Splošno


ORGANIZACIJA ŠTUDIJA
icon Strokovni naziv: magister/magistrica varnostnega menedžmenta               icon   Okrajšava: mag. var. menedž.

Način študija: izredni
Lokacija izvajanja:  Celje, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Murska Sobota, Slovenj Gradec

*V primeru nezadostnega števila študentov na dislocirani enoti LJ/MB/NG/MS/SG se del programa izvede na matični fakulteti v Celju, del pa na dislocirani enoti LJ/MB/NG/MS/SG.

Ocenjevanje in preverjanje znanja mora omogočiti spremljanje doseganja ciljev programa, med katerimi sta sprotni študij in doseganje ustrezne ravni znanja/kompetenc.

Zaradi različne vsebine in načina dela pri posameznem predmetu so podrobnejši načini ocenjevanja in preverjanja znanja določeni v učnih načrtih predmeta in so prilagojeni posebnostim posameznega predmeta in njegovih ciljev.

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5). Podrobni kriteriji ocenjevanja in ocenjevalna lestvica so zapisani V Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja, učnih načrtih in navodilih za sodelovanje pri predmetu.

Če za izbirne vsebine iz študijskih programov na univerzah v tujini pretvorba ocene v oceno po sistemu, veljavnem na FKPV ni možna, se študentu za tako preverjeno znanje prizna izvirna ocena in opisno priznanje kot »priznano«. Senat FKPV nadrobneje uredi načine pretvorbe ocen za preverjanje znanja, ki so ga kandidati pridobili v tujini. Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program.

Študent napreduje v 2. letnik, če doseže vsaj 17 KT in ima v celoti poravnano šolnino. Študent lahko izredno napreduje v višji letnik, tudi, če ima za to opravičljive razloge (daljša službena odsotnost, daljša bolezen …). O izrednem napredovanju odloča Komisija za študijske zadeve magistrskega študija na podlagi vloge, ki je plačljiva po veljavnem ceniku

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik in enkrat spremeni smer. Študent, ki spremeni smer, mora opraviti obveznosti smernih predmetov novo izbrane smeri, ne glede na to, da je opravil že nekatere obveznosti iz prvo izbrane smeri. Študent se lahko odloči, da izbere študij dveh smeri hkrati in opravi posebne obveznosti vsake smeri. V magistrskem delu lahko poveže tematiko obeh smeri. Študent praviloma zaključi študij v času, predvidenem s študijskim programom. Iz opravičljivih razlogov se lahko študij podaljša za eno leto. Študent pa lahko napreduje v višji letnik in konča študij prej kot je predvideno s študijskim programom.

Načini in oblike izvajanja študija

Pri izrednem študiju poteka organizirano pedagoško delo po sistemu zaporedne izvedbe učnih predmetov. Vsak predmet se začne s predavanji oziroma drugimi predvidenimi oblikami dela in se nadaljujejo toliko časa, da se izčrpajo vse predvidene oblike dela ter se lahko izvede celotno preverjanje znanja.

Za kandidate, ki iz objektivnih razlogov ne morejo obiskovati predavanj oz. drugih skupaj organiziranih oblik študija, se lahko uvede študij, ki je običajen za študij na daljavo oziroma se klasičen način študija kombinira s prvinami študija na daljavo.

Študentje se lahko odločijo, da del študija opravijo v tujini. O tem na prošnjo kandidata sprejme sklep Komisija za študijske zadeve magistrskega študija, ki določi dolžino študija in obveznosti, ki se kandidatu priznajo.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija so opravljene vse s programom predvidene obveznosti ter napisano in uspešno zagovarjano magistrsko delo, s čimer kandidat zbere najmanj 120 ECTS.

Strokovni oziroma znanstveni naslov

Po opravljenih vseh obveznostih, predpisanih s študijsko smerjo Varnostni menedžment na FKPV, pridobi kandidat strokovni naslov magister/magistrica varnostnega menedžmenta. Naslov se okrajšano zapiše kot mag. var. menedž. za imenom in priimkom. Če bo zakon o strokovnih in znanstvenih nazivih določal drugače, bo naslov naknadno usklajen z zakonom.

VPISNA MESTA

FKPV študentu prizna pridobljeno znanje in spretnosti pred vpisom v magistrski program v celoti ali delno, odvisno od tega ali v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oz. predmetno-specifičnim kompetencam in ciljem programa. Priznava se znanje in usposobljenost, pridobljeno s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem. Osnova za priznanje je pisna vloga s priloženimi uradnimi potrdili in izvlečkom programa oziroma drugimi pisnimi dokazi, iz katerih je mogoče presoditi raven pridobljenega znanja. Stopnjo priznavanja študijske obveznosti odobri na predlog nosilca predmeta (ki ovrednoti priznanje s kreditnimi točkami ) in z oceno Komisija za študijske zadeve magistrskega študija.

Podlaga za priznanje so naslednje listine:

  • spričevalo in druge listine o pridobljenem znanju izven visokošolskega zavoda:
  • ocena izdelkov, storitev, objav in drugih avtorskih del kandidatov, če se skladajo z vsebino študijske usmeritve, ki jo je študent izbral; oceno opravi nosilec predmeta;
  • potrdilo o že preverjenem znanju pri nekaterih predmetih opravljen izpit, čeprav ni bil vpisan v program;
  • objavljeni prispevki v recenziranih znanstvenih revijah ali konferencah, če se skladajo z vsebino študijske usmeritve, ki jo je študent izbral; o tem da mnenje nosilec predmeta;
  • poročila o aplikativnih raziskavah in svetovalnih projektih, če se skladajo z vsebino študijske usmeritve, ki jo je študent izbral; o tem da mnenje nosilec predmeta;
  • potrdilo organizacije o delovnih izkušnjah kandidata na strokovnem področju, ki ga je izbral za študij.

Priznajo se le izkušnje, pri katerih je jasno, da je kandidat za dobro opravljanje svojega dela moral spremljati tudi dosežke teorije in jih vključevati v svoje delo. O tem da mnenje nosilec predmeta. Na podlagi dokumentacije, ki vključuje tudi mnenje nosilca predmeta, se Komisija za študijske zadeve magistrskega študija odloči o priznavanju celotne ali delne študijske obveznosti pri posameznem predmetu, obveznost seminarske naloge in drugih obveznosti, upoštevajoč pri tem način dela pri posameznem predmetu. Opisani kriteriji veljalo za priznavanje znanja, pridobljenega v Sloveniji in v tujini.

VARNOSTNI MENEDŽMENT
1. letnik 2. letnik (vpis v višji letnik)
CELJE 20 10
LJUBLJANA 20 10
MARIBOR 20 10
NOVA GORICA 15 10
MURSKA SOBOTA 15 10
SLOVENJ GRADEC 15 10
Držav nečlanic EU 5 5

Pogoj za izvajanje študija na enoti je 12 študentov za posamezen letnik.

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki