Učni načrti

1.LETNIK
Obvezni skupni predmeti

Modul: GLOBALNO TRŽENJE

Modul: RAČUNOVODSTVO IN KONTROLING

Modul: PODJETNIŠKE FINANCE

 

2. LETNIK
Modul: GLOBALNO TRŽENJE

Modul: RAČUNOVODSTVO IN KONTROLIN

Modul: PODJETNIŠKE FINANCE


RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Samo Uhan
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • v prvem delu se študenti seznanijo s konceptom družboslovne raziskave. Izhajajoč iz ideje raziskovalnega načrta obravnavajo različne raziskovalne pristope v polju družboslovnega raziskovanja
 • v drugem delu študenti obravnavajo značilnosti kvantitativnega raziskovanja. Začnejo s postopki vzorčenja in nadaljujejo z obravnavo posebnosti strukturiranega intervjuja. Seznanijo se z različnimi pristopi zbiranja podatkov, ki so v uporabi v kvantitativnem raziskovanju
 • tretji del vključuje vsebine kvalitativnih raziskovalnih pristopov. Študenti obravnavajo tehnike zbiranja podatkov, ki jih raziskovalci najpogosteje uporabljajo v kvalitativnem raziskovanju kot so npr. fokusne skupine, entnografija in opazovanje z udeležbo
Obveznosti študentov pri predmetu
 • izdelava raziskovalnega projekta
 • pisni izpit


USMERJANJE USTVARJALNOSTI

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red.prof.dr. Borut Likar
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta
Uvod

 •  inoviranje, podjetnost in inovativnost kot način živeljenja in dela
 • opredelitev osnovnih pojmov in konceptov

Inovacijska veriga – od izziva do realizacije

 • zaznavanje priložnosti, kreiranje in izbor idej ter dokazovanje delovanja novosti oz. prototopiranje
 • identifikacija problemov in zaznavanje priložnosti, kreiranje in izbor idej ter dokazovanje delovanja novosti oz. prototipiranje
 • zaščita idej in intelektualna lastnina
 • komercializacija znanja, tehnologije, idej in know-howa
 • oblike poslovne realizacije novost

Osnove obvladovanja inoviranja v organizaciji

 • odprto inoviranje
 • inovacijska kultura

Obveznosti

 • aktivno sodelovanje na predavanjih
 • krajši pisni izdelki
 • vaje
 • pisni izdelek/ustni izpit


PRIMERJALNI GOSPODARSKI SISTEMI

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Vito Bobek
Letnik: 1
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta
 • benchmarking metoda
 • determinante razvoja
 • učinkovitost vlade
 • učinkovitost menedžmenta

Obveznosti študentov

 • sodelovanje pri predmetu
 • pisni izdelek – naloga
 • predstavitev naloge
 • izpit


EVROPSKO DELOVNO PRAVO

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Bojan Vavtar
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • zgodovinski oris razvojnsoti Evropskih skupnosti
 • pravni viri
 • temeljna načela prava skupnosti
 • institucije in organi: Evropski svet, Evropski parlament…
 • primarnost prava ES: štiri svoboščine, pravo konkurence, socialna politika

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • poročilo o vajah
 • seminarska naloga


STRATEGIJA IN RAZVOJ PODJETJA

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta:
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • osnove strateškega managementa
 • definicije strategije
 • povezava med strategijo, poslanstvom in cilji, vizija in poslanstvo podjetja
 • strateška analiza okolja in podjetja
 • strateško pozicioniranje – oblikovanje strategije za vstop na tuje trge
 • ofenzivne in defenzivne strategije
 • implementacija strategije: struktura in kultura podjetja, lastniški in operativni management
 • korporativno upravljanje
 • vloga različnih subjektov v poslovanju
 • OECD načela korporativnog upravljanja
 • poslovna politika podjetja
 • razvoj podjetja

Obveznosti študentov

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga
 • predstavitev seminarja


OBVLADOVANJE PRODAJE

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Lidija Kodrin
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 10

Vsebina predmeta

 • uvod v prodajo
 • analiza trgov in kupcev
 • vrste prodaje
 • osebna prodaja
 • prodajno osebje
 • razumevanje stroškov prodaje

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • projektna naloga
 • seminarsko delo


OBVLADOVANJE NABAVE

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Tina Vukasovič
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 10

Vsebina predmeta

 • uvod v menedžment nabave
 • nabavni proces
 • strategije nabave
 • menedžment oskrbnih verig
 • načrtovanje ponudbe in povpraševanja v oskrbni verigi
 • oblikovanje strategije oskrbne verige
 • udeleženci v oskrbni verigi
 • menedžment globalne oskrbne verige

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • seminarska naloga
 • projektna naloga


MEDKULTURNA POGAJANJA

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Anita Goltnik Urnaut
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • kultura: opredelitev kulture, značilnosti kulture, sestavine kulture, modeli kulture, globalizacija, razlike med kulturami, vpliv kulture na osebnost in razmišljanje, kulturni šok, prilagajanje na tuje kulturno okolje, odnos do priseljencev
 • vpliv kulture na komunikacijo: področja kulturnih razlik v komunikaciji, vpliv kulture na komunikacijski proces, opvire v komuniciranju med kulturami, izboljšanje medkulturnega komuniciranja
 • klasifikacija kultur: pristopi v medkulturnem raziskovanju, dimenzije kulture, tipične kulture, odzivanje na kulturne razlike
 • poslovni razgovori v medkulturnem okolju
 • poslovni sestanki s predstavniki iz različnih kultur
 • poslovne predstavitve v različnih poslovnih okoljih
 • pisna poslovna komunikacija v različnih medkulturnih okoljih
 • medkulturna pogajanja
 • vodenje v medkulturnem okolju
 • posebnosti upravljanja s kadri v različnih kulturnih okoljih
 • etika in korupcija v različnih kulturah
 • medkulturno komuniciranje v turizmu/komerciali/v poslovni informatiki
 • komunikacija pred, med in po udeležbi v turističnem produktu
 • vpliv kulturnega okolja na komercialno in poslovno delovanje

Obveznosti študentov

 • pisni ali ustni izpit
 • naloge
 • projekt


TRŽENJE BLAGOVNIH ZNAMK

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Tina Vukasovič 
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • osnovni koncepti
 • metodološke osnove v managementu izdelkov
 • sestavine izdelka
 • management novih izdelkov
 • management izdelkov v posameznih stopnjah življenjskega cikla
 • koncept blagovne znamke
 • blagovna znamka kot sestavina premoženja organizacije
 • management blagovnih znamk
 • merjenje vrednosti blagovnih znamk

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • projektna naloga
 • seminarska naloga


TRŽENJE STORITEV

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Boris Snoj
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • status storitev v današnjih gospodarstvih
 • trženje splošno
 • izdelek kot osnovni objekt menjave
 • storitev
 • kupci/uporabniki storitev
 • konkurenti
 • širše okolje tržnikov storitev
 • trženje storitev
 • osnove menedžmenta trženja storitev
 • proizvodna informacij za trženjsko odločanje
 • stopnje

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


INFORMACIJSKA PODPORA POSLOVANJU

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Tatjana Kovač
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • poslovni informacijski sistemi
 • baze podatkov
 • vzdrževanje in transport podatkov
 • logistični informacijski sistemi
 • finančno-računovodski informacijski sistemi
 • kadrovski informacijski sistemi in
 • proizvodni informacijski sistemi

Obveznosti študentov

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga


DOBIČKONOSNOST KUPCEV

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajaec predmeta: izr. prof. dr. Tatjana Horvat
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • pomen ugotavljanja dobičkonosnosti kupcev
 • vrste informacij o kupcih in opredelitev kakovostnega kupca
 • ključni kupci podjetja
 • spremljanje kupcev
 • opredelitev dobičkonosnih kupcev
 • kupec je kralj – toda ali vsak kupec in vedno
 • analiza dobičkonosnosti kupcev
 • obračanje terjatev do kupcev
 • načini izterjave terjatev do kupcev
 • pomen računovodskih in drugih informacij pri dobičkonosnosti kupcev

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • pisni izdelek


ANALIZA VEDENJA KUPCEV

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Hana Šuster Erjavec
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • načini mišljenja kupcev: kaj je vedenje kupcev
 • modeli vedenja kupcev: tipične oblike vedenja kupcev in primernega odzivanja nanje
 • dejavniki vedenja kupcev: sociodemografski, psihološki in družbeni vplivi na vedenje kupcev: spekter temeljnih dejavnikov, ki določajo dejansko vedenje kupcev
 • stopnje nakupnega procesa in načini uspešnega vplivanja prodajalcev na kupce in njihovega odločanje za nakup
 • vrednotenje nakupne odločitve – zadovoljstvo kupcev in njihova zvestoba
 • raziskovalne metode vedenja kupcev: temeljne kvantitativne in kvalitativne raziskovalne metode na področju preučevanja vedenja kupcev

Obveznosti študentov

 • pisni ali ustni izpit
 • seminarska naloga

RAČUNOVODSTVO ZA ODLOČANJE

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Tatjana Horvat
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 10

Vsebina predmeta

 • značilnosti poslovodnega računovodstva
 • računovodske informacije za sestavljanje računovodskih poročil za potrebe poslovnega odločanja
 • metode kalkuliranja
 • računovodsko predračunavanje in računovodsko obračunavanje
 • mesta odgovornosti
 • odmiki pri stroških
 • transferne cene

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • pisni izdelki


RAČUNOVODSKA ANALIZA

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Tatjana Dolinšek
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 10

Vsebina predmeta

 • opredelitev računovodske analize
 • ugotavljanje vsebine pojavov pri računovodski analizi
 • ugotavljanja vplivov na obračune in predračune pri računovodski analizi
 • razčlenjevanje odmikov računovodskih podatkov od sodil
 • izbiranje računovodskih kazalcev
 • oblikovanje računovodskih kazalnikov
 • pozornosti pri računovodski analizi

Obveznosti študentov

 • pisni in ustni  izpit
 • naloge
 • projekt


DAVČNO RAČUNOVODSTVO IN DAVČNO SVETOVANJE

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Tatjana Horvat
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • značilnosti davčnega računovodstva
 • odgovornosti oseb za davčno računovodstvo
 • namen in cilji davčnega svetovanja
 • odgovornosti davčnega svetovalca
 • vpliv poslovnih odločitev na bilanco in davke
 • davki v poslovanju podjetij
 • značilnosti davčne službe
 • davčno načrtovanje
 • uporaba različnih vrst davkov
 • davčni postopek in davčna inšpekcija
 • davčna morala in davčne utaje

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • pisni izdelek


METODE IN SISTEMI ZA OBVLADOVANJE STROŠKOV

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Tatjana Horvat
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • metode in sistemi obračuna stroškov: pojem, vsebina, zgodovinski razvoj, struktura, metodološki okvir
 • splošno o stroških: pojem in vrste stroškov, klasifikacije stroškov po različnih kriterijih
 • obračun po polni stroškovni ceni (celotnih stroških): pojem, metodologije obračuna posameznih oblik
 • obračun po zoženi stroškovni ceni: pojem, metodologija obračuna posameznih oblik
 • obračun po standardih stroških: pojem, metodologija obračuna posameznih oblik
 • procesni sistem obračuna in obračun po delovnem nalogu: pojem, metodologija obračuna in možnosti uporabe
 • obračun stroškov po aktivnostih: pojem, metodologija obračuna in možnosti uporabe
 • obračun po ciljnih stroških in metodi neprestanih izboljšav (kaizen costing): pojem, metodologija obračuna in možnosti uporabe ter
 • obračun življenjskega cikla proizvoda: pojem, metodologija obračuna in možnosti uporabe

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • poročilo o vajah
 • seminarska naloga


KONTROLING V PODJETJU

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Drago Dubrovski
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • opredelitev kontrolinga v podjetju
 • računovodski predračuni, obračuni in kontroling
 • podrobni predračuni in obračuni
 • spoznanja ekonomike in kontroling
 • dobiček kot cilj podjetja
 • delovanje profitnih centrov v podjetju
 • vloga kontrolinga pri odmikih
 • poročila kontrolinga in
 • značaj kontroling službe v sistemu vodenja podjetja

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • ustni izpit
 • seminarska naloga


REVIZIJA

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Tatjana Horvat
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • mesto in vloga revizije v podjetju
 • revizijski teoretični okviru
 • definiranje revizijskih ciljev
 • princip pomembnosti in ocenitev revizijskih trikov
 • metode zunanje revizije
 • pomen načrtovanja pri reviziji
 • proces revizije računovodskih izkazov ter
 • svetovalna dejavnost revizorjev

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • ustni izpit


MEDNARODNO RAČUNOVODSTVO

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Tatjana Horvat
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • mednarodno računovodstvo: pojem, vsebina, okviri, zgodovinski razvoj, pristop in praktične možnosti uporabe na nacionalni ravni
 • vloga IV in VII računovodske smernice za reguliranje računovodskega informacijskega prostora v EU
 • US GAAP-ovi odn. ameriški računovodski standardi
 • IFRS (International Financial Reporting Standards) kot globalni računovodski standardi
 • USALI (Uniform System of Acounts for the Lodging Industry), specifični standardi poročanja za hotelirstvo ter
 • povezanost IFRS-a, nacionalnih računovodskih standardov in veljavne zakonodaje

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • poročilo o vajah
 • seminarska naloga


SISTEMI UGOTAVLJANJA USPEŠNOSTI PODJETJA

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Tatjana Horvat
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • metodološka podlaga merjenja rezultatov poslovanja – tradicionalni pristopi
 • metodološka podlaga merjenja rezultatov poslovanja – moderni pristopi – Balanced Scorecard (BSC)
 • metodološka podlaga merjenja rezultatov poslovanja – modeli in najboljša praksa
 • integrirani sistem obvladovanja stroškov in učinkov – prednosti modernih metoda obračuna
 • stakeholder (deležniki) in Shareholder (delničarji) Value koncepti poslovodenja. Informacijska podlaga za sprejemanje operativnih, finančnih in investicijskih odločitev
 • merenje Shareholder Value (SHV): Added Value Koncept (London Business School), Cash Value Added Concept (The Boston Consulting)
 • merjenje Shareholder Value (SHV): Economic Profit Concept (McKinsey & Company Inc.), Economic Value Added – EVA (Stern Stewart & Co.)
 • merjenje SHV – modeli najboljše prakse

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • vaje
 • seminarska naloga


FINANČNA REGULACIJA

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Vito Bobek
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 10

Vsebina predmeta

 • pomen preučevanja denarja, bančnega sistema in finančnih trgov
 • finančni trgi, finančna regulacija in nadzor
 • finančna regulacija za podjetja
 • bančne finančne institucije
 • nebančne finančne institucije
 • mednarodne finance in denarna politika
 • mednarodni finančni sistem
 • nadzor nadzornikov

Obveznosti študentov

 • pisni in ustni izpit
 • seminarska naloga
 • predstavitev seminarja


POSLOVNE FINANCE

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Mojca Nekrep
Letnik: 1.
Št. kreditnih točk: 10

Vsebina predmeta

 • finančni cilji
 • proces naložbenja
 • analiza finančnih naložb
 • denarni tokovi
 • finančno posredništvo
 • projektno financiranje
 • optimalna finančna struktura
 • viri financiranja in njihova struktura v podjetjih
 • finančne krize

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • seminarska naloga


FINANČNI INSTRUMENTI

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: doc. dr. Mojca Nekrep
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • opredelitev finančnih sredstev in finančnih inštrumentov
 • kapitalski finančni inštrumenti
 • dolžniški finančni inštrumenti
 • izpeljani finančni inštrumenti
 • merjenje in vrednotenje finančnih inštrumentov ter
 • računovodenje finančnih inštrumentov

Obveznost študentov

 • ustni ali pisni izpit
 • poročilo o vajah
 • seminarska naloga


KRIZNO VODENJE

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Drago Dubrovski
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • kriza in njene značilnosti
 • razvrstitev kriz
 • simptomi, vzroki in posledice krize
 • pojem in vsebina kriznega menedžmenta
 • posebni primeri kriznega menedžmenta
 • preprečevanje nastanka akutnih kriz
 • prenova podjetja
 • doseganje prenove z metodo prestrukturiranja in metodo reinžiniringa poslovanja
 • posebnosti spremljanja kulture podjetja

Obveznosti študentov

 • aktivno sodelovaje na vajah
 • krajši pisni izdelki
 • zagovor seminarske naloge


BANČNIŠTVO ZA PODJETJA

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Marijan Cingula
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 8

Vsebina predmeta

 • finančni trg
 • institucionalni okvir za delovanje finančnih posrednikov – primer Slovenije in proces prevzemanja predpisov EU
 • opredelitev bančništva, vrste bank in njihove naloge, komercialne banke, tehnologija v komercialnem sektorju bank
 • vpliv banke na poslovanje podjetja, bančno svetovanje
 • posojila bank in kriterij glede gospodarske in finančne uspešnosti podjetij
 • tveganja banke pri dajanju posojil, način zavarovanja posojil, vpliv kakovosti posojilojemalcev na uspešnost banke in vsebina vloge za posojilo in
 • informacijska tehnologija v bančnem sektorju

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • ustni izpit
 • poročilo o vajah
 • seminarska naloga


OBVLADOVANJE TVEGANJ

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: objavljen bo naknadno
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • opredelitev pomena negotovosti poslovanja organizacije in tveganj
 • vrste tveganj
 • varovanje pred tveganji in
 • računovodenje varovanja pred tveganjem

Obveznosti študentov

 • ustni ali pisni izpit
 • seminarska naloga


FINANČNA ANALIZA

Vrsta predmeta: IZBIRNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Tatjana Horvat
Letnik: 2.
Število ECTS kreditov: 8

Vsebina predmeta

 • značilnosti finančne analize
 • odgovornosti za finance podjetja
 • finančni kazalci
 • razumevanje postavk v bilancah
 • vpliv poslovnih odločitev na bilance
 • finančna poročila
 • finančno načrtovanje
 • orodja finančne analize
 • spremljanje denarnega toka
 • spremljanje likvidnosti
 • ugotavljanje potenciala podjetja
 • pristop lastnika, poslovodstva, zaposlenega, kupca, dobavitelja ali banke

Obveznosti študentov

 • pisni izpit
 • pisni izdelek


RAZISKOVALNI SEMINAR

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Samo Uhan
Letnik: 2.
Št. kreditnih točk: 4

Vsebina predmeta

 • koraki v raziskovalnem procesu: izbira raziskovalne teme, načrtovanje raziskave, zbiranje podatkov, analiza podatkov, interpretacija rezultatov, izdelava raziskovalnega poročila
 • oblikovanje hipotez: Prepoznava indikatorjev, opazovanje in merjenje spremenljivk
 • priprava in analiza podatkov: vnašanje in kodiranje podatkov, frekvenčne distribucije, mere centralne tendence, mere variabilnosti, bivariatne tabele, mere povezanosti
 • izdelava raziskovalnega poročila

Obveznosti študentov

 • izdelava raziskovalnega projekta

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2022

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki