Pregled poteka aktivnosti na projektih


logo-222

December 2022

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je potrdilo, da je med izbranimi tudi operacija Inovativne rešitve za krajše dobavne poti, katere prijavitelj je FKPV. V okviru omenjene operacije v skupni vrednosti 31.600€ se bosta v letu 2023 izvajala dva projekta:

Analiza dejavnosti in zasnova spletišča za krajšo dobavno pot gradbenih storitev, v katerem bo poleg dveh mentoric s FKPV sodelovalo tudi 6 študentov z različnih študijskih programov in mentorica iz poslovne prakse (gradbeno podjetje Marjan Vocovnik s. p.)

Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za krajše dobavne poti Slovenske Istre, v katerem bo poleg dveh mentoric s FKPV sodelovalo tudi 5 študentov z različnih študijskih programov in mentor iz poslovne prakse (Zavod Traven, zavod za ohranjanje kulturne dediščine in razvoj podeželja)

Projekta se bosta izvajala predvidoma v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023, prvi 5 mesecev, drugi pa 3 mesece. Vabimo vse študente (ne glede na program študija), ki jih zanima sodelovanje v katerem izmed projektov, da najkasneje do 15. 1. 2023 prijavo pošljejo na mail katja.spegelj@fkpv.si Študenti FKPV so vabilo dobili tudi na svoje e-naslove. Informacija je bila poslana tudi medijem.

Januar 2023

Rok za prijave za sodelovanje v projektih v okviru operacije Inovativne rešitve za krajše dobavne poti je podaljšan do 15. 2. 2023.

Datum objave: 31. marec 2023

Znani so študenti, ki bodo sodelovali v projektu Analiza dejavnosti in zasnova spletišča za krajšo dobavno pot gradbenih storitev, ki se bo začel izvajati 1. 4. 2023. Prvi delovni sestanek bo v torek, 4. 4. 2023.

April 2023

4. 2023 je bil izveden uvodni sestanek za projekt Analiza dejavnosti in zasnova spletišča za krajšo dobavno pot gradbenih storitev. Projektni partnerji so se predstavili in se seznanili z zasnovo projekta in predvidenimi aktivnostmi ter razdelili prve naloge in odgovornosti.

20. 4. 2023 sta bila izvedena še dva delovna sestanka. Na prvem je mag. Vovk Škerl predstavila krožno gospodarstvo in spodbudila študente k študiju omenjenega področja, na drugem so študenti predstavili povzetke te teme. V tem obdobju so študenti pridobili in pregledali gradivo na temo krožnega gospodarstva in do 3. 5. 2023 pripravili pisne vsebine za elaborat.

Maj 2023

Na prvem majskem online delovnem sestanku 3. 5. 2023 so partnerji pregledali pisne vsebine in debatirali o elementih in pojavnih oblikah krožnega gospodarstva. 16. 5. 2023 je bilo delovno srečanje v partnerskem podjetju oziroma z njimi na terenu. Prokuristka podjetja je študente in pedagoški mentorici peljala na dve delovišči, kjer je podjetje postavljalo vrtno ograjo oziroma opravljalo pripravljalna dela za postavitev le-te. Prokuristka podjetja je tudi pojasnila način delovanja podjetja in organizacijo dela v njem. Študenti bodo do konca meseca v sodelovanju s prokuristko podjetja pripravili pisna gradiva o podjetju in njegovi ponudbi, priskrbeli bodo tudi slikovni material, ki bo v pomoč pri pripravi zasnove spletne strani.

Junij 2023

Junija se je začel izvajati tudi drugi projekt operacije Inovativne rešitve za krajše dobavne poti, to je projekt Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za krajše dobavne poti Slovenske Istre, zato je bil 6.6. organiziran skupni online sestanek za celotno operacijo. Izvedeno je bilo predavanje doc. dr. Dolinšek o metodologiji raziskovanja. Predstavili so se vključeni partnerji, pedagoška mentorica je predstavila zasnovo projekta, predstavnik partnerske organizacije pa je predstavil Zavod Traven in njegov problem, ki se bo reševal v okviru projekta.

Prva skupina študentov je na delovnem srečanju 6.6. novi skupini predstavila svoj projekt in napredek pri njem: krožno gospodarstvo, partnersko podjetje, pedagoška mentorica je predstavila zasnovo raziskave obstoječih spletnih strani konkurenčnih podjetij, ekipa je skupaj pregledala konkurenčna podjetja na bizi.si, študenti so si razdelili podjetja za analizo (vsak je dobil približno 100 podjetij). Analizo skoraj 600 podjetij bodo študenti opravili predvidoma do konca junija.

Junija je bila tudi vzpostavljena skupna FB stran operacije, kjer se občasno objavljajo utrinki s projekta. Naslednje delovno srečanje je potekalo ločeno konec junija.

Mag. Vovk Škerl je 9.6. študentom projekta Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za krajše dobavne poti Slovenske Istre predstavila dobavne poti, mag. Zupančič pa Kraški rob.  Študenti so prejeli gradiva o dobavnih poteh, Kraškem robu in Zavodu Traven, ki jih bodo pregledali in povzeli do naslednjega delovnega srečanja.

Notranjost Slovenske Istre s Kraškim robom so partnerji projekta Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za krajše dobavne poti Slovenske Istre pod vodstvom predstavnika Zavoda Traven mag. Zupančiča obiskali (spoznali) na delovnem srečanju izvedenem 19.6. na sedežu Zavoda Traven v Pisarih. Na online krajšem delovnem srečanju 28.6. so se študenti seznanili s tehniko iskanja, vnosa in geokodiranja podatkov na novi spletni strani Traven. Sledil je najobsežnejši del projektnega dela: iskanje, vnašanje, geokodiranje in objavljanje vsebin, s čimer postopoma nastaja urejen enoten informacijski medij, ki ponudbo Kraškega roba brezplačno in pregledno ponudi turistom, domačinom.

Partnerji projekta Analiza dejavnosti in zasnova spletišča za krajšo dobavno pot gradbenih storitev so na drugem junijskem online sestanku 28.6. povzeli skupne značilnosti analiziranih podjetij (analizirali so skupaj 496 podjetij, preostanek bodo izvedli v juliju).

Julij 2023

Partnerji projekta Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za krajše dobavne poti Slovenske Istre so imeli online delovno srečanje 17. 7. 2023. Do tega dne je bilo izvedenih 675 vnosov na spletno stran Traven. Vsi vnosi so bili tudi geokodirani. Študenti z vnosi nadaljujejo do začetka avgusta.

Partnerji projekta Analiza dejavnosti in zasnova spletišča za krajšo dobavno pot gradbenih storitev so zaključili z analizo dejavnosti. Na online srečanju 18. 7. so se dogovorili, da bodo do začetka avgusta izhajajoč iz izsledkov raziskave pripravili predlog zasnove spletne strani za partnersko podjetje. Kot so ugotovili v raziskavi, imajo le redka podjetja v dejavnosti spletno stran, mnoga so tudi zelo neodzivna (kontaktirali so jih po telefonu in/ali po mailu), zato bo kakovostna spletna stran predstavljala konkurenčno prednost za podjetje ter občutno skrajšala dobavno pot za kupca.

Avgust 2023

Operacija Inovativne rešitve za krajše dobavne poti se bliža koncu. Oba projekta vstopata v zaključno fazo priprave in javne objave končnih rezultatov.

Skupno online delovno srečanje je bilo izvedeno 9. 8. Partnerji so ugotovili, da so zaključili tako z ažuriranjem in geokodiranjem vnosov na spletno stran Traven, kot tudi z analizo dejavnosti za gradbeno podjetje, pripravljen je predlog osnutka spletne strani (slednjega so v prihodnjih dneh še dodelali; v sodelovanju s predstavnico podjetja so pripravili splošne vsebine za spletno stran). V obdobju do naslednjega srečanja so vsebine povzeli v elaboratu (ki je sicer v grobem nastajal že sproti) in pripravili prosojnice ter vsebine za javno predstavitev in okroglo mizo.

Na delovnem srečanju 21. 8. so partnerji povzeli izsledke ter rezultate obeh projektov. Medsebojno so si predstavili projekta ter se tako pripravili na javno predstavitev. Dogovorili so temo okrogle mize (pogostost implementacije krožnega gospodarstva v poslovno prakso, priložnosti, ki jih krožno gospodarstvo in skrajševanje dobavnih poti ponujata, ter vloga različnih deležnikov pri ažurnejši implementaciji) in pripravili vabilo za javnost, ki bo objavljeno na spletni strani FKPV in Traven ter razposlano na partnerske e-naslove (študenti, predavatelji, zunanji sodelavci). Študenti so pripravili prosojnice za javno predstavitev.

Javna predstavitev projektov v okviru operacije Inovativne rešitve za krajše dobavne poti je bila izvedena hibridno 31. 8. ob 16.30 na FKPV. Uvodoma je projektne partnerje in ostale prisotne nagovorila dekanja doc. dr. Tatjana Dolinšek, ki je izpostavila pomen teh projektov za FKPV in se zahvalila vsem vpletenim. Sledili sta predstavitvi obeh projektov:

 1. Analiza dejavnosti in zasnova spletišča za krajšo dobavno pot gradbenih storitev
 2. Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za krajše dobavne poti Slovenske Istre

Tekom predstavitev je bila izpostavljena vzporednica med skrajševanjem dobavnih poti in krožnim gospodarstvom. Poenostavljeno, najkrajša dobavna pot med kupcem in prodajalcem je takšna, pri kateri ni posrednikov, so poudarili partnerji projekta Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za krajše dobavne poti Slovenske Istre. Partnerji projekta Analiza dejavnosti in zasnova spletišča za krajšo dobavno pot gradbenih storitev pa so kot ključno vodilo krožnega gospodarstva izpostavili čim bolj učinkovito izrabo virov, o čemer je potrebno razmišljati v vseh fazah življenjskega cikla izdelka – tako v fazi zasnove kot tudi v vseh naslednjih (proizvodnji, predelavi, distribuciji, porabi oz. ponovni porabi ter zbiranju in recikliranju odpadkov, ki se jih pa že v vseh prejšnjih fazah zmanjšuje na minimalno možno raven). Navedli so tri ključne stebre uspešnega procesa:

 • manj uporabe primarnih virov,
 • ohranjanje najvišje vrednosti materialov in izdelkov in
 • spreminjanje vzorcev uporabe.

Seveda gre pri tem za celovit in dolgotrajen proces, ki mora na vseh nivojih spreminjati ustaljene vzorce uporabe.

Pri tem se lahko uporabljajo različni modeli:

 • izdelek kot storitev (lastništvo obdržiš in ponudiš dostop do njega, npr. Airbnb, Bolt, prevoz.org, Uber),
 • skupna raba oz. souporaba (med posamezniki ali med podjetji, npr. car sharing Avant2go, KolesCe, izmenjava tehnologij in infrastrukture),
 • virtualizacija (npr. e-knjige),
 • podaljševanja življenjske dobe izdelka (bistvo je krožna zasnova izdelka, ki naj bi omogočala njegovo enostavnost razstavljanje z namenom zamenjave zastarelega ali poškodovanega dela; ta model bi lahko kombinirali z deljenjem in modelom virtualizacije, saj bi lahko komponente prodajali ali delili na virtualnih platformah),
 • obnova virov (zbiranje izdelkov, razstavljanje, obnova, recikliranje).

Vsled skrajševanja dobavnih poti za kupce je bil tekom projekta pripravljen predlog zasnove spletne strani za  partnersko gradbeno podjetje Marjan Vocovnik s.p. in nadgrajena spletna stran partnerske organizacije Zavod Traven z vsebinami relevantnih področij in geokodiranimi točkami za interaktivno delovanje.

Istega dne ob 18. uri je bila izvedena okrogla miza Inovativne rešitve za krajše dobavne poti

Sogovorniki so na okrogli mizi debatirali o implementaciji elementov krožnega gospodarstva v poslovni praksi. Strinjali so se, da – podobno kot na drugih področjih – tudi tu obstajajo dobre poslovne prakse, vendar (še) niso pravilo v Sloveniji. Vzroke, da se nekatera podjetja ne poslužujejo modelov krožnega gospodarstva, so iskali predvsem v dveh smereh:

 1. odločevalci ne poznajo vseh priložnosti, ki jih ponuja implementacija modelov krožnega gospodarstva (mnogi na primer še vedno krožno gospodarstvo enačijo z reciklažo, ki predstavlja le en zelo majhen delček v mozaiku krožnega gospodarstva),
 2. odločevalci se pogosto usmerjajo v ustvarjanje dobičkov in posledično nižanje stroškov z uporabo cenenih materialov in/ali povečanje prodaje preko skrajševanja življenjskega cikla izdelkov, kar je prav v nasprotju z načeli krožnega gospodarstva.

Izpostavili so tudi marketinški vidik in kolektivno moč, ki jo kupci vendarle predstavljajo, vendar so bili enotni, da je tudi za to potrebna visoka raven ozaveščenosti kupcev in sprememba njihovih vedenjskih (nakupnih) vzorcev, kar je spet povezano z ozaveščanjem, ki je pa po navadi precej zahteven in predvsem dolgotrajen proces.

Okroglo mizo so sklenili z mislijo, da je potrebno preko projektov in drugih spodbud še naprej ozaveščati okolje o priložnostih, ki jih ponujajo modeli krožnega gospodarstva, hkrati pa spodbujati podjetja k pridobivanju standardov, ki potrjujejo implementacijo elementov krožnega gospodarstva.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

Prijavite se na naše e-novice

Bodite obveščeni in se prijavite na naše e-novice

© 2016 - 2024

Fakulteta za komercialne in poslovne vede

, vse pravice pridržane. | Piškotki