Predmetnik


Št. Predmet
Kreditne točke
1 Novejše makroekonomske teorije 14
2 Teorija znanosti 10
3 Usmeritveni seminar 6
4 Individualno raziskovalno delo za pripravo dispozicije 30
Skupaj 60

Št.

Predmet oziroma druga študijska oblika Kreditne točke
1 Sodobne metode statistične analize v znanstvenoraziskovalnem delu 10
2 Javna predstavitev dispozicije (seminar) 6
3 Smerni seminar 6
4 Druge študijske oblike (aktivno sodelovanje na znanstvenih konferencah, raziskovalnih delavnicah, doktorskih seminarjih, znanstvenih seminarjih ipd.) 8

5

Individualno raziskovalno delo – priprava doktorske disertacije 30
Skupaj 60
Št. Predmet oziroma druga študijska oblika Kreditne točke
1 Individualne oblike raziskovalnega dela:

 • Javne predstavitve relevantnih teorij za problem disertacije
 • Aktivno sodelovanje na znanstvenih konferencah, raziskovalnih delavnicah, doktorskih seminarjih, znanstvenih seminarjih ipd. v obsegu 8 KT, če ni bilo opravljeno prej ali priznano
 • Dokončanje osnutka disertacije
 • Predložitev osnutka disertacije komisij
 • Zagovor disertacije
60
Skupaj 60
Skupaj vsi letniki 180


NOVEJŠE MAKROEKONOMSKE TEORIJE

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Vito Bobek
Letnik: 1
Št. kreditnih točk: 14

Vsebina predmeta

 1. Predmet in metoda makroekonomije
 2. Kratek pregled gospodarske zgodovine
 3. Predklasiki
 4. Klasična politična ekonomija
 5. Keynesovi sodobniki
 6. Keynes in sodobna makroekonomija
 7. Neoklasična sinteza ali »bastardni« keynesijanizem
 8. Monetarizem
 9. Nova klasična šola
 10. Nova keynesijanska šola
 11. Post-keynesijanska šola
 12. Šola realnih poslovnih ciklov
 13. Avstrijska šola
 14. Strukturalistična šola
 15. Ateoretična makroekonomija
 16. Nova politična makroekonomija
 17. Nove teorije gospodarske rasti
 18. Teorije ekonomske politike

Obveznosti študentov

 • izpit
 • seminarska naloga


TEORIJA ZNANOSTI

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: izr. prof. dr. Igor Pribac
Letnik: 1
Št. kreditnih točk: 10

Vsebina predmeta

 1. Kaj je znanost, klasifikacija znanosti
 2. Znanstvena teorija in metoda s poudarkom na družbenih vedah
 3. Znanost in duhovnost
 4. Znanstveni opisi, domneve in zakoni
 5. Objektivnost in subjektivnost v znanosti
 6. Indukcija in dedukcija
 7. Znanost in etika
 8. Kritika znanosti
 9. Status ekonomskih ved

Obveznosti študentov

 • izpit
 • seminarska naloga


USMERITVENI SEMINAR

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Mirjana Pejić Bach
Letnik: 1
Št. kreditnih točk: 6

Vsebina predmeta

Študenti skupaj z nosilcem seminarja izberejo temo njihovega seminarskega dela, predvidoma z znanstvenega področja svoje disertacije, ki jo po enotnih navodilih samostojno pripravijo v obliki besedila. Preliminarni tekst pošljejo nosilcu seminarja v kritično oceno, nato tekst dopolnijo in končni izdelek posredujejo nosilcu seminarja v oceno. Obenem z njim seznanijo vse kolege v svoji usmeritvi. Ti ga morajo prebrati in pripraviti kritično oceno. Besedilo kolegom javno predstavijo. Sledi kritična razprava, ki jo usmerja nosilec seminarja, sodelujejo pa obvezno vsi študenti usmeritve.

Obveznosti študentov

Ocenjevanje sodelovanja študentov pri izbiri teme, uspešnosti pri izbiranju in analizi strokovne literature, kakovosti izdelave besedila naloge, predstavitve naloge študentom in sodelovanja v kritični oceni nalog drugih študentov.

SODOBNE METODE STATISTIČNE ANALIZE V ZNANSTVENORAZISKOVALNEM DELU

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Ksenija Dumičić
Letnik: 2
Št. kreditnih točk: 10

Vsebina predmeta

 1. Statistično merjenje in priprava podatkov v poslovnih vedah
 2. Verjetnost in statistika
 3. Multivariatna analiza podatkov
 4. Strukturni modeli
 5. Analiza časovnih vrst
 6. Analiza panelnih podatkov
 7. Analiza omrežij
 8. druge zahtevnejše metode glede na razvoj statistične znanosti in glede na znanstveno-raziskovalne usmeritve študentov

Obveznosti študentov

 • ustni izpit
 • seminarska naloga


SMERNI SEMINAR

Vrsta predmeta: OBVEZNI
Izvajalec predmeta: red. prof. dr. Mirjana Pejić Bach
Letnik: 2
Št. kreditnih točk: 6

Vsebina predmeta

 1. Osnovni izrazi pri pisanju znanstvenih prispevkov
 2. Opredelitev teme raziskave / raziskovalnega vprašanja
 3. Iskanje ustreznega zbornika
 4. Okvir IMRAD
 5. Uporaba programske opreme za statistično analizo pri znanstvenoraziskovalnem delu

Obveznosti študentov

 • sodelovanje pri predmetu
 • projekt iz pisanja znanstvenih del z ustnim zagovorom

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki