Učni načrti


1. LETNIK
Obvezni skupni predmeti

Modul: MENEDŽMENT IS

Modul: SPLETNE APLIKACIJE

 

2. LETNIK
Izbirni predmeti

 

 


RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Samo Uhan
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • v prvem delu se študenti seznanijo s konceptom družboslovne raziskave. Izhajajoč iz ideje raziskovalnega načrta obravnavajo različne raziskovalne pristope v polju družboslovnega raziskovanja
 • v drugem delu študenti obravnavajo značilnosti kvantitativnega raziskovanja. Začnejo s postopki vzorčenja in nadaljujejo z obravnavo posebnosti strukturiranega intervjuja. Seznanijo se z različnimi pristopi zbiranja podatkov, ki so v uporabi v kvantitativnem raziskovanju
 • tretji del vključuje vsebine kvalitativnih raziskovalnih pristopov. Študenti obravnavajo tehnike zbiranja podatkov, ki jih raziskovalci najpogosteje uporabljajo v kvalitativnem raziskovanju kot so npr. fokusne skupine, entnografija in opazovanje z udeležbo

Obveznosti študentov pri predmetu

 • izdelava raziskovalnega projekta
 • pisni izpit


USMERJANJE USTVARJALNOSTI

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Borut Likar
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

Uvod
 • inoviranje, podjetnost in inovativnost kot način življenja in dela
 • opredelitev osnovnih pojmov in konceptov

Inovacijska veriga – od izziva do realizacije

 • zaznavanje priložnosti, kreiranje in izbor idej ter dokazovanje delovanja novosti oz. prototopiranje
 • identifikacija problemov in zaznavanje priložnosti, kreiranje in izbor idej ter dokazovanje delovanja novosti oz. prototipiranje
 • zaščita idej in intelektualna lastnina
 • komercializacija znanja, tehnologije, idej in know-howa
 • oblike poslovne realizacije novost

Osnove obvladovanja inoviranja v organizaciji

 • odprto inoviranje
 • inovacijska kultura

Obveznosti študentov

 • aktivno sodelovanje na predavanjih
 • krajši pisni izdelki
 • vaje
 • pisni izdelek/ustni izpit


PRIMERJALNI GOSPODARSKI SISTEMI

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Vito Bobek
Letnik: 1
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • benchmarking metoda
 • determinante razvoja
 • učinkovitost vlade
 • učinkovitost menedžmenta

Obveznosti študentov

 • pisni izdelek – naloga
 • predstavitev naloge
 • izpit


IT PODPORA MENEDŽMENTU

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Tatjana Kovač
Letnik: 1
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • osnove teorije odločanja
 • odločitveni proces
 • analiza odločitvenega procesa
 • sistemski pristop k reševanju problemov
 • modeliranje odločitvenega procesa
 • podpora odločanju
 • umetna inteligenca v menedžmentu procesa odločanja
 • študij primerov dobre prakse

Obveznosti študentov

 • pisni /ustni izpit
 • seminarska naloga
 • praktična naloga, projekt


PODATKOVNE ZBIRKE II

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Ivan Strugar
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • podatek in informacija
 • sistemi za upravljanje podatkovne baze (SUPB)
 • organizacija podatkovne baze
 • podatkovni modeli (relacijski, objektno-relacijski, objektni, mrežni, hierarhični)
 • povpraševalni jeziki (SQL, QBE, OQL…)
 • varnost v SUPB
 • obnavljanje podatkovne baze
 • nadzor nad sočasno uporabo podatkovne baze
 • podatkovno modeliranje
 • objektno orientirane podatkovne baze
 • porazdeljene baze podatkov
 • podatkovna skladišča
 • podatkovno rudarjenje

Obveznosti študentov pri predmetu

 • pisni izpit
 • ustni izpit
 • opravljene računalniške vaje


POSLOVNO OBVEŠČANJE (Business Intelligence)

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Mirjana Pejić Bach
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 10

Vsebina predmeta

 • osnovni pojmi poslovnega obveščanja: ekonomija znanja in vloga podatkov pri odločanju, pojem inteligentnega podjetja, opredelitev poslovne inteligence, osnovni tipi poslovne inteligence
 • viri podatkov za poslovno obveščanje: vprašanja kakovosti in količine podatkov, zagotavljanje želene ravni kakovosti podatkov, vprašanja kakovosti podatkov: standardizacija, skladnost, kredibilnost, razširljivost
 • različne vrste poslovnega obveščanja: poslovno obveščanje tipa strank – poslovni odjemalec, proces poslovne inteligence, notranja – zunanja oblika poslovnega obveščanja, proaktivno poslovno obveščanje, poslovno obveščanje kot podpora strategiji družbe (podjetja), vloga poslovnega obveščanja v vrednostni verigi
 • orodja za poslovno obveščanje: poslovno poročanje, skladiščenje podatkov, OLAP, Data Mining, spletno (WEB) rudarjenje, besedilno rudarjenje, rudarjenje na socialnih omrežjih, Namizja, ocenjevanje, poslovno obveščanje in uravnoteženo ocenjevanje
 • poslovno obveščanje v praksi: izbira orodij za poslovno obveščanje, varnostna vprašanja uporabe poslovnega obveščanja, analiza stroškov in koristi v projektih poslovnega obveščanja, projektni managment v razvoju aplikacij za poslovno obveščanje
 • ekonomski pogled poslopvnega obveščanja: poslovno obveščanje v modelu vrednostne verige, analiza stroškov in koristi v obveščevalnih projektih podjetij, donosnost naložb (ROI) poslovne inteligence, poslovno obveščanje na trgu, poslovno obveščanje in varnostna vprašanja
 • bodočnost poslovnega obveščanja: aktualna sedanja vprašanja in vprašanja v prihodnosti, »Extranets« kot vir poslovnega obveščanja, konkurenčno obveščanje, Socialna omrežja kot vir »živega« poslovnega obveščanja

Obveznosti študentov pri predmetu

 • sodelovanje na predavanjih
 • projekt iz poslovnega obveščanja z zagovorom


UPRAVLJANJE S PODATKI IN PROCESI

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Ivan Strugar
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 10

Vsebina predmeta

 • podjetja v informacijski družbi
 • proces definicije podatkov
 • strateško upravljanje podatkov in informacij
 • sistemi za podporo odločanju
 • poslovno obveščanje
 • podatkovno rudarjenje
 • podatkovno skladišče
 • OLAP tehnologija
 • področna podatkovna skladišča in večdimenzionalne baze podatkov
 • standardizacija
 • skrbništvo podatkov
 • varnost in zaščita podatkov
 • zagotavljanje kakovosti podatkov

Obveznosti študentov pri predmetu

 • pisni izpit
 • naloge
 • poročilo in zagovor projekta


NAČRTOVANJE IN ANALIZIRANJE SPLETNIH APLIKACIJ

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Sebastian Lahajnar
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 10

Vsebina predmeta

 • struktura spletnih strani
 • načrtovanje programske opreme
 • spletni programski jeziki
 • izdelava aktivnih spletnih strani
 • baze podatkov na spletnih straneh
 • izdelava uporabniških vmesnikov
 • zaščita in šifriranje podatkov
 • razvoj spletnih aplikacij
 • postavitev in distribucija spletnih aplikacij

Obveznosti študentov pri predmetu

 • pisni izpit
 • ustni izpit
 • seminarska naloga


SODELOVALNI SISTEMI IN SPLETNI DIZAJN

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Ivan Strugar
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 10

Vsebina predmeta

 • pojem in razvoj sodelovalnih sistemov
 • sodelovalne tehnologije v podjetju
 • neodvisne sodelovalne enote in WEB 2.0
 • spletni dizajn
 • novi mediji in oblikovanje interakcije

Obveznosti študentov pri predmetu

 • pisni izpit iz teorije
 • poročilo o vajah: ocenjuje se praktični izdelek na vajah
 • seminarska naloga


E – IZOBRAŽEVANJE

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • vloga in pomen e-izobraževanja
 • pogoji za razvoj in izvajanje e-izobraževanja
 • priprava okolja (interfacea) za pristop h gradivu in interakcijo med udeleženci
 • vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovanja v virtualnem okolju
 • novi trendi razvoja WEB 2.0 in WEB 3.0
 • načrtovanje e-gradiv
 • orodja za pripravo e-gradiv
 • orodja za upravljanje z e-gradivi
 • multimedijske vsebine
 • aktivnosti
 • evalvacija

Obveznosti študentov pri predmetu

 • pisni izpit
 • ustni izpit
 • seminarska naloga


E – POSLOVANJE

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: objavljen bo naknadno
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • nastanek koncepta e-poslovanja in nove (digitalne) ekonomije, osnovne vrste in pojmi
 • računalniške mreže – osnovni pojmi in tehnologije
 • tehnološka zasnova e-poslovanja. E-tržišča; poslovni informacijski sistemi in e-poslovanje
 • intranet in ekstranet tehnologije in njihova integracija v e-poslovanje
 • strateške koristi uvedbe e-poslovanja. Tranzicija s tradicionalnega k e-poslovanju
 • modeli e-poslovanja
 • varnostni problemi v e-poslovanju in načini njihovega reševanja
 • izvedba koncepta e-poslovanja; kako vzpostaviti korporacijsko spletno mesto
 • spletni dizajn in metrika
 • Web 2.0.
 • virtualne skupnosti in sodelovalni sistemi
 • bodočnost e-poslovanja

Obveznosti študentov pri predmetu

 • pisni izpit
 • ustni izpit
 • seminarska naloga
 • ocena timskega projekta


EVALVACIJA IN KAKOVOST IS

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: objavljen bo naknadno
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • potrebe po kontroli in upravljanju IS; Kakovost IS in načini merjenja
 • tveganja v delovanju IS in kontrolni mehanizmi; metode ocenjevanja tveganja IS
 • koraki ocene uspešnosti (evalvacija) kakovosti informacijskih sistemov
 • postopki izvedbe revizije informacijskih sistemov in ocene kakovosti
 • metode ocenjevanja kakovosti IS, krovne metode in okviri (CobiT, COSO)
 • upravljanje s pomočjo informatike v organizaciji in zakonska regulativa; primeri izvedbe evalvacije IS ob uporabi CobiT okvirja
 • izvedene metode ocenjevanja kakovosti IS (CMMI, ISO 27000, ITIL)
 • primeri izvedbe evalvacije IS z uporabo CMMI, ISO 27000 i ITIL metod
 • ostale metode evalvacije IS; Institucije revizije IS

Obveznosti študentov pri predmetu

 • pisni izpit
 • ustni izpit
 • seminarska naloga
 • ocena timskega projekta


INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Ivan Strugar
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • vloga informacijsko-komunikacijskih tehnologij v poslovnem okolju
 • vrste, vloge in osnovne karakteristike informacijsko-komunikacijskih tehnologij in informacijskih sistemov
 • softwarske tehnologije. Algoritmi, inteligentni algoritmi. Vrste softwarea. Metode razvoja softwarea
 • tehnologije obdelave podatkov; Baze podatkov, OLAP, skladišča podatkov; Poslovna inteligenca
 • računalniške mreže; mrežne in komunikacijske tehnologije
 • internetne tehnologije v poslovanju; E-poslovanje
 • varnost in rizik uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij
 • informacijski sistemi, metode in norme upravljanja, revizija informacijskih sistemov in ocena uspešnosti
 • informacijsko-komunikacijske tehnologije in strategija (konkurenčnost) poslovanja, upravljanje IT projektov

Obveznosti študentov pri predmetu

 • pisni izpit
 • ustni izpit
 • seminarska naloga ter ocena timskega dela


MEDKULTURNA POGAJANJA

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Anita Goltnik Urnaut
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • kultura: opredelitev kulture, značilnosti kulture, sestavine kulture, modeli kulture, globalizacija, razlike med kulturami, vpliv kulture na osebnost in razmišljanje, kulturni šok, prilagajanje na tuje kulturno okolje, odnos do priseljencev
 • vpliv kulture na komunikacijo: področja kulturnih razlik v komunikaciji, vpliv kulture na komunikacijski proces, opvire v komuniciranju med kulturami, izboljšanje medkulturnega komuniciranja
 • klasifikacija kultur: pristopi v medkulturnem raziskovanju, dimenzije kulture, tipične kulture, odzivanje na kulturne razlike
 • poslovni razgovori v medkulturnem okolju
 • poslovni sestanki s predstavniki iz različnih kultur
 • pisna poslovna komunikacija v različnih medkulturnih okolji
 • medkulturna pogajanja
 • vodenje v medkulturnem okolju
 • posebnosti upravljanja s kadri v različnih kulturnih okoljih
 • etika in korupcija v različnih kulturah
 • medkulturno komuniciranje v turizmu/komerciali/v poslovni informatiki
 • komunikacija pred, med in po udeležbi v turističnem produktu
 • vpliv kulturnega okolja na komercialno in poslovno delovanje
 • kulturne posebnosti na področju poslovne informatike


Obveznosti študentov

 • pisni ali ustni zpit
 • naloge
 • projekt


NAPREDNE RAZISKOVALNE METODE IN TEHNIKE V POSLOVANJU

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Mirjana Pejić Bach
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • predstavitev strokovnih osnov raziskovanja; vrste raziskav: empirične , kvalitativne, eksperimenti itd
 • sistematika raziskovalnega dela: načrtovanje, izvedba, zbiranje podatkov
 • obdelava podatkov in interpretacija rezultatov obdelave (priprava podatkov, analiza tabel (vzročne zveze)
 • večfaktorialne zveze, kontrastne skupine, faktorska analiza); Informacijska tehnologija za: statistično obdelovanje podatkov, ekspertno modeliranje, Kaj – če analizo in simulacijo
 • pisanje poročila o raziskavi, strokovnega dela (pristop k pisanju strokovnega poročila, struktura, postopek, stil)
 • sposobnost uporabe knjižnic, virtualnih virov, sposobnost presojanja strokovnega dela

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • poročilo o vajah
 • poročilo o presojah
 • projektna naloga: dispozicija


POSLOVNO OBVEŠČANJE (za modul Spletne aplikacije)

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Mirjana Pejić Bach
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • osnovni pojmi poslovnega obveščanja: ekonomija znanja in vloga podatkov pri odločanju. Pojem inteligentnega podjetja. Opredelitev poslovne inteligence. Osnovni tipi poslovne inteligence.
 • viri podatkov za poslovno obveščanje: vprašanja kakovosti in količine podatkov. Zagotavljanje želene ravni kakovosti podatkov. Vprašanja kakovosti podatkov: standardizacija, skladnost, kredibilnost, razširljivost.
 •   različne vrste poslovnega obveščanja: poslovno obveščanje tipa stranka – poslovni odjemalec. Proces poslovne inteligence. Notranja – zunanja oblika poslovnega obveščanja. Proaktivno poslovno obveščanje. Poslovno obveščanje kot podpora strategiji družbe (podjetja). Vloga poslovnega obveščanja v vrednostni verigi
 • orodja za poslovno obveščanje: poslovno poročanje. Skladiščenje podatkov. OLAP. Data Mining. Spletno (WEB) rudarjenje. Besedilno rudarjenje. Rudarjenje na socialnih omrežjih. Namizja. Ocenjevanje. Poslovno obveščanje in uravnoteženo ocenjevanje.
 • poslovno obveščanje v praksi: izbira orodij za poslovno obveščanje. Varnostna vprašanja uporabe poslovnega obveščanja. Analiza stroškov in koristi v projektih poslovnega obveščanja. Projektni managment v razvoju aplikacij za poslovno obveščanje.
 • ekonomski pogled poslovnega obveščanja: poslovno obveščanje v modelu vrednostne verige. Analiza stroškov in koristi v obveščevalnih projektih podjetij. Donosnost naložb (ROI) poslovne inteligence. Poslovno obveščanje na trgu. Poslovno obveščanje in varnostna vprašanja.
 • bodočnost poslovnega obveščanja: aktualna sedanja vprašanja in vprašanja v prihodnopsti. »Extranets« kot vir poslovnega obveščanja. Konkurenčno obveščanje. Socialna omrežja kot vir »živega« poslovnega obveščanja.

Obveznosti študentov pri predmetu

 • sodelovanje na predavanjih
 • projekt iz poslovnega obveščanja z zagovorom


NAČRTOVANJE IN ANALIZIRANJE SPLETNIH APLIKACIJ (za modul Menedžment IS)

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Sebastian Lahajnar
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • pregled poslovne spletne programske opreme
 • gradniki spletnih strani in opisni jeziki
 • uporaba skript in programov na spletni strani
 • uporaba podatkovnih zbirk
 • varnost in zaščita podatkov na spletu

Obveznosti študentov pri predmetu

 • pisni izpit
 • seminarska naloga

VARNOSTNE TEHNOLOGIJE V IS

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Tomaž Klobučar
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • predstavitev osnovnih pojmov
 • varnostne politike in modeli
 • napredni varnostni mehanizmi
 • avtorizacija in nadzor dostopa
 • varnostne tehnologije v omrežju
 • varnostne infrastrukture
 • izbrana poglavja iz varnosti naprednih varnostnih tehnologij

Obveznosti študentov pri predmetu

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


RAZISKOVALNI SEMINAR

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Samo Uhan
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 4

Vsebina predmeta

 • koraki v raziskovalnem procesu: izbira raziskovalne teme, načrtovanje raziskave, zbiranje podatkov, analiza podatkov, interpretacija rezultatov, izdelava raziskovalnega poročila
 • oblikovanje hipotez: prepoznava indikatorjev, opazovanje in merjenje spremenljivk
 • priprava in analiza podatkov: vnašanje in kodiranje podatkov, frekvenčne distribucije, mere centralne tendence, mere variabilnosti, bivariatne tabele, mere povezanosti

Obveznosti študentov

 • izdelava raziskovalnega projekta

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2022

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki