Predmetnik


Št. Predmet Kreditne točke
9 Seminar o magistrski nalogi 8
10 Raziskovalna metodologija 8
11 Strokovni izbirni predmet 8
12 Strokovni izbirni predmet 8
13 Prostoizbirni predmet 6
14 Magistrska naloga 22
SKUPAJ 60
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI Kreditne točke
11/12 Razvoj IS 8
11/12 Mobilne aplikacije 8
11/12 Poslovno obveščanje 8
11/12 Menedžerske simulacijske igre 8
11/12 Odkrivanje poslovnih priložnosti in tveganj z novimi informacijskimi tehnologijami 8
11/12 Varnostne tehnologije v IS 8
SKUPAJ  60
SKUPAJ magistrski študij 120
Prosto-izbirni predmet Kreditne točke
13 Pravo EU 6
13 Medkulturno komuniciranje 6
13 Podpora nemotenemu poslovanju 6
13 Strokovni izbirni predmeti iste ali druge smeri 6
13 Drugi izbirni predmeti drugih šol ali programov 6

V 2. letniku študent izbere dva strokovna izbirna predmeta izbrane smeri ter en predmet izmed prosto izbirnih predmetov magistrskega programa na FKPV ali drugi visokošolski instituciji.

Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrane smeri in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji.

Učni načrti


ANALIZA POSLOVANJA IN KONTROLING

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

1.Branje in razumevanje temeljnih računovodskih izkazov:

 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Izkaz finančni tokov

2.Analiza poslovanja podjetja z izbranimi kazalniki:

 • Kazalniki donosnosti
 • Kazalniki likvidnosti
 • Kazalniki gospodarnosti
 • Ostali kazalniki (EBIT, EBITDA, VA,EVA)

3.Kotroling

 • Vloga in pomen kontrolinga
 • Pristop h kontrolingu (angelški, nemški)
 • Naloge kontrolerja

4.Analiza občutljivosti poslovnih odločitev na poslovno izidni in finančni tok podjetja

 • obvladovanje stroškov
 • optimizacija poslovnega izida
 • optimizacija denarnega toka

5.Metode ugotavljanja vrednosti podjetja

 • Izračun diskontiranega denarnega toka s pomočjo metode WACC
 • vrednotenje na osnovi EBITDA, Altmanovega modela

6.Informacijska podpora analizi poslovanja (uporaba MS Excela pri analizi poslovanja in sprejemanju poslovnih odločitev)

Obveznosti študentov pri predmetu

 • pisni izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

PRIMERJALNI GOSPODARSKI SISTEMI

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Vito Bobek
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • benchmarking metoda
 • determinante razvoja
 • učinkovitost vlade
 • učinkovitost menedžmenta

Obveznosti študentov

 • sodelovanje pri predmetu
 • pisni izdelek – naloga
 • predstavitev naloge
 • izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

STRATEGIJA IN RAZVOJ PODJETJA

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Andrej Raspor
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 6

Vsebina predmeta

 • osnove strateškega managementa
 • definicije strategije
 • povezava med strategijo, poslanstvom in cilji, vizija in poslanstvo podjetja
 • strateška analiza okolja in podjetja
 • strateško pozicioniranje – oblikovanje strategije za vstop na tuje trge
 • ofenzivne in defenzivne strategije
 • implementacija strategije: struktura in kultura podjetja, lastniški in operativni management
 • korporativno upravljanje
 • vloga različnih subjektov v poslovanju
 • OECD načela korporativnog upravljanja
 • poslovna politika podjetja
 • razvoj podjetja

Obveznosti študentov

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga
 • predstavitev seminarja
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

KADROVSKI MENEDŽMENT

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Anita Goltnik Urnaut
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 6

Vsebina predmeta

 • Opredelitev osnovnih pojmov s področja kadrovskega menedžmenta
 • Pregled  klasičnih in sodobnih pristopov v ravnanju s kadri
 • Strateški pomen kadrovskih virov in  povezava s poslovno strategijo
 • Človek in njegove zmožnosti: Osebnost (temperament, značaj, telesne značilnosti, sposobnosti), motivacija, ustvarjalnost
 • Elementi procesa kadrovskega menedžmenta:
 • Načrtovanje kadrov (aktivnosti načrtovanja in dejavniki, ki vplivajo na planiranje potreb po kadrih)
 • Izbiranje kadrov
 • Razvoj kadrov (mentorstvo, coaching, izobraževanje, usposabljanje in napredovanje, kariera)
 • Vrednotenje, motiviranje in nagrajevanje (vrednotenje zahtevnosti dela, vrednotenje rezultatov dela, sistemi nagrajevanja).
 • Vzdrževanje učinkoviti odnosov (strategije timskega dela, reševanje konfliktov, pripadnost, dobri medosebni odnosi, letni razgovor), opredelitev osnovnih pojmov s področja kadrovskega menedžmenta
 • Vodenje
 • Ergonomska ureditev delovnega mesta, skrb za zdravje zaposlenih, nove organizacijske oblike ter fleksibilnost dela
 • Mednarodni vidiki kadrovskega menedžmenta, mobilnost, medkulturnost

Obveznosti študentov

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Sprotno ustno aktivno sodelovanje pri kontaktnih urah
 • krajši pisni izdelki (poročila o vajah)
 • daljši pisni izdelek – raziskovalna naloga, pisna analiza in predstavitev raziskovalnega članka ter vodenje razprave
 • pisni izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnic

RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Samo Uhan
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • v prvem delu se študenti seznanijo s konceptom družboslovne raziskave. Izhajajoč iz ideje raziskovalnega načrta obravnavajo različne raziskovalne pristope v polju družboslovnega raziskovanja
 • v drugem delu študenti obravnavajo značilnosti kvantitativnega raziskovanja. Začnejo s postopki vzorčenja in nadaljujejo z obravnavo posebnosti strukturiranega intervjuja. Seznanijo se z različnimi pristopi zbiranja podatkov, ki so v uporabi v kvantitativnem raziskovanju
 • tretji del vključuje vsebine kvalitativnih raziskovalnih pristopov. Študenti obravnavajo tehnike zbiranja podatkov, ki jih raziskovalci najpogosteje uporabljajo v kvalitativnem raziskovanju kot so npr. fokusne skupine, entnografija in opazovanje z udeležbo
 • četrti del vključuje pripravo raziskovalnega načrta in izvedbo samostojne analize na osnovi podatkovnih baz primarnih in sekundarnih raziskav.

Obveznosti študentov

 • izdelava raziskovalnega projekta
 • pisni izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

IT PODPORA MENEDŽMENTU

Vrsta predmeta: OBVEZNI SMERNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač
Letnik: 1.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • teorija odločanja
 • metode modeliranja procesa odločanja
 • vrednost informacije pri odločanju
 • sistemi za podporo odločanju
 • umetna intelegenca in odločanje
 • študij primerov dobre prakse

Obveznosti študentov

 • ustni/pisni izpit
 • seminarska naloga (vodeno delo v e-učilnici)
 • projektna (skupinska) naloga s  predstavitvijo in diskusijo, poročanje o opravljenih  laboratorijskih vajah, reševanje realnih problemov, vrstniško ocenjevanje (e-učilnica)
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

PODATKOVNI CENTRI 

Vrsta predmeta: OBVEZNI SMERNI
Izvajalec predmeta: izr prof. dr. Božidar Jaković
Letnik: 1.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • podatki kot komponenta informacijskega sistema
 • izvajanje bcp-a in drp-a
 • arhitektura podatkovnih centrov
 • tehnologije in infrastrukturna podpora podatkovnih centrov
 • varnostna in pravna vprašanja v podatkovnih centrih.

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • seminarska naloga (vodeno delo v e-učilnici)
 • projektna naloga
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

PODATKOVNO RUDARJENJE (DATA MINING)

Vrsta predmeta: OBVEZNI SMERNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Mirjana Pejić Bach
Letnik: 1.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • uvod v rudarstvo podatkov
 • postopek rudarstva podatkov
 • priprava vhodnih podatkov
 • metode rudarstva podatkov
 • uporaba rudarstva podatkov v posebnih področjih
 • programska oprema za izdelavo podatkov

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • seminarska naloga
 • projekt iz rudarjenja podatkov z zagovorm
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

SEMINAR O MAGISTRSKI NALOGI

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • proces diplomiranja na magistrskem študiju
 • struktura dispozicije in  magistrske naloge
 • bibliografske baze podatkov
 • navajanje virov
 • osnutek dispozicije magistrske naloge

Obveznosti študentov

 • aktivno sodelovanje študentov, vaje
 • seminarsko delo (osnutek dispozicije s predstavitvijo, obvezna aktivnost)
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnic

KRIZNI MENEDŽMENT

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Drago Dubrovski
Letnik: 1.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • kriza in njene značilnosti
 • razvrstitev kriz
 • simptomi, vzroki in posledice krize
 • pojem in vsebina kriznega managementa
 • posebni primeri kriznega managementa
 • preprečevanje nastanka akutnih kriz
 • prenova podjetja
 • doseganje prenove z metodo prestrukturiranja in metodo reinženiringa poslovanja
 • posebnosti spreminjanja kulture podjetja

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • projektna naloga
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici


ODKRIVANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI IN TVEGANJ Z NOVIMI INFORMACIJSKIMI TEHNOLOGIJAMI

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Aleksander Pur
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

1.Uvod 

V uvodnem delu bodo študentje spoznali  osnovne koncepte odkrivanja poslovnih priložnosti in tveganj s pomočjo informacijskih tehnologij kot so vizualizacije podatkov, analize omrežij, analize besedil in umetna inteligenca, na področjih varnosti, notranje zaščite, turizma, raziskovalnega novinarstva, zdravstva, upravljanja s kadri ipd.

2.Tehnologije in programska orodja za iskanje poslovnih priložnosti in tveganj

V drugem delu bomo študentom pojasnili uporabo teh tehnologij za:

 • za odkrivanje anomalij in izstopajočih pojavov,
 • iskanje pravil v podatkih,
 • ocenjevanje tveganj,
 • razvrščanje v skupine,
 • iskanje entitet ipd.

Delovanje in uporabo teh tehnik bomo predstavili na analitski platformi Knime. Nove tehnologije kot je UI prinašajo tudi nova tveganja. Posebej bomo poudarili njihovo etično in zlonamerno uporabo npr. spletne prevare in avtonomna orožja.

3.Konkretni primeri uporabe

V tem delu bomo predstavili konkretna orodja, ki  vključujejo tehnologije opisane v prvem in drugem delu. Njihovo uporabo bomo razložili na naslednjih primerih:

 • avtomatsko zbiranje in analiziranje podatkov iz družbenih medijev (npr. Twitter), spletnih novic, javnih zbirk, temnega spleta ipd,
 • iskanje tveganj in prevar v podatkih kot so finančne transakcije,
 • ocenjevanje učinkovitosti, uspešnosti in iskanje priložnosti za izboljšanje poslovnih procesov na osnovi podatkov, ki se dnevno shranjujejo v organizacijah.

4.Vaje

V okviru vaj se bodo študentje naučili uporabljati osnovne funkcionalnosti analitske platforme Knime in predlagali nove primere uporabe opisanih tehnologij za odkrivanje poslovnih priložnosti in tveganj. Poudarek bo bolj na inovativnih in koristnih idejah študentov kot na tehnični implementaciji.

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • projektna naloga
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

_______________________________________________________________

RAZVOJ INFORMACIJSKIH SISTEMOV

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta:  izr. prof. dr. Božidar Jaković
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • vloga informacijsko-komunikacijskih tehnologij v poslovnem okolju, vrste, vloge in osnovne karakteristike informacijsko-komunikacijskih tehnologij in informacijskih sistemov
 • pojmovno definiranje informacijskih sistemov, komponente in funkcije poslovnega IS
 • pristopi k razvoju informacijskih sistemov, življenjski ciklus razvoja informacijskih sistemov
 • projektni pristop k razvoju informacijskih sistemov
 • faze razvoja informacijskih sistemov
 • načini razvoja informacijskih sistemov
 • metode razvoja informacijskih sistemov
 • implementacija ni testiranje informacijskih sistemov
 • internetne tehnologije v poslovanju, E-poslovanje, cloud computing
 • informacijski sistemi, metode in norme upravljanja, revizija informacijskih sistemov in ocena uspešnosti

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • seminarska naloga in timski projekt
 • ocenjevanju učnih izidov v e-učilnici

MOBILNE APLIKACIJE

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta:  doc. dr. Sebastian Lahajnar
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • mobilno poslovanje kot posebna oblika elektronskega poslovanja
 • tehnologije za mobilno poslovanje, mobilne naprave, mobilna omrežja, storitve
 • razvoj mobilnih aplikacij, platforme (Android, iOS, Windows Phone), vrste mobilnih aplikacij, jeziki za razvoj mobilnih aplikacij (java, HTML, JavaScript, CSS), razvojna orodja (PhoneGap, jQuery Mobile…)
 • modeli mobilnih aplikacij: klasičen model, kontekstno odvisni model, konkretni primeri uporabe mobilnih aplikacij različnih domen
 • prenova poslovanja organizacije z uporabo mobilnih tehnologij, priložnosti, spremembe poslovnih modelov, uvajanje mobilnih tehnologij v organizacijo, vloga mobilne aplikacije v IS, primeri iz Slovenije in tujine
 • platformsko neodvisen razvoj: ključne razlike med platformami, hibridne rešitve, izbor ustreznega ogrodja
 • mobilni svetovni splet: ključni koncepti svetovnega spleta (HTML, JavaScript, CSS), izdelava odzivnega uporabniškega vmesnika, spletne strani namenjene pretežno mobilnim napravam, prilagodljivo načrtovanje spletnih strani, progresivne spletne aplikacije
 • vloga mobilnih aplikacij v odločitvenih procesih
 • internet stvari: definicija, vloga mobilnih aplikacij v internetu stvari, konkretni primeri mobilnih aplikacij v internetu stvari

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • seminarska naloga/projekt
 • ocenjevanju učnih izidov v e-učilnici

POSLOVNO OBVEŠČANJE

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Mirjana Pejić Bach
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • osnovni pojmi poslovnega obveščanja: ekonomija znanja in vloga podatkov pri odločanju, pojem inteligentnega podjetja, opredelitev poslovne inteligence, osnovni tipi poslovne inteligence
 • viri podatkov za poslovno obveščanje: vprašanja kakovosti in količine podatkov, zagotavljanje želene ravni kakovosti podatkov, vprašanja kakovosti podatkov: standardizacija, skladnost, kredibilnost, razširljivost
 • različne vrste poslovnega obveščanja: poslovno obveščanje tipa strank – poslovni odjemalec, proces poslovne inteligence, notranja – zunanja oblika poslovnega obveščanja, proaktivno poslovno obveščanje, poslovno obveščanje kot podpora strategiji družbe (podjetja), vloga poslovnega obveščanja v vrednostni verigi
 • orodja za poslovno obveščanje: poslovno poročanje, skladiščenje podatkov, OLAP, Data Mining, spletno (WEB) rudarjenje, besedilno rudarjenje, rudarjenje na socialnih omrežjih, Namizja, ocenjevanje, poslovno obveščanje in uravnoteženo ocenjevanje
 • poslovno obveščanje v praksi: izbira orodij za poslovno obveščanje, varnostna vprašanja uporabe poslovnega obveščanja, analiza stroškov in koristi v projektih poslovnega obveščanja, projektni managment v razvoju aplikacij za poslovno obveščanje
 • ekonomski pogled poslovnega obveščanja: poslovno obveščanje v modelu vrednostne verige, analiza stroškov in koristi v obveščevalnih projektih podjetij, donosnost naložb (ROI) poslovne inteligence, poslovno obveščanje na trgu, poslovno obveščanje in varnostna vprašanja
 • bodočnost poslovnega obveščanja: aktualna sedanja vprašanja in vprašanja v prihodnosti, »Extranets« kot vir poslovnega obveščanja, konkurenčno obveščanje, Socialna omrežja kot vir »živega« poslovnega obveščanja

Obveznosti študentov

 • sodelovanje na predavanjih
 • projekt iz poslovnega obveščanja z zagovorom
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

MENEDŽERSKE SIMULACIJSKE IGRE

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Mirjana Pejić Bach
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

1.Osnovni pojmi menedžerskih simulacijskih iger: pojem modeliranje, simulacije in poslovni simulacijski modeli, zgodovina menedžerskih simulacijskih iger, uporaba menedžerskih simulacijskih  iger v učnih organizacijah,  individualne vs. skupinske igre

2.Uporaba menedžerskih simulacijskih iger: predstavitev igranja iger: opis ciljev in tehnični vidiki igre, izbor ekip, uporaba poskusnih iger, igranje iger v neprekinjenem načinu in v načinu enkratno, analiza rezultatov iger, načrt igre, vloga moderatorja v izobraževalnem procesu.

3.Uporaba menedžerskih simulacijskih iger v poslovnih funkcijah: horizontalne vs. vertikalne igre, podjetniške igre, strateške menedžerske igre, igre človeških virov, igre v finančnem menedžmentu, upravljanje operacij iger, upravljanje marketinških iger

4.Uporaba menedžerskih simulacijskih iger v industriji: bančne simulacijske igre. Simulacijske igre v turizmu. Simulacijske igre v storitvenih dejavnostih.  Zdravstveno varstvo in simulacijske  igre.

5.Razvoj menedžerskih simulacijskih iger: simulacija modeliranja: diskretne vs. zvezne simulacije, proces sistemske dinamike, programska oprema za razvoj računalniških iger, cilj igre in njena uporaba, razvoj simulacijskega modela, testiranje in razvoj vmesnika igre, preizkušanje in vrednotenje simulacijske igre

Obveznosti študentov

 • sodelovanje na predavanjih
 • projekt iz menedžerskih simulacijskih iger z zagovorom
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

VARNOSTNE TEHNOLOGIJE V IS

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Tomaž Klobučar
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

1.Vsebina predmeta: predstavitev osnovnih pojmov, grožnje, napadi, varnostne storitve in mehanizmi, zakonodaja

2.Varnostne politike in modeli: struktura varnostnih politik, principi priprave varnostnih politik, varnostni modeli, principi načrtovanja varnih informacijskih sistemov,

3.Upravljanje z varnostnimi tveganji: identifikacija in ocena tveganj, obravnava tveganj

4.Napredni varnostni mehanizmi in rešitve za zagotovitev zaupnosti in celovitosti

5.Avtorizacija in nadzor dostopa: upravljanje z identitetami, upravljanje s privilegiji, upravljanje in izvedba nadzora dostopa v informacijskem sistemu, požarni zid, sistemi za odkrivanje vdorov

6.Varnostne tehnologije v omrežju: varnostne storitve in mehanizmi v različnih omrežnih slojih (npr. IPsec), zaščita v različnih vrstah omrežij,

7.Varnost elektronskega poslovanja

8.Varnostni standardi informacijskih sistemov: ISO 27000

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • seminarska naloga
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

PRAVO EU

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Bojan Vavtar
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 6

1.Vsebina predmeta

 • zgodovinski oris razvojnosti  Evropskih skupnosti
 • pravni viri
 • temeljna načela prava Skupnosti
 • institucije in organi : Evropski svet, Evropski parlament;  drugi organi : Sodišče ES, računsko sodišče, etc.
 • štiri svoboščine : prost pretok blaga, prosto gibanje delavcev, etc.
 • pravo konkurence
 • socialna politika

2.Razmerje med pravom skupnosti in pravnimi redi držav članic:

 • avtonomnost prava EU
 • primarnost prava EU
 • neposredna uporabnost prava EU
 • pravna subjektiviteta Unije in delitev pristojnosti med ES in državami članicami
 • odprta vprašanja

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • seminarska naloga
 • poročanje o analizi posameznega primera
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

_______________________________________________________________

MEDKULTURNO KOMUNICIRANJE

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Anita Goltnik Urnaut
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • kultura
 • opredelitev kulture, značilnosti kulture, sestavine kulture, modeli kulture, globalizacija, razlike med kulturami, vpliv kulture na osebnost in razmišljanje, kulturni šok, prilagajanje na tuje kulturno okolje, odnos do priseljencev
 • vpliv kulture na komunikacijo
 • področja kulturnih razlik v komunikaciji
 • vpliv kulture na komunikacijski proces
 • ovire v komuniciranju med kulturami
 • izboljšanje medkulturnega komuniciranja
 • klasifikacija kultur
 • pristopi v medkulturnem raziskovanju
 • dimenzije kulture
 • tipične kulture
 • odzivanje na kulturne razlike
 • poslovni razgovori v medkulturnem okolju
 • poslovni sestanki s predstavniki iz različnih kultur
 • poslovne predstavitve v različnih poslovnih okoljih
 • pisna poslovna komunikacija v različnih medkulturnih okoljih
 • medkulturna pogajanja
 • vodenje v medkulturnem okolju
 • posebnosti upravljanja s kadri v različnih kulturnih okoljih
 • etika in korupcija v različnih kulturah
 • medkulturno komuniciranje v turizmu/komerciali/v poslovni informatiki
 • komunikacija pred, med in po udeležbi v turističnem produktu
 • vpliv kulturnega okolja na komercialno in poslovno delovanje
 • kulturne posebnosti na področju poslovne informatike

Obveznosti študentov

 • sprotno ustno aktivno sodelovanje na pri kontaktnih urah
 • poročila o vajah
 • raziskovalna naloga
 • pisni izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici


PODPORA NEMOTENEMU POSLOVANJU

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. ddr. Aleš Jug
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • teorija in praksa upravljanja neprekinjenega poslovanja
 • nacionalni in mednarodni standardi na področju neprekinjenega poslovanja
 • standardi ter ustaljene prakse za ocenjevanje poslovni tveganj
 • ocene ranljivosti
 • analiza poslovnih učinkov
 • strategije za zagotavljaje neprekinjenega poslovanja
 • izvajanje, usposabljanje in vrednotenje programov neprekinjenega poslovanja
 • opredelitev in usklajevanje načrta neprekinjenega poslovanja z zainteresiranimi stranmi

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • seminarska/projektna naloga
 • aktivno delo na predavanjih in vajah
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki