Vpisni pogoji


V doktorski študijski program Poslovne vede III se lahko vpiše, kdor je končal:

  • Študijski program druge stopnje;
  • Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
  • Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
  • Študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program. Kandidatom Komisija za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij določi dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.
  • Študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.

Ne glede na zgornje alineje, lahko Komisija za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij za kandidate, ki se vpisujejo iz predhodno zaključenih ne ekonomskih študijskih programov, določi dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.

Na doktorski študijski program Poslovne vede III se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom in Pravilnikom o vpisih.

Merila za prehode med študijskimi programi

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi in Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti ter Pravilniku o vpisih se študentom lahko prizna predhodno pridobljena formalna izobrazba ali neformalno znanje. Študent se lahko vpiše v letnik, za katerega izpolnjuje pogoje.

S kandidati se opravi sprejemni razgovor, v katerem se ugotavljajo:

  • motivi kandidata za doktorski študij,
  • nagnjenost k znanstveno-raziskovalnemu delu,
  • primernost predhodne izobrazbe za vpis pod navedenimi pogoji,
  • druge vsebine v skladu 5. členom tega Pravilnika.

O sprejemnem razgovoru se naredi zapisnik.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki