5. mednarodna znanstvena konferenca 2013


Spoštovani avtorji!

Veseli nas, da ste bili času od 14. do 15. novembra 2013 del pete mednarodne znanstvene konference Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013, s tematskim naslovom »PERSPEKTIVNO UPRAVLJANJE ZNANJA IN STORITEV«, v organizaciji Fakultete za komercialne in poslovne vede.

Delo na dvodnevni konferenci je potekalo najprej na izjemno zanimivem plenarnem delu, zatem pa v 12 sekcijah, kjer so se predstavili številni raziskovalci in strokovnjaki. Letos udeleženci prihajajo iz Avstrije, Nemčije, Madžarske, Srbije, Bosne, Hrvaške, Črne Gore, Belgije, Nizozemske, Francije in Velike Britanije. Le polovica udeležencev je prišla iz Slovenije. Zelo razveseljivo je, da je bila skoraj tretjina avtorjev študentov, tudi iz tujine. Vsi udeleženci so bili zainteresirani za promocijo rezultatov svojih raziskav ter za ustvarjanje novega vrhunskega znanja s področij ekonomije, komerciale, poslovne informatike in turizma. Za študente pa je bila to izvrstna priložnost, da se v okviru raziskovalno razvojnega delo vključijo s svojimi projekti in se preizkusijo v strokovnih debatah.

Delovna jezika konference sta bila angleški in slovenski, letošnje tematske sekcije pa:
• inteligentne rešitve v poslovni informatiki
• izzivi destinacijskega managementa v turizmu
• sodobni pristopi k managementu znanja
• globalni izzivi podjetništva in trženja
• perspektive na področju financ in računovodstva

Plenarno zasedanje je postreglo s tremi zelo zanimivimi pogledi na znanje in ekonomijo. Akademik prof. dr. Ivan Bratko s Fakultete za računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani, je imel predavanje z naslovom »The changing world of Artificial Intelligence«. Gosta iz Edutus College na Madžarskem dr. Csilla Jandala in dr. Pál Gubán sta pripravila razpravo »Prospective management of knowledge and services in tourism destination«. Dr. Terence Clifford-Amos iz Velike Britanije je uvodni govor prav tako namenil managementu znanja »Fantasy and Common Sense in Knowledge Management«.

Pet tematskih sekcij je vodilo več moderatorjev, katerih kratka poročila sestavljajo zaključni pregled glavnih tem in ugotovitev konference. Vsem moderatorjem še enkrat prisrčna zahvala za opravljeno delo.

Predstavljena je bila večina prijavljenih prispevkov, predavalnice so bile večkrat polne obiskovalcev. Praviloma se je po predstavitvi vsakega članka razvila zanimiva in na trenutke burna razprava. Razprave so avtorjem dale tudi nekaj koristnih idej za nadaljnja raziskovanja.

Vsi prispevki so temeljili na raziskovalnem delu avtorjev, pri čemer so bili metodološki pristopi in uporabljene metode zelo različni. Raziskave so zadevale različne države in področja. Najzanimivejše ugotovitve predstavljenih prispevkov po sekcijah si lahko ogledate v nadaljevanju poročila.

Kot vsako leto je recenzentski odbor izbral dva najboljša prispevka. V kategoriji najboljši študentski prispevek je nagrado prejel: Denis Tomše, v kategoriji najboljši prispevek konference pa: doc. dr. Daniel Tomić.

Udeleženci konference so imeli tudi priložnost za druženje, saj je konferenca imela tudi družabni del z ogledom turističnih znamenitosti in skupno večerjo – prijetno vzdušje se odraža tudi v spodnji fotogaleriji. Konferenca se je zaključila z zanimivo delavnico za študente o obvladovanju kariere in z okroglo mizo na temo Implementacija znanja v managementu in podjetništvu – primeri dobrih praks študentov FKPV.

Vabilo za prijavo prispevka za naslednje leto lahko pričakujete zgodaj pomladi 2014, še pred tem pa vsi udeleženci dobite po pošti CD z referati in potrdilo o udeležbi.

Lepo Vas pozdravljam in na svidenje v Celju v novembru 2014!

izr. prof. dr. Marjana Merkač Skok, dekanja,
predsednica programskega odbora


Kratek povzetek poročil vodij sekcij:

ANGLEŠKA SEKCIJA – prof. dr. Mirjana Pejić Bach

 • Competitive advantage is a prerequisite for survival in the times of crisis. However, companies attain their competitive advantage trough the use of tools, not just through their possession. Trust between the leader and employees is very important. Concept of magic glasses by Edward de Bono is interesting tool for fostering lateral thinking and innovations. Organizations should create such an environment that support lateral innovators.
 • Lifelong learning is crucial for the development and success of any organization. Many managers do not appreciate the skills of their employees. However, people still are willing to learn after their graduation. Companies that train employees are 2,5 times less likely to fail compared those that do not invest in lifelong learning.
 • Traditional teaching has become inefficient in the situations when students need to build their knowledge trough experiences. Simulation games are important tools for learning in such situations. Tourism industry needs to increase learning effectiveness of the students and same examples of simulation games have been presented in order to enhance discussion on the changes at the way we teach and of the way we should teach.
GLOBALNI IZZIVI PODJETNIŠTVA IN TRŽENJA – doc. dr. Hana Šuster Erjavec, Jakob Demšar in Simonič Miro, mag.
 • Aktualna primerjava komuniciranja v družbenih omrežjih s klasičnim marketinškim komuniciranjem,
 • Pogledi na plačo kot spodbujevalca uspešnosti zaposlenih – razprave o tem, kdaj je plača na prvem mestu,
 • Vloga osebnega pristopa v času novih tehnologij v bančništvu,
 • Ugotovitev, da uporabniki slovenskih avtocest ocenjujejo, da je kot dejavnik zadovoljstva pomembnejša kakovost kot cena,
 • da v Rusiji kljub povečevanju vpliva dejavnikov »verodostojnost« in »stabilnost«, prevladuje dejavnik, ki zagovarja »nastajanje dobička«;
 • demografski dejavniki nimajo statistično značilnih razlik in zato niso primerni za trženjske strategije, ki delujejo na principu diferenciacije porabnikov in diverzifikacije izdelkov;
 • rezultati komparativne raziskave porabnikov dveh držav EU izražajo statistično značilnost raziskave in na tej osnovi priporočajo tržnikom izvedbo strategije trženja manjših pakirnih enot;
 • tudi raziskava uporabe sodobnih IKT naprav sporoča tržnim menedžerjem, da so študenti primeren segment za trženje mobilnih komunikacijskih aparatov;
 • makroekonomska vrednota vodenja gospodarstva se mora prilagajati socialnim vrednotam zaposlencev, politična struktura pa se mora umakniti iz ospredja vodenja gospodarstva.
 • Dvom o znanstvenosti ekonomske znanosti, glede na primer Slovenije,
 • Študenti na izmenjavi se obogatijo z jezikom, kulturo in študijem ter vzpostavitvijo odlične osebne in kasneje poslovne vezi.
 • Piramidne igre kot posebne oblike finančnih goljufij se skrivajo za mrežnim marketingom vlaganjem v razne »sklade« in medvalutno trgovanje. Za seboj pa puščajo tisoče oškodovancev in enormen zaslužke, ki se nalagajo v davčne oaze.
PERSPEKTIVE NA PODROČJU FINANC IN RAČUNOVODSTVA – mag. Vladimir Bukvič in mag. Dejan Petkovič
 • Nujne so investicije pred vstopom ciljne družbe na borzo
 • Največ naložb pred IPO v EU – naložb – pokojninskih skladov
 • Nujna vključitev davčnih strategij v celovito upravljanje družbe
 • Družba mora spoznati davčna tveganja in jih znati upravljati
 • Otresti se moramo mišljenja (na makro nivoju), da je davčno načrtovanje (vedno) nekaj negativnega (nemoralnega).
 • Stopnja formalne izobrazbe ne vpliva na finančno pismenost. Izobraževalnim ustanovam se ponuja lepa priložnost ponuditi na trg izobraževalne produkte za povečanje finančne pismenosti naših državljanov.
 • V vsakem podjetju je treba imeti stroške dela pod nadzorom, jih pravilno ovrednotiti ter obravnavati na enak način kot druge stroške poslovnega procesa.
 • Posledice finančne in gospodarske krize na trg zavarovalnih storitev pri nas in v sosednji Avstriji – trend zavarovalnin življenjskih zavarovanj v obeh državah močno narašča.
 • Poslovno prestrukturiranja lahko izpelje le primerno usposobljen management, pri finančnem prestrukturiranju pa največ pomagajo banke (ki so danes že tako v veliki meri ekonomski lastniki takih podjetij), in država ob ustreznem soglasju iz Bruslja z izdajo ustreznih poroštev bankam in obstoječim lastnikom.
SODOBNI PRISTOPI K MANAGEMENTU ZNANJA – mag. Tatjana Dolinšek, doc. Anita Goltnik Urnaut
 • Referati so se dotaknili raznolike problematike, skupni imenovalec vseh pa je nenehno učenje.
 • Uporaba elektronskih medijev za prenos znanja postaja nujnost, saj goolge generacija, ki prihaja v visokošolski izobraževalni sistem zahteva drugačen pristop k poučevanju .
 • Študenti FKPV so z novo e-učilnico zadovoljni, želijo si še več e-vaj, e-predavanj, mobilno aplikacijo e-učilnice. Za nas predavatelje pa ti novi trendi prenašajo potrebo po izpopolnjevanju znanja s-poučevanja.
 • Vseživljenjsko izobraževanje je postalo potreba, nuja in stalnica v našem življenju. Na udeležbo odraslih v različnih oblikah VZU vplivajo različni faktorji (čas, finančna sredstva, oddaljenost od sedeža izobraževanja, samopodoba, motivacija, sposobnost, zdravje).
 • Uspešni tržnik nujno potrebuje poleg ekonomskih znanj še znanja z drugih znanstvenih področij kot so psihologija, sociologija, kognitivna znanost. To pa prinaša potrebo po nenehnem izpopolnjevanju znanja.
 • Orodje za odpravo neenakopravnosti žensk na področju vodenja športnih organizacij je usposabljanje žensk za vodstvena dela.
 • Tudi na področju podjetništva so ženske na vodstvenih položajih redke. Poleg potrebe po izboljšanju znanja in kompetenc ter spodbud za vključevanje žensk v vodenje pa je potrebna tudi promocija družbenih stališč. Spodbude najlažje zagotavljamo z mentorsko podporo in delovnimi zgledi.
 • Ekosocializem kot alternativa izhoda iz krize predlaga – zahtevek po novi zeleni družbeni paradigmi, ki bo temeljila na novi zeleni filozofiji, ekocentricni etiki in antikapitalisticnih vrednotah.
 • Raziskava s področja visokega šolstva je razkrila prevladovanje promocijskegain neoliberalnega diskurza v predstavitvenih prospektih izobraževalnih institucij, ki se kažeta kot povezano, komplementarno delovanje, saj je v bistvu promocijski diskurz del neoliberalnega diskurza oz. mu je podrejen.
 • Skoraj 60 % magistrskih nalog na FKPV se nanaša na konkretne probleme v podjetjih – predlog, da bi se implementirale kot aplikativni projekti in bi s tem postale bolj prepoznavne za vse deležnike, ki so v teh raziskavah vključeni.
 • Avtentično vodenje, kot dejavnik v organizaciji znanja, s pozitivnim psihološkim kapitalom pomaga vzpostaviti samozavest, upanje, optimizem in prožnost.
 • Čustvena inteligenca pri sprejemanju odločitev ter pomen ustreznih odnosov.
 • Nov model za merjenje učinkovitosti univerz – Model DEA (Data envelopment Analysis) – kot alternativni oblika metodologiji, ki jo uporablja Šanghaj (ARWU)j, pri rangiranju svetovnih univerz. Rezultati po modelu DEA so dali enake rezultate kot ARWU.

IZZIVI DESTINACIJSKEGA MANAGEMENTA V TURIZMU – mag. Tatjana Rijavec, mag. Mirjana Ivanuša Bezjak
 • Veliko se la se lahko naučimo mali podjetniki od velikih,domačih in tujih uspešnih, uveljavljenih podjetij. Več bi morali delati analiz in predstavitev dobrih praks
 • Prilagajati se je treba spremembam v okolju in jih integrirati v svojo ponudbo
 • Želje gostov se spreminjajo glede na razmere v družbi in ponudba jim mora slediti in se prilagajati
 • Znanje je ključnega pomena za poslovni uspeh, neznanje lahko povzroči katastrofalne poslovne posledice
 • Več moramo posvetiti pozornosti znanju in oblikovanju ustrezne poslovne kulture, ki bo temeljila na etičnem, dolgoročnem in trajnostnem razvoju.
 • Maksimovič Daniel – diplomant FKPV je predstavil prispevek z naslovom (Marulc Elena-mentorica)
 • Organizacije različnih (manj znanih) športnih dogodkov so še velika priložnost za razvoj (športnega) turizma.
 • Zgodbe ter novi sodobni pristopi trženja in animacije gostov – slikanice, aplikacije za pametne telefone o ponudbi in opisi znamenitosti s podporo zemljevidov, glasovno vodenje preko programa idr.
 • Hitri poslovni sestanki se lahko koristno uporabljajo tudi v turizmu – v okviru predavanj na FKPV pa so dober primer hitrih predstavitev različnih tematik med študenti
 • Zaključne misli sekcije: študentje si želijo sodelovanja v konkretnih projektih, ki bi jih pripravili v okviru diplomskega dela; lahko bi sodelovali v projektu organizacije kakšnega športnega dogodka v okviru izdelave diplomske naloge; lahko bi sodelovali v projektih obogatitve turistične ponudbe v Celju v okviru izdelave diplomske naloge.
INTELIGENTNE REŠITVE V POSLOVNI INFORMATIKI – doc. dr. Tatjana Kovač

Referati so obravnavali različne primere dobrih praks, kot so: spletno izobraževanje oziroma spletno učno okolje upravljanje vsebin dinamičnih spletnih strani, prenos razvojnih metodologij in sodobnih tehnologij v poslovno okolje.

 • e-izobraževanje in e-učenje sta postala sestavni del pedagoškega procesa (tudi na FKPV), vendar študenti prisegajo na kombinirane metode izobraževanja (blended learning),
 • dinamične spletne strani so postale vsakdanja praksa, tudi za profesionalno rabo lahko uporabimo prosto dostopna orodja za upravljanje takih spletnih vsebin,
 • uveljavlja se t.i. situacijski inženiring metod pri izgradnji programskih rešitev (prilagajanje konfiguracije metod in procesov v programskih rešitvah),
 • obstajajo možnosti, da se s pomočjo razvoja tehnologije pametne kartice povežejo tako finančne inštitucije kot e-uprava in javni sektor z državljani in drugimi subjekti.

Zahvaljujemo se našim sponzorjem:

41569_35509735727_3401990_n

banka-celje

lisac

as

egt

lucifer-head

dscn2023

dscn2036

dscn2031

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki