je cilj doktorskega študija dati študentom tudi splošna analitska znanja in znanja s področja statistične analize za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela in za potrebe priprave doktorske disertacije.

Posebna odlika doktorskega študija so seminarji, ki jih bo študent opravil pri mednarodno priznanem strokovnjaku s posameznega specifičnega področja. Pri njem bo uporabil znanje, ki ga je pridobil pri splošnih teoretičnih predmetih, in preveril uporabo teorije v praksi. Doktorski program izhaja iz dejstva, da ni teorije brez dobre prakse in ni dobre prakse brez ustrezne teorije. Zato je cilj doktorskega programa usposobiti študente za ustrezno povezovanje teorije in prakse. Končni cilj doktorskega študija je izobraziti raziskovalno razgledanega doktorja, ki bo pri raziskovalnem delu že imel tolikšne raziskovalne izkušnje tako zaradi raziskovalnih seminarjev, ki jih bo opravil doma ali v tujini, kot tudi zaradi pridobitve splošnih teoretičnih znanj, da bo sposoben samostojno opravljati temeljne in aplikativne raziskave. Zato bo sposoben nadaljnjega razvijanja znanosti na eni strani in uporabe že razvite znanosti v praksi na drugi.

V programu so upoštevane temeljne predpostavke, da mora biti doktor sposoben uspešno delovati tako v raziskovalnih institucijah kot tudi v drugih organizacijskih sistemih (bankah, podjetjih in organizacijah javnega sektorja) pri reševanju zapletenih gospodarskih vprašanj zlasti na področju komerciale, turizma in informatike.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki