Predmetnik


Št. Predmet Kreditne točke
9 Seminar o magistrski nalogi 8
10 Raziskovalna metodologija 8
11 Strokovni izbirni predmet 8
12 Strokovni izbirni predmet 8
13 Prostoizbirni predmet 6
14 Magistrska naloga 22
SKUPAJ 60
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI Kreditne točke
11/12 Gastronomija 8
11/12 Globalno zdravje in turizem 8
11/12 Zeleni turizem in trajnostni razvoj 8
11/12 Oblikovanje turisticnih produktov 8
11/12 Turistične destinacije sveta 8
11/12 Turizem in regionalni razvoj 8
Prosto-izbirni predmet Kreditne točke
13 Pravo EU 6
13 Medkulturno komuniciranje 6
13 Podpora nemotenemu poslovanju 6
13 Strokovni izbirni predmeti iste ali druge smeri 6
13 Drugi izbirni predmeti drugih šol ali programov 6

V 2. letniku študent izbere dva strokovna izbirna predmeta izbrane smeri ter en predmet izmed prosto izbirnih predmetov magistrskega programa na FKPV ali drugi visokošolski instituciji.

Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrani moduli in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji.

Učni načrti


ANALIZA POSLOVANJA IN KONTROLING

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

1.Branje in razumevanje temeljnih računovodskih izkazov:

 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Izkaz finančni tokov

2.Analiza poslovanja podjetja z izbranimi kazalniki:

 • Kazalniki donosnosti
 • Kazalniki likvidnosti
 • Kazalniki gospodarnosti
 • Ostali kazalniki (EBIT, EBITDA, VA,EVA)

3.Kontroling

 • Vloga in pomen kontrolinga
 • Pristop h kontrolingu (angelški, nemški)
 • Naloge kontrolerja

4.Analiza občutljivosti poslovnih odločitev na poslovno izidni in finančni tok podjetja

 • obvladovanje stroškov
 • optimizacija poslovnega izida
 • optimizacija denarnega toka

5.Metode ugotavljanja vrednosti podjetja

 • Izračun diskontiranega denarnega toka s pomočjo metode WACC
 • vrednotenje na osnovi EBITDA, Altmanovega modela

6.Informacijska podpora analizi poslovanja (uporaba MS Excela pri analizi poslovanja in sprejemanju poslovnih odločitev)

Obveznosti študentov pri predmetu

 • pisni izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

PRIMERJALNI GOSPODARSKI SISTEMI

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Vito Bobek
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • benchmarking metoda
 • determinante razvoja
 • učinkovitost vlade
 • učinkovitost menedžmenta

Obveznosti študentov

 • sodelovanje pri predmetu
 • pisni izdelek – naloga
 • predstavitev naloge
 • izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

STRATEGIJA IN RAZVOJ PODJETJA

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Andrej Raspor
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 6

Vsebina predmeta

 • osnove strateškega managementa
 • definicije strategije
 • povezava med strategijo, poslanstvom in cilji, vizija in poslanstvo podjetja
 • strateška analiza okolja in podjetja
 • strateško pozicioniranje – oblikovanje strategije za vstop na tuje trge
 • ofenzivne in defenzivne strategije
 • implementacija strategije: struktura in kultura podjetja, lastniški in operativni management
 • korporativno upravljanje
 • vloga različnih subjektov v poslovanju
 • OECD načela korporativnog upravljanja
 • poslovna politika podjetja
 • razvoj podjetja

Obveznosti študentov

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga
 • predstavitev seminarja
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

KADROVSKI MENEDŽMENT

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Anita Goltnik Urnaut
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 6

Vsebina predmeta

 • Opredelitev osnovnih pojmov s področja kadrovskega menedžmenta
 • Pregled  klasičnih in sodobnih pristopov v ravnanju s kadri
 • Strateški pomen kadrovskih virov in  povezava s poslovno strategijo
 • Človek in njegove zmožnosti: Osebnost (temperament, značaj, telesne značilnosti, sposobnosti), motivacija, ustvarjalnost
 • Elementi procesa kadrovskega menedžmenta:
 • Načrtovanje kadrov (aktivnosti načrtovanja in dejavniki, ki vplivajo na planiranje potreb po kadrih)
 • Izbiranje kadrov
 • Razvoj kadrov (mentorstvo, coaching, izobraževanje, usposabljanje in napredovanje, kariera)
 • Vrednotenje, motiviranje in nagrajevanje (vrednotenje zahtevnosti dela, vrednotenje rezultatov dela, sistemi nagrajevanja).
 • Vzdrževanje učinkovitih odnosov (strategije timskega dela, reševanje konfliktov, pripadnost, dobri medosebni odnosi, letni razgovor), opredelitev osnovnih pojmov s področja kadrovskega menedžmenta
 • Vodenje
 • Ergonomska ureditev delovnega mesta, skrb za zdravje zaposlenih, nove organizacijske oblike ter fleksibilnost dela
 • Mednarodni vidiki kadrovskega menedžmenta, mobilnost, medkulturnost

Obveznosti študentov

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • sprotno ustno aktivno sodelovanje pri kontaktnih urah
 • krajši pisni izdelki (poročila o vajah)
 • daljši pisni izdelek – raziskovalna naloga, pisna analiza in predstavitev raziskovalnega članka ter vodenje razprave
 • pisni izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Samo Uhan
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • v prvem delu se študenti seznanijo s konceptom družboslovne raziskave. Izhajajoč iz ideje raziskovalnega načrta obravnavajo različne raziskovalne pristope v polju družboslovnega raziskovanja
 • v drugem delu študenti obravnavajo značilnosti kvantitativnega raziskovanja. Začnejo s postopki vzorčenja in nadaljujejo z obravnavo posebnosti strukturiranega intervjuja. Seznanijo se z različnimi pristopi zbiranja podatkov, ki so v uporabi v kvantitativnem raziskovanju
 • tretji del vključuje vsebine kvalitativnih raziskovalnih pristopov. Študenti obravnavajo tehnike zbiranja podatkov, ki jih raziskovalci najpogosteje uporabljajo v kvalitativnem raziskovanju kot so npr. fokusne skupine, entnografija in opazovanje z udeležbo
 • četrti del vključuje pripravo raziskovalnega načrta in izvedbo samostojne analize na osnovi podatkovnih baz primarnih in sekundarnih raziskav.

Obveznosti študentov

 • izdelava raziskovalnega projekta
 • pisni izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici


UPRAVLJANJE TURISTIČNIH DESTINACIJ

Vrsta predmeta: OBVEZNI SMERNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Sebastjan Repnik
Letnik: 1.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • pojmovna določitev turistične destinacije
 • turistična organizacija in turistični management
 • načrtovanje turistične destinacije
 • organizacija v turistični destinaciji
 • nadzorovanje kakovosti v turistični destinaciji

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • projektna naloga
 • druge oblike sodelovanja
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici


KULTURNA DEDIŠČINA

Vrsta predmeta: OBVEZNI SMERNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Lea Kužnik
Letnik: 1.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • temeljni pojmi in tipologija dediščine
 • zaščita dediščine na različnih nivojih
 • Unesco dediščina Slovenije
 • dediščina in avtentičnost
 • pomembnejše oblike kulturne dediščine v turistični ponudbi: dediščina vsakdanjega gospodarskega prizadevanja, kulture stavbarstva, oblačilnega videza, domačih in umetnostnih obrti, gostoljubnosti, šeg in navad, glasbe in ustnega slovstva, transportne in prometne kulture, trgovanja, prehranjevanja…
 • slovenske posebnosti: kozolec, panjska končnica, pehtranova potica…
 • kulturna dediščina – osnova za razvoj turističnih produktov
 • interpretacije dediščine
 • vključevanje različnih oblik kulturne dediščine v sodobno turistično ponudbo
 • eden – mreža Evropskih destinacij odličnosti
 • inovacije v turizmu na osnovi kulturne dediščine: turizem v zidanicah, glamping…
 • temačna kulturna dediščina  – osnova za razvoj temačnega turizma v Sloveniji in svetu
 • slovenska spominkarska piramida

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • seminarska naloga ali razvojni elaborat s predstavitvijo in diskusijo
 • obvezna strokovna ekskurzija
 • opravljene terenske vaje
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

ZDRAVILIŠKI IN VELNEŠKI TURIZEM

Vrsta predmeta: OBVEZNI SMERNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Slavka Gojčič
Letnik: 1.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

1.Promocija zdravja

 • Celostni pristop (družbeno-ekonomski, socialni, trženjski vidiki) k zdravju za človekovo počutje in osebni razvoj
 • Promocija zdravja v Sloveniji in nekaterih primerljivih državah

2.Zdraviliški turizem

 • Opredelitev zdravstvenega in zdraviliškega turizma – posebnosti
 • Vrste zdravstvenega turizma (preventivni, kurativni)
 • Zgodovina zdraviliškega turizma
 • Naravni zdravilni dejavniki
 • Status zdravilišča
 • Etimološki vidik pojma spa
 • Menedžiranje ponudbe v zdraviliškem turizmu
 • Posebnosti pri trženju zdraviliškega turizma

3. Velneški turizem

 • Velnes kot zdravi celostni življenjski slog
 • Opredelitev velneške dejavnosti in velneškega turizma
 • Primerjava velneškega in spajevskega turizma
 • Menedžiranje ponudbe v velneškem turizmu
 • Posebnosti pri trženju velneškega turizma

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • seminarska naloga
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

SEMINAR O MAGISTRSKI NALOGI

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • proces diplomiranja na magistrskem študiju
 • struktura dispozicije in  magistrske naloge
 • bibliografske baze podatkov
 • navajanje virov
 • osnutek dispozicije magistrske naloge

Obveznosti študentov

 • aktivno sodelovanje študentov, vaje
 • seminarsko delo (osnutek dispozicije s predstavitvijo, obvezna aktivnost)
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

 


KRIZNI MENEDŽMENT

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Drago Dubrovski
Letnik: 1.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • kriza in njene značilnosti
 • razvrstitev kriz
 • simptomi, vzroki in posledice krize
 • pojem in vsebina kriznega managementa
 • posebni primeri kriznega managementa
 • preprečevanje nastanka akutnih kriz
 • prenova podjetja
 • doseganje prenove z metodo prestrukturiranja in metodo reinženiringa poslovanja
 • posebnosti spreminjanja kulture podjetja

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • projektna naloga
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici


GASTRONOMIJA

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Lea Kužnik
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • izbrana poglavja iz zgodovine gastronomije
 • kulinarične spremembe v različnih družbenih in geografskih okoljih od prazgodovine, antike, srednjega veka do danes
 • sestavine za pripravo jedi
 • živinoreja, poljedelstvo, čebelarstvo, vinogradništvo, sadjarstvo, nabiralništvo, lov, ribolov itd.
 • gospodarska poslopja (kozolec, kašča, torklja…)
 • primer dobre prakse: Dežela kozolcev
 • hrana v šegah in navadah
 • 24 gastronomskih regij Slovenije
 • primer dobre prakse v gastronomskem turizmu: Okusi Posavja
 • tradicionalne jedi Slovenije in njihove zgodbe
 • tržne znamke v gastronomiji: Gostilna Slovenija, Ljubljana Quality, Bohinjsko/From Bohinj, Solnce, Okusi Kamnika, Diši po Prekmurju, Okusi Radolce, Dobrote Dolenjske, Fonda brancin…
 • Evropska destinacija odličnosti (EDEN)
 • kuharske knjige na Slovenskem in v svetu
 • gostoljubnost in gastronomija
 • analiza primerov dobrih praks pri vključevanju prehranske kulturne dediščine v sodobno turistično ponudbo: Matjaževa domačija, Oštarija, Okusi Posavja…
 • gastronomske prireditve in festivali
 • kulinarični spominki v turizmu

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • seminarska naloga ali razvojni elaborat s predstavitvijo in diskusijo
 • obvezna strokovna ekskurzija
 • opravljene terenske vaje
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

GLOBALNO ZDRAVJE IN TURIZEM

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: izvajalec bo določen naknadno
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • uvod v politiko globalnega zdravja
 • zdravje sveta
 • porazdelitev zdravja v svetu
 • prioritete politike globalnega zdravja
 • organizacija porazdelitve  globalnega zdravja
 • porazdelitev zdravstvenih storitev v Evropi
 • vloga mednarodnih akterjev v porazdelitvi zdravstvenih storitev
 • porazdelitev zdravstvenih storitev – problematika povpraševanja
 • porazdelitev zdravstvenih storitev- problematika potrošnje
 • pomen kulture, razredna in spola na dojemanje zdravja, bolezni in potovanj
 • zdravstvene razmere destinacije
 • etični vidiki na področju globalnega zdravja in turizma
 • ključni igralci v globalnem zdravstvu
 • vidiki v povezavi z definicijo zdravstvenih in turističnih problemov
 • vloga zdravstvenih sistemov in vpliv mehanizmom financiranja zdravstva na globalno zdravje
 • pravo in človekove pravice z vidika analize globalnega zdravja in turizma
 • dinamika odgovorov mednarodnega zdravja in turizma na naravne nesreče

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • seminarska naloga z ustno predstavitvijo
 • ocenjevanju učnih izidov v e-učilnici

ZELENI TURIZEM IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: izvajalec bo določen naknadno
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • Definiranje zelenega turizma in produktov zelenega razvoja
 • Upravljanje in razvoj zelenega turizma, vključevanje družbe ter javno ozaveščanje
 • Primeri dobre prakse zelenega turizma
 • Načela in pomen zelenega turizma
 • Razvoj zelenega turizma za boljši trajnostni gospodarski razvoj
 • Analiza zelenega turizma glede na zakone, standarde, podlage in priporočila v Sloveniji in EU
 • Okoljski, ekonomski in socialni cilji razvoja zelenega turizma, ukrepi in spodbude za njihovo dosego
 • Načela sodelovanja in participativnega načrtovanja zelenega turizma
 • Analiziranje dobrih praks in primerov razvoja zelenega turizma doma in v tujini
 • Definiranje trajnostnega in odgovornega razvoja in trajnosti
 • Vključenost vseh deležnikov in njihova vloga
 • Vrste trajnostnega turizma in primeri
 • Načela in pomen trajnostnega razvoja
 • Analiza zakonov in standardov v RS in EU
 • Okoljski, ekonomski in socialni cilji, trajnostnega razvoja in ukrepi
 • Načela sodelovalnega načrtovanja trajnostnega turizma
 • Kazalniki trajnostnega in odgovornega turizma
 • Primeri razvoja trajnostnega in odgovornega turizma s pomočjo dobrih praks doma in v tujini

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • projektno delo s predstavitvijo
 • ocenjevanju učnih izidov v e-učilnici

OBLIKOVANJE TURISTIČNIH PRODUKTOV

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Lidija Kodrin
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • turistični proizvod
 • storitve in doživetja v turizmu
 • trženjski splet za turistične proizvode
 • proces razvoja turističnih proizvodov
 • oblikovanje zgodb v turizmu
 • sooblikovanje turističnih proizvodov
 • oblikovanje celostnih turističnih doživetij
 • trajnostni turistični proizvodi
 • kakovost in varnost turističnih proizvodov

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • projektno delo s predstavitvijo
 • ocenjevanju učnih izidov v e-učilnici

TURISTIČNE DESTINACIJE SVETA

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Andrej Raspor
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • zgodovinski pregled turističnih gibanj v svetu
 • analiza statističnih podatkov in sodobnih trendov turističnih gibanj v svetu
 • predstavitev najpomembnejših in najbolj kompetentnih TD v Evropi, Amerikah, Avstralazije in Afrike
 • analiza naravnih in izgrajenih resursov, zaščitenih območij, najpomembnejših turističnih atrakcij ter turistične infra in suprastrukture v izbranih TD sveta

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • seminarska naloga v obliki raziskave
 • ocenjevanju učnih izidov v e-učilnici

TURIZEM IN REGIONALNI RAZVOJ

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Sebastjan Repnik
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • turistična regija kot podsistem ekonomskega in prostorskega sistema
 • turistična regionalizacija kot odgovor na globalne procese
 • načrtovanje turistične destinacije
 • prostorske razlike kot izhodišče regionalnega razvoja v turistični regionalizaciji
 • rezultati raziskave ocenjevanje kakovosti turistične ponudbe v določeni regiji /Kvarner/
 • rezultati raziskave ocenjevanja kakovosti turistične ponudbe v določeni regiji  – metodološki del

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

PRAVO EU

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Bojan Vavtar
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • zgodovinski oris razvojnosti  Evropskih skupnosti
 • pravni viri
 • temeljna načela prava Skupnosti
 • institucije in organi : Evropski svet, Evropski parlament;  drugi organi : Sodišče ES, računsko sodišče, etc.
 • štiri svoboščine : prost pretok blaga, prosto gibanje delavcev, etc.
 • pravo konkurence
 • socialna politika

Razmerje med pravom skupnosti in pravnimi redi držav članic:

 • avtonomnost prava EU
 • primarnost prava EU
 • neposredna uporabnost prava EU
 • pravna subjektiviteta Unije in delitev pristojnosti med ES in državami članicami
 • odprta vprašanja

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • seminarska naloga
 • poročanje o analizi posameznega primera
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

MEDKULTURNO KOMUNICIRANJE

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Anita Goltnik Urnaut
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • kultura
 • opredelitev kulture, značilnosti kulture, sestavine kulture, modeli kulture, globalizacija, razlike med kulturami, vpliv kulture na osebnost in razmišljanje, kulturni šok, prilagajanje na tuje kulturno okolje, odnos do priseljencev
 • vpliv kulture na komunikacijo
 • področja kulturnih razlik v komunikaciji
 • vpliv kulture na komunikacijski proces
 • ovire v komuniciranju med kulturami
 • izboljšanje medkulturnega komuniciranja
 • klasifikacija kultur
 • pristopi v medkulturnem raziskovanju
 • dimenzije kulture
 • tipične kulture
 • odzivanje na kulturne razlike
 • poslovni razgovori v medkulturnem okolju
 • poslovni sestanki s predstavniki iz različnih kultur
 • poslovne predstavitve v različnih poslovnih okoljih
 • pisna poslovna komunikacija v različnih medkulturnih okoljih
 • medkulturna pogajanja
 • vodenje v medkulturnem okolju
 • posebnosti upravljanja s kadri v različnih kulturnih okoljih
 • etika in korupcija v različnih kulturah
 • medkulturno komuniciranje v turizmu/komerciali/v poslovni informatiki
 • komunikacija pred, med in po udeležbi v turističnem produktu
 • vpliv kulturnega okolja na komercialno in poslovno delovanje
 • kulturne posebnosti na področju poslovne informatike

Obveznosti študentov

 • sprotno ustno aktivno sodelovanje na pri kontaktnih urah
 • poročila o vajah
 • raziskovalna naloga
 • pisni izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

PODPORA NEMOTENEMU POSLOVANJU

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. ddr. Aleš Jug
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • teorija in praksa upravljanja neprekinjenega poslovanja
 • nacionalni in mednarodni standardi na področju neprekinjenega poslovanja
 • standardi ter ustaljene prakse za ocenjevanje poslovni tveganj
 • ocene ranljivosti
 • analiza poslovnih učinkov
 • strategije za zagotavljaje neprekinjenega poslovanja
 • izvajanje, usposabljanje in vrednotenje programov neprekinjenega poslovanja
 • opredelitev in usklajevanje načrta neprekinjenega poslovanja z zainteresiranimi stranmi

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • seminarska/projektna naloga
 • aktivno delo na predavanjih in vajah
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki