Splošno o programu Turizem II


ORGANIZACIJA ŠTUDIJA

icon   Strokovni naslov: magister/magistrica turizma

icon   Okrajšava: mag. tur.

Način študija: izredni
Lokacija izvajanja:  Celje, Ljubljana in Maribor

*V primeru nezadostnega števila študentov na dislocirani enoti LJ/MB se del programa izvede na matični fakulteti v Celju, del pa na dislocirani enoti LJ/MB.

Moduli študijskega programa:

  • Turistična destinacija
  • Hotelirska industrija

Ocenjevanje in preverjanje znanja mora omogočiti spremljanje doseganja ciljev programa, med katerimi sta sprotni študij in doseganje ustrezne ravni znanja/kompetenc.

Zaradi različne vsebine in načina dela pri posameznem predmetu so nadrobnejši načini ocenjevanja in preverjanja znanja določeni v učnih načrtih predmeta in so prilagojeni posebnostim posameznega predmeta in njegovih ciljev.

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5). Podrobni kriteriji ocenjevanja so zapisani v učnih načrtih in navodilih za sodelovanje pri predmetu.

Če za izbirne vsebine iz študijskih programov na univerzah v tujini pretvorba ocene v oceno po sistemu, veljavnem na FKPV ni možna, se študentu za tako preverjeno znanje prizna izvirna ocena in opisno priznanje kot »priznano«. Senat FKPV nadrobneje uredi načine pretvorbe ocen za preverjanje znanja, ki so ga kandidati pridobili v tujini. Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program.

Študent napreduje v višji letnik, če za to izpolnjuje pogoje in ima poravnano šolnino oz. druge finančne obveznosti. Študent lahko napreduje hitreje kot je običajno, vendar mora poravnati šolnino za vsak letnik, za katerega opravlja izpite.

Redno napredovanje: V magistrskem študijskem programu napreduje študent v 2. letnik, če zbere vsaj  40 KT in ima v celoti poravnano šolnino.

Izredno napredovanje: Napredovanje v višji letnik je mogoče tudi brez zadostnega števila KT, in sicer: v magistrskem študijskem programu lahko študent napreduje v 2. letnik, če doseže vsaj  17 KT. Študent magistrskega študija lahko izredno napreduje v višji letnik, tudi, če ima za to opravičljive razloge (daljša službena odsotnost, daljša bolezen …). O izrednem napredovanju odloča Komisija za študijske zadeve magistrskega študija na podlagi vloge, ki je plačljiva po veljavnem ceniku.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik in enkrat spremeni modul. Študent, ki spremeni modul, mora opraviti obveznosti smernih predmetov novo izbranega modula, ne glede na to, da je opravil že nekatere obveznosti iz prvo izbranega modula. Študent se lahko odloči, da izbere študij dveh modulov hkrati in opravi posebne obveznosti vsakega modula. V magistrskem delu lahko poveže tematiko obeh modulov. Študent praviloma zaključi študij v času, predvidenem s študijskim programom. Iz opravičljivih razlogov se lahko študij podaljša za eno leto. Študent pa lahko napreduje v višji letnik in konča študij prej kot je predvideno s študijskim programom.

Načini in oblike izvajanja študija

Pri izrednem študiju poteka organizirano pedagoško delo po sistemu zaporedne izvedbe učnih predmetov. Vsak predmet se začne s predavanji oziroma drugimi predvidenimi oblikami dela in se nadaljujejo toliko časa, da se izčrpajo vse predvidene oblike dela ter se lahko izvede celotno preverjanje znanja. Pri izrednem študiju se en letnik izvede v obsegu 70 % kontaktnih ur.

Za kandidate, ki iz objektivnih razlogov ne morejo obiskovati predavanj oz. drugih skupaj organiziranih oblik študija, se lahko uvede študij, ki je običajen za študij na daljavo oziroma se klasičen način študija kombinira s prvinami študija na daljavo.

Študentje se lahko odločijo, da del študija opravijo v tujini. O tem na prošnjo kandidata sprejme sklep Komisija za podiplomski študij, ki določi dolžino študija in obveznosti, ki se kandidatu priznajo.

Senat FKPV lahko razpiše magistrski program kot izredni študij na sedežu FKPV v Celju, v Ljubljani in Mariboru pa na centrih za izredni dodiplomski študij.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija so opravljene vse s programom predvidene obveznosti ter napisano in uspešno zagovarjamo magistrsko delo, s čimer kandidat zbere najmanj 120 ECTS.

Strokovni oziroma znanstveni naslov

Po opravljenih vseh obveznostih, predpisanih s študijskim programom podiplomskega študija Turizma na FKPV, pridobi kandidat naslov magister/magistrica turizma. Naslov se okrajšano zapiše kot mag. tur. za imenom in priimkom. Če bo zakon o strokovnih in znanstvenih nazivih določal drugače, bo naslov naknadno usklajen z zakonom.

Fakulteta za komercialne in poslovne vede bo študentu priznala pridobljeno znanje in spretnosti pred vpisom v magistrski program v celoti ali delno, odvisno od tega ali v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oz. predmetno specifičnim kompetencam in vsebinam programa Turizma.

Priznava se znanje in usposobljenost, pridobljeno s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem. Osnova za priznanje je pisna vloga s priloženimi uradnimi potrdili in izvlečkom programa oziroma drugimi pisnimi dokazi, iz katerih je mogoče presoditi raven pridobljenega znanja. Stopnjo priznavanja študijske obveznosti odobri na predlog nosilca predmeta (ki ovrednoti priznanje s kreditnimi točkami in z oceno) komisija za podiplomski študij.

Podlaga za priznanje so naslednje listine:

  • spričevalo in druge listine o pridobljenem znanju izven visokošolskega zavoda,
  • ocena izdelkov, storitev, objav in drugih avtorskih del kandidatov, če se skladajo z vsebino študijske usmeritve, ki jo je študent izbral; oceno opravi nosilec predmeta,
  • potrdilo o že preverjenem znanju pri nekaterih predmetih opravljen izpit, čeprav ni bil vpisan v program,
  • objavljeni prispevki v recenziranih znanstvenih revijah ali konferencah, če se skladajo z vsebino študijske usmeritve, ki jo je študent izbral; o tem da mnenje nosilec predmeta,
  • poročila o aplikativnih raziskavah in svetovalnih projektih, če se skladajo z vsebino študijske usmeritve, ki jo je študent izbral; o tem da mnenje nosilec predmeta,
  • potrdilo organizacije o delovnih izkušnjah kandidata na strokovnem področju, ki ga je izbral za študij. Priznajo se le izkušnje, pri katerih je jasno, da je kandidat za dobro opravljanje svojega dela moral spremljati tudi dosežke teorije in jih vključevati v svoje delo. O tem da mnenje nosilec predmeta.

Na podlagi dokumentacije, ki vključuje tudi mnenje nosilca predmeta, se Komisija za podiplomski študij odloči o priznavanju celotne ali delne študijske obveznosti pri posameznem predmetu, obveznost seminarske naloge in drugih obveznosti, upoštevajoč pri tem način dela pri posameznem predmetu. Opisani kriteriji veljalo za priznavanje znanja, pridobljenega v Sloveniji in v tujini.

Določbe o prehodih med programi

Prehod z drugih magistrskih študijskih programov v magistrski študij Turizma je mogoč, če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v ta program. Pri prehodu mora priložiti overjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju na visokošolskem zavodu, na katerega je bil vpisan, in uradni izpis iz potrjenih in veljavnih učnih načrtov za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti. O prošnji odloča Komisija za podiplomski študij na predlog vodje podiplomskega programa. Prehod se izvede na podlagi priznavanja izpitov, ki jih je kandidat opravil v predhodnem študijskem programu. Pri tem se upošteva skladnost učnih vsebin (predmeti in druge sestavine študijskega programa) ter primerljivost obsega predmetov v ECTS.

TURIZEM II 1. letnik 2. letnik
CELJE 30 20
LJUBLJANA 30 20
MARIBOR 30 20
Tujci drugih držav članic EU 5 5
Tujci držav ne EU članic 5 5

Pogoj za izvajanje študija na enoti je 20 vpisanih študentov za posamezen letnik.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki