Predmetnik


Št. Predmet Kreditne točke
9 Seminar o magistrski nalogi 8
10 Raziskovalna metodologija 8
11 Strokovni izbirni predmet 8
12 Strokovni izbirni predmet 8
13 Prostoizbirni predmet 6
14 Magistrska naloga 22
SKUPAJ 60
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI Kreditne točke
11/12 Odkrivanje poslovnih priložnosti in tveganj z novimi informacijskimi tehnologijami 8
11/12 Varnostne tehnologije v IS 8
11/12 Evropska varnostna politika 8
11/12 Finančna regulacija 8
11/12 Računovodstvo za odločanje 8
Prosto-izbirni predmet Kreditne točke
13 Pravo EU 6
13 Medkulturno komuniciranje 6
13 Podpora nemotenemu poslovanju 6
13 Strokovni izbirni predmeti iste ali druge smeri 6
13 Drugi izbirni predmeti drugih šol ali programov 6

 

V 2. letniku študent izbere dva strokovna izbirna predmeta izbrane smeri ter en predmet izmed prosto izbirnih predmetov magistrskega programa na FKPV ali drugi visokošolski instituciji.

Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrane smeri in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji.

Učni načrti


ANALIZA POSLOVANJA IN KONTROLING

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 1. Branje in razumevanje temeljnih računovodskih izkazov:
 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Izkaz finančni tokov
 1. Analiza poslovanja podjetja z izbranimi kazalniki:
 • Kazalniki donosnosti
 • Kazalniki likvidnosti
 • Kazalniki gospodarnosti
 • Ostali kazalniki (EBIT, EBITDA, VA,EVA)
 1. Kotroling
 • Vloga in pomen kontrolinga
 • Pristop h kontrolingu (angelški, nemški)
 • Naloge kontrolerja
 1. Analiza občutljivosti poslovnih odločitev na poslovno izidni in finančni tok podjetja
 • obvladovanje stroškov
 • optimizacija poslovnega izida
 • optimizacija denarnega toka
 1. Metode ugotavljanja vrednosti podjetja
 • Izračun diskontiranega denarnega toka s pomočjo metode WACC
 • vrednotenje na osnovi EBITDA, Altmanovega modela
 1. Informacijska podpora analizi poslovanja (uporaba MS Excela pri analizi poslovanja in sprejemanju poslovnih odločitev)

Obveznosti študentov pri predmetu

 • pisni izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

__________________________________________________________

PRIMERJALNI GOSPODARSKI SISTEMI

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Vito Bobek
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • benchmarking metoda
 • determinante razvoja
 • učinkovitost vlade
 • učinkovitost menedžmenta

Obveznosti študentov

 • sodelovanje pri predmetu
 • pisni izdelek – naloga
 • predstavitev naloge
 • izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

___________________________________________________________

STRATEGIJA IN RAZVOJ PODJETJA

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Andrej Raspor
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 6

Vsebina predmeta

 • osnove strateškega managementa
 • definicije strategije
 • povezava med strategijo, poslanstvom in cilji, vizija in poslanstvo podjetja
 • strateška analiza okolja in podjetja
 • strateško pozicioniranje – oblikovanje strategije za vstop na tuje trge
 • ofenzivne in defenzivne strategije
 • implementacija strategije: struktura in kultura podjetja, lastniški in operativni management
 • korporativno upravljanje
 • vloga različnih subjektov v poslovanju
 • OECD načela korporativnog upravljanja
 • poslovna politika podjetja
 • razvoj podjetja

Obveznosti študentov

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga
 • predstavitev seminarja
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

___________________________________________________________

KADROVSKI MENEDŽMENT

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Anita Goltnik Urnaut
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 6

Vsebina predmeta

 • Opredelitev osnovnih pojmov s področja kadrovskega menedžmenta
 • Pregled  klasičnih in sodobnih pristopov v ravnanju s kadri
 • Strateški pomen kadrovskih virov in  povezava s poslovno strategijo
 • Človek in njegove zmožnosti: Osebnost (temperament, značaj, telesne značilnosti, sposobnosti), motivacija, ustvarjalnost
 • Elementi procesa kadrovskega menedžmenta:
 1. Načrtovanje kadrov (aktivnosti načrtovanja in dejavniki, ki vplivajo na planiranje potreb po kadrih)
 2. Izbiranje kadrov
 3. Razvoj kadrov (mentorstvo, coaching, izobraževanje, usposabljanje in napredovanje, kariera)
 4. Vrednotenje, motiviranje in nagrajevanje (vrednotenje zahtevnosti dela, vrednotenje rezultatov dela, sistemi nagrajevanja).
 5. Vzdrževanje učinkovitih odnosov (strategije timskega dela, reševanje konfliktov, pripadnost, dobri medosebni odnosi, letni razgovor), opredelitev osnovnih pojmov s področja kadrovskega menedžmenta
 • Vodenje
 • Ergonomska ureditev delovnega mesta, skrb za zdravje zaposlenih, nove organizacijske oblike ter fleksibilnost dela
 • Mednarodni vidiki kadrovskega menedžmenta, mobilnost, medkulturnost

Obveznosti študentov

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

 • Sprotno ustno aktivno sodelovanje pri kontaktnih urah
 • krajši pisni izdelki (poročila o vajah)
 • daljši pisni izdelek – raziskovalna naloga, pisna analiza in predstavitev raziskovalnega članka ter vodenje razprave
 • pisni izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

___________________________________________________________

RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Samo Uhan
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • v prvem delu se študenti seznanijo s konceptom družboslovne raziskave. Izhajajoč iz ideje raziskovalnega načrta obravnavajo različne raziskovalne pristope v polju družboslovnega raziskovanja
 • v drugem delu študenti obravnavajo značilnosti kvantitativnega raziskovanja. Začnejo s postopki vzorčenja in nadaljujejo z obravnavo posebnosti strukturiranega intervjuja. Seznanijo se z različnimi pristopi zbiranja podatkov, ki so v uporabi v kvantitativnem raziskovanju
 • tretji del vključuje vsebine kvalitativnih raziskovalnih pristopov. Študenti obravnavajo tehnike zbiranja podatkov, ki jih raziskovalci najpogosteje uporabljajo v kvalitativnem raziskovanju kot so npr. fokusne skupine, entnografija in opazovanje z udeležbo
 • četrti del vključuje pripravo raziskovalnega načrta in izvedbo samostojne analize na osnovi podatkovnih baz primarnih in sekundarnih raziskav.

Obveznosti študentov

 • izdelava raziskovalnega projekta
 • pisni izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

 

__________________________________________________________________________

KIBERNETSKA VARNOST

Vrsta predmeta: OBVEZNI SMERNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Tomaž Klobučar
Letnik: 1.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • predstavitev osnovnih pojmov, kibernetska kriminaliteta (kibernetske grožnje, napadi in ranljivosti)
 • klasifikacija kibernetskih groženj in napadov, primeri zlonamerne programske oprema, ranljivosti, ocenjevanje kibernetske varnosti
 • Zakonodaja, regulativa in standardizacija na področju kibernetske varnosti
 • overjanje, zaupnost, celovitost, nadzor dostopa, preprečevanje zanikanja, razpoložljivost
 • simetrična in asimetrična kriptografija, izmenjava ključev, enosmerne zgoščevalne funkcije, digitalni podpis, časovni žig, mehanizmi overjanja
 • principi, tehnologije za zaščito zasebnosti
 • infrastruktura javnih ključev, infrastruktura za upravljanje z identitetami, infrastruktura za varno uporabo čezmejnih storitev
 • varnost v brezžičnih omrežjih (izbrana poglavja iz varnosti v naprednih kibernetskih okoljih (npr. kritična infrastruktura, varnost pri računalništvu v oblaku, internet stvari)

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • seminarska naloga
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

___________________________________________________________

GEOSTRATEŠKI IN POSLOVNI VIDIKI VARNOSTNIH TVEGANJ

Vrsta predmeta: OBVEZNI SMERNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. ddr. Aleš Jug
Letnik: 1.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • temeljni elementi varnosti, ki vplivajo na poslovanje podjetij v globalnem merilu
 • Ranljivost podjetij
 • zgodovinski pregled geostrateških in političnih sprememb
 • geopolitični dejavniki, ki vplivajo na poslovanje podjetij/geopolitična fluidnost
 • geopolitična, politična in ekonomska nestabilnost svetovnih regij
 • tržna nestanovitnost
 • presoja geostrateških tveganj
 • modeli za analizo geostrateških tveganj
 • vpliv geostrateških tveganj na strateške odločitve podjetja
 • vpliv geopolitičnih razmer na oskrbovalne verige
 • agilnost podjetij v okoljih s povečanim tveganjem
 • podjetniško odločanje na podlagi presoje geostrateških tveganj
 • neprekinjenost poslovanja podjetij v okoljih s povečanim geostrateškim tveganjem

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • seminarska/projektna naloga
 • aktivno delo na predavanjih in vajah
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

___________________________________________________________

NAČRTOVANJE INFORMACIJSKE VARNOSTI

Vrsta predmeta: OBVEZNI SMERNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Božidar Jaković
Letnik: 1.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • koncepti informacijske varnosti, Ddefinicija informacijske varnosti
 • grožnje, napadi in premoženje, vrste napadov in groženj
 • temeljni principi dizajniranja informacijske varnosti
 • strategija računalniške varnosti, varnostne  politike
 • tehnologija in principi računalniške varnosti, kriptografija, autentifikacija…
 • softver in varnost IS
 • tveganje pri upravljanju IS
 • upravljanje informacijske varnosti, revizija
 • varnost računalniških mrež
 • spletna varnost, najpogostejši incidenti

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • seminarska/projektna naloga
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

___________________________________________________________


SEMINAR O MAGISTRSKI NALOGI

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • proces diplomiranja na magistrskem študiju
 • struktura dispozicije in  magistrske naloge
 • bibliografske baze podatkov
 • navajanje virov
 • osnutek dispozicije magistrske naloge

Obveznosti študentov

 • aktivno sodelovanje študentov, vaje
 • seminarsko delo (osnutek dispozicije s predstavitvijo, obvezna aktivnost)
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

___________________________________________________________


KRIZNI MENEDŽMENT

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Drago Dubrovski
Letnik: 1.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • kriza in njene značilnosti
 • razvrstitev kriz
 • simptomi, vzroki in posledice krize
 • pojem in vsebina kriznega managementa
 • posebni primeri kriznega managementa
 • preprečevanje nastanka akutnih kriz
 • prenova podjetja
 • doseganje prenove z metodo prestrukturiranja in metodo reinženiringa poslovanja
 • posebnosti spreminjanja kulture podjetja

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • projektna naloga
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

___________________________________________________________


FINANČNA REGULACIJA

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Vito Bobek
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

Ozadje finančnega in davčnega sistema

 • vloga države v gospodarstvu ter finančni in davčni sistem
 • ekonomika davčnega sistema

Finančni trgi (kaj so, funkcije, vrste, akterji, regulatorji)

 • denarni trg, trg kapitala (dolžniški in lastniški kapital)
 • druge oblike finančnih trgov (trg nepremičnin, devizni tečaji, …)
 • obrestne mere
 • ECB in FED
 • instrumenti na denarnem trgu in trgu kapitala
 • vrednotenje finančnih instrumentov
 • borzni trg (vrednotenje indeksov)
 • banke in finančne institucije (zavarovalnice, investicijske banke, vzajemni skladi, …)
 • baselski standardi
 • tveganje

Evropski denarni sistem

 • EMU
 • Evro debata

Fiskalne in finančne krize

 • svetovne krize
 • azijska finančna kriza
 • fiskalne krize v EU
 • Grčija
 • Irska
 • nevarnosti v prihodnosti

Mednarodna konkurenčnost finančnih in davčnih sistemov

 • merjenje konkurenčnosti
 • analiza davčnih sistemov v EU
 • uvrščanje Slovenije

Davčne politike za vključujočo rast v spreminjajočem se svetu

 • izzivi pri doseganju vklučujoče rasti

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • seminarska naloga s predstavitvijo
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

___________________________________________________________

ODKRIVANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI IN TVEGANJ Z NOVIMI INFORMACIJSKIMI TEHNOLOGIJAMI

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Aleksander Pur
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

Uvod 

V uvodnem delu bodo študentje spoznali  osnovne koncepte odkrivanja poslovnih priložnosti in tveganj s pomočjo informacijskih tehnologij kot so vizualizacije podatkov, analize omrežij, analize besedil in umetna inteligenca, na področjih varnosti, notranje zaščite, turizma, raziskovalnega novinarstva, zdravstva, upravljanja s kadri ipd.

Tehnologije in programska orodja za iskanje poslovnih priložnosti in tveganj

V drugem delu bomo študentom pojasnili uporabo teh tehnologij za:

 • za odkrivanje anomalij in izstopajočih pojavov,
 • iskanje pravil v podatkih,
 • ocenjevanje tveganj,
 • razvrščanje v skupine,
 • iskanje entitet ipd.

Delovanje in uporabo teh tehnik bomo predstavili na analitski platformi Knime. Nove tehnologije kot je UI prinašajo tudi nova tveganja. Posebej bomo poudarili njihovo etično in zlonamerno uporabo npr. spletne prevare in avtonomna orožja.

Konkretni primeri uporabe

V tem delu bomo predstavili konkretna orodja, ki  vključujejo tehnologije opisane v prvem in drugem delu. Njihovo uporabo bomo razložili na naslednjih primerih:

 • avtomatsko zbiranje in analiziranje podatkov iz družbenih medijev (npr. Twitter), spletnih novic, javnih zbirk, temnega spleta ipd,
 • iskanje tveganj in prevar v podatkih kot so finančne transakcije.
 • ocenjevanje učinkovitosti, uspešnosti in iskanje priložnosti za izboljšanje poslovnih procesov na osnovi podatkov, ki se dnevno shranjujejo v organizacijah.

Vaje

V okviru vaj se bodo študentje naučili uporabljati osnovne funkcionalnosti analitske platforme Knime in predlagali nove primere uporabe opisanih tehnologij za odkrivanje poslovnih priložnosti in tveganj. Poudarek bo bolj na inovativnih in koristnih idejah študentov kot na tehnični implementaciji.

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • projektna naloga
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

___________________________________________________________


VARNOSTNE TEHNOLOGIJE V IS

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Tomaž Klobučar
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

1.Vsebina predmeta: predstavitev osnovnih pojmov, grožnje, napadi, varnostne storitve in mehanizmi, zakonodaja

2.Varnostne politike in modeli: struktura varnostnih politik, principi priprave varnostnih politik, varnostni modeli, principi načrtovanja varnih informacijskih sistemov,

3.Upravljanje z varnostnimi tveganji: identifikacija in ocena tveganj, obravnava tveganj

4.Napredni varnostni mehanizmi in rešitve za zagotovitev zaupnosti in celovitosti

5.Avtorizacija in nadzor dostopa: upravljanje z identitetami, upravljanje s privilegiji, upravljanje in izvedba nadzora dostopa v informacijskem sistemu, požarni zid, sistemi za odkrivanje vdorov

6.Varnostne tehnologije v omrežju: varnostne storitve in mehanizmi v različnih omrežnih slojih (npr. IPsec), zaščita v različnih vrstah omrežij,

7.Varnost elektronskega poslovanja

8.Varnostni standardi informacijskih sistemov: ISO 27000

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • seminarska naloga

ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

___________________________________________________________________________________________________________________________________

RAČUNOVODSTVO ZA ODLOČANJE

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Tatjana Horvat
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • značilnosti poslovodnega računovodstva
 • računovodske informacije za sestavljanje računovodskih poročil za potrebe poslovnega odločanja
 • metode kalkuliranja
 • računovodsko predračunavanje in računovodsko obračunavanje
 • mesta odgovornosti
 • odmiki pri stroških
 • transferne cene

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • pisni izdelki
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

___________________________________________________________


EVROPSKA VARNOSTNA POLITIKA

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. ddr. Aleš Jug
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • osnovni principi in teorije varnosti
 • doktrina Evropske varnostne politike
 • globalni izzivi in ključne grožnje
 • regionalni in globalni konflikti
 • strateški cilji in evropska varnostna strategija
 • zagotavljanje stabilnosti v Evropi in širše
 • vpliv političnih in gospodarskih povezav na varnost
 • varnostna politika
 • nacinonalni varnostni sistemi
 • partnerstva za zagotavljanje večje varnosti
 • mednarodne in Evropske inštitucije za zagotavljanje varnosti

Obveznosti študentov

 • sodelovanje na predavanjih in vajah
 • pisni izpit
 • seminarska naloga
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

___________________________________________________________

PRAVO EU

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Bojan Vavtar
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • zgodovinski oris razvojnosti  Evropskih skupnosti
 • pravni viri
 • temeljna načela prava Skupnosti
 • institucije in organi : Evropski svet, Evropski parlament;  drugi organi : Sodišče ES, računsko sodišče, etc.
 • štiri svoboščine : prost pretok blaga, prosto gibanje delavcev, etc.
 • pravo konkurence
 • socialna politika

Razmerje med pravom skupnosti in pravnimi redi držav članic:

 • avtonomnost prava EU
 • primarnost prava EU
 • neposredna uporabnost prava EU
 • pravna subjektiviteta Unije in delitev pristojnosti med ES in državami članicami
 • odprta vprašanja

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • seminarska naloga
 • poročanje o analizi posameznega primera
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

___________________________________________________________


MEDKULTURNO KOMUNICIRANJE

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Anita Goltnik Urnaut
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • kultura
 • opredelitev kulture, značilnosti kulture, sestavine kulture, modeli kulture, globalizacija, razlike med kulturami, vpliv kulture na osebnost in razmišljanje, kulturni šok, prilagajanje na tuje kulturno okolje, odnos do priseljencev
 • vpliv kulture na komunikacijo
 • področja kulturnih razlik v komunikaciji
 • vpliv kulture na komunikacijski proces
 • ovire v komuniciranju med kulturami
 • izboljšanje medkulturnega komuniciranja
 • klasifikacija kultur
 • pristopi v medkulturnem raziskovanju
 • dimenzije kulture
 • tipične kulture
 • odzivanje na kulturne razlike
 • poslovni razgovori v medkulturnem okolju
 • poslovni sestanki s predstavniki iz različnih kultur
 • poslovne predstavitve v različnih poslovnih okoljih
 • pisna poslovna komunikacija v različnih medkulturnih okoljih
 • medkulturna pogajanja
 • vodenje v medkulturnem okolju
 • posebnosti upravljanja s kadri v različnih kulturnih okoljih
 • etika in korupcija v različnih kulturah
 • medkulturno komuniciranje v turizmu/komerciali/v poslovni informatiki
 • komunikacija pred, med in po udeležbi v turističnem produktu
 • vpliv kulturnega okolja na komercialno in poslovno delovanje
 • kulturne posebnosti na področju poslovne informatike

Obveznosti študentov

 • sprotno ustno aktivno sodelovanje na pri kontaktnih urah
 • poročila o vajah
 • raziskovalna naloga
 • pisni izpit
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

PODPORA NEMOTENEMU POSLOVANJU

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. ddr. Aleš Jug
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 6

Vsebina predmeta

 • teorija in praksa upravljanja neprekinjenega poslovanja
 • nacionalni in mednarodni standardi na področju neprekinjenega poslovanja
 • standardi ter ustaljene prakse za ocenjevanje poslovni tveganj
 • ocene ranljivosti
 • analiza poslovnih učinkov
 • strategije za zagotavljaje neprekinjenega poslovanja
 • izvajanje, usposabljanje in vrednotenje programov neprekinjenega poslovanja
 • opredelitev in usklajevanje načrta neprekinjenega poslovanja z zainteresiranimi stranmi

Obveznosti študentov

 • pisni/ustni izpit
 • seminarska/projektna naloga
 • aktivno delo na predavanjih in vajah
 • ocenjevanje učnih izidov v e-učilnici

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki